Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

ENKI o. p. s., Třeboň

Poslední aktualizace: 29.02.2024 10:45

Dukelská 145
379 01 Třeboň
Tel.: +420 384 706 120
E-mail: enki@enki.cz
WWW: http://www.enki.cz

Odkaz na mapu: zde

IČO: 25173154
Ředitel: Ing. Marek Baxa,Ph.D (baxa@enki.cz)
Zástupce ředitele: Ing. Lenka Kröpfelová, Ph.D.

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: provozovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 12.6. 2002

  Zakladatel(é): ENVI, s.r.o. a ENKI, o.p.s.
  Majitel(é): ENKI, o.p.s.
  Provozovatel(é): ENKI, o.p.s.

  Typ hospodářského subjektu: právnická osoba
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: Individuální

 • Charakteristika parku

  Úvod

  Hlavní náplní VTP ENKI je provozování výzkumného centra, vědeckovýzkumná činnost, technologický výzkum a vývoj ve spolupráci s firmami a transfer pokročilých technologií do praxe. V současné době společnost ENKI, o.p.s. provozuje modernizovaný vědeckotechnický park (včetně nejmodernějších a efektivních technologií) v rámci, kterého je schopna poskytovat velice kvalitní expertní činnosti, jež jsou trhem aktuálně vyžadovány. Vědeckotechnický park ENKI poskytuje služby v environmentálních oborech, zejména v oblasti biologických a chemických disciplín, monitoringu složek životního prostředí (např. oblasti hospodaření s vodou v krajině, jejího pohybu a kvality) nebo měření a interpretaci meteorologických a klimatických dat. V České republice v současné době existuje celá řada VTP nebo subjektů VaV a inovační infrastruktury. Každý subjekt realizuje řadu činností v různých oborech. Z dostupných zdrojů lze potvrdit, že se v České republice nevyskytuje výzkumná organizace, která by se zabývala stejnými oblastmi a v takovém rozsahu jako VTP ENKI.
  TIC má program vědecko-technického parku. Zároveň v jeho prostorách dochází k inkubaci nových podnikatelských subjektů.
  Jeho hlavní zaměření:
  a) Solární a jiné energetické programy
  b) Akreditovaná hydrochemická laboratoř, experimentální hydrobiologická laboratoř
  c) Strojírenská ekotechnika
  d) Inovace a podnikání v oblasti jemné mechaniky a optiky
  e) Biotechnologie
  f) Ekotechniky v oblasti trvale udržitelného hospodaření v krajině.

  Ze všeobecného pohledu se ENKI, o.p.s. zabývá následujícími činnostmi:
  • aplikovaný výzkum (AV) a experimentální vývoj (EV),
  • provoz centra aplikovaného výzkumu,
  • pronájem nebytových prostor,
  • administrativní, daňové, účetní a právní služby v místě sídla VTP,
  • pronájem seminárních a konferenčních prostor,
  • výuka a školení studentů i vědeckých a výzkumných pracovníků.

  Popis transferu technologií

  V oblasti transferu technologií nabízíme mj. realizaci projektů zaměřených na vybrané oblasti v podobě výzkumné služby. Know-how, kterým naše organizace disponuje, lze využít např. v rámci programu Inovačních voucherů či jiným podobným způsobem.

  Výchova k inovačnímu podnikání

  VTP ENKI poskytuje služby v oblasti solární a krajinné energetiky, rybničního hospodaření, hospodaření s vodou v krajině, využití přírodních i umělých mokřadů. Zaměřuje se rovněž na osvětu, vzdělávání a inovační programy a transfer technologií do praxe, zejména při zavádění progresivních high-tech technologií a biotechnologií v rámci regionu, ale i mimo něj.

  Poradenské služby

  Detailní charakteristika zaměření VaI infrastruktury

  Klíčovým pilířem dlouhodobé rozvojové strategie společnosti ENKI, o.p.s. bylo vybudování a následný provoz a rozvoj vědeckotechnického parku. Tento cíl se podařilo zcela naplnit, a to i v rámci dalšího funkčního a technologického rozvoje, který byl potřebný především z důvodu rostoucích požadavků trhu na intenzivnější spolupráci v oblasti smluvního a kolaborativního výzkumu a vývoje. VTP ENKI stále registruje zvýšený zájem z řad inovativních firem a terciárního sektoru, a to jak od tuzemských organizací, tak i od zahraničních subjektů na využití technických kapacit, a především dlouholetých vědeckých znalostí expertů a odborných pracovníků.
  V současné době má tak společnost ENKI, o.p.s. k dispozici modernizovaný vědeckotechnický park (včetně moderních a efektivních technologií) v rámci, kterého je schopna poskytovat kvalitní expertní činnosti, které jsou trhem vyžadovány.
  Z pohledu výzkumně vývojových aktivit se ENKI, o.p.s. zabývá následujícími hlavními činnostmi:
  • Využití sluneční energie: technologické využívání sluneční energie jako obnovitelného zdroje, zejména vývoj a využití optických rastrů (Fresnelovy čočky, odrazné rastry). Integrované projekty nízkoenergetických budov a menších sídlišť. Simulace a modelování tepelných poměrů v budovách.
  • Obnova ekosystémů vodních nádrží: optimalizace rybničního hospodaření v podmínkách vysokého obsahu živin zaměřená na produkci ryb při zachování ekologické a biologické funkčnosti nádrží.
  • Setrvalé hospodaření v krajině: hodnocení účinnosti využívání krajiny s důrazem na ztráty látek z povodí a disipaci sluneční energie. Návrhy strategie setrvalého hospodaření a způsobů obnovy.
  • Obnova těžbou narušené krajiny: projekt prováděný v severočeské hnědouhelné pánvi, který na základě hlubokých znalostí ekologických funkcí a diagnózy krajiny předkládá návrhy vhodných způsobů rekultivace s ohledem na historické i ekonomické souvislosti.
  • Rybniční hospodaření: aktivity společnosti se zaměřují především na obnovu nádrží nadměrně zatížených živinami s využitím různých přístupů a metod (fyzikálních, chemických nebo biologických).
  • Úloha a využití mokřadů: úloha mokřadů v recyklaci vody, živin. Využití přirozených a umělých mokřadů k čištění odpadních vod.
  • Bioplynové technologie: výzkum a vývoj v oblasti využití fytomasy při produkci bioplynu, testování technologií v pokusném poloprovozním zařízení a vývoj v oblasti čištění a využití bioplynu. Spolupráce při pořádání mezinárodních konferencí.
  • Osvěta a vzdělávání: výuka na vysokých školách, v postgraduálních programech a kurzy o sluneční energetice, úloze mokřadů, rybničním hospodaření a setrvalém využívání krajiny. Mezinárodní kurzy o obnově a managementu mokřadů, mezinárodní projekty na téma rybniční hospodaření.

  VTP ENKI tak nabízí komplexní poradenské služby v oblastech ekosystémových služeb, kořenových čistíren odpadních vod, ekologického a zdravotního hodnocení rizik, jakož i návrhů udržitelných řešení pro rybníky, chytré budovy a městské prostředí. Žadatel využívá své pokročilé vědecké poznatky pro optimalizaci přírodních procesů, zlepšení kvality životního prostředí a podporu udržitelného rozvoje. Expertní poradenství a transfer znalostí jsou klíčové pro začlenění ekologických a ekonomických přínosů přírody do podnikových strategií a rozhodovacích procesů, což odráží také definici průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

  Inovační infrastruktura

  Hlavní náplní VTP je provozování výzkumného centra, vědeckovýzkumná činnost, technologický výzkum a vývoj ve spolupráci s firmami a transfer pokročilých technologií do praxe.
  VTP ENKI má k dispozici vědeckovýzkumnou infrastrukturu, která je plně vybavena nejmodernějším zařízením a zapadá tak do portfolia stávajících, ale i nově nabízených služeb. Společnost ENKI, o.p.s. úspěšné realizovala projekt s názvem „Modernizace a rozšíření služeb vědeckotechnického parku ENKI za účelem zkvalitnění expertní činnosti v oblasti hospodaření s vodou v krajině, jejího pohybu a kvality“, jehož cílem bylo modernizovat a zkvalitnit nabízené služby výzkumné infrastruktury VTP ENKI v Třeboni.
  Zmodernizovány a přístrojově vybaveny byly všechny naplánované prostory výzkumné infrastruktury. Vyjma nákupu hmotného majetku v průběhu celé realizace projektu byl úspěšně zprovozněn nový Labsystem v akreditované laboratoři, dále byly modernizovány webové stránky www.enki.cz. Zaměstnanci byli proškoleni v obsluze databáze, ale např. i v obsluze bezpilotních letounů, dronů. Konstrukce speciálního dronu byla jednou z klíčových aktivity celého projektu a byla vázána na zahraniční spolupráci s USA – Colorado College. I přes řadu nepředvídatelných problémů se dron podařilo zkonstruovat a v současné době je zaváděn do praxe a nabízen jako nová služba VTP ENKI. Obdobně, všechny nově pořízené technologie jsou součástí tzv. produktových karet, kterými, mimo jiné, VTP ENKI oslovuje nové zákazníky. Řada nových technologií je již využívána při nabízených službách – např. sonda AlgaeTorch našla své uplatnění ve stanovení množství sinic ve vodních nádržích. Touto sondou disponuje VTP ENKI prozatím jako jediná v České republice.
  Z dosud poskytovaných služeb nabízí ENKI, o.p.s. svým zákazníkům zejména následující činnosti:

  Snímkování území a další možnosti využití dronu: snímkování území (krajina, města, budovy apod.), zpracování a vyhodnocení snímků, tvorba 2D a 3D modelů, prostorová statistika, využití softwarů Agisoft a Arc GIS, licencovaná obsluha.

  Spolehlivé a rychlé měření obsahu chlorofylu-a a sinic pomoci fluorescence: rychlé (do 20 vteřin) a jednoduché (ponoření do vody) měření ve sladkých i slaných vodách, GPS lokalizace, ukládání hodnot do paměti, prostorové zpracování dat (chlorofylové mapy).

  Kompletní služby od odběru vzorku a analýzy až po zpracování studie: vzorkování povrchových vod a vod ke koupání, stejně jako půdy, sedimentů a pevných materiálů. Chemické analýzy a vyhodnocení výsledků dle platné legislativy. Akreditace ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

  Pronájem hloubkového vzorkovače sedimentu s obsluhou: vzorkování všech typů sedimentů z velkých hloubek (až 100 metrů), a to v průměru vzorku až 60 mm a o délce až 120 cm.

  Kompletní hydrobiologický rozbor nádrže: monitoring nádrže, determinace fytoplanktonu a zooplanktonu. Stanovení mikroskopického obrazu, sinic a chlorofylu-a spektrofotometricky. Rychlé vyhodnocení kvantity fytoplanktonu v terénu sondou Algae Torch a AguaFlour. Vyhodnocení kvality vody a zpracování zprávy.

  Mapování pomocí sonaru: mapování rybích populací a odhalení nežádoucích druhů ryb, efektivní screening reliéfu dna nádrže a odhalení překážek odlovu.

  Kompletní management rybníků v podobě nastavení přírodě blízkého rybářského hospodářství: monitoring rybničního ekosystému a péče o rybník, návrh vhodného managementu (rybí osádka apod.), kontrola lokality během sezóny a včasný zásah v případě nutnosti, vyhodnocení a zpracování studie.

  Rychle měření základních fyzikálně-chemických parametrů pomocí sondy YSI ProQuatro: měření teploty, rozpuštěného kyslíku, pH a oxidačně-redukčního potenciálu. Snadné ukládání a získání dat z paměti. Poměření vodního sloupce až na dno a bodové či kontinuální měření.

  Prostorové měření teploty pomocí termovizního snímkování: distanční měření teplotního pole (tepelné mosty, budovy, sídla a krajinné prvky) a export v termometrickém formátu. K dispozici termovizní kamera FLIR T660 s různými objektivy. Vyhodnocení snímků a případné vypracování studie.

  Měření základních fyzikálně-chemických parametrů v hlubokých vodách pomocí multiparametrické sondy YSI EXO 3: měření hloubky, teploty, rozpuštěného kyslíku, pH, zákalu a vodivosti. Měření do hloubky až 100 metrů, včetně ukládání dat. Proměření celého vodního sloupce až na dno a bodové či kontinuální měření. Možnost měření v kontrolních vrtech.

  Spolupráce s vysokými školami

  ENKI dlouhodobě spolupracuje s řadou vysokých škol i výzkumných institucí.
  1) Zaměstnanci ENKI se aktivně podílejí na výuce na VŠ, případně jsou přizváni jako experti do výzkumných týmů či oborových rad, podílejí se na oponování či konzultacích BP, DP i doktorských prací, působí při státnicích a závěrečných obhajobách disertací a účastní se praxí studentů. Především na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity a ČZU v Praze. ENKI zajišťuje konzultace a výzkumné zázemí pro studenty VŠ (cca 5/rok).
  Na úrovni doktorandského studia probíhá soustavná smluvní spolupráce se Zemědělskou fakultou Jihočeské univerzity při oborové radě „Aplikovaná a krajinná ekologie“.
  Od konce 90. let spolupracuje ENKI, o.p.s. s ČVUT s katedrami techniky prostředí a přesné mechaniky a optiky, později ústavy techniky prostředí a přístrojové a měřicí techniky. Vznikaly společné týmy na řešení interdisciplinárních grantových projektů, které propojovaly technické a biologické disciplíny. Výsledkem byly nové přístupy, ale také přístroje (detektor vodních par, sluneční simulátor na měření optických rastrů, koncentrační řasový kultivátor s Fresnelovými čočkami, řasový kultivátor s proměnlivým sklonem v Třeboni nebo měřicí stožár pro určení energetických toků) a také stavby (technologická kultivační hala v Nových Hradech a modulární skleník v Třeboni). Po založení UCEEB ČVUT v r. 2013 uplatňuje své znalosti a zkušenosti v rámci spolupráce s WP2 – energetika a vývoji hybridních kolektorů, SAWERu a především při měření technických a optických parametrů výrobků a vzorků. V roce 2022 byl, s Ústavem techniky prostředí, do výzvy TAČR PPZ podán projekt o modelování a měření tepelných ostrovů ve městech.
  2) Výzkumná spolupráce v rámci projektů je udržována zejména se:
  Zemědělskou fakultou JČU: řešení projektů a zakázek bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra (3 projekty), řešení projektu CK TAČR (Metodika identifikace vlivu bodových a nebodových zdrojů znečištění na drobné vodní toky. Hodnocení úlohy krajinného pokryvu v tocích sluneční energie (distribuce povrchových teplot), vody a ztrát látek) (ENKI, ČVUT Praha, ZF JČU)
  Pedagogickou fakultou JČU: řešení 2 projektů TAČ ETA a projektu ERASMUS+, spolupráce na zajištění praxe studentů
  Fakultou životního prostředí ČZU Praha: smluvní spolupráce na projektech Bezpečnostního výzkumu a dalších zakázek od Ministerstva vnitra. Vedení a konzultace diplomantů a PhD studentů při řešení těchto projektů. Sdílení a využívání dat.
  Fakultou rybářství a ochrany vod JČU: spoluřešitel projektu SFŽP Norské fondy: „Šetrné rybářské hospodaření jako nástroj pro ochranu cenných rybničních ekosystémů“. S touto fakultou se rozvíjí i spolupráce při řešení zakázek vztahu kvality vody a rybích obsádek, spolupráce při biologickém hodnocení a ekologických dozorech. Praxe studentů navazuje též na výuku předmětu Ekologie mokřadů, kterou pracovníci ENKI zajišťují.
  Fakulta informačních technologií ČVUT – spolupráce na projektu TAČR ETA
  SÚRO, v.v.i. – v letech 2018 – 2022 společné řešení následujících projektů bezpečnostního výzkumu:
  a) Likvidace radiačně kontaminované biomasy po havárii JE‐distribuce v krajině, logistika sklizně, využití bioplynovou technologií (partneři SÚRO, ZF JČU, FŽP ČZU)
  b) Strategie řízení nápravy území po radiační havárii (pouze se SÚRO)
  c) Optimalizace postupů pro realizaci rostlinné výroby na území zasaženém jadernou havárií (partneři SÚRO, ZF JČU, FŽP ČZU)
  3) Další spolupráce:
  Fakulta životního prostředí UJEP – spolupráce při hodnocení ekosystémových služeb rybníků, lesních porostů, společné publikace a expertízy pro státní správu
  UCEEB ČVUT – hodnocení výsledků monitoringu a publikace ve VVI, CK TACR, propojení ve vývoji hybridních fototermálních a fotovoltaických kolektorů, sdílení instrumentace ve společných projektech; spolupráce v oblasti termometrických a spektrálních měření, přesné mechaniky a optiky a v oblasti Fresnelových čoček a solárních rastrů.
  Fakulta strojní ČVUT – společné publikace s prof. J. Bílou navazují na dříve řešené projekty (Hodnocení energetických toků v krajině – projekt TOKENELEK), společné publikace s dalšími pracovníky této fakulty v časopise Vytápění, větrání, instalace. V roce 2022 podán společný projekt do výzvy TAČR PPZ.
  Fakulta stavební ČVUT – návaznost na společně řešený projekt Centra Kompetence TAČR. Zejména je zájem výsledky shrnuté v publikaci Strategie rozvoje energeticky udržitelného regionu (TE02000077) Technické listy (Pokorný a kol. 2019), například Trubní odlehčovací komory (prof J. Pollert).
  Fakulta strojní VUT Brno – spolupráce na projektu CK TAČR
  VÚMOP, v.v.i. – subdodávka studie efektu různých agrotechnických opatření na tepelný režim kulturní krajiny
  Ústav půdní biologie BC AV ČR – již třicetiletá spolupráce při výzkumu území ovlivněného těžbou Sokolovské uhelné
  Colorado University – Prof. Miroslav Kümmel z Colorado University, USA je dlouholetým aktivním spolupracovníkem ENKI. V roce 2022 byla navázána těsnější spolupráce v rámci projektu ERASMUS +. Od roku 2022 je prof. Kümmel zaměstnancem ENKI na částečný úvazek. S universitou je dále rozvíjena spolupráce v modernizaci přístrojového vybavení – konstrukce speciálního dronu pro VIS i termální snímkování a rozjednána spolupráce na praxi studentů a výukovém modulu „setrvalé hospodaření v krajině“ na období 2023 – 2027.
  ENKI zajišťuje i odbornou praxi studentům středních škol – např. SŠRV Jakuba Krčína v Třeboni (rovněž spolupráce na projektu RAGO – Norské fondy), Gymnázium OPEN GATE Babice, Gymnázium Jindřichův Hradec a dalším.

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  NE
  ANO
  obchodní plány
  ANO
  NE
  technologické poradenství
  NE
  ANO
  patentové poradenství
  ANO
  NE
  certifikační poradenství
  NE
  ANO
  finanční poradenství
  NE
  ANO
  účetnictví
  NE
  ANO
  právní poradenství
  NE
  ANO
  marketingové poradenství
  ANO
  NE
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  ANO
  NE
  sekretariát
  ANO
  NE
  telefonní centrála
  ANO
  NE
  telefon, fax
  ANO
  NE
  kopírování
  ANO
  NE
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  NE
  NE
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  ANO
  NE
  počítač pro technické použití
  ANO
  NE
  dílny
  ANO
  NE
  laboratoře
  NE
  NE
  přístup k databankám
  ANO
  NE
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  ANO
  NE
  vlastní kapitál
  NE
  NE
  kredity
  NE
  NE
  příspěvky
  NE
  ANO
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  NE
  výhradně podle skutečných nákladů
  NE
  výhradně paušály
  ANO
  paušál a příplatek podle použití
  NE
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  ANO
   
  elektřina
  ANO
   
  ostatní
  ANO
   
  celkem
   
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  1 000
   
  výrobní plochy
  1000
   
  ostatní
  1 500
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  4
  2
  1
  7
  Počet pracovníků
  55
  5
  14
  74
  Pronajatá plocha m2
  500
  450
  500
  1450
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
   
  Zastavěná pl. parku
   
  Užitná plocha
  1496 m2
   
  – pronajatá plocha
  1450 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  46 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  ENKI, o.p.s.
  IČO: 251 73 1
  Obecně prospěšná společnost pro výzkum a osvětu v oborech životního prostředí

  RNDr. Jan Pokorný CSc.
  Tel.: +420384724346
  Fax: +420384724346
  E-mail: enki@enki.cz
  WWW: http://www.enki.cz

  Technologie:
  0100 – Biotechnologie
  0200 – Energetika
  1300 – Fotonika
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  01 – Zemědělství, myslivost a související činnosti
  02 – Lesnictví, těžba dřeva a přidružené činnosti
  05 – Rybolov, chov ryb, přidružené činnosti v rámci rybolovu
  73 – Výzkum a vývoj

   

  ENVI, s.r.o.
  IČO: 472 17 7
  společnost pro ekologické, obchodní a projekční služby

  Ing. František Hrubec
  Tel.: +420384724346
  Fax: +420384724346
  E-mail: envi@envi.cz
  WWW: http://www.envi.cz

  Technologie:
  0100 – Biotechnologie
  0200 – Energetika
  0800 – Měřící a regulační technika
  1300 – Fotonika
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  01 – Zemědělství, myslivost a související činnosti
  10 – Dobývání černého uhlí a hnědého uhlí, rašeliny
  14 – Dobývání a úprava ostatních nerostů
  28 – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení
  29 – Výroba strojů a zařízení
  35 – Výroba ostatních dopravních zařízení
  45 – Stavebnictví
  61 – Vodní doprava
  73 – Výzkum a vývoj

   

  ESNet
  IČO: 25180002
  POSKYTOVATEL SLUŽEB SÍTĚ INTERNET

  Ing. Václav Hauser
  Tel.: +420384 72 46 02
  E-mail: info@esnet.cz
  WWW: http:/www.esnet.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie

  Odvětví:
  30 – Výroba kancelářských strojů a počítačů /včetně přístrojů na zpracování dat/
  64 – Činnosti poštovní a telekomunikační

   

  Společnost Rožmberk, o.p.s.
  IČO: 251 74 5
  Biologický výzkum, ochrana přírody, trvale udržitelné využívání krajiny

  Robert Dulfer
  Tel.: +420 384 72 43 46
  Fax: +420384 72 43 46
  E-mail: info@rozmberk.org
  WWW: http://www.info.rozmberk.org

  Technologie:
  0100 – Biotechnologie

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

 • Název subjektu:
  Horizon2020 SIM4NEXUS
  Země:
  Nizozemsko
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: projekt EU Horizon2020 na téma voda-energie-klima
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:

  Název subjektu:
  Education for Plant Literacy
  Země:
  Rakousko
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Vedoucí projektu: Pedagogická fakulta JČU v Českých Budějovicích, dále se účastní Hochschule für Agrar- und Umweltpädagigik (Vienna, AT)
  Indialogue Netherlands
  Lapland University (Rovaniemi, FIN)
  Martin Luther University (Halle, DE)

  Cílem projektu je proto vytvoření edukačních materiálů, pořádání seminářů a proškolení pedagogů pro různé vzdělávací úrovně s hlavním tématem rostliny – sluneční záření-voda –atmosféra-půda- krajina.

  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:

  Název subjektu:
  Colorado Colledge
  Země:
  Spojené státy americké
  Druh spolupráce:
  jiná
  Popis spolupráce: Vědecko výzkumná spolupráce; 3 týdenní tematický kurz na téma „Hydrobiologie a jak hospodařením v krajině ovlivňujeme toky vody, látek a energie“, který pro zahraniční studenty organizuje ENKI, o.p.s.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Cookies settings
Souhlasím
Odmítám
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings