Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

COMTES FHT a.s., Dobřany (Vědeckotechnický park)

Poslední aktualizace: 19.12.2023 12:04

Průmyslová 1298
33441 Dobřany
Tel.: +420377197311
Fax: +420377197310
E-mail: comtes@comtesfht.cz
WWW: https://www.vtpcomtes.cz/

Odkaz na mapu: zde

IČO: 26316919
Ředitel: Ing. Michal Zemko, PhD. (michal.zemko@comtesfht.cz)

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: akreditovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 30.11. 2018

  Zakladatel(é): COMTES FHT a.s.
  Majitel(é): COMTES FHT a.s.
  Provozovatel(é): COMTES FHT a.s.

  Typ hospodářského subjektu: výzkumná organizace
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: Soulad podnikatelského plánu a projektů VaV inovační firmy s oborovým zaměřením VTP.

 • Charakteristika parku

  Úvod

  Cílem VTP COMTES je psokytovat komplexní podporu MSP v jejich rozvoji a inovacích produktů a služeb. Smyslem vědeckotechnického parku VTP COMTES je obsáhnout celý hodnotový řetězec primárních a podpůrných činností ve výzkumu a vývoji kovových materiálů a technologií jejich výroby.

  Popis transferu technologií

  – spolupráce ve VaV – řízení VaV projektů
  – služby přímo se týkající transferu technologií (TT) v ČR i zahraničí
  – zajišťování technologického auditu jako způsobu kontroly hlavně nastavení parametrů použitých technologií a systémů
  – zajišťování služby „technology watch“ – mapování trhu existujících technologií – informace o nabídkách a poptávkách po nových technologiích a možnostech spolupráce při jejich vývoji; VTP se stane členem evropské sítě na podporu TT a tím bude mít přístup do průběžně aktualizované databáze nabídek a poptávek po technologiích, materiálech a inovativních řešeních; zájemcům o službu budou zasílány aktualizované informace z databáze elektronicky
  – zajišťování služby „partner search“ – vyhledávání partnerů z aplikační sféry v ČR a zahraničí; VTP naváže kontakt s evropskou sítí Enterprise Europe Network podporovanou Evropskou komisí
  – pořádání kooperačních burz za účasti domácích i zahraničních subjektů VaV i firem, kde budou prezentovány aktivity a dosažené výsledky a vytvořen prostor pro dvoustranná jednání s potenciálními partnery/zákazníky, výměnu názorů a dialog
  – odborné poradenství při transferu technologií – právní normy, licence, služby patentového zástupce
  – finanční a dotační poradenství, informace o programech EU a ČR na podporu VaV a inovací, asistence při přípravě těchto projektů, zprostředkování služeb bankovního experta na transfer technologií

  Konkrétní příklady transféru technologií:
  1. Investigation of mechanical properties of CuCrZr, CuAgZr and Inconel, including heat treatment
  – Dlouhodobá spolupráce s Německou firmou Impact Innovations GmbH ohledně vývoje technologií cold spray, aditivní výroby a zkoušení komponentů.

  2. Vývoj speciálních svařovacích drátů ve spolupráci s Pražskou firmou BREVIL, export-import, spol. s r.o.
  – 3. Spolupráce se ŠKOLA WELDING s.r.o. na vývoji a kvalifikaci svařovacích postupů pro speciální materiály
  –4. Dlouhodobá spolupráce se společností Czech Precision Forge a.s. na vývoji a optimalizaci technologií zápustkového kování součástí pro lodní motory, energetiku a další oblasti
  .

  Výchova k inovačnímu podnikání

  Firmy umístěné ve VTP mají k dispozici celý hodnotový řetězec primárních a podpůrných činností přímo navazujících na aktivity výzkumné organizace COMTES FHT a.s., která se zabývá výzkumem a vývojem kovových materiálů.
  VTP COMTES stimuluje prosperitu vznikajících firem technologického zaměření tím, že vytváří podmínky pro propojení výzkumných a vývojových subjektů s podniky a podporuje jejich kooperaci.
  -Příkladem úspěšného projektu v rámci výchovy k inovačnímu podnikání je například účast provozovatele VTP spol. COMTES FHT s.r.o. v projektu POSPOL (Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi). Projekt měl za cíl posílit vazby mezi univerzitou, kanceláří CzechInvestu pro Plzeňský kraj, výzkumnými organizacemi, průmyslovými podniky a Podnikatelským inovačním centrem (BIC Plzeň). Dalším cílem projektu bylo zrychlit a zkvalitnit výměnu informací mezi výzkumnými organizacemi, průmyslovými podniky a jejich zastupujícími organizacemi.

  -Odkaz na projekt: https://www.comtesfht.cz/operacni-program-vzdelavani-pro-konkurenceschopnos

  Poradenské služby

  – účetní a daňové poradenství
  – audit a certifikace
  – právní poradenství
  – marketingové poradenství
  – využití informačních a komunikačních technologií ve firmě
  – finanční poradenství: – finanční a dotační poradenství, informace o programech EU a ČR na podporu VaV a inovací, asistence při přípravě těchto projektů, zprostředkování služeb bankovního experta na transfer technologií

  -Odborné služby – laboratorní analýzy, měření a další služby
  výzkumné organizace COMTES FHT a.s.

  Inovační infrastruktura

  MSK je k dispozici inovační infrastruktura:
  3D tiskárna,
  CAD,
  CAE software
  laboratoře COMTES FHT a.s.

  VTP COMTES a jeho zaměstnanci se aktivně podílí na rozvoji regionální inovační infrastruktury, např. aktivní účastí v Krajské radě pro výzkumu, vývoje a inovací, členstvím oborových platformách inteligentní specializace Plzeňského kraje.

  VTP COMTES je uveden v RIS-3 strategii Plzeňského kraje.

  VTP COMTES úzce spolupracuje s Klastrem Mechatronika, který sdružuje několik inovačních firem a dalších subjektů, a zároveň je členem Národní klastrové asociace. VTP společně s KM pravidelně organizují projekty národní i mezinárodní spolupráce ve Výzkumu a vývoji

  Spolupráce s vysokými školami

  – Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta strojní
  – Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta aplikovaných věd
  – Západočeská univerzita v Plzni – Nové technologie – výzkumné centrum
  – Univerzita Karlova – Lékařská fakulta v Plzni
  – Univerzita Karlova – Matematicko-fyzikální fakulta
  – České vysoké učení technické – Fakulta strojní
  – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

  Příklady konkrétní spolupráce: https://www.comtesfht.cz/gacr

  Za účelem podpory vzdělávání mladých odborníků má COMTES FHT a.s. uzavřeny smlouvy o spolupráci s několika vysokými školami v ČR a zahraničí. COMTES se podílí na výchově diplomantů a doktorandů formou školicího pracoviště pro praktická cvičení a ukázky přístrojů a laboratoří, organizací odborných seminářů a přípravou společných odborných publikací. Studenti VŠ absolvují v COMTESu studijní pobyty a stáže a zpracovávají témata svých ročníkových či diplomových prací. Využívají přitom moderní laboratorní a přístrojové zázemí.
  Na ZČU v Plzni/Fakultě strojní, na VŠB-Technické univerzitě Ostrava, ČVUT Praha, Vysoké škole chemicko-technologické v Praze vyučovalo od roku 2014 celkem 9 pracovníků COMTES FHT (Dlouhý, Džugan, Heller, Kubec, Kubina, Mašek, Vojtěch a Zemko). Tito výzkumní pracovníci působili současně jako konzultanti/školitelé studentů magisterského a postgraduálního studia. Ve stejném období pod jejich vedením obhájilo svou diplomovou, resp. doktorskou práci obhájilo 15 resp. 8 studentů.
  Dále se pracovníci (Dlouhý, Konopík, Šuchmann, Dlouhý, Podaný) podílejí na kurzech společnosti WELDING-PLZEŇ pro svářecí inženýry.
  Pravidelné exkurze žáků učilišť, studentů SPŠ a VŠ (FST ZČU)
  Spolupráce s projektem Mladí tvůrci (https://mladi-tvurci.nvias.org/)

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  ANO
  ANO
  obchodní plány
  ANO
  NE
  technologické poradenství
  NE
  ANO
  patentové poradenství
  NE
  ANO
  certifikační poradenství
  ANO
  NE
  finanční poradenství
  ANO
  NE
  účetnictví
  NE
  ANO
  právní poradenství
  ANO
  NE
  marketingové poradenství
  ANO
  ANO
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  ANO
  NE
  sekretariát
  ANO
  NE
  telefonní centrála
  ANO
  NE
  telefon, fax
  ANO
  NE
  kopírování
  ANO
  NE
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  ANO
  NE
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  ANO
  NE
  počítač pro technické použití
  ANO
  NE
  dílny
  ANO
  NE
  laboratoře
  ANO
  ANO
  přístup k databankám
  NE
  NE
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  NE
  NE
  vlastní kapitál
  NE
  NE
  kredity
  NE
  NE
  příspěvky
  NE
  NE
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  NE
  výhradně podle skutečných nákladů
  NE
  výhradně paušály
  ANO
  paušál a příplatek podle použití
  NE
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  NE
   
  elektřina
  ANO
   
  ostatní
  NE
   
  celkem
   
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  2900
   
  výrobní plochy
  750
   
  ostatní
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  10
  4
  14
  Počet pracovníků
  73
  12
  85
  Pronajatá plocha m2
  3535
  242
  3777
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
  12867 m2
   
  Zastavěná pl. parku
  2348 m2
   
  Užitná plocha
  3960 m2
   
  – pronajatá plocha
  3777 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  183 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  Aliz s.r.o.
  IČO: 07758936
  Poradenství v oblasti technických inovací

  Miroslav Hejzek

  Technologie:
  1200 – Nové materiály
  1402 – Letecká technika
  1403 – Kosmonautika
  1404 – Kolejová a silniční dopravní technika
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti

   

  Carliner Trade s.r.o.
  IČO: 08404411

  Tomáš Fiala
  Tel.: +420605444344
  E-mail: carlinertrade@gmail.com

  Technologie:

  Odvětví:

   

  ET Additive s.r.o.
  IČO: 11928883
  Mise společnosti ET Additive s.r.o. je asistovat obchodním partnerům při implementaci aditivní výroby kovů – klíčové technologie pro udržení konkurenceschopnosti v 21. století pro mnoho průmyslových odvětví.

  V rámci aditivní výroby kovů nabízíme konzultační služby, školení, zakázkový design a zakázkovou výrobu technologií Powder Bed Fusion (PBF) včetně nezbytného postprocessingu.

  Pod vlastní značkou prodáváme PBF 3D tiskárny využívající technické jádro vyvinuté v prestižním taiwanském Industial Technology Research Institute (ITRI).

  Jan Mervart
  Tel.: +420 603 740 999
  E-mail: mervaja@gmail.com

  Technologie:
  0503 – Laserové technologie ostatní

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  Ing. Jiří Živec
  IČO: 43194591
  Vývoj a opravy měřící techniky a speciální elektroniky

  Ing. Jiří Živec
  Tel.: +420 602 467 329
  E-mail: seff@centrum.cz

  Technologie:
  0800 – Měřící a regulační technika
  0801 – Měřící a regulační technika
  0900 – Mikroelektronika
  9011 – Vývoj SW
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  73 – Výzkum a vývoj

   

  KREIS inženýring s.r.o.
  IČO: 26402262
  Společnost „KREIS inženýring s.r.o.“ byla založena před 18 roky v Plzeňském kraji.

  Mezi obory podnikání, které evidujeme, patří: Architektonické činnosti, Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel, Příprava staveniště, ale zabývá se i dalšími 9 obory.

  Josef Kreis
  Tel.: +420774444494
  E-mail: kreis@kreis.cz

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie

  Odvětví:
  28 – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení

   

  Luboš Duchek
  IČO: 64866246
  Zástupce firmy Klinker, nabízející široký sortiment lícového zdiva, cihelných dlažeb typu Klinker a dalšího příslušenství, ze kterého si vyberou drobní stavebníci i velké firmy.

  Luboš Duchek
  Tel.: +420 608 690 950
  E-mail: Lubos.duchek@klinkerstore.cz
  WWW: http://www.klinkercentrum.cz

  Technologie:
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  45 – Stavebnictví

   

  Pešek Machinery s.r.o.
  IČO: 26401967
  Milujeme strojařinu, na které je na první pohled vidět, že je odvedená s velkou péčí a zkušeností. A přesně to je cesta, kterou jsme se rozhodli vydat. Vyrábíme hlavně strojní komplety a svařence, které vyžadují jedinečný přístup a unikátní řešení. Dodáváme je do všech odvětví, od automobilového průmyslu až po energetiku. Všechny bez rozdílu mají společný jmenovatel. Je na nich vidět poctivý přístup k řemeslu a zkušenost našich pracovníků.

  Miroslav Pešek
  Tel.: +420 777 194 861
  Fax: +420 377 988 004
  E-mail: kovopesek@kovopesek.cz
  WWW: http://www.kovopesek.cz

  Technologie:
  0302 – Výrobní technologie

  Odvětví:
  28 – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení
  93 – Ostatní služby

   

  PROINNO a.s.
  IČO: 02593572
  Společnost nabízí velmi flexibilní vyřizování zakázek v oblasti metalurgických technologií (tavení, tváření a tepelné zpracování), počítačového modelování, materiálových analýz a mechanických zkoušek, případně termofyzikálních měření.

  Dr. Ing. ZBYŠEK NOVÝ
  Tel.: +420 377 197 301
  E-mail: proinno@proinno.cz
  WWW: https://www.proinno.cz/cs/

  Technologie:
  0207 – Technologie využití vodíku
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  73 – Výzkum a vývoj
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  Smart Technologies s.r.o.
  IČO: 26393301
  Společnost se specializuje na konstrukci a výrobu prototipových nástrojů z hliníku, dřeva, plastu, nerezu či železa. Vstřikovací, lisovací formy z plastu nebo pryže. Jak jednotlivé vložky tak i celé formy. Samozřejmostí jsou kontrolní šablony a celá pracoviště např. s kamerovými systémy. Produkt zákazníka zdigitalizujeme a se získanými 3D daty dále pracujeme v konstrukci a následné ve výrobě.

  Zrealizovali jsme řadu kontrolní pracovišť pro testování automobilových dílů, stovky kompletních vstřikovacích forem, kontrolních a montážních přípravků nebo šablon.

  Ing. Karel Ringelhán
  Tel.: +420 371 650 621
  E-mail: info@smart-tech.cz
  WWW: https://www.smart-tech.cz/

  Technologie:
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  25 – Výroba pryžových a plastových výrobků
  28 – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení

   

  ŠKOLA WELDING s.r.o.
  IČO: 47718552
  Společnost zajišťuje komplexní služby v oblasti školení, vzdělávání a zkoušek svářečského personálu, auditorskou, inspekční, poradenskou a obchodní činnost.

  David Rambousek
  Tel.: +420 606 643 952
  E-mail: sekretariat@skola-welding.cz
  WWW: http://www.skola-welding.cz/

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie

  Odvětví:
  28 – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení
  80 – Školství

 • Název subjektu:
  3D COVER – Kovové materiály v procesním řetězci aditivní výroby
  Země:
  Německo
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: 3D COVER zkoumá a rozvíjí specifické materiálové vlastnosti, které vytvoří základ znalostní databáze pro proces práškové aditivní výroby (AM) pomocí laseru (selektivní laserové tavení – SLS nebo SLM). Plánovaný projekt spojuje špičkové znalosti tří výzkumných institucí daného regionu, které tvoří jedinečnou kombinaci. 3D COVER vytváří výzkumné základy celého procesu, který se v budoucnu vyvine do produkční technologie, která bude podobně významná jako výroba součástí tradičním zpracováním a tavením. Cílem projektu je vytvořit vědomostní základ pro SLM, jenž je v současnosti nedostatečný.Dalším cílem, který navazuje na již dané vybavení a expertízy, je vytvoření výzkumné infrastruktury, propojení jejích kapacit a podpora dalšího na budoucnost orientovaného vzdělávání odborníků v projektovém území.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:

  Název subjektu:
  Impact Innovations GmbH
  Země:
  Německo
  Druh spolupráce:
  jiná
  Popis spolupráce: Vývoj technologií cold spray, aditivní výroba, zkoušení komponentů.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:

  Název subjektu:
  NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
  Země:
  Čína
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Cílem projektu je zlepšit vyrobitelnost a opravitelnost tvářecích a střižných nástrojů pomocí aditivní
  výroby (dále jen AM). Hlavní důraz je kladen na dva druhy nástrojů, tvářecí nástroje a střižné
  nástroje, které jsou během svého životního cyklu tepelně a mechanicky namáhány. Funkční hrany a
  rohy v dutině formy jsou nejvíce opotřebovávanými částmi nástrojů a potenciál AM bude využit k
  výrobě a opravám těchto částí pomocí přídavného materiálu s vynikajícími termomechanickými
  vlastnostmi ve srovnání se základním materiálem. Explicitně budou pro základní část formy použity
  běžné oceli a na funkční vrstvy budou použity tvrdé a otěruvzdorné materiály. Je plánováno využití
  přechodových mezivrstev mezi základním materiálem a funkční vrstvou pro tvorbu vysoce kvalitních
  funkčních částí nástrojů.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:

  Název subjektu:
  Automotive Center Südwestfalen GmbH
  Země:
  Německo
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: vývoj speciálních plechů pro deformační zóny automobilových karosérií
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:

  Název subjektu:
  Matplus GmbH
  Země:
  Německo
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: vývoj technologie zpracování precipitačně vytvrditelné nerezové oceli
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Cookies settings
Souhlasím
Odmítám
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings