Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | zpět na výsledky vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

COMTES FHT a.s. (VTP COMTES)

Poslední aktualizace: 21.10.2021 10:55

Průmyslová 1298
33441 Dobřany
Tel.: +420377197311
Fax: +420377197310
E-mail: comtes@comtesfht.cz
WWW: https://www.vtpcomtes.cz/

Odkaz na mapu: zde

IČO: 26316919
Ředitel: Ing. Michal Zemko, PhD. (michal.zemko@comtesfht.cz)

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: akreditovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 30.11. 2018

  Zakladatel(é): COMTES FHT a.s.
  Majitel(é): COMTES FHT a.s.
  Provozovatel(é): COMTES FHT a.s.

  Typ hospodářského subjektu: výzkumná organizace
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: Soulad podnikatelského plánu a projektů VaV inovační firmy s oborovým zaměřením VTP.

 • Charakteristika parku

  Úvod

  Cílem VTP COMTES je psokytovat komplexní podporu MSP v jejich rozvoji a inovacích produktů a služeb. Smyslem vědeckotechnického parku VTP COMTES je obsáhnout celý hodnotový řetězec primárních a podpůrných činností ve výzkumu a vývoji kovových materiálů a technologií jejich výroby.

  Popis transferu technologií

  – spolupráce ve VaV – řízení VaV projektů
  – služby přímo se týkající transferu technologií (TT) v ČR i zahraničí
  – zajišťování technologického auditu jako způsobu kontroly hlavně nastavení parametrů použitých technologií a systémů
  – zajišťování služby „technology watch“ – mapování trhu existujících technologií – informace o nabídkách a poptávkách po nových technologiích a možnostech spolupráce při jejich vývoji; VTP se stane členem evropské sítě na podporu TT a tím bude mít přístup do průběžně aktualizované databáze nabídek a poptávek po technologiích, materiálech a inovativních řešeních; zájemcům o službu budou zasílány aktualizované informace z databáze elektronicky
  – zajišťování služby „partner search“ – vyhledávání partnerů z aplikační sféry v ČR a zahraničí; VTP naváže kontakt s evropskou sítí Enterprise Europe Network podporovanou Evropskou komisí
  – pořádání kooperačních burz za účasti domácích i zahraničních subjektů VaV i firem, kde budou prezentovány aktivity a dosažené výsledky a vytvořen prostor pro dvoustranná jednání s potenciálními partnery/zákazníky, výměnu názorů a dialog
  – odborné poradenství při transferu technologií – právní normy, licence, služby patentového zástupce
  – finanční a dotační poradenství, informace o programech EU a ČR na podporu VaV a inovací, asistence při přípravě těchto projektů, zprostředkování služeb bankovního experta na transfer technologií

  Konkrétní příklady transféru technologií:
  1. Investigation of mechanical properties of CuCrZr, CuAgZr and Inconel, including heat treatment
  – Dlouhodobá spolupráce s Německou firmou Impact Innovations GmbH ohledně vývoje technologií cold spray, aditivní výroby a zkoušení komponentů.

  2. Vývoj speciálních svařovacích drátů ve spolupráci s Pražskou firmou BREVIL, export-import, spol. s r.o.

  Výchova k inovačnímu podnikání

  Firmy umístěné ve VTP mají k dispozici celý hodnotový řetězec primárních a podpůrných činností přímo navazujících na aktivity výzkumné organizace COMTES FHT a.s., která se zabývá výzkumem a vývojem kovových materiálů.
  VTP COMTES stimuluje prosperitu vznikajících firem technologického zaměření tím, že vytváří podmínky pro propojení výzkumných a vývojových subjektů s podniky a podporuje jejich kooperaci.
  -Příkladem úspěšného projektu v rámci výchovy k inovačnímu podnikání je například účast provozovatele VTP spol. COMTES FHT s.r.o. v projektu POSPOL (Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi). Projekt měl za cíl posílit vazby mezi univerzitou, kanceláří CzechInvestu pro Plzeňský kraj, výzkumnými organizacemi, průmyslovými podniky a Podnikatelským inovačním centrem (BIC Plzeň). Dalším cílem projektu bylo zrychlit a zkvalitnit výměnu informací mezi výzkumnými organizacemi, průmyslovými podniky a jejich zastupujícími organizacemi.

  -Odkaz na projekt: https://www.comtesfht.cz/operacni-program-vzdelavani-pro-konkurenceschopnos

  Poradenské služby

  – účetní a daňové poradenství
  – audit a certifikace
  – právní poradenství
  – marketingové poradenství
  – využití informačních a komunikačních technologií ve firmě
  – finanční poradenství: – finanční a dotační poradenství, informace o programech EU a ČR na podporu VaV a inovací, asistence při přípravě těchto projektů, zprostředkování služeb bankovního experta na transfer technologií

  -Odborné služby – laboratorní analýzy, měření a další služby
  výzkumné organizace COMTES FHT a.s.

  Inovační infrastruktura

  MSK je k dispozici inovační infrastruktura:
  3D tiskárna,
  CAD,
  CAE software
  laboratoře COMTES FHT a.s.

  VTP COMTES a jeho zaměstnanci se aktivně podílí na rozvoji regionální inovační infrastruktury, např. aktivní účastí v Krajské radě pro výzkumu, vývoje a inovací, členstvím oborových platformách inteligentní specializace Plzeňského kraje.

  Spolupráce s vysokými školami

  – Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta strojní
  – Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta aplikovaných věd
  – Západočeská univerzita v Plzni – Nové technologie – výzkumné centrum
  – Univerzita Karlova – Lékařská fakulta v Plzni
  – Univerzita Karlova – Matematicko-fyzikální fakulta
  – České vysoké učení technické – Fakulta strojní
  – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

  Příklady konkrétní spolupráce: https://www.comtesfht.cz/gacr

  Za účelem podpory vzdělávání mladých odborníků má COMTES FHT a.s. uzavřeny smlouvy o spolupráci s několika vysokými školami v ČR a zahraničí. COMTES se podílí na výchově diplomantů a doktorandů formou školicího pracoviště pro praktická cvičení a ukázky přístrojů a laboratoří, organizací odborných seminářů a přípravou společných odborných publikací. Studenti VŠ absolvují v COMTESu studijní pobyty a stáže a zpracovávají témata svých ročníkových či diplomových prací. Využívají přitom moderní laboratorní a přístrojové zázemí.
  Na ZČU v Plzni/Fakultě strojní, na VŠB-Technické univerzitě Ostrava, ČVUT Praha, Vysoké škole chemicko-technologické v Praze vyučovalo od roku 2014 celkem 9 pracovníků COMTES FHT (Dlouhý, Džugan, Heller, Kubec, Kubina, Mašek, Vojtěch a Zemko). Tito výzkumní pracovníci působili současně jako konzultanti/školitelé studentů magisterského a postgraduálního studia. Ve stejném období pod jejich vedením obhájilo svou diplomovou, resp. doktorskou práci obhájilo 15 resp. 8 studentů.
  Dále se pracovníci (Dlouhý, Konopík, Šuchmann, Dlouhý, Podaný) podílejí na kurzech společnosti WELDING-PLZEŇ pro svářecí inženýry.

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  ANO
  ANO
  obchodní plány
  ANO
  NE
  technologické poradenství
  NE
  ANO
  patentové poradenství
  NE
  ANO
  certifikační poradenství
  ANO
  NE
  finanční poradenství
  ANO
  NE
  účetnictví
  NE
  ANO
  právní poradenství
  ANO
  NE
  marketingové poradenství
  ANO
  ANO
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  ANO
  NE
  sekretariát
  ANO
  NE
  telefonní centrála
  ANO
  NE
  telefon, fax
  ANO
  NE
  kopírování
  ANO
  NE
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  ANO
  NE
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  ANO
  NE
  počítač pro technické použití
  ANO
  NE
  dílny
  ANO
  NE
  laboratoře
  ANO
  ANO
  přístup k databankám
  NE
  NE
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  NE
  NE
  vlastní kapitál
  NE
  NE
  kredity
  NE
  NE
  příspěvky
  NE
  NE
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  NE
  výhradně podle skutečných nákladů
  NE
  výhradně paušály
  ANO
  paušál a příplatek podle použití
  NE
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  NE
   
  elektřina
  ANO
   
  ostatní
  NE
   
  celkem
   
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  2900
   
  výrobní plochy
  750
   
  ostatní
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  8
  4
  12
  Počet pracovníků
  70
  12
  82
  Pronajatá plocha m2
  1465
  242
  1707
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
  12867 m2
   
  Zastavěná pl. parku
  2348 m2
   
  Užitná plocha
  3960 m2
   
  – pronajatá plocha
  1707 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  2253 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  AIR SUPPLY SOLUTION s.r.o
  IČO: 05558042
  Mezi hlavní činnost patří výroba kompresorů jak pro železniční kolejová vozidla, tak pro všeobecné průmyslové aplikace. Zvláštní pozornost věnují proprietárním systémům kontroly, diagnostiky a monitorování IMON. Mezinárodní tým dává společnosti možnost působit na trzích Evropského společenství, Číny, států celní unie a zemí SNS.

  Ing. KIRILL KASAEV
  Tel.: +420773022142
  E-mail: info@airsupplysolutions.cz
  WWW: http://airsupplysolutions.cz/

  Technologie:
  0301 – Využití počítačů ve výrobě, řízení a plánování, robotika
  1405 – Transportní a logistické systémy, pohony (ostatní)
  9010 – Monitorovací systémy

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení
  31 – Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených

   

  Aliz s.r.o.
  IČO: 07758936
  Poradenství v oblasti technických inovací

  Miroslav Hejzek

  Technologie:
  1200 – Nové materiály
  1402 – Letecká technika
  1403 – Kosmonautika
  1404 – Kolejová a silniční dopravní technika
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti

   

  Ing. Jiří Živec
  IČO: 43194591
  Vývoj a opravy měřící techniky a speciální elektroniky

  Ing. Jiří Živec
  Tel.: +420 602 467 329
  E-mail: seff@centrum.cz

  Technologie:
  0800 – Měřící a regulační technika
  0801 – Měřící a regulační technika
  0900 – Mikroelektronika
  9011 – Vývoj SW
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  73 – Výzkum a vývoj

   

  Luboš Duchek
  IČO: 64866246
  Zástupce firmy Klinker, nabízející široký sortiment lícového zdiva, cihelných dlažeb typu Klinker a dalšího příslušenství, ze kterého si vyberou drobní stavebníci i velké firmy.

  Luboš Duchek
  Tel.: +420 608 690 950
  E-mail: Lubos.duchek@klinkerstore.cz
  WWW: http://www.klinkercentrum.cz

  Technologie:

  Odvětví:
  45 – Stavebnictví

   

  PEARTEC s.r.o.
  IČO: 28050932
  Konstrukce a výroba forem (nástrojů) i vstřikování plastových dílů jsou společně s multifyzikálními simulacemi ověřovanými praktickými zkouškami a prototypy nosným programem společnosti PEARTEC.
  Geograficky jsou aktivity PEARTEC realizovány v Evropě (Česká Republika, Slovensko, Německo, Rakousko, Portugalsko a Itálie) a v Číně.

  Ing. Václav Khin
  Tel.: +420 605 264 797
  E-mail: khin.v@peartec.cz
  WWW: http://www.peartec.cz/

  Technologie:
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  0409 – Umělá inteligence
  0800 – Měřící a regulační technika
  0801 – Měřící a regulační technika
  9001 – Řídící systémy
  9002 – Technická zařízení
  9010 – Monitorovací systémy

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení
  31 – Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených

   

  Pešek Machinery s.r.o.
  IČO: 26401967
  Milujeme strojařinu, na které je na první pohled vidět, že je odvedená s velkou péčí a zkušeností. A přesně to je cesta, kterou jsme se rozhodli vydat. Vyrábíme hlavně strojní komplety a svařence, které vyžadují jedinečný přístup a unikátní řešení. Dodáváme je do všech odvětví, od automobilového průmyslu až po energetiku. Všechny bez rozdílu mají společný jmenovatel. Je na nich vidět poctivý přístup k řemeslu a zkušenost našich pracovníků.

  Miroslav Pešek
  Tel.: +420 777 194 861
  Fax: +420 377 988 004
  E-mail: kovopesek@kovopesek.cz
  WWW: http://www.kovopesek.cz

  Technologie:

  Odvětví:
  28 – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení
  93 – Ostatní služby

   

  PROINNO a.s.
  IČO: 02593572
  Společnost nabízí velmi flexibilní vyřizování zakázek v oblasti metalurgických technologií (tavení, tváření a tepelné zpracování), počítačového modelování, materiálových analýz a mechanických zkoušek, případně termofyzikálních měření.

  Dr. Ing. ZBYŠEK NOVÝ
  Tel.: +420 377 197 301
  E-mail: proinno@proinno.cz
  WWW: https://www.proinno.cz/cs/

  Technologie:
  0207 – Technologie využití vodíku
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  73 – Výzkum a vývoj
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  RAPTECH s.r.o.
  IČO: 04003497
  Raptech s.r.o.je společnost, která se věnuje obrábění, aditivní výrobě a využití laserových technologií ve výrobě forem a nástrojů. Na zcela nových obráběcích strojích pracují kvalifikovaní pracovníci s dlouholetou praxí. Aplikace laserového kalení je zaměřeno na zvyšování životnosti funkčních silně namáhaných povrchů, jako jsou lisovací formy a ohraňovací nástroje. Laserové navařování je orientováno na opravy strojních součástí a zápustek, ochranu proti abrazivnímu, vysokoteplotnímu a koroznímu opotřebení. Technologie laserového svařování jsou vyvíjeny pro nové aplikace spojování vysokopevných jemnozrnných vícefázových ocelí. V oblasti aditivní výroby hledá společnost RAPTECH s.r.o. nové aplikace, kde jsou k výrobě součástí s vysokou přidanou hodnotou kovové prášky spékány laserovým paprskem. Vývoj technologií je prováděn v těsné spolupráci se zákazníkem, výsledky vývoje jsou převedeny až do komerčního využití.

  Doc. Ing. Stanislav Němeček
  Tel.: +420 728 988 828
  E-mail: nemecek@raptech.cz
  WWW: https://www.raptech.cz/

  Technologie:
  0500 – Laserové technologie
  0501 – Zařízení pro využití laseru
  0502 – Technologie laserů
  0503 – Laserové technologie ostatní

  Odvětví:
  28 – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení
  93 – Ostatní služby

   

  Smart Technologies s.r.o.
  IČO: 26393301
  Společnost se specializuje na konstrukci a výrobu prototipových nástrojů z hliníku, dřeva, plastu, nerezu či železa. Vstřikovací, lisovací formy z plastu nebo pryže. Jak jednotlivé vložky tak i celé formy. Samozřejmostí jsou kontrolní šablony a celá pracoviště např. s kamerovými systémy. Produkt zákazníka zdigitalizujeme a se získanými 3D daty dále pracujeme v konstrukci a následné ve výrobě.

  Zrealizovali jsme řadu kontrolní pracovišť pro testování automobilových dílů, stovky kompletních vstřikovacích forem, kontrolních a montážních přípravků nebo šablon.

  Ing. Karel Ringelhán
  Tel.: +420 371 650 621
  E-mail: info@smart-tech.cz
  WWW: https://www.smart-tech.cz/

  Technologie:
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  25 – Výroba pryžových a plastových výrobků
  28 – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení

   

  ŠKOLA WELDING s.r.o.
  IČO: 47718552
  Společnost zajišťuje komplexní služby v oblasti školení, vzdělávání a zkoušek svářečského personálu, auditorskou, inspekční, poradenskou a obchodní činnost.

  David Rambousek
  Tel.: +420 606 643 952
  E-mail: sekretariat@skola-welding.cz
  WWW: http://www.skola-welding.cz/

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie

  Odvětví:
  28 – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení
  80 – Školství

 • Název subjektu:
  3D COVER – Kovové materiály v procesním řetězci aditivní výroby
  Země:
  Německo
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: 3D COVER zkoumá a rozvíjí specifické materiálové vlastnosti, které vytvoří základ znalostní databáze pro proces práškové aditivní výroby (AM) pomocí laseru (selektivní laserové tavení – SLS nebo SLM). Plánovaný projekt spojuje špičkové znalosti tří výzkumných institucí daného regionu, které tvoří jedinečnou kombinaci. 3D COVER vytváří výzkumné základy celého procesu, který se v budoucnu vyvine do produkční technologie, která bude podobně významná jako výroba součástí tradičním zpracováním a tavením. Cílem projektu je vytvořit vědomostní základ pro SLM, jenž je v současnosti nedostatečný.Dalším cílem, který navazuje na již dané vybavení a expertízy, je vytvoření výzkumné infrastruktury, propojení jejích kapacit a podpora dalšího na budoucnost orientovaného vzdělávání odborníků v projektovém území.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:

  Název subjektu:
  Impact Innovations GmbH
  Země:
  Německo
  Druh spolupráce:
  jiná
  Popis spolupráce: Vývoj technologií cold spray, aditivní výroba, zkoušení komponentů.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:


zpět na vyhledávání | zpět na výsledky vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF