Usnesení XIX. valné hromady SVTP ČR 11. února 2009 v Praze

Usnesení XIX. valné hromady SVTP ČR 11. února 2009 v Praze

Valná hromada

I. projednala

a) zprávu výboru o plnění hlavních úkolů SVTP ČR od XVIII. valné hromady, konané dne 6. 2. 2008
b) zprávu o hospodaření SVTP ČR v roce 2008
c) zprávu revizní komise SVTP ČR
d) hlavní úkoly, kalendář a rozpočet SVTP ČR na rok 2009

II. schválila

a) zprávu o činnosti a plnění hlavních úkolů SVTP ČR od XVIII. valné hromady 6. 2. 2008
b) zprávu o hospodaření SVTP ČR v roce 2008
c) zprávu revizní komise SVTP ČR
d) hlavní úkoly, návrh rozpočtu a kalendář SVTP ČR na rok 2009
e) výši členských příspěvků na rok 2009:
* pro fyzické osoby 300 Kč (pro členy starší 60 let 150 Kč, členové nad 70 let neplatí členské příspěvky)
* pro právnické osoby 3 000 Kč
f) delegované zástupce SVTP ČR do AIP ČR: Pavel Švejda, Jaroslav Lakomý, Milan Press

III. doporučuje

a) výboru v průběhu volebního období dořešit kooptaci nových členů výboru SVTP ČR na základě poznatků získaných při návštěvě představitelů SVTP ČR v jednotlivých NUTS II a krajích

IV. ocenila

a) činnost výboru a sekretariátu SVTP ČR
b) činnost delegovaných zástupců v AIP ČR
c) přípravu a vydání publikace s CD ROM Vědeckotechnické parky v ČR
d) aktivitu SVTP ČR s mezinárodními partnery SVTP ČR v zemích uvedených ve zprávě o plnění hlavních úkolů – SRN, Francie, Velká Británie, Rakousko, Itálie, Polsko, Slovensko, Ruská federace a ČLR a s mezinárodními organizacemi VTP – SPICE, IASP a EBN
e) součinnost s MPO a CzechInvest v rámci programu PROSPERITA II

V. uložila

a) výboru SVTP ČR
* zajistit plnění hlavních úkolů v roce 2009 v souladu se schváleným rozpočtem
T: průběžně

* informovat o průběhu a závěrech XIX. valné hromady v 1. čísle časopisu Inovační podnikání a transfer technologií v roce 2009
T: 13. 2. 2009

* koordinovat činnost regionálních sekcí SVTP ČR a aktivní účast zástupců SVTP ČR v odborných týmech k inovačnímu podnikání v krajích
T: průběžně

* upřesnit postup vzájemné spolupráce v rámci Národní sítě VTP v ČR s partnery SVTP ČR s využitím publikace s CD ROM Vědeckotechnické parky v ČR
T: průběžně

* projednávat náměty na další zkvalitňování domovské stránky SVTP ČR (www.svtp.cz) a její využití při plnění projektu INGO SVTP ČR v období do 31. 12. 2010 a při přípravě nových projektů SVTP ČR
T: průběžně

* ve spolupráci s MPO, CzechInvest a MPSV vytvářet podmínky pro přípravu a realizaci projektů VTP v rámci OPPI (zejména programu PROSPERITA II) a OP LZZ v období do roku 2013
T: průběžně

* připravovat nové projekty SVTP ČR (příprava odborníků, financování, regionální rozvoj)
T: dle výzev

* zajistit přípravu a průběh XX. valné hromady SVTP ČR
T: 17. 2. 2010 v Praze

* průběžně zajišťovat 9. etapu akreditace VTP v ČR s platností na období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2009
T: průběžně

* zajistit činnost delegovaných zástupců SVTP ČR v AIP ČR
T: průběžně

b) sekretariátu SVTP ČR
* vytvářet podmínky pro plnění úkolů SVTP ČR v roce 2009
T: průběžně

* zajišťovat podmínky pro činnost výboru SVTP ČR, projektového týmu NS VTP v ČR, komise pro akreditaci VTP v ČR a činnost zástupce SVTP ČR, člena projektového týmu Technologický profil ČR a delegovaných zástupců SVTP ČR v AIP ČR
T: průběžně

* zajišťovat aktualizaci domovské stránky SVTP ČR
T: průběžně

* dbát na úhradu členských příspěvků právnických a fyzických osob v souladu s článkem 9 stanov SVTP ČR
T: průběžně

c) členům SVTP ČR
* podílet se na dalším zkvalitňování národní sítě VTP v ČR; na přípravě a provozování nových VTP a jejich mezinárodní spolupráci; využívat publikaci s CD ROM Vědeckotechnické parky v ČR
* využívat domovskou stránku SVTP ČR; doplňovat průběžně aktuální informace o jednotlivých VTP, zejména část elektronický katalog VTP SVTP ČR
* spolupracovat na plnění úkolů SVTP ČR v roce 2009

Mohlo by se vám líbit...