Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Centrum podpory inovací VŠB-TU Ostrava

Poslední aktualizace: 15.07.2019 15:38

Studentská 6202/17
708 00 Ostrava-Poruba
Tel.: +420 597 329 011
E-mail: inkubator@vsb.cz
WWW: https://cpi.vsb.cz/cs

Odkaz na mapu: zde

IČO: 61989100
Ředitel: Ing. Kateřina Honajzrová
Zástupce ředitele: Ing. Miroslav Neulinger

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: akreditovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 10.6. 2008

  Zakladatel(é): Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
  Majitel(é): Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
  Provozovatel(é): Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

  Typ hospodářského subjektu: Veřejná vysoká škola
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: http://cpi.vsb.cz/?pipages=dokumenty-ke-stazeni-5

 • Charakteristika parku

  Úvod

  Centrum podpory inovací (CPI) je vysokoškolským pracovištěm VŠB-TUO, jehož činnost je zaměřena do následujících oblastí:
  1) zapojování univerzity do realizace kvalitních vzdělávacích, vědeckých a výzkumných projektů, zejména pak financovaných z evropských dotací. CPI vyhledává dotační příležitosti, podílí se na přípravě a realizaci projektů, koordinuje včetně koordinace jejich efektivního řízení;
  2) podpora komercializace vybraného know-how univerzity, a to zejména prostřednictvím uplatňování práv k duševnímu vlastnictví;
  3) rozvoj podnikavosti a inovačního podnikání, zejména u studentů a absolventů univerzity. V rámci této činnosti spolupracuje s dalším aktéry v oblasti inovačního podnikání a provozuje Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO v budově CPIT-TL2;
  4) podpora aktivit v oblasti kariérního poradenství a uplatnění absolventů ve prospěch VŠB-TUO.

  CPI VŠB-TUO je členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR a také EBN – European Business Network.
  Centrum podpory inovací je organizačně rozčleněno na Centrum projektové podpory, útvar Centrum transferu technologií a útvar Podnikání a kariéra, pod který rovněž spadá Podnikatelský inkubátor.

  Popis transferu technologií

  Útvar Centrum transferu technologií vznikl v roce 2012 jako součást Centra podpory inovací VŠB-Technické univerzity Ostrava s cílem zajistit a rozvinout podpůrné činnosti směřující k uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi. Tento útvar poskytuje své služby zejména v oblastech ochrany průmyslového vlastnictví, komercializace výsledků VaV a podpory inovačního podnikání. Cílem je zprostředkovat univerzitě praktické využití vědeckých objevů a technologických vynálezů a na druhé straně umožnit aplikační sféře přístup k nejmodernějším vědeckovýzkumným poznatkům a technologickému vybavení.

  Příklady úspěšného transferu technologií:

  Zavěšení předního kola jednostopého vozidla s aktivní změnou geometrie
  Původce:
  • Jakub Šmiraus, CZ
  • Michal Richtář, CZ
  • Jana Míková, CZ
  Anotace:
  Přední kolo (19) jednostopého vozidla je vedeno přední vidlicí (2) pevně spojenou pomocí spodního nosníku (3) závěsu a horního nosníku (4) závěsu se sloupkem (5) řízení. Nástavec (6) pro řídítka je pevně spojen s horním nosníkem (4) závěsu. Sloupek (5) řízení je otočně uložen pomocí horního ložiska (17) řízení a dolního ložiska (18) řízení vůči hlavě (7) řízení. Hlava (7) řízení je v rovině X-Z kyvně pomocí dolního čepu (16) hlavy (7) řízení spojena s rámem (1) jednostopého vozidla. Dále je hlava (7) řízení v rovině X-Z kyvně spojena pomocí horního čepu (8) hlavy (7) řízení se samosvorným pohybovým šroubem (9) unášeným rotující maticí (12) samosvorného pohybového šroubu (9), která je uložena v pouzdru (13) matice (12) samosvorného pohybového šroubu (9) prostřednictvím horního ložiska (10) matice (12) samosvorného pohybového šroubu (9) a dolního ložiska (11) matice (12) samosvorného pohybového šroubu (9). Pouzdro (13) matice (12) samosvorného pohybového šroubu (9) je prostřednictvím čepu (15) pouzdra (13) matice (12) samosvorného pohybového šroubu (9) v rovině X-Z kyvně uloženo vůči rámu (1) jednostopého vozidla. Osa čepu (15) pouzdra (13) matice (12) samosvorného pohybového šroubu (9) leží v rovině X-Y, protíná osu rotace samosvorného pohybového šroubu (9) a je na tuto osu rotace kolmá. Pohon matice (12) samosvorného pohybového šroubu (9) je proveden pomocí ozubeného kola (14).
  Nabyvatel licence: CZ Racing team, s.r.o.

  Způsob a zapojení pro řízení větrné elektrárny
  Původce:
  • Stanislav Mišák Ing. Ph.D., CZ
  • Jakub Nevřala Ing., CZ
  • Libor Hrdina Ing., CZ
  • Jiří Foldyna, CZ

  Anotace:

  Způsob řízení větrné elektrárny změnou hodnoty připojené impedanční zátěže spočívá v tom, že se na základě znalosti průběhu zatěžovacích charakteristik, na základě znalosti průběhu budicí charakteristiky a na základě znalosti hodnot dostupných impedančních zátěží stanoví dostupné spínací hladiny, které se dále porovnávají s údajem o úrovni výstupního napětí elektrického generátoru, načež se na základě tohoto porovnání vydává pokyn pro připojení nebo odpojení nejméně jedné z dostupných impedančních zátěží, s cílem dosažení maximální účinnosti elektrického generátoru (1). Zapojení pro řízení větrné elektrárny obsahující elektrický generátor (1), jehož výstup (11) je připojen k nejméně jedné impedanční zátěži (21, 22, 23) přes spínací jednotku (3), jejíž druhý vstup (32) je spojen s výstupem (43) komparátoru (4) úrovní napětí. První vstup (41) komparátoru (4) úrovní napětí je připojen k výstupu (11) elektrického generátoru (1) a druhý vstup (42) komparátoru (4) úrovní napětí je připojen k výstupu (54) bloku (5) pro určení spínacích hladin. Mezi výstup (11) elektrického generátoru (1) a první vstup (41) komparátoru (4) úrovně napětí je s výhodou zapojen převodník (6) napětí. Komparátor (4) úrovně napětí je opatřen nejméně třetím vstupem (44) pro přivedení informace o hodnotě momentálně připojené impedanční zátěže a o možnostech jejího dělení, který je připojen ke spínací jednotce (3). Blok (5) pro určení spínacích hladin je dále opatřen vstupy (531, 532, 533) pro přivedení informace o hodnotě každé z impedančních zátěží (21, 22, 23), které jsou připojeny k nejméně jedné impedanční zátěži (21, 22, 23). Blok (5) pro určení spínacích hladin je dále opatřen vstupem (51) pro přivedení informace o zatěžovací charakteristice elektrického generátoru (1), ke kterému je přes jednotku (8) pro výpočet přímky optimálního zatěžování připojeno zařízení (7) pro měření zatěžovací charakteristiky nebo přímky optimálního zatěžování elektrického generátoru (1), které je přes první spínač (71) připojeno k výstupu (11) elektrického generátoru (1). Blok (5) pro určení spínacích hladin je dále opatřen vstupem (52) pro přivedení informace o budicí charakteristice elektrického generátoru (1), který je připojen k jednotce (9) pro vyhodnocení budicí charakteristiky elektrického generátoru (1), která je přes druhý spínač (91) připojena k výstupu (11) elektrického generátoru (1).
  Nabyvatel licence: AERPLAST s.r.o.

  Výchova k inovačnímu podnikání

  Centrum podpory inovací v rámci svých aktivit realizuje i řadu událostí, které jsou zacíleny na zvyšování zájmu o podnikání i samotný rozvoj dovedností s podnikáním spojených. Hlavní cílovou skupinou jsou především vysokoškolští studenti a absolventi. Členové týmu CPI realizují přímé osobní vstupy do výuky na půdě jednotlivých fakult VŠB-TUO s cílem přiblížení možnosti podnikání jako jedné z životních cest. Návazně Centrum realizuje úspěšný program Green Light s vlastním akcelerátorem, který podporu přerod nápadů do inovativního podnikatelského záměru s následnou after care podporující přerod nápadů do skutečného podnikání. CPI rovněž v rámci útvaru Projektové podpory zastřešuje realizaci inovativních projektů v rámci postdoktorského výzkumu. Nelze opomenout ani řadu doplňkových aktivit realizovaných např. pod názvem Apple Juice Meeting. V rámci těchto neformálních setkání se řeší řada zajímavých témat souvisejících s inovativním podnikáním a novými trendy.

  Poradenské služby

  Inkubátor kromě moderního zázemí pro inkubované firmy nabízí celou řadu užitečných služeb, které pomáhají začínajícím, ale i zkušeným podnikatelům v jejich cestě k úspěchu a prosperitě. Začátečníkům nabízíme podporu konzultanta v administrativních záležitostech, posouzení a diskutování jejich záměru, sestavení plánu, kontakty na podobně smýšlející kolegy apod. Těm zkušenějším pak sofistikované právní služby, pomoc v oblasti ochrany duševního vlastnictví nebo spolupráci s vysoce specializovanými pracovišti univerzity. Všem zájemcům se individuálně věnuje zkušený konzultant, který jim pomáhá ve všech stádiích vývoje společnosti. Uceleným poradenským programem je akcelerační program Green Light, který je zaměřen na rozvoj podnikání s cílem motivovat a podpořit zájemce k realizaci vlastních podnikatelských záměrů.

  Inovační infrastruktura

  Centrum podpory inovací je se svým Podnikatelským inkubátorem a službami v něm se realizujícími významnou inovační infrastrukturou v Moravskoslezském kraji. Prakticky se jedná o jediné univerzitní centrum v rámci celého kraje s úzkou provazbou na samotnou univerzitu, ale také spolupracující podniky.
  Výběr zařazení firmy do Podnikatelského inkubátoru je realizováno na základě posouzení záměru Radou podnikatelského inkubátoru. Nabízí se nejen pronájem prostor, ale také administrativní zázemí. Nově je k dispozici také sdílený coworkingový prostor.
  Centrum podpory inovací je úzce provázáno na strategickými vizemi Moravskoslezského kraje a podporuje nejen regionální priority RIS3, ale také velkou část národních. Ve svém základu je Centrum partnersky propojeno s dalšími inkubátory v kraji (IT STEEL, MSIC Ostrava), ale taktéž jsou jeho zástupci významnými partnery v rámci různých odborných pracovních skupin.V rámci národních platforem stojí za zmínku spoluzaložení spolku Transfera.cz (platforma pro podporu rozvoje tranferu technologií), Regionální kontaktní organizace v oblasti mezinárodních projektů, AIP ČR (Asociace inovačního podnikání ČR), SVTP (Společnost vědeckotechnických parků ČR), ale také je zařazeno do mezinárodní sítě EBN –European Business Network.

  Spolupráce s vysokými školami

  CPI spolupracuje s fakultami a útvary VŠB-TUO, jinými vysokými školami, vědeckými institucemi a dalšími organizacemi či právnickými osobami v souvislosti s výše uvedenými činnostmi.

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  ANO
  ANO
  obchodní plány
  ANO
  NE
  technologické poradenství
  ANO
  NE
  patentové poradenství
  NE
  ANO
  certifikační poradenství
  ANO
  ANO
  finanční poradenství
  NE
  ANO
  účetnictví
  NE
  ANO
  právní poradenství
  ANO
  ANO
  marketingové poradenství
  ANO
  NE
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  NE
  NE
  sekretariát
  NE
  NE
  telefonní centrála
  ANO
  NE
  telefon, fax
  ANO
  NE
  kopírování
  NE
  NE
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  ANO
  NE
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  ANO
  NE
  počítač pro technické použití
  NE
  ANO
  dílny
  ANO
  ANO
  laboratoře
  ANO
  ANO
  přístup k databankám
  ANO
  NE
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  NE
  ANO
  vlastní kapitál
  NE
  ANO
  kredity
  NE
  ANO
  příspěvky
  NE
  ANO
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  NE
  výhradně podle skutečných nákladů
  ANO
  výhradně paušály
  NE
  paušál a příplatek podle použití
  NE
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  NE
   
  elektřina
  NE
   
  ostatní
  NE
   
  celkem
   
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  250
   
  výrobní plochy
  250
   
  ostatní
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  20
  15
  2
  37
  Počet pracovníků
  187
  53
  12
  252
  Pronajatá plocha m2
  2785
  300
  70
  3155
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
  10204 m2
   
  Zastavěná pl. parku
  5724 m2
   
  Užitná plocha
  3155 m2
   
  – pronajatá plocha
  3155 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  0 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  3IT úspěšný eshop
  IČO: 28659163
  Společnost 3IT úspěšný eshop je společnost specializující se na tvorbu internetových prezentací a e-shopů.

  Ing. Michalis Katapodis
  Tel.: +420 602 449 719
  E-mail: michalis.katapodis@3it.cz
  WWW: http://www.3it.cz/

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  Allgeier Engineering Czech s.r.o.
  IČO: 01908634
  Testováním a vývojem řídících jednotek.

  Petr Skotnica
  E-mail: Petr.Skotnica@allgeier-experts.com

  Technologie:
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  Archifabrika s.r.o.
  IČO: Archifabri
  Poradenství – konzultace vašeho záměru po stránce architektonické, stavební, ekologické, poskytneme podporu při hledání a zajištění případných zdrojů spolufinancování vašeho záměru.

  Realitní činnost – vyhledáme vhodný pozemek pro vaši stavbu v návaznosti na vaše priority, posoudíme okolní vlivy v potenciálních lokalitách, zastoupíme vás v jednáních s vlastníky, zajistíme geodetické služby a formality v katastru nemovitostí.

  Projekt – zpracujeme veškeré potřebné projektové dokumentace od architektonické studie přes dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení až po detailní prováděcí dokumentaci – vše v náležitostech stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek.

  Rozpočet – v úvodních fázích projektu vytvoříme cenový odhad na základě standardizovaných cenových ukazatelů s přihlédnutím k náročnosti stavby. Na základě detailní prováděcí dokumentace pak zpracujeme podrobný rozpočet, který je podkladem pro cenovou nabídku na realizaci stavby.

  Inženýrská činnost – zajistíme pro vás kompletní přípravu stavby spočívající v získání stanovisek dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. Následně postupně vyřídíme územní řízení a stavební povolení při využití všech možností zjednodušených postupů.

  Realizace stavby – vaši stavbu zrealizujeme formou construction managementu. Z okruhu ověřených dodavatelů vybereme vhodné přímé dodavatele jednotlivých částí stavby. Tyto zorganizujeme po stránce časové a finanční tak, aby byla zajištěna kontinuita výstavby a zároveň, aby vznikl prostor pro kvalitní zpracování každé profese při dodržení optimální ceny. Tento způsob personálně neomezuje realizaci stavby, naopak dává možnost variability a časové flexibility.

  Kolaudace a předání klientovi – úspěšnou realizaci završíme zajištěním kolaudačních formalit. Při předání hotového díla klient obdrží šanon se všemi doklady, návody, záručními listy, které byly v průběhu stavby shromážděny.

  Dozor – v případě, že se z jakéhokoliv důvodu rozhodne klient svěřit realizaci stavby jinému dodavateli, jsme schopni zabezpečit výkon autorského a technického dozoru. V rámci autorského dozoru poskytujeme klientovi a jeho dodavateli stavby upřesňující konzultace tak, aby byly dodrženy funkční principy a zájmy klienta obsažené v projektu. Výkonem technického dozoru pak klientovi zajistíme dohled nad řádným technickým provedením stavby.

  Informovanost – klientovi poskytujeme neustálý přehled o postupu prací díky týdennímu zasílání stručné „zprávy o stavu projektu“ formou e-mailové korespondence.

  KAM SMĚŘUJEME

  Stejně jako našim klientům, ani nám nevyhovuje chování diskontních řetězců. Nenabízíme tedy polovičatá řešení, vycházíme z toho, že náš klient požaduje kvalitní dům, který mu dlouhodobě zajistí příjemné užívání. Našim úkolem je, aby stavba kvalitního domu s námi, byla pro klienta bezproblémovou samozřejmostí, stejně jako například koupě auta či bot.

  Ing. Ondřej Macháč
  Tel.: +420 736 688 864
  E-mail: jaroslav.machac@archifabrika.cz

  Technologie:
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  ATEsystem s.r.o.
  IČO: 01392042
  Společnost ATEsystem s.r.o. byla založena počátkem roku 2013 skupinou specialistů s mnohaletými zkušenostmi v oblasti dodávek kontrolních, měřicích a testovacích systémů pro oblast průmyslové výroby, výzkumu a vývoje. Nabízená řešení jsou z významné míry založena na průmyslových kamerových systémech. Těžištěm činnosti společnosti je návrh technického řešení, zpracování studie proveditelnosti, vývoj softwarových řídicích aplikací a vedení projektových týmů sestávajících z vlastních a externích specialistů. Ve spolupráci s partnerskými firmami společnost ATEsystem s.r.o. zajišťuje dodávku subsystémů, kompletních strojů, zařízení, výrobních linek a technologických celků.

  Tel.: +420595172394
  E-mail: atesystem@atesystem.cz
  WWW: http://www.atesystem.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  CertiCon a.s.
  IČO: 25083341
  CertiCon a.s.

  Od roku 1996 buduje CERTICON konkurenceschopnost svých klientů po celém světě. Řešení dodávané společností CERTICON zahrnují široké spektrum služeb a řešení v oblasti vývoje softwaru, systémové integrace, verifikace a testování softwaru a návrhu analogových a digitálních integrovaných obvodů. Naše zkušenosti v oblasti zdravotnických systémů, mission-critical aplikací a hi-tech průmyslových a podnikových systémů nám umožňují poskytovat klientům ty nejlepší postupy a řešení. CERTICON navrhuje, vyvíjí, prototypuje a nasazuje sofistikovaná softwarová řešení do praxe.

  E-mail: info@certiconglobal.com
  WWW: http://www.certicon.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  Clever Decision spol. s r. o.
  IČO: 274 28 761
  Clever Decision je moderní a flexibilní konzultační softwarová společnost. Naši zákazníci, mezi které se řadí přední komerční i státní organizace využívají našich komplexních služeb a řešení především v oblasti Business Intelligence a datových skladů. Námi dodaná řešení umožňují různým typům uživatelů (od vrcholových managerů až po operativní pracovníky) lépe vyhodnocovat a řídit své aktivity, šetřit náklady a práci.

  Tel.: +420 602 126 068
  E-mail: informace@cleverdecision.com
  WWW: http://www.cleverdecision.com/

  Technologie:
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  ComSource s.r.o.
  IČO: 29059291
  Specialisté na zabezpečení v oblasti informačních a komunikačních technologií a dodávky síťové insfrastruktury. Nabízí kompletní řešení na míru, které je ucelené, funkční a odpovídá aktuálním kritériím síťové bezpečnosti. Od založení v roce 2010 poskytují komplexní služby v oblasti ICT zabezpečení a síťových řešení.
  Tým ComSource tvoří profesionálové v oblasti návrhu, implementace a zabezpečení počítačových sítí. Pracovníci získali praxi v předních českých IT a telekomunikačních firmách, kterou dále rozvíjeli během implementací síťových řešení u významných zákazníků.
  Nabízená řešení: Application Delivery, Cloud Security, Data Retention, DataCenter Networking (SDN), DataCenter Security, Mobile Device Management, NAT řešení Network Access Control, Ochrana před DDoS ůtoky, Ochrana webových aplikací (WAF), Síťová bezpečnost, Síťová řešení, Video synopse a analýza videozáznamů, Vzdálený přístup, WIFI řešení

  E-mail: info@comsource.cz
  WWW: https://www.comsource.cz/

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  DATASYS s.r.o.
  IČO: 61249157
  Zabýváme se komplexními implementačními a integračními IT službami, telekomunikací a vývojem na zakázku. Jsme Datasys – rodinná, ryze česká a soukromá společnost, kterou v roce 1994 společně se svou manželkou založil Miloslav Novák.

  Díky našim odborným znalostem a zkušenostem jsme stáli u řady zajímavých a společensky významných projektů. Naším cílem je tvořit informační technologie tak, aby zjednodušovaly život každého z nás. Ať už je to zpřístupňováním úřadů (zakázkami v rámci egovermentu), zjednodušováním veřejných procesů (spoluprací v zavádění dodacích boxů) i technologickými implementacemi v rámci širokého spektra organizací. Domníváme se, že mnoha společnostem můžeme pomoci k větší efektivitě a jednoduchosti procesů.

  I v dnešní hektické době však neopomíjíme důležitost tradičních hodnot. Na prvním místě u nás zůstává poctivost a důvěrnost informací. Věříme, že se partnerské vztahy nemohou obejít bez slušnosti a vzájemného respektu a že moderní svět nemůže fungovat bez ohleduplnosti vůči okolní společnosti a schopnosti nést zodpovědnost. V Datasysu se na nás můžete spolehnout.

  Filip Molčan
  Tel.: +420 225 308 111
  Fax: +420 225 308 110
  E-mail: molcan@datasys.cz
  WWW: http://www.datasys.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0404 – Digitální média
  0410 – Mobilní telekomunikace
  0411 – Multimediální technologie
  0416 – Technologie pro tvorbu softwaru

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  73 – Výzkum a vývoj
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  EVici Webdesign s. r. o.
  IČO: 28598661
  Inovační firma EVici webdesign, s.r.o. vyvíjí aplikaci UpGate – systém pro tvorbu www stránek a internetových obchodů. Cílem společnosti je vytvoření prostředí podobné sociální síti svázané s internetovou aplikací. Výsledkem bude výrazné zefektivnění výroby při zachování přijatelné ceny a kvalitního zpracování.

  Inovace spočívá v implementací principů Design trhu pro realizaci originálního design řešení založeného na aplikaci UpGate. Použití Framework Nette (jeden z nejlepších programovacích frameworků na světě), který umožní aplikaci do budoucna neomezeně rozvíjet.

  Ing. Jan Rataj
  Tel.: +420 590 993 970
  E-mail: obchod@evici.cz
  WWW: http://www.evici.cz/

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie

  Odvětví:
  51 – Velkoobchod a zprostředkování obchodu /kromě motorových vozidel/
  52 – Maloobchod, opravy spotřebního zboží, kromě motorových vozidel
  72 – Zpracování dat a související činnosti

   

  Future building systems
  IČO: 28647769
  Firma Future building systems s.r.o. provádí návrhy a především realizace takzvaných inteligentních elektroinstalací pro rodinné domy a komerční objekty. Současným trendem moderních budov je úsporný provoz a špičkový komfort obsluhy. Správným požitím stavebních materiálů se dá zajistit dobrá pasivní tepelná izolace. Chytrá elektroinstalace navíc dokáže správnou koordinací vytápění, stínění a osvětlení přinést další úspory energií. Světla samy zhasnout při vašem odchodu, vypnou se nepotřebné spotřebiče, teplota na termostatech se sníží na ekonomickou úroveň a například žaluzie se automaticky nastaví do polohy, která zajišťuje ochranu interiéru před slunečními paprsky nebo naopak jejich využití pro přírodní vytápění. Vy navíc můžete stav svého domu sledovat na PC nebo mobilních zařízeních z práce nebo dovolené. To a mnoho dalších příjemných a užitečných funkcí vám zajistí inteligentní instalace. Systém jsme schopni dodat na klíč včetně elektronického zabezpečení, požární signalizace, datových a televizních rozvodů a kamerového systému.

  Tel.: +420 603 884 633
  E-mail: info@futurebuilding.cz
  WWW: http://www.inteligentnibudovy.cz/

  Technologie:
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  45 – Stavebnictví

   

  GeoPrime Geodézie s.r.o.,
  IČO: 05364914
  Zeměměřické a kartografické činnosti, Ostatní vzdělávání, Výstavba bytových a nebytových budov, ale zabývá se i jedním dalším oborem.

  Ing. Vojtěch Podzemný
  E-mail: podzemny.vojtech@seznam.cz

  Technologie:
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  INCENTAGE s.r.o.
  IČO: 04746864
  INCENTAGE je předním poskytovatelem SW řešení pro oblast zpracování finančních zpráv. Mezi hlavní zákazníky patří především banka, burzy cenných papírů a pojišťovny po celém světě. Hlavní sídlo je ve Švýcarsku, kde tým tvoří absolventi ETH Zurich a zkušení vývojáři.

  Tel.: +420 725 586 049
  E-mail: martin.ullmann (at) incentage.com

  Technologie:
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  Inesta Alta, s.r.o.
  IČO: 27779751
  Inesta Alta s.r.o. vznikla na podzim roku 2006 se záměrem vstoupit na začínající trh s výstavbou nízkoenergetických a pasivních staveb, které byly v ČR teprve v počátcích, a kde bylo možné očekávat, obdobně jako tomu bylo v sousedním Rakousku a Německu, velký a silně rostoucí zájem ze strany investorů. Tento zájem eskaloval na jaře roku 2009, kdy byl spuštěn program Ministerstva životního prostředí Zelená úsporám.

  Firma obor činnosti později rozšířila a v současné době provádí také běžnou výstavbu, rekonstrukce stávajících domů s ohledem na úspory energií a jiné dílčí nebo celistvé stavební práce. Nosným programem firmy jsou také montáže vzduchotechnických systémů a rekuperačních jednotek. Firma se profiluje jako menší kompaktní stavebně montážní firma a takto může pružně reagovat na požadavky zákazníků a při tom operovat příznivými cenami.

  Současné sídlo firmy se nachází v budově Podnikatelského inkubátoru Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Budova je členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR a umožňuje firmě využívat potenciál vysoké školy a přidružených vysoce odborných služeb v rámci PI VŠB-TUO v oblasti marketingu, managementu, komercionalizace či technologií. Firma se i takto neustále snaží být na špici v oboru a reagovat na nejnovější potřeby zákazníků.

  Ing. Jaromír Štáb
  Tel.: +420 602 455 633
  E-mail: info@inestaalta.cz
  WWW: http://www.nizkoenergetickydum.cz/o-nas

  Technologie:
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  Moravskoslezský automobilový klastr, o.s.
  IČO: 27041867
  Záměrem Moravskoslezského automobilového klastru je podpořit své členy, ale také ostatní podnikatelské subjekty a veřejnost v oblastech: informační servis v oblasti automobilového průmyslu, participace a aktivní ovlivňování norem zejména ve vztahu k automobilovému průmyslu, budování a rozvíjení spolupráce zejména v oblastech rozvoje obchodních vztahů a vývoje laboratoří, aktivní využití strukturálních fondů EU za účelem rozvoje vývojových kapacit, zvyšování znalostního kapitálu cestou rozvoje lidí a využití struktury klastru k rozvoji vlastního image.
  Projekt Výzkumná experimentální hluková laboratoř (VEHL), projekt AutoAcademy.

  Ladislav Glogar
  Tel.: +420 558 272 433
  E-mail: autoklastr@autoklastr.cz
  WWW: http://autoklastr.cz

  Technologie:

  Odvětví:

   

  Noen, a.s.
  IČO: 25601598
  Hlavní činností společnosti je v současné době projektování a inženýring strojů a zařízení pro povrchové dobývání i skladování nerostů. Jedná se o studie a projekty nových kolesových rýpadel, rekonstrukce a modernizace pásových dopravníků a strojů pro skládkové hospodářství. Dále pak o vytváření projektové dokumentace včetně výpočtů, dílenských výkresů dílčích uzlů strojů z uvedeného oboru i kompletních strojů.

  Tel.: +420 224 032 510
  E-mail: noen@noen.cz
  WWW: http://www.noen.cz/cs/spolecnost-noen-a-s/

  Technologie:
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  PASSION FOR FOOD s.r.o.
  IČO: 04892631
  Oborem podnikání, který evidujeme, je Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních. Je aktivní bez omezení činnosti.

  Ondřej Dubjel
  E-mail: o.dubjel@seznam.cz

  Technologie:
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  92 – Rekreační, kulturní a sportovní činnosti

   

  PLACEMENT.cz s.r.o.
  IČO: 06160956
  Od roku 2010 se specializujeme čistě na PPC reklamy – v systémech AdWords, Sklik, Facebook. Máme za sebou léta zkušeností v agenturách i na volné noze. Spravujeme PPC kampaně s miliónovými měsíčními rozpočty, ale pomáháme i středním inzerentům a provozovatelům e-shopů.

  Lukáš Král
  Tel.: +420 773 591 088
  E-mail: lukas.kral@placement.cz
  WWW: https://placement.cz/

  Technologie:
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  Profiq s.r.o.
  IČO: 24660761
  Našim posláním je přenášet softwarové inovace do každodenního života. Věříme, že software by měl především sloužit lidem a činit každodenní život příjemnějším, a ne ho naopak komplikovat. Pracujeme s inovativními nápady a chceme je proměnit ve skvělé produkty pro reálné použití. Softwarový inženýři většinou přemýšlejí o tom, jak produkovat technicky dokonalé produkty. My se snažíme jít o krok dál. Chceme vyvíjet produkty, které se uplatní v reálném životě, v rukou skutečných uživatelů.
  Profiq je dodavatelem služeb vývoje, testování a údržby softwaru, zaměřeným na kvalitu a open-source. profiq byl založen jako společnost pro nezávislé testování softwaru s cílem dodávat prvotřídní služby nezávislého testování softwaru a zajišťování kvality. Časem se portfolio služeb společnosti rozšířilo o služby vývoje a údržby softwaru, což ještě víc posílilo zaměřenost profiqu na kvalitu. profiq je mezinárodní společností a své služby poskytuje primárně z České Republiky pro zákazníky v Silicon Valley.

  Tel.: +420 606 606 691
  WWW: http://www.profiq.cz/

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  SCOVECO, s.r.o.
  IČO: 29383757
  SCOVECO, s.r.o. je zkušená dynamická společnost. Byla založena v roce 2011 jako firma, která si klade za cíl prosazovat jednoduchá a inovativní řešení jednoduchých i komplexních problémů pomocí moderních IT technologií. Záměrem společnosti je budovat, prosazovat a nasazovat IT řešení, která opravdu usnadňují život firmám i lidem.

  Společnost SCOVECO nabízí následující služby:
  Vývoj software na míru
  Nastavení a vylepšení firemních procesů
  Certifikace dle SPICE a aSPICE
  Konzultace a školení v IT

  E-mail: info@scoveco.cz
  WWW: http://www.scoveco.cz/index.php/cz/

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.
  IČO: 25120581
  Vývoj a výroba automatizovaných pohonů

  Tel.: +420 597 329 044
  E-mail: david.kenkus@sew-eurodrive.cz
  WWW: http://www.sew-eurodrive.cz/

  Technologie:
  1405 – Transportní a logistické systémy, pohony (ostatní)

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení

   

  Software Development Europe, s.r.o.
  IČO: 25309978
  Software Development Europe, s.r.o.

  SDE – Software Solutions je úspěšná česká firma, která inovativním způsobem, tzv. co-sourcingem, řeší nedostatek IT odborníků v USA. Firma je už od založení v roce 1995 postavena na talentu a kreativitě českých studentů a absolventů IT univerzit a jejich zapojení do dlouhodobých mezinárodních projektů zavedených amerických firem (např. Oracle, Sensus nebo Schneider Electric).

  Podílí se mimo jiné na:
  • zdravotnictví online
  • bezdrátových odečtech vody
  • plánování zemědělství
  • řízení výkonných elektromotorů
  • SW pro bankomaty

  Využívá moderní technologie založené na Javě, C#, C/C++, JavaScriptu, nebo Ruby a moderní postupy vývoje software formou agilních metodik a scrumu.

  WWW: http://www.sde.cz/

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  TEPELNÁ ČERPADLA MORAVA
  IČO: 29463831
  Společnost TEPELNÁ ČERPADLA MORAVA s.r.o. se zabývá návrhem a instalací tepelných čerpadel vzduch-voda, země-voda a voda-voda. Nabízíme vždy vhodné řešení pro danou situaci bez ohledu na výrobce tepelných čerpadel, avšak vždy s kvalitním tepelným čerpadlem (možnost až 10-ti leté záruky).

  Dále se také zabýváme návrhem a montáží podlahového vytápění. Jsme jednou z mála firem v ČR, která splnila nejnáročnější podmínky pro výběr montážní firmy pro montáž nejkvalitnější podlahového vytápění na trhu – podlahového vytápění společnosti MULTIBETON. Společnost MULTIBETON moderní podlahové vytápění vymyslela, patentovala a v současné době dává na podlahové vytápění záruku až 30 let (ve Francii dokonce 50 let). Životnost tohoto vytápění, jako jediného na trhu překračuje 120 let. Toto podlahové vytápění jako jediné na trhu čerpá z více než 47let zkušeností z reálných aplikací.

  Dalším prvkem, kterým se společnost TEPELNÁ ČERPADLA MORAVA s.r.o. zabývá, je návrh a instalace rovnotlakého vzduchotechnického zařízení s rekuperačním výměníkem, tzv. rekuperací.

  Všechna tato opatření – tepelné čerpadlo vzduch-voda, země-voda nebo voda-voda, podlahové vytápění společnosti MULTIBETON a rekuperace – zajistí Váš optimální komfort a nízké provozní parametry jak při bydlení v novostavbě, tak v rekonstruovaném objektu. Společnost TEPELNÁ ČERPADLA MORAVA s.r.o. nabízí konzultace při provádění pasivních a nízkoenergetických staveb. To vše včetně dodání projektové dokumentace stavební části i jednotlivých profesí, realizace daného návrhu vytápění, zdravotechniky a vzduchotechniky až po případný servis jednotlivých zařízení.

  Společnost TEPELNÁ ČERPADLA MORAVA s.r.o. je zapsaná v programu Nová Zelená Úsporám.

  Ing. Ondřej Bártek
  Tel.: +420775 664 006
  E-mail: bartek@tc-morava.cz
  WWW: http://www.tc-morava.cz/#gkBottom5

  Technologie:
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  Uniwise s. r. o.
  IČO: 28658965
  Posláním inovační společnosti je přispět k růstu kvality a efektivity řízení v organizacích. Za tímto účelem poskytuje Uniwise řešení pro plánování a podporu řízení k dosažení cílů ve středních a větších podnicích. Realizace projektů umožňuje uplatnit konzultantské a technologické know how vytvořené v průběhu dosavadního působení skupiny odborníků v oblasti IT působících v regionu Ostravska.

  Hlavním předmětem podnikání je poskytování řešení pro plánování a podporu řízení k dosažení cílů. Realizované projekty mají tyto části:
  ˗ analytickou pro analýzu procesů plánování a řízení v podniku,
  ˗ konzultantskou pro návrh postupů plánování, delegace pravomocí a cílů, způsobů měření a hodnocení dosažených výsledků,
  ˗ technologickou pro implementaci informačních technologií podporujících navržený proces.

  WWW: http://uniwise.cz/

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  Vítkovice – výzkum a vývoj – technické aplikace a.s.
  IČO: 27677257
  Firma Vítkovice-výzkum a vývoj – technické aplikace a.s. se zaměřuje hlavně na aplikaci svých poznatků v průmyslové výrobě při výrobě hutních produktů. Pracuje s materiály, které mají dlouhou životaschopnost, a to především s ocelí. Podnik mimo to zajišťuje poradenskou činnost v oboru tváření kovů a technickou pomoc při vedení reklamačních řízení v oblasti materiálového inženýrství. Projekt si klade za cíl zřídit výzkumné pracoviště orientované na potřeby zákazníka a využívající užší spolupráci mezi společností zaměřenou na aplikovaný výzkum a výzkumným a akademickým pracovištěm VŠB – TU Ostrava.

  Vytvořením a rozvinutím synergií mezi oběma subjekty dojde k propojení znalostí společnosti pohybující se na trhu s výzkumem a vývojem, znající problémy a problematiku průmyslu a akademickým pracovištěm, které má dostatečné technické a technologické zázemí pro provádění základního výzkumu. Doplňujícím cílem bude stanovení nové orientace v segmentu výzkumu a vývoje alternativních zdrojů energie a konstrukce strojů a zařízení. Nezanedbatelným přínosem realizace projektu bude podpora studia na Ph. D. kurzech díky novým tématům a problémům vzešlých z řešených výzkumných úkolů.

  E-mail: info@vitkovice.net
  WWW: http://www.vitkovice.net/

  Technologie:
  0302 – Výrobní technologie

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  WAPS Technologies s.r.o.
  IČO: 06187242

  Firma WAPS Technologies s.r.o. vznikla v roce 2017 po dlouhých zkušenostech s programováním a bezpečnosti na internetu. V posledních letech jsme zkoumali algoritmy uměle inteligence a jejich implementace do běžných aplikací.

  Naším záměrem je více zapojit algoritmy umělé inteligence do komerční sféry. Ať už v oblati výroby, plánování nebo v oblasti administrace.

  Spolupracujeme s firmami z celé Evropy na tvorbě softwaru, který se snaží co nejvíce automatizovat různé firemní procesy.

  Peter Krivanek
  Tel.: +420 724 003 676
  E-mail: miloslav.szczypka@gmail.com
  WWW: http://wapstechnologies.com/cz.html

  Technologie:
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

 • Název subjektu:
  EBN – European Business Network
  Země:
  Belgie
  Druh spolupráce:
  jiná
  Popis spolupráce: CPI se zapojilo do evropské komunity organizací na podporu podnikání v pozici certifikovaného člena. Certifikace CPI k plnohodnotnému členství proběhla v roce 2015 a od roku 2016 jsme plnohodnotnými členy EBN.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:

  Název subjektu:
  Star Tau
  Země:
  Izrael
  Druh spolupráce:
  jiná
  Popis spolupráce: Spolupráce s inovačním centrem Star Tau založeného při univerzitě v Tel Avivu podporující nadějné start-upy mj. formou akceleračního programu, je realizována zejména předáváním zkušeností a zajímavých kontaktů na investory směrem k Centru podpory inovací.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF