Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným

Poslední aktualizace: 30.01.2024 11:32

Riegrova 1
301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 235 379
E-mail: bic@bic.cz
WWW: http://www.bic.cz

Odkaz na mapu: zde

IČO: 45354774
Ředitel: Ing. Luděk Šantora, MBA (santora@bic.cz)
Zástupce ředitele: Bc. Václav Kudlič

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: akreditovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 1.1. 1997

  Zakladatel(é): BIC Plzeň s.r.o., Statutární město Plzeň, Západočeská univerzita
  Majitel(é): BIC Plzeň s.r.o., Statutární město Plzeň
  Provozovatel(é): BIC Plzeň, s.r.o.

  Typ hospodářského subjektu: Společnost s ručením omezeným
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: inovační a technologicky orientovaná firma

 • Charakteristika parku

  Úvod

  BIC Plzeň podporuje zakládání a rozvoj inovačního podnikání v plzeňském regionu již od roku 1992. Společnost působí v rámci sítí pro podporu podnikání a inovací a spolupracuje s řadou dalších partnerů na regionální, národní i mezinárodní úrovni. BIC Plzeň je společností 100% vlastněnou městem Plzeň.

  BIC Plzeň je již od roku 1993 členem sítě European Business & Innovation Centre Network (EBN) – sítě sdružující na mezinárodní úrovni podnikatelská a inovační centra. BIC Plzeň splňuje kritéria kvality stanovená Evropskou komisí a na základě auditu kvality EBN má možnost využívat značku EC BIC – „European Community Business & Innovation Centre“- “EU|BIC Certificate”. Deklaruje tak, že poradenské a konzultační služby v oblasti podnikatelského plánování, asistence při transferu znalostí, technologií a výsledků výzkumu a vývoje do oblasti komerčního využití, poradenství v oblasti financování vývojových a inovačních záměrů, ochrany duševního vlastnictví, zprostředkování kontaktů na investory apod. splňují přísná mezinárodní kritéria.

  Činnosti BIC Plzeň lze rozdělit do několika hlavních oblastí:

  • pronájem prostor pro inovační podnikání (vč. správy prostor vědeckotechnického parku ve vlastnictví města Plzně);
  • poskytování specializovaných služeb (vč. služeb vědeckotechnického parku) pro začínající i rostoucí inovační podniky;
  • vzdělávací a motivační aktivity;
  • koncepční činnosti v oblasti příprav a návrhů programů, strategií a politik zaměřených na podporu VaVaI a inovačního podnikání.

  BIC Plzeň byl iniciátorem vzniku projektu budování vědeckotechnického parku v Plzni spolu s městem Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni (ZČU), a to již v polovině 90. let minulého století.

  Úvodní fázi představovalo vybudování podnikatelského inkubátoru v roce 1996. Došlo k revitalizaci prvních objektů, a to rekonstrukcí bývalých vojenských budov v širším areálu Městského industriálního parku Borská pole. V následujících letech BIC Plzeň upravil jeden z vojenských objektů pro účely provozu technologického centra BIC Plzeň, které bylo využíváno vývojově či technologicky zaměřenými firmami. V tomto centru působily např. firmy v oblasti technologií nedestruktivního testování materiálů, vývojové laboratoře firmy Panasonic a nyní zde působí např. vývojová firma KONTRON ECT Design, s.r.o. Podařilo se tak položit základ „inovační infrastruktury“ a vybudovat vazby na výzkumná zařízení, především Západočeskou univerzitu.

  V následujících etapách rozvoje areálu vědeckotechnického parku v Plzni město Plzeň iniciovalo výstavbu nových budov v této lokalitě. V současnosti představuje tato inovační infrastruktura na Borských polích, na jejímž začátku byl podnikatelský inkubátor BIC Plzeň v roce 1996, plochu přesahující 15 tis. m2.

  BIC Plzeň se, kromě provozu vlastních objektů, podílí na provozu městem vybudovaných a městem vlastněných částí vědeckotechnického parku ve spolupráci se společností Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. (VTP a.s.). Zajišťuje management prostor vybudovaných v rámci projektů „Plzeňský vědecko technologický park II, III“ (PVTP II, III) a poskytuje také specializované služby inovačním podnikům.

  BIC Plzeň též inicioval založení centra pro vývoj nových technologií a postupů CNC obrábění, které působí v areálu vědeckotechnického parku od roku 2014.

  Popis transferu technologií

  BIC Plzeň poskytuje služby na podporu transferu znalostí a technologií. Využívá proto své dlouholeté pracovní vazby a spolupráci s výzkumnými organizacemi v regionu. Zároveň využívá znalost podnikové sféry a potřeb konkrétních inovativních firem. Konzultanti BIC Plzeň mají rovněž znalosti programů na podporu výzkumu a vývoje nejen na národní, ale i na mezinárodní úrovni. Díky tomu BIC Plzeň přispěl k přípravě a realizaci řady projektů spolupráce firem a výzkumných organizací, které se týkaly jak transferu znalostí, tak společných výzkumně vývojových témat. Mezinárodní rozměr transferu zajišťuje BIC Plzeň díky svému zapojení do největší světové sítě na podporu podnikání a inovací – sítě Enterprise Europe Network.

  Služby BIC Plzeň v oblasti transferu technologií obsahující například:

  • vyhledání nových technologií dle potřeb firem,
  • identifikování nových poznatků pro transfer,
  • poradenství k ochraně duševního vlastnictví,
  • propojování výzkumné a aplikační sféry, poskytování asistence pro zahájení spolupráce,
  • informování o možnostech podpory aplikovaného výzkumu a vývoje, identifikace vhodných programů podpory,
  • příprava projektů aplikovaného výzkumu a vývoje,
  • asistence pro navazování mezinárodní technologické spolupráce,

  BIC Plzeň byl také iniciátorem programu tzv. podnikatelských voucherů, jehož první kolo bylo v regionu vyhlášeno již v roce 2013. Cílem programu podnikatelské vouchery je posílit inovační aktivity firem a přispět tak ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Program je stimulem pro firmy k uskutečnění kontaktu s výzkumnou organizací z plzeňského regionu. Mohou tak využít kapacit, kterými samy nedisponují, k zahájení nebo zintenzívnění svých inovačních aktivit a ke zvýšení svého inovačního potenciálu. Firmy a výzkumné organizace si při účasti v programu ověřují schopnost vzájemně spolupracovat a vytvoří si základy pro dlouhodobou spolupráci.

  Výchova k inovačnímu podnikání

  BIC Plzeň připravuje či se podílí na akcích zaměřených na výchovu k podnikatelství. Významnou cílovou skupinou jsou studenti. Příkladem takových akcí jsou např. motivační semináře pro studenty ZČU, Inovační maraton (nácvik inovačních technik, ale zároveň také i nová forma hledání inovačních řešení konkrétních firemních záměrů), akce typu start-up weekend či hodnocení podnikatelských plánů studentů v rámci projektů ZČU apod.

  Konzultanti BIC Plzeň poskytují poradenství studentům (studentským týmům) a doktorandům ZČU, kteří uvažují o zahájení podnikání založeném na komercializaci výsledků svých vývojových projektů, diplomových a disertačních pracích.

  Poradenské služby

  BIC Plzeň poskytuje:
  Poradenství pro podnikání
  • zpracování podnikatelských plánů, studií proveditelností,
  • asistence při zpracování výzkumných a vývojových projektů,
  • asistence při zpracování finančních plánů a CBA analýz,
  • poradenství ke vstupu na zahraniční trhy,
  • dotační poradenství,
  Služby v oblasti transferu technologií, obsahující například:
  • vyhledání nových technologií dle potřeb firem,
  • identifikování nových poznatků pro transfer,
  • poradenství k ochraně duševního vlastnictví,
  • propojování výzkumné a aplikační sféry, poskytování asistence pro zahájení spolupráce,
  • informování o možnostech podpory aplikovaného výzkumu a vývoje, identifikace vhodných programů podpory,
  • příprava projektů aplikovaného výzkumu a vývoje,
  • asistence pro navazování mezinárodní technologické spolupráce,
  Školící a vzdělávací aktivity, organizace odborných seminářů a workshopů, obsahující například:
  • přípravu a realizaci seminářů, workshopů, konferencí tematicky zaměřených na oblast inovačního podnikání, transfer technologií, výzkum a vývoj, spolupráci výzkumné a aplikační sféry, ochranu duševního vlastnictví, využití programů podpory podnikání, mezinárodní spolupráci apod.,
  • poskytování informací o vzdělávacích a školicích aktivitách zaměřených na relevantní problematiku inovačních firem realizovaných jinými subjekty,
  • informování o možnostech účasti firem v programech zaměřených na zvyšování kvality lidských zdrojů.

  Poradenské služby pro podnikání a asistenci při transferu každoročně využívá několik desítek firem. Od roku 2008 využilo služby internacionalizace, např. vyhledání partnerů pro vývojovou, technologickou i obchodní spolupráci přes 250 klientů. V případě asistence při identifikaci zdrojů financování inovačních a rozvojových projektů firem zpracovali konzultanti BIC Plzeň přes 450 žádostí o podporu z národních i mezinárodních programů. Akce – semináře a workshopy pořádané BIC Plzeň navštívilo přes 4500 účastníků. Akcí zaměřených na motivaci k podnikání pořádaných BIC Plzeň, popř. jinými partnery s účastí konzultantů BIC se každoročně účastní desítky studentů.
  Ve spolupráci s partnery z veřejné sféry BIC Plzeň připravil a realizoval řadu podpůrných programů a aktivit. Jednalo se například o program „Plzeňské podnikatelské vouchery“ na podporu spolupráce firem a výzkumných organizací nebo pilotování programu „Partnerství znalostního transferu“ na přenos znalostí z univerzit do podniků.

  Inovační infrastruktura

  BIC Plzeň je aktivním prvkem nejen regionální, ale i národní inovační infrastruktury. Účastní se jednání odborných či pracovních skupin, spolupracuje na aktivitách dalších partnerů, které souvisí s podnikáním, inovacemi a mezinárodní spoluprací. BIC Plzeň je jedním z partnerů řešící aktivity RIS3. Je také zastoupen v Krajské radě pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje (KRVVI PK). Zastupuje rovněž region na jednáních „Platformy pro vytváření a rozvoj Start-up Ekosystému v ČR“ organizované Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest. BIC Plzeň je dlouholetým členem Společnosti Vědeckotechnických parků ČR (SVTP).

  Spolupráce s vysokými školami

  BIC Plzeň je signatářem Dohody o partnerství a spolupráci při rozvoji a provozu Vědeckotechnického parku Plzeň. Vedle BIC Plzeň a ZČU tuto dohodu podepsali též další partneři jako statutární město Plzeň, příspěvková organizace Správa informačních technologií města Plzně, VTP a.s. a Plzeň 2015, zapsaný ústav. Všichni partneři deklarují společnou vůli k vzájemné spolupráci při rozvoji a provozu parku jako regionální platformy pro podporu vzniku, lokalizace a rozvoje inovačních firem, podporu aktivit technologického transferu a masivnějšího zapojování kapacit ZČU do projektů komercializace výzkumu a vývoje. Cílem je poskytovat prostory a zajistit služby pro nově vznikající inovační firmy a projekty, spin – off firmy z podniků a univerzit a pro realizaci vybraných komerčních aktivit v oblasti výzkumu a vývoje, i prostory pro již etablované firmy zejména inovační firmy.

  Na základě spolupráce BIC Plzeň se Západočeskou univerzitou v Plzni a Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Plzni byl v regionu již v roce 2013 odstartován program tzv. podnikatelských voucherů. Tento program podporuje využití kapacit vysokých škol pro inovativní firmy v regionu.

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  ANO
  NE
  obchodní plány
  NE
  ANO
  technologické poradenství
  NE
  ANO
  patentové poradenství
  NE
  NE
  certifikační poradenství
  ANO
  NE
  finanční poradenství
  NE
  NE
  účetnictví
  NE
  ANO
  právní poradenství
  ANO
  NE
  marketingové poradenství
  ANO
  NE
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  NE
  NE
  sekretariát
  ANO
  NE
  telefonní centrála
  ANO
  NE
  telefon, fax
  ANO
  NE
  kopírování
  NE
  NE
  zpracování textů
  NE
  ANO
  recepce
  NE
  ANO
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  NE
  NE
  počítač pro technické použití
  ANO
  NE
  dílny
  ANO
  NE
  laboratoře
  NE
  NE
  přístup k databankám
  NE
  NE
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  NE
  ANO
  vlastní kapitál
  NE
  NE
  kredity
  NE
  NE
  příspěvky
  NE
  ANO
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  NE
  výhradně podle skutečných nákladů
  NE
  výhradně paušály
  ANO
  paušál a příplatek podle použití
  NE
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  ANO
   
  elektřina
  ANO
   
  ostatní
  ANO
   
  celkem
   
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  1320
   
  výrobní plochy
  1900
   
  ostatní
  1080
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  30
  1
  31
  Počet pracovníků
  310
  24
  334
  Pronajatá plocha m2
  6770
  1100
  7870
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
  17200 m2
   
  Zastavěná pl. parku
  6600 m2
   
  Užitná plocha
  7870 m2
   
  – pronajatá plocha
  7870 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  0 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  ABRA Software
  IČO: 25097563
  Vývoj a implementace inovativních ERP systémů včetně ucelené metodiky řízení firmy

  ing. Jiří Binko
  Tel.: +420 602 546 598
  E-mail: jiri.binko@floresps.cz
  WWW: http://www.abra.eu/

  Technologie:
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  AFRY CZ
  IČO: 26366550
  Poskytovatel technického poradenství, kvalifikovaných služeb a řešení pro průmyslové procesy, projekty v oblasti infrastruktury a vývoj výrobků a IT systémů.

  Ing. Michal Kovářík
  Tel.: +420 373 729 414
  E-mail: Michal.Kovarik@afry.com
  WWW: http://www.afconsult.com

  Technologie:
  0301 – Využití počítačů ve výrobě, řízení a plánování, robotika
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  9001 – Řídící systémy
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  agentes IT
  IČO: 28074823
  Vývoj software a následné služby v pro bankovní domy a obchod s cennými papíry. Aplikace dle nejmodernějších metodik a standardů (např. UML) s důrazem na optimalizovaný management vnitřních a vnějších procesů a na řízení vztahů se zákazníky.

  Ing. Vojtěch Kačírek
  Tel.: +420 387 202 832
  E-mail: info@agentes-it.com
  WWW: http://www.agentes.cz

  Technologie:
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  Akkodis CZ
  IČO: 65416082
  Konstrukční a vývojová činnost pro automobilový průmysl

  Iva Neumanová
  Tel.: +420 377 487 300
  E-mail: iva.neumanova@akkodis.com
  WWW: http://www.akkodis.com

  Technologie:
  1404 – Kolejová a silniční dopravní technika
  9002 – Technická zařízení

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  Automatizace strojů a procesů
  IČO: 64356507
  Automatizace strojů a procesů, regulace řídících systémů

  Ing. Vladimír Tolar
  Tel.: +420 603 721 423
  E-mail: aspplzen@seznam.cz
  WWW: http://www.aspplzen.cz

  Technologie:
  0800 – Měřící a regulační technika

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  Bitcomp
  IČO: 03281175
  Vývoj a obchod v oblasti přístrojů pro internetovou open-source P2P platební síť a kryptoměnu Bitcoin.

  ing. Martin Pilař, MBA
  Tel.: +420 778 437 700
  E-mail: info@bitcomp.cz
  WWW: http://www.bitcomp.cz

  Technologie:
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
  0417 – Bezpečnost přenosu informací
  9002 – Technická zařízení

  Odvětví:
  30 – Výroba kancelářských strojů a počítačů /včetně přístrojů na zpracování dat/
  52 – Maloobchod, opravy spotřebního zboží, kromě motorových vozidel
  65 – Peněžnictví

   

  Centrum výzkumu Řež
  IČO: 26722445
  Výzkum, vývoj a inovace v oboru energetiky, zejména jaderné. K tomu disponuje významnou výzkumnou a experimentální infrastrukturou včetně výzkumných reaktorů LVR-15 a LR-0 a technologických smyček. Podstatné rozšíření výzkumné infrastruktury přinese v letech 2012–2015 realizace velkého investičního projektu SUSEN (Udržitelná energetika) v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Evropského fondu pro regionální rozvoj.

  ing. Jan Šafář
  Tel.: +420 266 173 181
  E-mail: jan.safar@cvrez.cz
  WWW: http://www.cvrez.cz

  Technologie:
  0200 – Energetika
  1200 – Nové materiály
  9005 – Jaderná energetika

  Odvětví:
  23 – Koksování, rafinérské zpracování ropy, výroba jaderných paliv, radioaktivních prvků a sloučenin
  73 – Výzkum a vývoj

   

  Compteq.io
  IČO: 25241494
  Vývoj a výroba špičkové embedded počítačové techniky (ECT). Společnost se zabývá vývojem specializovaných embedded systémů a poskytuje komplexní portfolio navazujících služeb.

  ing. Martin Pilař, MBA
  Tel.: +420 378 775 451
  E-mail: martin.pilar@compteq.io
  WWW: http://www.compteq.io

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0900 – Mikroelektronika
  1000 – Mikrosystémy

  Odvětví:
  30 – Výroba kancelářských strojů a počítačů /včetně přístrojů na zpracování dat/
  73 – Výzkum a vývoj
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  desseq.eu
  IČO: 02240891
  Vývoj technických výrobků,konstrukce, průmyslový design

  Libor Zoubek
  Tel.: +420 774 106 070
  E-mail: zoubek@desseq.eu
  WWW: http://www.desseq.eu

  Technologie:
  0415 – Simulace procesů
  9001 – Řídící systémy
  9002 – Technická zařízení

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  Diadema Internet
  IČO: 29093961
  Poskytování služeb a poradenství v oblasti hardware a software.

  ing. Jiří Fořt, ing. Jan Rovner
  Tel.: +420 377 421 863
  E-mail: jiri.fort@diadema.cz
  WWW: http://www.diadema.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  Diadema Software
  IČO: 26400758
  Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software.

  Ing. Jan Rovner, Ing. Jiří Fořt
  Tel.: +420 377 421 863
  E-mail: info@diadema.cz
  WWW: http://www.diadema.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  70 – Činnosti v oblasti nemovitostí
  72 – Zpracování dat a související činnosti

   

  Dotykačka ČR
  IČO: 06290914
  Dodavatel spolehlivého pokladního systému Dotykačka a EET pokladen pro hotely, restaurace, kavárny, prodejny, výrobu a služby.

  ing. Pavel Friedrich
  Tel.: +420 606 726 001
  E-mail: pavel.friedrich@dotykacka.cz
  WWW: http://www.dotykacka.cz

  Technologie:
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  eMan
  IČO: 27203824
  Vývoj software.

  Michal Košek
  Tel.: +420 222 202 222
  E-mail: michal.kosek@eman.cz
  WWW: http://www.eman.cz

  Technologie:
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  ENGINEERING SERVICE PLZEŇ
  IČO: 28015487
  Vývoj technických výrobků,konstrukce, průmyslový design a výpočtová analytika

  ing. Miroslav Souček
  Tel.: +420 608 856 161
  E-mail: info@engineering-service.cz
  WWW: http://www.engineering-service.cz/

  Technologie:
  0415 – Simulace procesů
  9002 – Technická zařízení
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  EXON
  IČO: 26376326
  Společnost Exon s.r.o. se specializuje na dodávky systémových řešení, služby a konzultace v oblastech Document Management Systému, správy dokumentů, outsourcingu datových úložišť, tiskových řešení, digitalizace dokumentů, procesních analýz, dokumentových auditů, podnikových informačních systémů a také návrhů a realizací webových stránek.

  Ing. Radek Chramosta
  Tel.: +420 241 410 660
  Fax: +420
  E-mail: radek.chramosta@exon.cz
  WWW: http://www.exon.cz

  Technologie:
  0411 – Multimediální technologie
  0417 – Bezpečnost přenosu informací
  9011 – Vývoj SW
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  FM EXON
  IČO: 01507532

  ing. Radek Chramosta
  Tel.: +420602585885
  E-mail: radek.chramosta@exon.cz

  Technologie:
  0411 – Multimediální technologie
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  FOR MORE
  IČO: 071 31 551
  Vývoj a výroba forem na vstřikování plastů pro automobilový a zdravotní průmysl.

  ing. Bohumil Kopp
  Tel.: +420 734 577 770
  E-mail: bohumil.kopp@formore.cz

  Technologie:
  1001 – Konstrukce a spojovací technika
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  INVENTI Development
  IČO: 24146692
  Vývoj software.

  ing. Petr Háka
  Tel.: +420 730 898 968
  E-mail: info@inventi.cz
  WWW: http://www.inventi.cz

  Technologie:
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  LOGIC ELEMENTS
  IČO: 03749894
  Vývoj embedded systémů v oblasti zabezpečovací a senzorické techniky.

  Ing. Václav Kaus
  Tel.: +420 373 034 411
  E-mail: info@logicelements.cz
  WWW: http://www.logicelements.cz

  Technologie:
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
  0800 – Měřící a regulační technika
  0900 – Mikroelektronika
  1003 – Mikrosenzory
  1506 – Příznivě působící výrobky a postupy

  Odvětví:
  31 – Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  MACHINERY DESIGN
  IČO: 29159016
  MACHINERY DESIGN s.r.o. funguje jako vývojová kancelář pro společnost ASTOS Machinery a.s. Zabývá se vývojem a zpracováním konstrukční, výkresové a výrobní dokumentace třískových dopravníkových systémů a filtračních stanic pro obráběcí stroje.

  ing. Michal Šeba
  Tel.: +420 354 401 065
  E-mail: sales@astos.cz
  WWW: http://www.astos.cz

  Technologie:
  0302 – Výrobní technologie
  0303 – Logistika výroby

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  MATEX PM
  IČO: 26390906
  specializované zpracování kovů pomocí laserových technologií – laserové svařování a kalení. Zpracování anorganických odpadů, poradenství, výroba přístrojů pro metalografické laboratoře.

  Ing. Tomáš Mužík
  Tel.: +420 603 335 954
  E-mail: info@matexpm.com
  WWW: http://www.matexpm.com

  Technologie:
  0501 – Zařízení pro využití laseru
  0503 – Laserové technologie ostatní
  0800 – Měřící a regulační technika
  1200 – Nové materiály

  Odvětví:
  31 – Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených
  73 – Výzkum a vývoj
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  Q – TEST
  IČO: 48364509
  Zkoušky těsnosti, výroba a dodávky zařízení pro zkoušení těsnosti a vakuovou techniku

  Ing. Jindřich Lisec
  Tel.: +420 377 422 608
  E-mail: q-test@ndt-lt.cz
  WWW: http://www.ndt-lt.cz

  Technologie:
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  QC Plzeň
  IČO: 25210645
  NDT testování, zkušebnictví, kvalifikace a certifikace.

  Mgr. Renata Pešková
  Tel.: +420 377 420 635-6
  Fax: +420
  E-mail: info@gc.cz
  WWW: http://www.qc.cz

  Technologie:
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  SandyStation
  IČO: 03489451
  Vývoj a výroba interaktivního pískoviště – produktu z oblasti rozšířené reality, která slouží jako vzdělávací pomůcka, určená zejména pro školy a science centra.

  Robert Eckstein
  Tel.: +420 721 185 317
  E-mail: info@sandystation.cz
  WWW: http://cs.sandystation.cz/

  Technologie:
  0404 – Digitální média
  9004 – Audiovize
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  SEA – Chomutov
  IČO: 25048627
  Projektování, výroba, oprava a modernizace jednoúčelových strojů a zařízení / realizace elektrických zařízení strojů a automatizace ve výrobním procesu.

  Vladimír Míček
  Tel.: +420 474 624 048
  E-mail: sea@sea.cz
  WWW: http://www.sea.cz

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie
  0301 – Využití počítačů ve výrobě, řízení a plánování, robotika
  0302 – Výrobní technologie

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení

   

  Servit
  IČO: 08784761
  Vývoj zabezpečených online databázových systémů, vývoj software

  Ing. Tomáš Čedík
  Tel.: +420 774 432 691
  E-mail: info@cedik.cz
  WWW: http://www.sytec.cz

  Technologie:
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  0417 – Bezpečnost přenosu informací

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti

   

  SmartMotion
  IČO: 29114594
  inženýrská činnost, návrhy a realizace systémů, prototypová výroba a podpora informovanosti v oblasti mechatroniky

  Ing. Jiří Barták
  Tel.: +420 602 329 885
  E-mail: info@smart-motion.cz
  WWW: http://www.smart-motion.cz/

  Technologie:
  9002 – Technická zařízení
  9003 – Design
  9011 – Vývoj SW
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  SpeechTech
  IČO: 25247930
  Vývoj softwaru pro hlasové informační technologie

  Ing. Luděk Müller, Ph.D.
  Tel.: +420 377 429 432
  E-mail: info@speechtech.cz
  WWW: http://www.speechtech.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  TGE Transmission
  IČO: 03541207
  Výroba, vývoj a servis pohonů a průmyslových převodovek.

  ing. Roman Mraček
  Tel.: +420 776 888 188
  E-mail: info@tge-transmission.com
  WWW: http://www.tge-transmission.com

  Technologie:
  1405 – Transportní a logistické systémy, pohony (ostatní)

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení
  51 – Velkoobchod a zprostředkování obchodu /kromě motorových vozidel/
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  viastore vystems
  IČO: 27373100
  Viastore systems vyvíjí a dodává intralogistická zařízení pro průmysl a obchod. Jedná se o systémy přípravy zboží k odběru, řízení skladů s výškovými regály (HRL), automatizované sklady drobných dílů (AKL) a distribuční a logistická centra.

  Lukáš Chocholatý
  Tel.: +420 371 653 550
  E-mail: info@viastore.com
  WWW: http://www.viastore.cz

  Technologie:
  1400 – Dopravní a logistické systémy a pohony
  9001 – Řídící systémy
  9002 – Technická zařízení

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení
  74 – Služby převážně pro podniky

 • Název subjektu:
  EASME- Enterprise Europe Network (BISONet PLUS)
  Země:
  Belgie
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Poskytování služeb sítě Enterprise Europe Network na podporu podnikání a inovací. BIC Plzeň při poskytování služeb svým klientským firmám může využívat kontakty na partnery sítě (cca 600) – organizace v zemích EU i mimo EU. BIC Plzeň kromě jiného organizuje nebo spoluorganizuje s partnery sítě různé mezinárodní kooperační akce.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Cookies settings
Souhlasím
Odmítám
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings