Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (Vědeckotechnický park)

Poslední aktualizace: 03.09.2019 07:09

Nad Ovčírnou 3685
760 01 Zlín
Tel.: +420 576 038 138
E-mail: bartonikova@utb.cz
WWW: http://www.utb.cz/uni/organizacni-cleneni/vedeckotechnicky-park-pri-utb-ve-zline-1

Odkaz na mapu: zde

IČO: 70883521
Ředitel: prof. Ing. Petr Sáha, CSc. (saha@utb.cz)
Zástupce ředitele: Ing. Ivana Bartoníková, bartonikova@utb.cz

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: akreditovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 1.3. 2008

  Zakladatel(é): UTB ve Zlíně
  Majitel(é): UTB ve Zlíně
  Provozovatel(é): UTB ve Zlíně

  Typ hospodářského subjektu: veřejná vzdělávací instituce
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: Právní subjekt na území ČR s předmětem činnosti VaV, obor. zam. plast., potrav. prům. a příb. obory.

 • Charakteristika parku

  Úvod

  Vědeckotechnický park (VTP) při UTB ve Zlíně poskytuje komplexní infrastrukturu pro podporu inovačního podnikání ve Zlínském kraji a jeho okolí.
  Rozvoj činností a služeb VTP je v souladu s potřebami regionu a regionálních partnerů a přispívá k zajišťování funkčního transferu výsledků činností aplikovaného výzkumu do praxe.

  VTP nabízí:
  • Zprostředkování kontaktů na pracovníky výzkumných center UTB s možností realizace společných inovačních nebo výzkumných projektů
  • Využití služeb Centra výzkumu obouvání včetně akreditované Obuvnické zkušební laboratoře dle ČSN EN ISO /IEC 17025:2018 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří
  • Spolupráce v oblasti využití akreditovaných čistých prostor třídy „C“ a služeb Interního auditora dle ISO 13485:2016
  • Využití služeb Centra transferu technologií
  • Účast na konferencích, seminářích, workshopech a dalších akcích pořádaných VTP UTB
  • Pronájem kancelářských a laboratorních prostor
  • Komplexní služby v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně rešerší, analýz i patentového zastoupení prováděné specialisty s vysokým podílem dlouholeté praxe průmyslově právní ochrany

  Nabízí luxusní prostory k pronájmu – nadstandardně vybavené kanceláře a laboratoře, technické a sociální zařízení, zasedací prostory pro semináře a workshopy o celkové velikosti 5 600 metrů čtverečních – podnikatelům, inovativním společnostem a pracovníkům výzkumu a vývoje. < / p>

  Služby v rámci TP poskytují mezinárodně uznávaní výzkumní pracovníci, odborníci na analýzu, zkoušení, měření a testování materiálů a produktů, jakož i vývoj a zkoumání nových technologií, řešení problémů s technologiemi a zpracováním atd.

  Vědeckotechnický park byl vybudován na základě projektu „Vědeckotechnický park a centrum pro transfer technologií při UTB ve Zlíně“. Projekt byl financován Evropským fondem pro regionální rozvoj, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání, program PROSPERITA.

  Popis transferu technologií

  Transfer technologií:

  30.4.2019 otevření Centra výzkumu obouvání

  Úspěšné transferové projekty:
  – LS 2016001597 – nabyvatel HEALTHY and HAPPY, s.r.o.
  práva k užívání vynálezu o názvu „Způsob výroby vína se zachovanou přírodní antioxidační kapacitou a nízkým obsahem SO2“ chráněného v ČR patentem č. 304727
  – LS 2017000004 – nabyvatel SIEMENS, s.r.o.
  práva k užívání vynálezu o názvu „Poklepový nástroj s výměnnou funkční částí“ chráněného v ČR patentem č. 306083

  – LS2017000414 – nabyvatel Javorník – CZ, s.r.o.
  práva k užívání know-how „Výroba tvrdého sýra bez tvorby ok“
  – LS 2018000118 – nabyvatel SIEMENS, s.r.o.
  práva k užívání užitného vzoru o názvu „Ruční poklepový nástroj s výměnným a otočným tlukem“ chráněného v ČR užitným vzorem č. 30782
  – LS 2018000737 – nabyvatel Miomove, s.r.o.
  převod podílu na užitném vzoru ČR č. 31541 o názvu „Chytrá obuv s komplexní soustavou monitorování dat jejího uživatele“
  – LS 2018001203 – nabyvatel SIEMENS, s.r.o.
  práva k užívání vynálezu o názvu „Způsob polohování tluku ručního poklepového nástroje a poklepový nástroj k jeho provádění“ chráněného v ČR patentem č. 307307.

  Přenos získaných poznatků z oblasti základního výzkumu do praxe je v rámci UTB zajišťován CTT,
  které bylo založeno v roce 2008. CTT poskytuje vědeckým pracovníkům univerzity a spolupracujícím firmám
  soubor profesionálních služeb zaměřený zejména na oblast průmyslově-právní ochrany výsledků výzkumu
  a vývoje a zajištění jejich rychlého a efektivního přenosu do praxe, což zahrnuje poradenství, analýzy
  průmyslově právních vztahů a odborné služby patentových zástupců. Mimo to provádí CTT přímé zastupování
  UTB ve věci průmyslových práv před Úřadem průmyslového vlastnictví, Evropským patentovým úřadem.
  Úřadem EU pro duševní vlastnictví a Světovou organizací duševního vlastnictví. Rozvoj činnosti a služeb CTT je v souladu s potřebami regionu a regionálních partnerů a přispívá k zajišťování funkčního transferu výsledků činností aplikovaného výzkumu do praxe.
  CTT UTB uzavřelo již 22 licenčních a 9 Smluv z oblasti transferu technologií a podpořilo celkem 14 projektů na bázi proof-of-concept.

  Výchova k inovačnímu podnikání

  CTT na VTP UTB ve Zlíně realizovalo v roce 2018 pro studenty a pracovníky UTB celkem 4 semináře věnovaných novinkám v oblasti právních předpisů, aktuálním otázkám v oblasti ochrany duševního vlastnictví, inovacím a technologiím ve Zlínském kraji a podpoře komercializace. Akce byly uskutečněny v rámci udržitelnosti projektu Operačního programu (OP) Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI) Rozvoj CTT na UTB ve Zlíně a v rámci udržitelnosti projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK) Od rozvoje znalostí k inovacím.
  CTT uskutečnilo v roce 2018 informační seminář pro dílčí projekty na podporu proof-of-concept aktivit na základě přijatého projektu GAMA – Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
  Tým CTT v dubnu 2018, organizoval odbornou mezinárodní konferenci Plastko 2018. Cílem konference byla prezentace výsledků výzkumu a vývoje, výstupů inovačních projektů a zhodnocení trendů v oblasti polymerní chemie, vývoje plastikářského průmyslu a dalších souvisejících aspektů.

  Poradenské služby

  UTB nabízí především prostřednictvím svých výzkumných center CPS a CEBIA-Tech aplikační sféře celou
  škálu možností spolupráce – realizaci smluvního výzkumu, řešení společných projektů aplikovaného výzkumu.
  vývoje a inovací (podporovaných Technologickou agenturou ČR a resortními poskytovateli), řešení technických
  a technologických problémů praxe jak formou výzkumu na zakázku, tak formou využití či pronájmu zařízení
  vlastněných UTB. Dále UTB nabízí a realizuje pro průmyslové partnery zpracování analýz a odborných
  studií, optimalizaci technologických procesů atd.
  Novou možností spolupráce s aplikační sférou byly v roce 2018 spolupráce v rámci projektu GAMA TAČR a nabídky služeb akreditované Obuvnické zkušební laboratoře včetně služeb Interního auditora dle ISO 13485:2016, ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

  Inovační infrastruktura

  Vědeckotechnický park (VTP) při UTB ve Zlíně svými službami podporuje inovační firmy, vědu, výzkum, vývoj a je poskytovatelem široké nabídky služeb.
  VTP UTB ve Zlíně nabízí nadstandardně vybavené kanceláře a laboratoře, technické a sociální zázemí, prostory pro semináře a workshopy o celkové výměře 5 490 m2 a Čisté prostory Univerzitního institutu splňující požadavky pro zařazení do třídy čistoty „C“ (ČSN EN ISO 14644 Čisté prostory a příslušné řízení prostředí, ČSN EN ISO 13485 Systém managementu jakosti ZP) s pravidelným dohledem notifikované osoby NB 1023 Institutu pro testování a certifikaci, a.s. Zlín, s odbornou garancí a možností spolupráce s vědeckými týmy a moderním zázemím s lukrativní polohou v centru Zlína.
  VTP UTB ve Zlíně nabízí služby akreditované Obuvnické zkušební laboratoře dle ČSN EN ISO /IEC 17025:2018 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří.
  Vědeckotechnický park při UTB ve Zlíně je členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s. www.svtp.cz

  Spolupráce s vysokými školami

  Mezisektorová spolupráce studentů a akademických pracovníků je podporována na národní i mezinárodní
  úrovni. Příkladem je řešení projektu Center kompetence, kdy výzkumně zaměření akademičtí pracovníci
  a studenti doktorských studijních programů participovali na implementaci projektů v průmyslové sféře
  a naopak. Zahraniční aktivity pak jsou zahrnuty zejména ve spolupráci na přípravě a řešení mezinárodních
  projektů podporovaných Evropskou komisí Research and Innovation Staff Exchange (RISE), European
  Cooperation in Science and Technology (COST) a dále v programu Interreg.

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  NE
  NE
  obchodní plány
  ANO
  NE
  technologické poradenství
  ANO
  NE
  patentové poradenství
  ANO
  NE
  certifikační poradenství
  NE
  NE
  finanční poradenství
  NE
  NE
  účetnictví
  NE
  NE
  právní poradenství
  NE
  NE
  marketingové poradenství
  ANO
  NE
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  ANO
  NE
  sekretariát
  NE
  NE
  telefonní centrála
  ANO
  NE
  telefon, fax
  ANO
  NE
  kopírování
  NE
  NE
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  NE
  NE
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  ANO
  NE
  počítač pro technické použití
  NE
  NE
  dílny
  ANO
  NE
  laboratoře
  ANO
  NE
  přístup k databankám
  ANO
  NE
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  NE
  NE
  vlastní kapitál
  NE
  NE
  kredity
  NE
  NE
  příspěvky
  NE
  NE
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  NE
  výhradně podle skutečných nákladů
  ANO
  výhradně paušály
  NE
  paušál a příplatek podle použití
  NE
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  NE
   
  elektřina
  NE
   
  ostatní
  NE
   
  celkem
   
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  1464
   
  výrobní plochy
  3324
   
  ostatní
  2244
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  12
  1
  13
  Počet pracovníků
  47
  29
  76
  Pronajatá plocha m2
  326
  5164
  5490
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
  3569 m2
   
  Zastavěná pl. parku
  5900 m2
   
  Užitná plocha
  5490 m2
   
  – pronajatá plocha
  5490 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  0 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  Borealis
  IČO: 48582140
  S více než 50 lety zkušeností v oblasti polyolefinů as využitím naší jedinečné technologie Borstar® se zaměřujeme na dodávky plastových materiálů do infrastruktury, automobilového a pokročilého balení v Evropě, na Středním východě a v Asii.

  Martin Obadal
  Tel.: +420731151632
  E-mail: martin.obadal@borealisgroup.com
  WWW: http://www.borealisgroup.com/

  Technologie:
  9006 – Polymerní chemie

  Odvětví:
  25 – Výroba pryžových a plastových výrobků

   

  Creepy
  IČO: 05911907
  Jsem kreativec, který tvoří osobité weby a vyžívá se v neobvyklých projektech. Odlišit se a nevypadnout, přesně s tím vám pomůžu. Spojuji kreativitu a funkčnost, které jdou ruku v ruce při každém mém projektu:
  digitální marketing, reklama, grafické služby

  David Dvořáček – jednatel
  E-mail: david@reepy.cz
  WWW: http://www: creepy.cz

  Technologie:
  9003 – Design

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  Fairy Tailors
  IČO: 24153320
  Jsme Fairy Tailors. Šijeme příběhy značek, které vzbudí zájem, vyvolají emoce a stanou se nevšedním zážitkem. To vše na sociálních sítích, které nás prostě baví.

  Ing. Jan Vašík
  E-mail: info@fairytailors.cz
  WWW: www.fairytailors.cz

  Technologie:
  0404 – Digitální média
  0411 – Multimediální technologie

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  Chiromed group
  IČO: 49432681
  JIŽ OD ROKU 2007 se naše společnost zabývá vývojem, inovacemi a výrobou zdravotnických prostředků.
  Mezi naše zákazníky patří oční kliniky, kliniky reprodukční medicíny, privátní gynekologické ambulance, profesionální kosmeticko-regenerační zařízení, veterinární kliniky a privátní lékaři.

  Ing. Tomáš Sáha, Ph.D.
  Tel.: +420 576 038 157
  E-mail: info@chiromedgroup.cz
  WWW: http://www.chiromedgroup.cz

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie
  0700 – Medicina a zdravotnictví
  0704 – Systémy pro medicinu a zdravotnictví
  0705 – Veřejné zdravotnictví
  1208 – Polymery pro zvlášť náročné účely
  1217 – Kompozitní materiály
  9007 – Výrobky z plastů

  Odvětví:
  25 – Výroba pryžových a plastových výrobků
  73 – Výzkum a vývoj

   

  JELÍNEK – TRADING
  IČO: 42339723
  Společnost založena v roce 1991

  RECYKLACE PLASTŮ, VÝROBA REGRANULÁTŮ A KOMPAUNDŮ
  Společnost JELÍNEK-TRADING je předním českým zpracovatelem plastových odpadů a výrobcem kvalitních PP regranulátů a kompaundů. Svým zákazníkům zaručujeme stálou kvalitu u dodávek regranulátů a kompaundů z naší produkce, které jsou vhodné pro vstřikování, vytlačování a další aplikace.

  www.jelinek-trading.cz

  VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ, VÝROBA KOMPOSTÉRŮ
  Vedle vstřikování plastů vyrábíme mimořádně kvalitní a cenově dostupné kompostéry z recyklovaných plastů, jejichž kvalitu dokládá získaná a obhájená certifikace organizací AFNOR z Paříže. Kompostéry nabízíme v mnoha velikostech s různými objemy (od 350 do 1380 litrů).

  www.kompostery.cz

  VÝROBA A PRODEJ PŘEPRAVNÍCH A KONTROLNÍCH TECHNOLOGIÍ
  Dodáváme špičkové technologie pro separaci, detekci, odprašování i přepravování materiálů v jakémkoliv provozu. Pomůžeme vám zajistit čistý provoz, plnění norem ISO i bezpečnost vlastních technologií.

  www.pro-technologie.cz

  Tel.: +420 577 590 910
  E-mail: zlin@jelinek-trading.cz
  WWW: www.jelinek-trading.cz

  Technologie:
  9007 – Výrobky z plastů

  Odvětví:
  25 – Výroba pryžových a plastových výrobků
  37 – Zpracování druhotných surovin

   

  Kouzelná animace s.r.o.
  IČO: 29306337
  Kouzelná animace nabízí moderní audiovizuální tvorbu včetně reklamy a její produkci.

  MgA. Petr Babinec – jednatel
  Tel.: +420 723 020 447
  E-mail: babinec@kouzelna.com
  WWW: http://www.kouzelna.com

  Technologie:
  9003 – Design
  9004 – Audiovize

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  Modest studio
  IČO: 75348713
  Jsme studio grafického designu, tvoříme vizuální styl firem.

  MgA. Michal Jakubec
  Tel.: +420 725 792 827
  E-mail: jakubec@modeststudio.cz
  WWW: http://www.: modeststudio.cz

  Technologie:
  9003 – Design

  Odvětví:
  18 – Oděvní průmysl, zpracování a barvení kožešin
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  PRL polymer Research Lab
  IČO: 29309239
  PRL nabízí na základě jejích expertíz od k projektům se vztahující konstrukční činnost, simulace, výrobu měřících zařízení, přípravků a systémů až po konstrukční služby v oblasti obecného strojírenství:

  – Technické návrhy, animace, modelování
  – 3D konstrukce
  – 2D výkresy – tvorba výkresů a výkresové dokumentace z 3D modelů
  – 3D modely – tvorba 3D modelů podle dodaných výkresů
  – Simulace a výpočty

  Dr.Ing. Radek Stoček
  Tel.: +420 576 038 010
  E-mail: mail@prl-z.com
  WWW: http://www.prl-z.com/

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie
  0304 – Ostatní výrobní technologie
  0415 – Simulace procesů

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  73 – Výzkum a vývoj

   

  RNDr. Karel Kouba, CSc. – ACCUFORM
  IČO: 45456089
  Vývoj a vyhotovování programů, softwaru na zakázku, poskytování software

  RNDr. Karel Kouba, CSc.
  Tel.: +420 603 261 957
  E-mail: info@t-sim.com
  WWW: http://www.t-sim.com/index.htm

  Technologie:
  0416 – Technologie pro tvorbu softwaru
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti

   

  SMARTPLAST
  IČO: 28290330
  Analýzy procesu vstřikování plastových dílů
  Strukturální analýzy plastových dílů
  Technologický design plastových dílů
  Školení v oblasti vstřikovacího procesu

  Ing. Petr Halaška
  Tel.: +420 602 511 309
  E-mail: halaska@smartplast.cz
  WWW: http://www.smartplast.cz/index.php

  Technologie:
  0415 – Simulace procesů
  0902 – Výrobní postupy

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  73 – Výzkum a vývoj
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  Tech eco
  IČO: 24740268
  Společnost zabývající se zneškodňováním a přepravou odpadu.
  . Kompletním servisem v oblasti Facility
  . údržba budov a areálů , stavební práce včetně řemesel
  Provádí sanaci průmyslových objektů, vodních děl, odstraňování ekologických zátěží a havárií.
  Dále se zabývá výrobou, distribucí a montáží uhlíkových filtrů pro automobily, zemědělskou techniku a průmyslové areály.
  Provádí demolice staveb,
  desinfekci, dezinsekci a deratizaci objektů a ploch.

  E-mail: techeco@techeco.cz
  WWW: www.techeco.cz

  Technologie:
  1500 – Zařízení pro ochranu životního prostředí
  1501 – Odpadní hospodářství
  1503 – Likvidace škod z minulosti a odstraňování škodlivin z půdy
  1505 – Měřící a analytické přístroje pro ochranu životního prostřed

  Odvětví:
  37 – Zpracování druhotných surovin

   

  URBANIST architects + designers
  IČO: 0476922
  Jsme architektonický ateliér preferuje kvalitu před kvantitou. Věříme v řád a jednoduchost.

  Ing. Arch. David Hliněný – jednatel
  E-mail: david@urbanist.cz

  Technologie:
  9003 – Design

  Odvětví:
  45 – Stavebnictví
  93 – Ostatní služby

 • Název subjektu:
  Technische Universität Chemnitz
  Země:
  Německo
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Zavedení standardu auditu procesů pro výrobu a testování výrobků
  z recyklovaného kaučuku prostřednictvím sítě, online spolupráce.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF