Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným

Poslední aktualizace: 12.01.2018 15:05

Riegrova 1
306 25 Plzeň
Tel.: +420 377 235 379
Fax: +420 377 235 320
E-mail: bic@bic.cz
WWW: http://www.bic.cz

Odkaz na mapu: zde

IČO: 45354774
Ředitel: Ing. Jana Klementová
Zástupce ředitele: Bc. Václav Kudlič

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: akreditovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 1.1. 1997

  Zakladatel(é): BIC Plzeň s.r.o., Statutární město Plzeň, Západočeská univerzita
  Majitel(é): BIC Plzeň s.r.o., Statutární město Plzeň
  Provozovatel(é): BIC Plzeň, s.r.o.

  Typ hospodářského subjektu: Společnost s ručením omezeným
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: inovační a technologicky orientovaná firma

 • Charakteristika parku

  Úvod

  BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným je založena a vlastněna Statutárním městem Plzeň.

  1. BIC Plzeň je majitelem a provozovatelem objektů:

  Teslova 1, Plzeň
  Typ: kancelářské plochy, laboratoře
  Technologické centrum se zaměřením na embedded počítačovou techniku, které provozujeme ve spolupráci s firmou Kontron ECT design, světovým lídrem v tomto oboru.
  Celková plocha k pronájmu: 950 m2
  Obsazenost v roce 2017: 86%

  Morseova 5, Plzeň
  Typ: kancelářské plochy určené především pro start-upové projekty
  Celková plocha k pronájmu: 550 m2
  Obsazenost v roce 2017: 95%

  2. Správa objektů a poskytování služeb pro projekt PVTP II a PVTP III

  BIC Plzeň ve spolupráci se společností Vědeckotechnický park Plzeň a.s. je správcem a poskytovatelem služeb (provozovatel) pro projekt „Plzeňský vědecko technologický park – II. a III. etapa“ (PVTP II a PVTP III), který byl vybudován městem Plzeň s podporou z programu Prosperita Operačního programu Podnikání a inovace. PVTP je projekt, v rámci kterého bylo vybudováno cca 8000 m2 ploch vědeckotechnického parku. Majitelem těchto objektů je město Plzeň. Provoz nových objektů druhé etapy byl zahájen v dubnu 2012, třetí etapa je provozována od ledna 2015. BIC Plzeň na základě výsledku výběrového řízení vyhlášeného městem Plzeň poskytuje specializované služby pro projekt PVTP a zároveň se podílí na provozu nových objektů (čistá plocha k pronájmu budov je 6370 m2). Obsazenost těchto prostor byla k 31.12.2017: 100%.

  BIC Plzeň poskytuje služby na podporu podnikání, tj. propagaci podnikatelství, zakládání firem, ale i podporu v procesu růstu firmy. Inovační firmy mohou využívat infrastrukturu vědeckotechnického parku na Borských polích. Mohou využívat kancelářských prostor, poloprovozních prostor a laboratoří. Zároveň mají možnost využívat služby spojené s nájmem – tj. sdílený kancelářský servis (kopírky, prezentační technika, sociální zařízení, telefonní ústředna), zasedací a konferenční prostory, vyhrazené parkování, apod. Firmy mohou využívat specializované služby, tj. poradenské služby, účast na seminářích a konferencích, informační servis, apod. Pro zajímavé start-upové projekty, které nevyžadují pronájem prostor nabízíme možnost virtuální inkubace.
  Užitná plocha pro malé a střední inovační firmy, kterou nabízí BIC Plzeň k využití v rámci objektů ve svém majetku a správě PVTP II a III činí celkově cca 4355 m2. Další plocha určená zejména pro subjekty výzkumu a vývoje činí cca 3515 m2.

  Popis transferu technologií

  BIC Plzeň dlouhodobě poskytuje služby na podporu transferu technologií a znalostí.
  Podpora spolupráce výzkumných organizací (VO) a firem v plzeňském regionu.
  BIC Plzeň připravil a realizuje program na podporu spolupráce podniků a VO v Plzeňském kraji, resp. v Plzeňské metropolitní oblasti „Plzeňské podnikatelské vouchery“. V každém kole využijí cca 2 desítky firem z plzeňského regionu dotaci na nákup služeb výzkumných organizací. Program tak přispívá k rozvoji firem, ke tvorbě inovačních výrobků či služeb.
  V rámci pilotního programu INOVATIVNÍ AKCE – PODPORA TRANSFERU ZNALOSTÍ testoval BIC Plzeň ve spolupráci s MPO funkční model partnerství mezi podnikatelskou a akademickou sférou dle podmínek britského programu znalostního transferu (Knowledge Transfer Partnership – KTP). Konzultanti BIC Plzeň asistovali při realizaci 6 projektů v regionu a na základě takto získaných zkušeností poskytli ministerstvu zpětnou vazbu a náměty na úpravy pro lepší využitelnost programu v českých podmínkách. Poté, co byl model KTP pro potřeby OP PIK upraven do podoby programu Partnerství znalostního transferu, pomáhali konzultanti BIC firmám i VO v regionu porozumět principu znalostního transferu, vytipovat vhodné projekty a rozpracovat je do žádosti o podporu (aktivity, výstupy, harmonogram, rozpočet…). V roce 2017 byla zahájena realizace 4 dotovaných projektů transferu znalostí ze Západočeské univerzity do firem, konzultanti BIC Plzeň realizátorům pomáhají při věcné realizaci projektu i při plnění podmínek programu. Jedná se zpravidla o dvouleté projekty, ve kterých je přenášen a aplikován na konkrétní inovace poměrně rozsáhlý soubor znalostí z Fakulty aplikovaných věd, Strojní fakulty, ale také Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU.

  Mezinárodní technologická spolupráce, transfer technologií
  BIC Plzeň poskytuje služby zaměřené na vyhledání zahraničních partnerů pro technologickou či výzkumnou spolupráci. Využívá při tom rozsáhlých kontaktů v rámci sítě Enterprise Europe Network. Služby zahrnují vypracování technologické nabídky či poptávky, vyhledání potenciálních zahraničních partnerů, asistenci při zahájení jednání a další individualizované poradenství. Specificky pomáhá s transferem výsledků výzkumné a vývojové činnosti univerzit a výzkumných institucí zejména z Plzeňského kraje. Nabízí možnost účasti na mezinárodních technologických burzách.
  Služby BIC Plzeň přispějí každoročně k řadě transferů know how a technologií mezi firmami nebo mezi akademickou a firemní sférou.
  Na příklad na základě jednání, která proběhla v roce 2017 mezi českými firmami Vochoc a APPLYCON v rámci mise německých firem z oblasti smart textilií do Plzeňského kraje, zahájily české a německé firmy technologickou spolupráci, např. na vývoji speciálních textilií se zlepšenými vlastnostmi.

  Výchova k inovačnímu podnikání

  BIC Plzeň realizuje činnosti k propagaci podnikatelství, zejména k zahájení inovačního podnikání.
  BIC Plzeň je jedním z organizátorů akcí probíhajících pod značkou „Plzeňský business kotel“ (networkingový koncept nastartovaný před třemi roky). Cílem tohoto pravidelného projektu je získat zajímavé informace, kontakty, načerpat inspiraci a navázat spolupráci s potenciálními budoucími podnikateli. BIC Plzeň se dále podílel na pořádání „START-UP SHOW“, která se konala pod záštitou města Plzeň a Plzeňského kraje a jejím cílem bylo podpořit podnikavost v kraji a poradit, jak nastartovat své podnikání.
  Na základě spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni je BIC Plzeň partnerem pro asistenci či poradenství pro připravované start-upové projekty zejména studentů. V rámci spolupráce se ZČU zrealizoval v uplynulém období BIC Plzeň spolu Centrem podnikání při ZČU Motivační program pro studenty „BUSINESS DATE“ zaměřený na motivaci ke vstupu do podnikání.

  Poradenské služby

  BIC Plzeň poskytuje své poradenské služby více než 25 let.
  Výčet služeb zahrnuje:

  • Pomoc podnikatelům při získávání dotací
  Zpracování žádostí o finanční podporu podnikatelských projektů (dotace, příspěvky, zvýhodněné úvěry) z národních zdrojů, strukturálních fondů Evropské unie.

  • Poradenství při tvorbě podnikatelských plánů
  Konzultace nad přípravou podnikatelských plánů při založení nového podniku (např. pro klienty podnikatelského inkubátoru) i při tvorbě rozvojových projektů.

  • Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
  Podpora účasti českých organizací v mezinárodních projektech výzkumu a vývoje. Poradenství při přípravě projektů, vyhledání zahraničních partnerů pro projekt, aj.

  • Transfer technologií
  Komercializace výsledků výzkumu a vývoje českých organizací v tuzemsku a zahraničí. Vyhledání dodavatelů technologií a know-how.

  • Poradenství pro podnikání v EU a mezinárodní nabídky / poptávky
  Informace o evropské legislativě a o podmínkách podnikání v zemích EU, vyhledávání partnerů pro výrobní a obchodní spolupráci, evropské iniciativy a programy.

  • Podpora spolupráce mezi univerzitami a podniky
  Rozšíření kontaktů a zahájení či posílení spolupráce mezi univerzitami a podniky – zprostředkování praxí a odborných stáží, příprava a implementace pilotních projektů aj.

  Kromě individuálního poradenství organizuje BIC Plzeň semináře, informační akce, konference. Témata seminářů vycházejí z aktuálních potřeb firem především v souvislosti se vstupem na zahraniční trhy nebo rozvojem mezinárodní obchodní spolupráce a posilováním jejich konkurenceschopnosti.

  BIC Plzeň je partnerem sítě Enterprise Europe Network. Díky tomuto partnerství poskytuje služby na podporu rozvoje podnikání a inovací zejména pro malé a střední podniky (odborné konzultace, organizace mezinárodních technologických burz, specializované semináře apod.).

  BIC Plzeň je členem European Business and Innovation Centre Network (EBN), tedy sítě, která sdružuje na mezinárodní úrovni podnikatelská a inovační centra. BIC Plzeň splňuje kritéria kvality stanovená Evropskou komisí a na základě auditu kvality EBN je společnosti umožněno využívat značku EC BIC – „European Community Business & Innovation Centre“.

  Inovační infrastruktura

  BIC Plzeň aktivně spolupracuje na regionální úrovni s dalšími subjekty zaměřenými na rozvoj regionu, výzkum, vývoj a inovace (Západočeská univerzita, Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, Hospodářská komora, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, apod.). Rovněž má pracovní vazbu na řadu odborníků z oblasti právní, daňové, IPR, apod. Má zásadní roli v projektu rozvoje aktivit vědeckotechnického parku, který je klíčovým rozvojovým projektem v rámci města a regionu. BIC Plzeň se dále podílel na zpracování koncepčních dokumentů „Program rozvoje města Plzeň“, „Integrovaný plán rozvoje“ a na realizaci konkrétních projektů. BIC Plzeň se účastní práce v platformě RIS3.

  Spolupráce s vysokými školami

  BIC Plzeň aktivně spolupracuje s akademickou sférou, zejména pak se Západočeskou univerzitou v Plzni a Lékařskou fakultou UK v Plzni. V rámci spolupráce s těmito subjekty BIC Plzeň usiluje o rozšíření kontaktů a zahájení či posílení spolupráce s konkrétními podniky jako jsou příprava a implementace pilotních projektů, zprostředkování praxí a odborných stáží.
  Příkladem takového projektu jsou podnikatelské vouchery, které podporují spolupráci mezi podnikatelskými subjekty z Plzeňského kraje a výzkumnými organizacemi. Cílem programu je posílit inovační aktivity firem a přispět tak ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Firmy mohou využít kapacit, kterými samy nedisponují, k zahájení nebo zintenzívnění svých inovačních aktivit a ke zvýšení svého inovačního potenciálu. Podpora je poskytována formou dotace podnikům na nákup odborných služeb poskytovaných výzkumnými organizacemi.
  BIC Plzeň podporuje zapojení studentů do firemních aktivit a přispívá k účasti studentů na stážích, praxích či na zpracování diplomových prací ve firmách.

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  ANO
  NE
  obchodní plány
  NE
  ANO
  technologické poradenství
  NE
  ANO
  patentové poradenství
  NE
  NE
  certifikační poradenství
  ANO
  NE
  finanční poradenství
  NE
  NE
  účetnictví
  NE
  ANO
  právní poradenství
  ANO
  NE
  marketingové poradenství
  ANO
  NE
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  NE
  NE
  sekretariát
  ANO
  NE
  telefonní centrála
  ANO
  NE
  telefon, fax
  ANO
  NE
  kopírování
  NE
  NE
  zpracování textů
  NE
  NE
  recepce
  NE
  ANO
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  NE
  NE
  počítač pro technické použití
  ANO
  NE
  dílny
  ANO
  NE
  laboratoře
  NE
  NE
  přístup k databankám
  NE
  NE
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  NE
  ANO
  vlastní kapitál
  NE
  ANO
  kredity
  NE
  ANO
  příspěvky
  NE
  ANO
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  NE
  výhradně podle skutečných nákladů
  NE
  výhradně paušály
  ANO
  paušál a příplatek podle použití
  NE
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  ANO
   
  elektřina
  ANO
   
  ostatní
  ANO
   
  celkem
   
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  1320
   
  výrobní plochy
  1900
   
  ostatní
  1080
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  34
  1
  35
  Počet pracovníků
  349
  25
  374
  Pronajatá plocha m2
  6809
  900
  7709
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
  17200 m2
   
  Zastavěná pl. parku
  6600 m2
   
  Užitná plocha
  7870 m2
   
  – pronajatá plocha
  7709 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  161 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  AF-Engineering
  IČO: 26366550
  AF Engineering je dceřinou společností ÅF Group, která je lídrem v oblasti technického poradenství. Poskytuje vysoce kvalifikované služby a řešení pro průmyslové procesy, projekty v oblasti infrastruktury a vývoj výrobků a IT systémů.

  Ing. Michal Kovářík
  Tel.: +420 373 729 414
  E-mail: Michal.Kovarik@afconsult.com
  WWW: http://www.afconsult.com

  Technologie:
  0301 – Využití počítačů ve výrobě, řízení a plánování, robotika
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  9001 – Řídící systémy
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  agentes IT
  IČO: 28074823
  Vývoj software a následné služby v pro bankovní domy a obchod s cennými papíry. Aplikace dle nejmodernějších metodik a standardů (např. UML) s důrazem na optimalizovaný management vnitřních a vnějších procesů a na řízení vztahů se zákazníky.

  Ing. Vojtěch Kačírek
  Tel.: +420 387 202 832
  E-mail: info@agentes-it.com
  WWW: http://www.agentes.cz

  Technologie:
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  Automatizace strojů a procesů
  IČO: 64356507
  Automatizace strojů a procesů, regulace řídících systémů

  Ing. Vladimír Tolar
  Tel.: +420 603 721 423
  E-mail: aspplzen@seznam.cz
  WWW: http://www.aspplzen.cz

  Technologie:
  0800 – Měřící a regulační technika

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  Bitcomp
  IČO: 03281175
  Vývoj a obchod v oblasti přístrojů pro internetovou open-source P2P platební síť a kryptoměnu Bitcoin.

  Martin Pilař
  Tel.: +420 778 437 700
  E-mail: info@bitcomp.cz
  WWW: http://www.bitcomp.cz

  Technologie:
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
  0417 – Bezpečnost přenosu informací
  9002 – Technická zařízení

  Odvětví:
  30 – Výroba kancelářských strojů a počítačů /včetně přístrojů na zpracování dat/
  52 – Maloobchod, opravy spotřebního zboží, kromě motorových vozidel
  65 – Peněžnictví

   

  CAD -PRO
  IČO: 48586404
  Firma se zaměřuje na návrh potrubních technologií, jejich dispozičních řešení pro jaderné elektrárny, farmaceutické výrobny, stříkací linky pro automobilový průmysl, petrochemii, dálkové přenosy plynů, hutnictví.

  Ing. Jana Kočí
  Tel.: +420 272 773 070
  E-mail: jana.koci@cadpro.cz
  WWW: http://www.cadpro.cz

  Technologie:
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  Centrum výzkumu Řež
  IČO: 26722445
  Hlavním posláním společnosti je výzkum, vývoj a inovace v oboru energetiky, zejména jaderné. K tomu disponuje významnou výzkumnou a experimentální infrastrukturou včetně výzkumných reaktorů LVR-15 a LR-0 a technologických smyček. Podstatné rozšíření výzkumné infrastruktury přinese v letech 2012–2015 realizace velkého investičního projektu SUSEN (Udržitelná energetika) v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Evropského fondu pro regionální rozvoj.

  ing. Josef Strejcius
  Tel.: +420 266 173 181
  E-mail: srs@cvrez.cz
  WWW: http://www.cvrez.cz

  Technologie:
  0200 – Energetika
  1200 – Nové materiály
  9005 – Jaderná energetika

  Odvětví:
  23 – Koksování, rafinérské zpracování ropy, výroba jaderných paliv, radioaktivních prvků a sloučenin
  73 – Výzkum a vývoj

   

  CertiCon
  IČO: 25083341
  Výzkum a vývoj řešení pro rozvrhování a organizaci komplexních výrobních procesů, Vývoj SW pro telekomunikace, diagnostiku vozidel, řízení letového provozu a železniční dopravu.

  Ing. Petr Rychlý
  Tel.: +420 224 904 200
  E-mail: petr.rychly@certicon.cz
  WWW: http://www.certicon.cz

  Technologie:
  0301 – Využití počítačů ve výrobě, řízení a plánování, robotika
  0302 – Výrobní technologie
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0415 – Simulace procesů
  0602 – Řízení inovací
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  Contrisys
  IČO: 28397851
  Vývoj software.

  ing. Jiří Ehleman
  Tel.: +420 603 478 479
  E-mail: jiri.ehleman@contrisys.com
  WWW: http://www.contrisys.com

  Technologie:
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  desseq.eu
  IČO: 02240891
  Vývoj technických výrobků,konstrukce, průmyslový design

  Libor Zoubek
  Tel.: +420 774 106 070
  E-mail: zoubek@desseq.eu
  WWW: http://www.desseq.eu

  Technologie:
  0415 – Simulace procesů
  9001 – Řídící systémy
  9002 – Technická zařízení

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  Diadema Internet
  IČO: 29093961
  Poskytování služeb a poradenství v oblasti hardware a software.

  ing. Jiří Fořt, ing. Jan Rovner
  Tel.: +420 377 421 863
  E-mail: jiri.fort@diadema.cz
  WWW: http://www.diadema.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  Diadema Software
  IČO: 26400758
  Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software.

  Ing. Jan Rovner, Ing. Jiří Fořt
  Tel.: +420 377 421 863
  E-mail: info@diadema.cz
  WWW: http://www.diadema.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  70 – Činnosti v oblasti nemovitostí
  72 – Zpracování dat a související činnosti

   

  eMan
  IČO: 27203824
  Vývoj software.

  Michal Košek
  Tel.: +420 222 202 222
  E-mail: michal.kosek@eman.cz
  WWW: http://www.eman.cz

  Technologie:
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  ENGINEERING SERVICE PLZEŇ
  IČO: 28015487
  Vývoj technických výrobků,konstrukce, průmyslový design a výpočtová analytika

  ing. Miroslav Souček
  Tel.: +420 608 856 161
  E-mail: info@engineering-service.cz
  WWW: http://www.engineering-service.cz/

  Technologie:
  0415 – Simulace procesů
  9002 – Technická zařízení
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  EXON
  IČO: 26376326
  Společnost Exon s.r.o. se specializuje na dodávky systémových řešení, služby a konzultace v oblastech Document Management Systému, správy dokumentů, outsourcingu datových úložišť, tiskových řešení, digitalizace dokumentů, procesních analýz, dokumentových auditů, podnikových informačních systémů a také návrhů a realizací webových stránek.

  Ing. Radek Chramosta
  Tel.: +420 241 410 660
  Fax: +420
  E-mail: radek.chramosta@exon.cz
  WWW: http://www.exon.cz

  Technologie:
  0411 – Multimediální technologie
  0417 – Bezpečnost přenosu informací
  9011 – Vývoj SW
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  FLORES Software
  IČO: 27076237
  vývoj a implementace inovativních ERP systémů včetně ucelené metodiky řízení firmy

  ing. Jiří Binko
  Tel.: +420 602 546 598
  E-mail: jiri.binko@floresps.cz
  WWW: http://www.floresps.cz/

  Technologie:
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  Howden ČKD Compressors
  IČO: 02112507
  Vývoj a výroba kompresorů a elektrických strojů točivých. Kompresory pro aplikační využití v metalurgických, chemických a energetických provozech. Kompresory pro segment plyn a ropa. Generátory pro energetiku, motory a pohony velkých výkonů pro energetiku, těžký průmysl, plyn a ropu.

  ing. Jaroslav Mráz
  Tel.: +420 377 634 796
  E-mail: jaroslav.mraz@howden.com
  WWW: http://www.howden.com

  Technologie:
  1405 – Transportní a logistické systémy, pohony (ostatní)
  9000 – Hydraulika a mechanika
  9002 – Technická zařízení

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení

   

  INVENTI Consulting
  IČO: 04505433
  Vývoj software.

  ing. Petr Háka
  E-mail: petr.haka@inventi.cz

  Technologie:
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  IRON PRODUCTION
  IČO: 04155602
  Vývoj technických výrobků,konstrukce, průmyslový design

  ing. Miroslav Souček
  Tel.: +420 608 856 161
  E-mail: soucek@engineering-service.cz

  Technologie:
  0415 – Simulace procesů
  9002 – Technická zařízení

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  KONTRON ECT design
  IČO: 25241494
  Vývoj a výroba špičkové embedded počítačové techniky (ECT). Společnost se zabývá vývojem specializovaných embedded systémů a poskytuje komplexní portfolio navazujících služeb.

  ing. Martin Pilař, MBA
  Tel.: +420 378 775 451
  E-mail: Martin.Pilar@kontron.com
  WWW: http://cz.kontron.com

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0900 – Mikroelektronika
  1000 – Mikrosystémy

  Odvětví:
  30 – Výroba kancelářských strojů a počítačů /včetně přístrojů na zpracování dat/
  73 – Výzkum a vývoj
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  LOGIC ELEMENTS
  IČO: 03749894
  Vývoj embedded systémů v oblasti zabezpečovací a senzorické techniky.

  Ing. Václav Kaus
  Tel.: +420 373 034 411
  E-mail: vacla.kraus@logicelements.cz
  WWW: http://www.logicelements.cz

  Technologie:
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
  0800 – Měřící a regulační technika
  0900 – Mikroelektronika
  1003 – Mikrosenzory
  1506 – Příznivě působící výrobky a postupy

  Odvětví:
  31 – Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  MACHINERY DESIGN
  IČO: 29159016
  MACHINERY DESIGN s.r.o. funguje jako vývojová kancelář pro společnost ASTOS Machinery a.s. Zabývá se vývojem a zpracováním konstrukční, výkresové a výrobní dokumentace třískových dopravníkových systémů a filtračních stanic pro obráběcí stroje.

  ing. Petr Vlček
  Tel.: +420 354 401 065
  E-mail: vlcek@ma-de.cz
  WWW: http://www.ma-de.cz

  Technologie:
  0302 – Výrobní technologie
  0303 – Logistika výroby

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  MATEX PM
  IČO: 26390906
  specializované zpracování kovů pomocí laserových technologií – laserové svařování a kalení. Zpracování anorganických odpadů, poradenství, výroba přístrojů pro metalografické laboratoře.

  Ing. Tomáš Mužík
  Tel.: +420 603 335 954
  E-mail: info@matexpm.com
  WWW: http://www.matexpm.com

  Technologie:
  0501 – Zařízení pro využití laseru
  0503 – Laserové technologie ostatní
  0800 – Měřící a regulační technika
  1200 – Nové materiály

  Odvětví:
  31 – Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených
  73 – Výzkum a vývoj
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  MBtech Bohemia
  IČO: 65416082
  Konstrukční a vývojová činnost pro automobilový průmysl

  p. Khin
  Tel.: +420 377 487 300
  E-mail: vaclav.khin@mbtech-group.com
  WWW: http://www.mbtech-group.com

  Technologie:
  1404 – Kolejová a silniční dopravní technika
  9002 – Technická zařízení

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  ONE PUB
  IČO: 04926099
  Vývoj software.

  Pavel Friedrich
  Tel.: +420 373 700 377
  E-mail: friedrich@rychlapokladna.cz
  WWW: http://www.rychlapokladna.cz

  Technologie:
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  Palaxo Development
  IČO: 02233924
  Vývoj software.

  ing. Josef Neumann
  Tel.: +420 737 269 764
  E-mail: josef.neumann@palaxo.com
  WWW: http://www.palaxo.com

  Technologie:
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  PEARTEC
  IČO: 28050932
  Vývoj a aplikace v oblasti indukčního ohřevu a ochrany proti neionizujícímu záření v průmyslové výrobě.

  Ing. Tomáš Podlena, ing. Bohumil Kopp
  Tel.: +420 602 191 834
  E-mail: podlena.t@peartec.cz
  WWW: http://www.peartec.cz/

  Technologie:
  1507 – Zařízení pro ochranu životního prostředí (ostatní)
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  Q – TEST
  IČO: 48364509
  Zkoušky těsnosti, výroba a dodávky zařízení pro zkoušení těsnosti a vakuovou techniku

  Ing. Jindřich Lisec
  Tel.: +420 377 422 608
  E-mail: q-test@ndt-lt.cz
  WWW: http://www.ndt-lt.cz

  Technologie:
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  QC Plzeň
  IČO: 25210645
  NDT testování, zkušebnictví, kvalifikace a certifikace.

  Ing. Martina Richterová
  Tel.: +420 377 420 635
  Fax: +420 377 420 026
  E-mail: richterova@qc.cz
  WWW: http://www.qc.cz

  Technologie:
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  SandyStation
  IČO: 03489451
  Vývoj a výroba interaktivního pískoviště – produktu z oblasti rozšířené reality, která slouží jako vzdělávací pomůcka, určená zejména pro školy a science centra.

  Robert Eckstein
  Tel.: +420 721 185 317
  E-mail: info@sandystation.cz
  WWW: http://cs.sandystation.cz/

  Technologie:
  0404 – Digitální média
  9004 – Audiovize
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  SmartMotion
  IČO: 29114594
  inženýrská činnost, návrhy a realizace systémů, prototypová výroba a podpora informovanosti v oblasti mechatroniky

  Ing. Jiří Barták
  Tel.: +420 602 329 885
  E-mail: info@smart-motion.cz
  WWW: http://www.smart-motion.cz/

  Technologie:
  9002 – Technická zařízení
  9003 – Design
  9011 – Vývoj SW
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  SpeechTech
  IČO: 25247930
  Vývoj softwaru pro hlasové informační technologie

  Ing. Luděk Müller
  Tel.: +420 377 429 432
  E-mail: info@spechtech.cz
  WWW: http://www.speechtech.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  Sytec Communication, Tomáš Čedík
  IČO: 722 30533
  Vývoj zabezpečených online databázových systémů, vývoj software

  Ing. Tomáš Čedík
  Tel.: +420 774 432 691
  E-mail: info@cedik.cz
  WWW: http://www.sytec.cz

  Technologie:
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  0417 – Bezpečnost přenosu informací

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti

   

  TGE Transmission
  IČO: 03541207
  Výroba, vývoj a servis pohonů a průmyslových převodovek.

  Roman Mraček
  Tel.: +420 776 888 188
  E-mail: mracek@tge-transmission.com
  WWW: http://www.tge-transmission.com

  Technologie:
  1405 – Transportní a logistické systémy, pohony (ostatní)

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení
  51 – Velkoobchod a zprostředkování obchodu /kromě motorových vozidel/
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  viastore vystems
  IČO: 27373100
  Viastore systems vyvíjí a dodává intralogistická zařízení pro průmysl a obchod. Jedná se o systémy přípravy zboží k odběru, řízení skladů s výškovými regály (HRL), automatizované sklady drobných dílů (AKL) a distribuční a logistická centra.

  Lukáš Chocholatý
  Tel.: +420 371 653 550
  E-mail: l.chocholaty@viastore.com
  WWW: http://www.viastore.cz

  Technologie:
  1400 – Dopravní a logistické systémy a pohony
  9001 – Řídící systémy
  9002 – Technická zařízení

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení
  74 – Služby převážně pro podniky

 • Název subjektu:
  EASME- Enterprise Europe Network (BISONet PLUS)
  Země:
  Belgie
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Poskytování služeb sítě Enterprise Europe Network na podporu podnikání a inovací. BIC Plzeň při poskytování služeb svým klientským firmám může využívat kontakty na partnery sítě (cca 600) – organizace v zemích EU i mimo EU. BIC Plzeň kromě jiného organizuje nebo spoluorganizuje s partnery sítě různé mezinárodní kooperační akce. V roce 2017 to byly například úspěšné mise německých firem a VaV institucí z oblasti materiálového inženýrství nebo z oblasti smart textilií do plzeňského regionu.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF