Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (CPI VŠB-TUO)

Poslední aktualizace: 22.01.2020 09:27

Studentská 6202/17
708 00 Ostrava-Poruba
Tel.: +420 597 329 011
E-mail: inkubator@vsb.cz
WWW: https://cpi.vsb.cz/cs

Odkaz na mapu: zde

IČO: 61989100
Ředitel: doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Zástupce ředitele: Ing. Miroslav Neulinger

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: provozovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 10.6. 2008

  Zakladatel(é): Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
  Majitel(é): Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
  Provozovatel(é): Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

  Typ hospodářského subjektu: Veřejná vysoká škola
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: https://cpi.vsb.cz/export/sites/cpi/.content/galerie-souboru/kriteria_vstupu.pdf

 • Charakteristika parku

  Úvod

  Centrum podpory inovací (CPI) je vysokoškolským pracovištěm VŠB-TUO, jehož činnost je zaměřena do následujících oblastí:
  1) zapojování univerzity do realizace kvalitních vzdělávacích, vědeckých a výzkumných projektů, zejména pak financovaných z evropských dotací. CPI vyhledává dotační příležitosti, podílí se na přípravě a realizaci projektů, koordinuje včetně koordinace jejich efektivního řízení;
  2) podpora komercializace vybraného know-how univerzity, a to zejména prostřednictvím uplatňování práv k duševnímu vlastnictví;
  3) rozvoj podnikavosti a inovačního podnikání, zejména u studentů a absolventů univerzity. V rámci této činnosti spolupracuje s dalším aktéry v oblasti inovačního podnikání a provozuje Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO v budově CPIT-TL2;
  4) podpora aktivit v oblasti kariérního poradenství a uplatnění absolventů ve prospěch VŠB-TUO.

  CPI VŠB-TUO je členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR.

  Centrum podpory inovací je organizačně rozčleněno na Centrum projektové podpory, útvar Centrum transferu technologií a útvar Podnikání a kariéra, pod který rovněž spadá Podnikatelský inkubátor.

  Popis transferu technologií

  Útvar Centrum transferu technologií vznikl v roce 2012 jako součást Centra podpory inovací VŠB-Technické univerzity Ostrava s cílem zajistit a rozvinout podpůrné činnosti směřující k uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi. Tento útvar poskytuje své služby zejména v oblastech ochrany průmyslového vlastnictví, komercializace výsledků VaV a podpory inovačního podnikání. Cílem je zprostředkovat univerzitě praktické využití vědeckých objevů a technologických vynálezů a na druhé straně umožnit aplikační sféře přístup k nejmodernějším vědeckovýzkumným poznatkům a technologickému vybavení.

  Příklady úspěšného transferu technologií:

  BROADBANDLIGHT: ŠIROKOPÁSMOVÉ DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ SVÍTIDEL
  S PODPOROU TECHNOLOGIÍ SMART
  Autoři:
  – prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
  – doc. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
  – Ing. Petr Koudelka, Ph.D.
  – Ing Jan Látal, Ph.D.
  – doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.
  – Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
  – Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
  – Ing. Zdeněk Tesař
  – Ing. Martin Tomis
  – Ing. Lumír Kunčický

  Popis technologie:
  Technologie širokopásmového dálkového řízení na rozdíl od tradičního úzkopásmového řízení otevírá možnost začlenit osvětlení do konceptu Smart technologií (Smart City, IoT, Industry4.0 a Car2Car/Infrastructure Communications).
  Nynější systémy veřejného osvětlení neumožňují rozvinutí smart technologií bez nutnosti zřízení nových datových vedení. Spolehlivé datové vedení je v současné době realizováno především novými
  datovými rozvody. Tato technologie nabízí přenosové rychlosti od 100 Mbps až po 1 Gbps bez nutnosti budování nové datové infrastruktury.
  Komunikace mezi ovládacím střediskem a samotným světelným zdrojem probíhá na stávajícím silovém vedení, což přináší obrovskou výhodu.
  Tým pod vedením pana prof. Ing. Karla Sokanského, CSc. vyvinul komplexní řešení řízení světel, které jednak nepotřebuje dodatečné náklady, ale zároveň přináší další nesporné výhody, např. snížení nákladů na dodávku elektrické energie při detekci volného prostoru bez nutnosti osvětlení v daném místě. Další výhodou je možnost označení místa, kde se nastala havarijní nebo jiná nebezpečná událost.

  INOVATIVNÍ MOBILNÍ VYROVNÁVAČ TAHŮ LAN VÝTAHOVÝCH STROJŮ
  Autoři:
  – doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
  – doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
  – Ing. Jiří Bobok
  – Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D.

  Popis technologie:
  V praxi, při provozování elektrických výtahů s pohonem
  realizovaným třecím kotoučem, dochází vlivem rozdílné
  průtažnosti jednotlivých nosných lan k rozdílnému tahovému
  namáhání v jednotlivých užitých průřezech lan. Dílčí nosné lano tak může být značně přetíženo vůči ostatním instalovaným průřezům nosných lan u daného provedení výtahu. Při provozování elektrických nákladních i osobních výtahů dochází rovněž k nerovnoměrnému rozdělení tahových sil do dílčích průřezů lan. Eliminací rovnoměrného
  rozdělení tahových sil v dílčích průřezech nosných lan se prodlužuje životnost nosných lan i lanového třecího kotouče. Vědci z VŠB-TUO vyvinuli metodu a zařízení, které umožní nastavovat, sledovat a ověřovat velikost působících tahových sil v dílčích průřezech nosných lan, na kterých je zavěšena kabina výtahu, a to prostřednictvím strojního zařízení, tzv. vyrovnávače tahů. Zařízení je také schopno nastavovat tahové síly v dílčích průřezech nosných lan při realizaci nových výtahů nebo rekonstrukcích a modernizacích stávajících výtahů. Vyrovnání tahů v lanech výtahů je možno realizovat mobilním zařízením, vůči kterému jsou průřezy nosných lan uchyceny. Délka lana nebude přerušena (tzn. lano konečné délky) z důvodu vsazení „vyrovnávače tahu“ mezi dva konce lan. Samotné předpětí v lanech je měřeno snímači, které umožní rovnoměrně rozložit tíhu zátěže a tím ji vhodně rozložit do dílčích průřezů použitých nosných výtahových lan.

  Výchova k inovačnímu podnikání

  Centrum podpory inovací v rámci svých aktivit realizuje i řadu událostí, které jsou zacíleny na zvyšování zájmu o podnikání i samotný rozvoj dovedností s podnikáním spojených. Hlavní cílovou skupinou jsou především vysokoškolští studenti a absolventi. Členové týmu CPI realizují přímé osobní vstupy do výuky na půdě jednotlivých fakult VŠB-TUO s cílem přiblížení možnosti podnikání jako jedné z životních cest. Návazně Centrum realizuje úspěšný program Green Light s vlastním akcelerátorem, který podporu přerod nápadů do inovativního podnikatelského záměru s následnou after care podporující přerod nápadů do skutečného podnikání. CPI rovněž v rámci útvaru Projektové podpory zastřešuje realizaci inovativních projektů v rámci postdoktorského výzkumu. Nelze opomenout ani řadu doplňkových aktivit realizovaných např. pod názvem Apple Juice Meeting. V rámci těchto neformálních setkání se řeší řada zajímavých témat souvisejících s inovativním podnikáním a novými trendy.

  Poradenské služby

  Inkubátor kromě moderního zázemí pro inkubované firmy nabízí celou řadu užitečných služeb, které pomáhají začínajícím, ale i zkušeným podnikatelům v jejich cestě k úspěchu a prosperitě. Začátečníkům nabízíme podporu konzultanta v administrativních záležitostech, posouzení a diskutování jejich záměru, sestavení plánu, kontakty na podobně smýšlející kolegy apod. Těm zkušenějším pak sofistikované právní služby, pomoc v oblasti ochrany duševního vlastnictví nebo spolupráci s vysoce specializovanými pracovišti univerzity. Všem zájemcům se individuálně věnuje zkušený konzultant, který jim pomáhá ve všech stádiích vývoje společnosti. Uceleným poradenským programem je akcelerační program Green Light, který je zaměřen na rozvoj podnikání s cílem motivovat a podpořit zájemce k realizaci vlastních podnikatelských záměrů.

  Inovační infrastruktura

  Centrum podpory inovací je se svým Podnikatelským inkubátorem a službami v něm se realizujícími významnou inovační infrastrukturou v Moravskoslezském kraji. Prakticky se jedná o jediné univerzitní centrum v rámci celého kraje s úzkou provazbou na samotnou univerzitu, ale také spolupracující podniky.
  Výběr zařazení firmy do Podnikatelského inkubátoru je realizováno na základě posouzení záměru Radou podnikatelského inkubátoru. Nabízí se nejen pronájem prostor, ale také administrativní zázemí. Nově je k dispozici také sdílený coworkingový prostor.
  Centrum podpory inovací je úzce provázáno na strategickými vizemi Moravskoslezského kraje a podporuje nejen regionální priority RIS3, ale také velkou část národních. Ve svém základu je Centrum partnersky propojeno s dalšími inkubátory v kraji (IT STEEL, MSIC Ostrava), ale taktéž jsou jeho zástupci významnými partnery v rámci různých odborných pracovních skupin.V rámci národních platforem stojí za zmínku spoluzaložení spolku Transfera.cz (platforma pro podporu rozvoje tranferu technologií), Regionální kontaktní organizace v oblasti mezinárodních projektů, AIP ČR (Asociace inovačního podnikání ČR), SVTP (Společnost vědeckotechnických parků ČR).

  Spolupráce s vysokými školami

  CPI spolupracuje s fakultami a útvary VŠB-TUO, jinými vysokými školami, vědeckými institucemi a dalšími organizacemi či právnickými osobami v souvislosti s výše uvedenými činnostmi.

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  ANO
  ANO
  obchodní plány
  ANO
  NE
  technologické poradenství
  ANO
  NE
  patentové poradenství
  NE
  ANO
  certifikační poradenství
  ANO
  ANO
  finanční poradenství
  NE
  ANO
  účetnictví
  NE
  ANO
  právní poradenství
  ANO
  ANO
  marketingové poradenství
  ANO
  NE
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  NE
  NE
  sekretariát
  NE
  NE
  telefonní centrála
  ANO
  NE
  telefon, fax
  ANO
  NE
  kopírování
  NE
  NE
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  ANO
  NE
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  ANO
  NE
  počítač pro technické použití
  NE
  ANO
  dílny
  ANO
  ANO
  laboratoře
  ANO
  ANO
  přístup k databankám
  ANO
  NE
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  NE
  ANO
  vlastní kapitál
  NE
  ANO
  kredity
  NE
  ANO
  příspěvky
  NE
  ANO
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  NE
  výhradně podle skutečných nákladů
  ANO
  výhradně paušály
  NE
  paušál a příplatek podle použití
  NE
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  NE
   
  elektřina
  NE
   
  ostatní
  NE
   
  celkem
   
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  250
   
  výrobní plochy
  250
   
  ostatní
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  17
  17
  3
  37
  Počet pracovníků
  169
  71
  15
  255
  Pronajatá plocha m2
  2690,2
  218,9
  90,9
  2998
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
  10204 m2
   
  Zastavěná pl. parku
  5724 m2
   
  Užitná plocha
  3155 m2
   
  – pronajatá plocha
  2998 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  157 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  3IT úspěšný eshop
  IČO: 28659163
  Společnost 3IT úspěšný eshop je společnost specializující se na tvorbu internetových prezentací a e-shopů.

  Ing. Michalis Katapodis
  Tel.: +420 602 449 719
  E-mail: michalis.katapodis@3it.cz
  WWW: http://www.3it.cz/

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  Allgeier Engineering Czech s.r.o.
  IČO: 01908634
  S konceptem Professional Workforce Solutions poskytuje Allgeier Experts inovativní osobní služby a projektová řešení pro digitální budoucnost.

  Petr Skotnica
  E-mail: Petr.Skotnica@allgeier-experts.com

  Technologie:
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  ATEsystem s.r.o.
  IČO: 01392042
  Společnost ATEsystem s.r.o. byla založena počátkem roku 2013 skupinou specialistů s mnohaletými zkušenostmi v oblasti dodávek kontrolních, měřicích a testovacích systémů pro oblast průmyslové výroby, výzkumu a vývoje. Nabízená řešení jsou z významné míry založena na průmyslových kamerových systémech. Těžištěm činnosti společnosti je návrh technického řešení, zpracování studie proveditelnosti, vývoj softwarových řídicích aplikací a vedení projektových týmů sestávajících z vlastních a externích specialistů. Ve spolupráci s partnerskými firmami společnost ATEsystem s.r.o. zajišťuje dodávku subsystémů, kompletních strojů, zařízení, výrobních linek a technologických celků.

  Ing. Petr Bilík
  Tel.: +420595172394
  E-mail: atesystem@atesystem.cz
  WWW: http://www.atesystem.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  Clever Decision spol. s r. o.
  IČO: 274 28 761
  Clever Decision je moderní a flexibilní konzultační softwarová společnost. Naši zákazníci, mezi které se řadí přední komerční i státní organizace využívají našich komplexních služeb a řešení především v oblasti Business Intelligence a datových skladů. Námi dodaná řešení umožňují různým typům uživatelů (od vrcholových managerů až po operativní pracovníky) lépe vyhodnocovat a řídit své aktivity, šetřit náklady a práci.

  Martin Dybal
  Tel.: +420 602 126 068
  E-mail: informace@cleverdecision.com
  WWW: http://www.cleverdecision.com/

  Technologie:
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  DATASYS s.r.o.
  IČO: 61249157
  Zabýváme se komplexními implementačními a integračními IT službami, telekomunikací a vývojem na zakázku. Jsme Datasys – rodinná, ryze česká a soukromá společnost, kterou v roce 1994 společně se svou manželkou založil Miloslav Novák.

  Díky našim odborným znalostem a zkušenostem jsme stáli u řady zajímavých a společensky významných projektů. Naším cílem je tvořit informační technologie tak, aby zjednodušovaly život každého z nás. Ať už je to zpřístupňováním úřadů (zakázkami v rámci egovermentu), zjednodušováním veřejných procesů (spoluprací v zavádění dodacích boxů) i technologickými implementacemi v rámci širokého spektra organizací. Domníváme se, že mnoha společnostem můžeme pomoci k větší efektivitě a jednoduchosti procesů.

  I v dnešní hektické době však neopomíjíme důležitost tradičních hodnot. Na prvním místě u nás zůstává poctivost a důvěrnost informací. Věříme, že se partnerské vztahy nemohou obejít bez slušnosti a vzájemného respektu a že moderní svět nemůže fungovat bez ohleduplnosti vůči okolní společnosti a schopnosti nést zodpovědnost. V Datasysu se na nás můžete spolehnout.

  Filip Molčan
  Tel.: +420 225 308 111
  Fax: +420 225 308 110
  E-mail: molcan@datasys.cz
  WWW: http://www.datasys.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0404 – Digitální média
  0410 – Mobilní telekomunikace
  0411 – Multimediální technologie
  0416 – Technologie pro tvorbu softwaru

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  73 – Výzkum a vývoj
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  EVici Webdesign s. r. o.
  IČO: 28598661
  Inovační firma EVici webdesign, s.r.o. vyvíjí aplikaci UpGate – systém pro tvorbu www stránek a internetových obchodů. Cílem společnosti je vytvoření prostředí podobné sociální síti svázané s internetovou aplikací. Výsledkem bude výrazné zefektivnění výroby při zachování přijatelné ceny a kvalitního zpracování.

  Inovace spočívá v implementací principů Design trhu pro realizaci originálního design řešení založeného na aplikaci UpGate. Použití Framework Nette (jeden z nejlepších programovacích frameworků na světě), který umožní aplikaci do budoucna neomezeně rozvíjet.

  Ing. Jan Rataj
  Tel.: +420 590 993 970
  E-mail: obchod@evici.cz
  WWW: http://www.evici.cz/

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie

  Odvětví:
  51 – Velkoobchod a zprostředkování obchodu /kromě motorových vozidel/
  52 – Maloobchod, opravy spotřebního zboží, kromě motorových vozidel
  72 – Zpracování dat a související činnosti

   

  Future building systems
  IČO: 28647769
  Firma Future building systems s.r.o. provádí návrhy a především realizace takzvaných inteligentních elektroinstalací pro rodinné domy a komerční objekty. Současným trendem moderních budov je úsporný provoz a špičkový komfort obsluhy. Správným požitím stavebních materiálů se dá zajistit dobrá pasivní tepelná izolace. Chytrá elektroinstalace navíc dokáže správnou koordinací vytápění, stínění a osvětlení přinést další úspory energií. Světla samy zhasnout při vašem odchodu, vypnou se nepotřebné spotřebiče, teplota na termostatech se sníží na ekonomickou úroveň a například žaluzie se automaticky nastaví do polohy, která zajišťuje ochranu interiéru před slunečními paprsky nebo naopak jejich využití pro přírodní vytápění. Vy navíc můžete stav svého domu sledovat na PC nebo mobilních zařízeních z práce nebo dovolené. To a mnoho dalších příjemných a užitečných funkcí vám zajistí inteligentní instalace. Systém jsme schopni dodat na klíč včetně elektronického zabezpečení, požární signalizace, datových a televizních rozvodů a kamerového systému.

  Petr Macura
  Tel.: +420 603 884 633
  E-mail: info@futurebuilding.cz
  WWW: http://www.inteligentnibudovy.cz/

  Technologie:
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  45 – Stavebnictví

   

  INCENTAGE s.r.o.
  IČO: 04746864
  INCENTAGE je předním poskytovatelem SW řešení pro oblast zpracování finančních zpráv. Mezi hlavní zákazníky patří především banka, burzy cenných papírů a pojišťovny po celém světě. Hlavní sídlo je ve Švýcarsku, kde tým tvoří absolventi ETH Zurich a zkušení vývojáři.

  Martin Ulmann
  Tel.: +420 725 586 049
  E-mail: martin.ullmann (at) incentage.com
  WWW: https://www.incentage.com/

  Technologie:
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  Inesta Alta, s.r.o.
  IČO: 27779751
  Inesta Alta s.r.o. vznikla na podzim roku 2006 se záměrem vstoupit na začínající trh s výstavbou nízkoenergetických a pasivních staveb, které byly v ČR teprve v počátcích, a kde bylo možné očekávat, obdobně jako tomu bylo v sousedním Rakousku a Německu, velký a silně rostoucí zájem ze strany investorů. Tento zájem eskaloval na jaře roku 2009, kdy byl spuštěn program Ministerstva životního prostředí Zelená úsporám.

  Firma obor činnosti později rozšířila a v současné době provádí také běžnou výstavbu, rekonstrukce stávajících domů s ohledem na úspory energií a jiné dílčí nebo celistvé stavební práce. Nosným programem firmy jsou také montáže vzduchotechnických systémů a rekuperačních jednotek. Firma se profiluje jako menší kompaktní stavebně montážní firma a takto může pružně reagovat na požadavky zákazníků a při tom operovat příznivými cenami.

  Současné sídlo firmy se nachází v budově Podnikatelského inkubátoru Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Budova je členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR a umožňuje firmě využívat potenciál vysoké školy a přidružených vysoce odborných služeb v rámci PI VŠB-TUO v oblasti marketingu, managementu, komercionalizace či technologií. Firma se i takto neustále snaží být na špici v oboru a reagovat na nejnovější potřeby zákazníků.

  Ing. Jaromír Štáb
  Tel.: +420 602 455 633
  E-mail: info@inestaalta.cz
  WWW: http://www.nizkoenergetickydum.cz/o-nas

  Technologie:
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  PLACEMENT.cz s.r.o.
  IČO: 06160956
  Od roku 2010 se specializujeme čistě na PPC reklamy – v systémech AdWords, Sklik, Facebook. Máme za sebou léta zkušeností v agenturách i na volné noze. Spravujeme PPC kampaně s miliónovými měsíčními rozpočty, ale pomáháme i středním inzerentům a provozovatelům e-shopů.

  Lukáš Král
  Tel.: +420 773 591 088
  E-mail: lukas.kral@placement.cz
  WWW: https://placement.cz/

  Technologie:
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  Profiq s.r.o.
  IČO: 24660761
  Našim posláním je přenášet softwarové inovace do každodenního života. Věříme, že software by měl především sloužit lidem a činit každodenní život příjemnějším, a ne ho naopak komplikovat. Pracujeme s inovativními nápady a chceme je proměnit ve skvělé produkty pro reálné použití. Softwarový inženýři většinou přemýšlejí o tom, jak produkovat technicky dokonalé produkty. My se snažíme jít o krok dál. Chceme vyvíjet produkty, které se uplatní v reálném životě, v rukou skutečných uživatelů.
  Profiq je dodavatelem služeb vývoje, testování a údržby softwaru, zaměřeným na kvalitu a open-source. profiq byl založen jako společnost pro nezávislé testování softwaru s cílem dodávat prvotřídní služby nezávislého testování softwaru a zajišťování kvality. Časem se portfolio služeb společnosti rozšířilo o služby vývoje a údržby softwaru, což ještě víc posílilo zaměřenost profiqu na kvalitu. profiq je mezinárodní společností a své služby poskytuje primárně z České Republiky pro zákazníky v Silicon Valley.

  Rastislav Kanócz
  Tel.: +420 606 606 691
  E-mail: info@profiq.cz
  WWW: http://www.profiq.cz/

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  SCOVECO, s.r.o.
  IČO: 29383757
  SCOVECO, s.r.o. je zkušená dynamická společnost. Byla založena v roce 2011 jako firma, která si klade za cíl prosazovat jednoduchá a inovativní řešení jednoduchých i komplexních problémů pomocí moderních IT technologií. Záměrem společnosti je budovat, prosazovat a nasazovat IT řešení, která opravdu usnadňují život firmám i lidem.

  Společnost SCOVECO nabízí následující služby:
  Vývoj software na míru
  Nastavení a vylepšení firemních procesů
  Certifikace dle SPICE a aSPICE
  Konzultace a školení v IT

  Jakub Štolfa
  E-mail: info@scoveco.cz
  WWW: http://www.scoveco.cz/index.php/cz/

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.
  IČO: 25120581
  Vývoj a výroba automatizovaných pohonů

  David Kenkuš
  Tel.: +420 597 329 044
  E-mail: david.kenkus@sew-eurodrive.cz
  WWW: http://www.sew-eurodrive.cz/

  Technologie:
  1405 – Transportní a logistické systémy, pohony (ostatní)

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení

   

  Software Development Europe, s.r.o.
  IČO: 25309978
  SDE – Software Solutions je úspěšná česká firma, která inovativním způsobem, tzv. co-sourcingem, řeší nedostatek IT odborníků v USA. Firma je už od založení v roce 1995 postavena na talentu a kreativitě českých studentů a absolventů IT univerzit a jejich zapojení do dlouhodobých mezinárodních projektů zavedených amerických firem (např. Oracle, Sensus nebo Schneider Electric).

  Podílí se mimo jiné na:
  • zdravotnictví online
  • bezdrátových odečtech vody
  • plánování zemědělství
  • řízení výkonných elektromotorů
  • SW pro bankomaty

  Využívá moderní technologie založené na Javě, C#, C/C++, JavaScriptu, nebo Ruby a moderní postupy vývoje software formou agilních metodik a scrumu.

  David Vach
  WWW: http://www.sde.cz/

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  TEPELNÁ ČERPADLA MORAVA
  IČO: 29463831
  Společnost TEPELNÁ ČERPADLA MORAVA s.r.o. se zabývá návrhem a instalací tepelných čerpadel vzduch-voda, země-voda a voda-voda. Nabízíme vždy vhodné řešení pro danou situaci bez ohledu na výrobce tepelných čerpadel, avšak vždy s kvalitním tepelným čerpadlem (možnost až 10-ti leté záruky).

  Dále se také zabýváme návrhem a montáží podlahového vytápění. Jsme jednou z mála firem v ČR, která splnila nejnáročnější podmínky pro výběr montážní firmy pro montáž nejkvalitnější podlahového vytápění na trhu – podlahového vytápění společnosti MULTIBETON. Společnost MULTIBETON moderní podlahové vytápění vymyslela, patentovala a v současné době dává na podlahové vytápění záruku až 30 let (ve Francii dokonce 50 let). Životnost tohoto vytápění, jako jediného na trhu překračuje 120 let. Toto podlahové vytápění jako jediné na trhu čerpá z více než 47let zkušeností z reálných aplikací.

  Dalším prvkem, kterým se společnost TEPELNÁ ČERPADLA MORAVA s.r.o. zabývá, je návrh a instalace rovnotlakého vzduchotechnického zařízení s rekuperačním výměníkem, tzv. rekuperací.

  Všechna tato opatření – tepelné čerpadlo vzduch-voda, země-voda nebo voda-voda, podlahové vytápění společnosti MULTIBETON a rekuperace – zajistí Váš optimální komfort a nízké provozní parametry jak při bydlení v novostavbě, tak v rekonstruovaném objektu. Společnost TEPELNÁ ČERPADLA MORAVA s.r.o. nabízí konzultace při provádění pasivních a nízkoenergetických staveb. To vše včetně dodání projektové dokumentace stavební části i jednotlivých profesí, realizace daného návrhu vytápění, zdravotechniky a vzduchotechniky až po případný servis jednotlivých zařízení.

  Společnost TEPELNÁ ČERPADLA MORAVA s.r.o. je zapsaná v programu Nová Zelená Úsporám.

  Ing. Ondřej Bártek
  Tel.: +420775 664 006
  E-mail: bartek@tc-morava.cz
  WWW: http://www.tc-morava.cz/#gkBottom5

  Technologie:
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  Uniwise s. r. o.
  IČO: 28658965
  Posláním inovační společnosti je přispět k růstu kvality a efektivity řízení v organizacích. Za tímto účelem poskytuje Uniwise řešení pro plánování a podporu řízení k dosažení cílů ve středních a větších podnicích. Realizace projektů umožňuje uplatnit konzultantské a technologické know how vytvořené v průběhu dosavadního působení skupiny odborníků v oblasti IT působících v regionu Ostravska.

  Hlavním předmětem podnikání je poskytování řešení pro plánování a podporu řízení k dosažení cílů. Realizované projekty mají tyto části:
  ˗ analytickou pro analýzu procesů plánování a řízení v podniku,
  ˗ konzultantskou pro návrh postupů plánování, delegace pravomocí a cílů, způsobů měření a hodnocení dosažených výsledků,
  ˗ technologickou pro implementaci informačních technologií podporujících navržený proces.

  Martin Dybal
  E-mail: martin.dybal@uniwise.cz
  WWW: http://uniwise.cz/

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  WAPS Technologies s.r.o.
  IČO: 06187242
  Firma WAPS Technologies s.r.o. vznikla v roce 2017 po dlouhých zkušenostech s programováním a bezpečnosti na internetu. V posledních letech jsme zkoumali algoritmy uměle inteligence a jejich implementace do běžných aplikací.

  Naším záměrem je více zapojit algoritmy umělé inteligence do komerční sféry. Ať už v oblati výroby, plánování nebo v oblasti administrace.

  Spolupracujeme s firmami z celé Evropy na tvorbě softwaru, který se snaží co nejvíce automatizovat různé firemní procesy.

  Miloslav Szczypka
  Tel.: +420 724 003 676
  E-mail: miloslav.szczypka@gmail.com
  WWW: http://wapstechnologies.com/cz.html

  Technologie:
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

 • Název subjektu:
  SEDETEC – Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico da UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul
  Země:
  Brazílie
  Druh spolupráce:
  jiná
  Popis spolupráce: Na základě uzavřeného Memoranda o porozumění (2019) bude v rámci vzájemné spolupráce podporován zájem o výukové a výzkumné činnosti příslušných institucí, budou vyhledávány příležitosti pro společné výzkumné projekty, pořádány konference a kurzy a bude podpořeny aktivity v oblasti transferu technologií a podpory inovací.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:

  Název subjektu:
  Vilnius Gediminas Technical University
  Země:
  Litva
  Druh spolupráce:
  jiná
  Popis spolupráce: Na základě uzavřeného Memoranda o porozumění (2019) bude v rámci vzájemné spolupráce podporován zájem o výukové a výzkumné činnosti příslušných institucí, budou vyhledávány příležitosti pro společné výzkumné projekty, pořádány konference a kurzy a bude podpořeny aktivity v oblasti transferu technologií a podpory inovací.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Cookies settings
Souhlasím
Odmítám
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings