Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

UTB ve Zlíně (VTP)

Poslední aktualizace: 03.01.2023 10:28

Nad Ovčírnou 3685
760 01 Zlín
Tel.: +420 576 038 138
E-mail: bartonikova@utb.cz
WWW: https://uni.utb.cz/organizacni-cleneni/vedeckotechnicky-park-pri-utb-ve-zline/

Odkaz na mapu: zde

IČO: 70883521
Ředitel: prof. Ing. Petr Sáha, CSc. (bartonikova@utb.cz)
Zástupce ředitele: Ing. Ivana Bartoníková, bartonikova@utb.cz

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: akreditovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 1.3. 2008

  Zakladatel(é): UTB ve Zlíně
  Majitel(é): UTB ve Zlíně
  Provozovatel(é): UTB ve Zlíně

  Typ hospodářského subjektu: veřejná vzdělávací instituce
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: Právní subjekt na území ČR s předmětem činnosti VaV, se zam. na plasty, gum., energ., a kosm.

 • Charakteristika parku

  Úvod

  Vědeckotechnický park (VTP) při UTB ve Zlíně poskytuje komplexní infrastrukturu pro podporu inovačního podnikání ve Zlínském kraji a jeho okolí.
  Rozvoj činností a služeb VTP je v souladu s potřebami regionu a regionálních partnerů a přispívá k zajišťování funkčního transferu výsledků činností aplikovaného výzkumu do praxe.

  VTP nabízí:
  • Zprostředkování kontaktů na pracovníky výzkumných center UTB s možností realizace společných inovačních, výzkumných a transferových projektů
  • Využití služeb Centra výzkumu obouvání včetně Obuvnické zkušební laboratoře s mezinárodní akreditací dle ČSN EN ISO /IEC 17025:2018
  • Spolupráce v oblasti využití certifikovaných čistých prostor třídy „C“ a služeb Interního auditora dle ČSN EN ISO 13485 ed 2:2016
  • Využití služeb pracovníků Centra transferu technologií
  • Organizace konferencí, seminářů, workshopů a dalších akcí pořádaných VTP při UTB
  • Pronájem kancelářských a laboratorních prostor
  • Komplexní služby v oblasti uplatnění výstupů výzkumu a vývoje v praxi a ochrany duševního vlastnictví, včetně rešerší, analýz i patentového zastoupení prováděné specialisty s vysokým podílem dlouholeté praxe průmyslově právní ochrany

  Nabízí luxusní prostory k pronájmu – nadstandardně vybavené kanceláře a laboratoře, technické a sociální zařízení, zasedací prostory pro semináře a workshopy o celkové velikosti 5 821 metrů čtverečních – podnikatelům, inovativním společnostem a pracovníkům výzkumu a vývoje.

  Služby v rámci VTP poskytují mezinárodně uznávaní výzkumní pracovníci, odborníci na analýzu, zkoušení, měření a testování materiálů a produktů, jakožto i vývoj a zkoumání nových technologií, řešení problémů s technologiemi a zpracováním atd.

  Vědeckotechnický park byl vybudován v roce 2008 na základě projektu „Vědeckotechnický park a centrum pro transfer technologií při UTB ve Zlíně“. Projekt byl financován Evropským fondem pro regionální rozvoj, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání, programu PROSPERITA.

  Popis transferu technologií

  30.4.2019 otevření Centra výzkumu obouvání.

  Úspěšné transferové projekty 2020 – 2022:

  – LS 2020000160 – nabyvatel Bc. Michal Kandr
  Práva k užívání know-how „Návrh databáze záznamů z fotopastí“ (dr. Lehejček J. a kol.)

  – LS 2020000229 – nabyvatel IVF Czech Republic s.r.o.
  Práva k užívání metodiky „Návrh metodiky hodnocení embryonálních roztoků“ (dr. Vaculíková K. a kol.)

  – LS 2020001583 – nabyvatel Plastikářský klastr z.s.
  Práva k užívání technického řešení podle užitného vzoru ČR č. 33490 o názvu „Stavební obkladový materiál“ (Ing. Císař a kol.)

  – LS 2020001584 – nabyvatel Plastikářský klastr z.s.
  Práva k užívání technického řešení podle užitného vzoru ČR č. 33226 o názvu „Elektronický monitorovací systém pro průběžnou detekci a signalizaci obsahu amoniaku v plynném prostředí“ (Dr. Matyáš a kol.)

  -LS 2020001586 – nabyvatel Město Uherské Hradiště
  Práva k užívání know-how „Webová aplikace metodiky evidence a hodnocení prostor pro improvizované kryty a evidence stálých úkrytů“ (Dr. Rak a kol.)

  – LS 2020001248 – nabyvatel NEXPRO Communication, s.r.o.
  Práva k užívání know-how „Koncept rekomendačního algoritmu“ (prof. Jašek a kol.)

  – LS 2021000531 – nabyvatel GALA a.s., Smlouva o převodu práv k průmyslovému vzoru Společenství č. 008330757-0001 o názvu „Volejbalové míče“ (Dr. Černeková a kol.)

  – LS 2021000777 – nabyvatel VUCHT a.s.
  Smlouva o spolupráci při výzkumu a využití výsledků projektu „Vývoj biodegradabilních povrchově aktivních látek pro anorganická plniva“ (Dr. Pecha a kol.)

  – LS 2022000157 – nabyvatel Plastikářský klastr z.s.
  Práva k užívání technického řešení podle užitného vzoru ČR č. 35694 o názvu „Polymerní směs na výrobu samozhášivé mikrochráničky svazku optických kabelů“ (Dr. Matyáš a kol.)

  – LS 2022000158 – nabyvatel Plastikářský klastr z.s.
  Práva k užívání technického řešení podle užitného vzoru ČR č. 35506 o názvu „Stavební střešní, krytinový a dlažební materiál pro vodorovné, šikmé i svislé konstrukce“ (Ing. Císař a kol.)

  – LS 2022000159 – nabyvatel Plastikářský klastr z.s.
  Práva k užívání technického řešení podle užitného vzoru ČR č. 35618 o názvu „Porézní kompozice na bázi plně biodegradabilního polymeru, zejména pro zemědělské aplikace“ (Dr. Pummerová a kol.)

  – LS 2022000410 – nabyvatel Hlavní město Praha
  Práva k užívání know-how „Webová platforma informační podpory obcí“ (Dr. Svoboda a kol.)

  -LS 2022001409 – nabyvatel SPA 2000 s.r.o.
  Práva k užívání technického řešení podle užitného vzoru ČR č. 33450 o názvu „Aditivum pro antioxidační ochranu elastomerů“ (Dr. Hurajová a kol.)

  – LS 2022001408 – nabyvatel SPA 2000 s.r.o.
  Práva k užívání technického řešení podle užitného vzoru ČR č. 33449 o názvu „Aditivum pro antioxidační ochranu polyesterů“ (Dr. Hurajová a kol.)

  – LS 2022000948 – nabyvatel NETZSCH – GERÄTEBAU GMBH (multilicence v rámci partnerské smlouvy)
  Práva k užívání technického řešení k patentům ČR č. CZ 304382 o názvu „Vytlačovací hlava s inertní kapilárou s nulovou délkou“, CZ 305409 o názvu „Vytlačovací hlava s inertní plochou štěrbinou s nulovou délkou“, CZ 307664 o názvu „Vytlačovací hlava pro transformaci normálových napětí polymerní taveniny“, CZ 309071 o názvu „Vytlačovací hlava s inertní výstupní štěrbinou, zejména pro vysoké výstupní rychlosti polymerních tavenin“ (prof. Zatloukal a kol.)

  Přenos získaných poznatků z oblasti základního výzkumu do praxe je v rámci UTB ve Zlíně zajišťován prostřednictvím Centra transferu technologií (CTT),
  které bylo založeno v roce 2008 jako specializované pracoviště pro spolupráci s aplikační sférou a transfer výsledků výzkumu a vývoje (VaV), a které je začleněno v organizační struktuře Univerzitního institutu UTB ve Zlíně. Zabezpečování průmyslově právní ochrany výsledků VaV a provádění potřebných kroků vedoucích k jejich komercializaci je na UTB předmětem činnosti tohoto specializovaného pracoviště. Rozvoj činnosti a služeb CTT je v souladu s potřebami regionu a regionálních partnerů a přispívá k zajišťování funkčního transferu výsledků činností aplikovaného výzkumu do praxe. CTT je navíc významným pojítkem mezi UTB a průmyslovou praxí díky specializovaným službám z oblasti průmyslově právní ochrany, které provádí nejen interně pro UTB, ale pokud jde o poskytování konzultací, zpracování rešerší a posudků, také pro průmyslové subjekty – externí partnery nebo další zájemce.

  CTT UTB uzavřelo již 43 licenčních a 41 Smluv z oblasti transferu technologií a podpořilo celkem 28 projektů na bázi proof-of-concept.

  Výchova k inovačnímu podnikání

  CTT v rámci VTP realizovalo v roce 2022 následující semináře pro studenty a pracovníky UTB:

  V rámci plnění Plánu realizace Strategického záměru univerzity 21+ a aktivity Plán realizace Strategického záměru UTB pro 2022 se uskutečnil dne 3.11.2022 vzdělávací seminář „Co je potřeba udělat pro získání patentu nebo užitného vzoru na výsledek řešení výzkumu a vývoje“ v počtu 48-ti účastníků a byl připraven pilotní projekt „Interní grantová podpora komercializace“.

  V rámci projektu HR, OPVVV Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UTB ve Zlíně, se konal 1 seminář dne 29. 11. 2022 s názvem „Praktické aspekty transferu technologií a komercializace výsledků VaV na UTB ve Zlíně“, a kterého se zúčastnilo celkem 43 účastníků.

  Pro součást FMK UTB ve Zlíně tým CTT školil dne 7. 4. 2022. Jednalo se o jeden seminář s názvem „ Právní ochrana autorských děl“ v počtu 12-ti účastníků semináře.“.

  Tým CTT uskutečnil v roce 2022 několik pracovních schůzek s řešiteli dílčích projektů na podporu proof-of-concept aktivit na základě přijatého projektu Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně II, který je veřejnou soutěží programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA II (TP01010006) financovanou Technologickou agenturou České republiky.

  V rámci projektu IKAROS, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014623 – Institucionální kvalita a rozvoj strategie vědy na UTB ve Zlíně a aktivity KA3 – DA3.10 – Strategie udržitelného rozvoje UTB ve Zlíně jako podnikatelské univerzity byla vydána Směrnice rektora SR/24/2022 „Příprava dokumentace pro zakládání spin-off firem na UTB nebo získání účasti v jiné právnické osobě za účelem komercializace duševního vlastnictví na UTB“.

  Univerzitní institut, Centrum výzkumu obouvání, ve spolupráci s Českou obuvnickou a kožedělnou asociací se podílel na organizaci mezinárodní on-line obuvnické technologické konferenci na téma „Nové technologie, nové materiály a nové formy prodeje obuvi“. Konference se konala dne 26. 10. 2022. Byly zajištěny špičkové přednášky z předních odborných pracovišť zabývajících se zejména vývojem nových obuvnických technologií a materiálů z České republiky, Polska, Španělska, Portugalska a Bangladéše.

  Univerzitní institut Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Plastikářský klastr z.s. organizoval mezinárodní odbornou konferenci Plastko 2022, která se konala ve dnech 21.9 – 22.9. v prostorách Fakulty humanitních studií na Štefánikově ulici ve Zlíně, a které se zúčastnilo téměř 200 odborníků z plastikářského průmyslu včetně zástupců prestižní Evropské platformy ECP4 pro zpracování kompozitů, plastů a polymerů. Návštěvníci konference měli možnost vyslechnout a shlédnout přednášky expertů, kteří se pohybují dlouhodobě v oblasti „bio-plastů“, případové studie měnící úhel pohledu na použití plastů a také příspěvky přednášejících z různých oborů a s různými názory na plasty.

  Poradenské služby

  UTB nabízí především prostřednictvím svých výzkumných center CPS a CEBIA-Tech aplikační sféře celou
  škálu možností spolupráce – realizaci smluvního výzkumu, řešení společných projektů aplikovaného výzkumu,
  vývoje a inovací, realizace společných transferových projektů řešení technických
  a technologických problémů praxe jak formou výzkumu na zakázku, tak formou využití či pronájmu zařízení
  vlastněných UTB. Dále VTP nabízí a realizuje pro průmyslové partnery zpracování analýz a odborných
  studií, optimalizaci technologických procesů, služby pracovníků Centra transferu technologií, zabezpečení transferu výstupů z aplikovaného výzkumu vzniklého na součástech UTB a propojení výzkumných týmů UTB ve Zlíně se zástupci aplikační sféry.

  Novou možností spolupráce s aplikační sférou byly v roce 2022 spolupráce v rámci projektů Technologické Agentury ČR (GAMA 2, Epsilon, Théta), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Strukturální fondy EU – OP VVV, Soutěž Juniorské granty UTB ve Zlíně (JUNG).

  Inovační infrastruktura

  Vědeckotechnický park (VTP) při UTB ve Zlíně svými službami podporuje inovační firmy, vědu, výzkum a vývoj, je poskytovatelem široké nabídky služeb.
  VTP UTB ve Zlíně nabízí nadstandardně vybavené kanceláře a laboratoře, technické a sociální zázemí, prostory pro semináře a workshopy o celkové výměře 5 821 m2, certifikované čisté prostory třídy „C“ s odbornou garancí služeb Interního auditora dle ČSN EN ISO 13485 ed 2:2016 a možností spolupráce s vědeckými týmy, moderním zázemím a s lukrativní polohou v centru Zlína.
  VTP UTB ve Zlíně nabízí služby Obuvnické zkušební laboratoře s mezinárodní akreditací dle dle ČSN EN ISO /IEC 17025:2018.

  Vědeckotechnický park při UTB ve Zlíně je členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s. www.svtp.cz
  a poskytuje komplexní infrastrukturu pro podporu inovačního podnikání ve Zlínském kraji a jeho okolí.

  Spolupráce s vysokými školami

  Mezisektorová spolupráce studentů a akademických pracovníků je podporována na národní i mezinárodní
  úrovni. Příkladem je spolupráce v rámci řešení projektů
  Technologické Agentury ČR (GAMA 2, Epsilon, Théta), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Strukturální fondy EU – OP VVV a Soutěž Juniorské granty UTB ve Zlíně (JUNG), kdy výzkumně zaměření akademičtí pracovníci
  a studenti doktorských studijních programů participovali na implementaci projektů v průmyslové sféře
  a naopak. Zahraniční aktivity pak jsou zahrnuty zejména ve spolupráci na přípravě a řešení mezinárodních
  projektů podporovaných Evropskou komisí (Horizon – TWIN, Horizon -SOLiD)

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  NE
  NE
  obchodní plány
  ANO
  NE
  technologické poradenství
  ANO
  NE
  patentové poradenství
  ANO
  NE
  certifikační poradenství
  NE
  NE
  finanční poradenství
  NE
  NE
  účetnictví
  NE
  NE
  právní poradenství
  NE
  NE
  marketingové poradenství
  ANO
  NE
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  ANO
  NE
  sekretariát
  NE
  NE
  telefonní centrála
  ANO
  NE
  telefon, fax
  ANO
  NE
  kopírování
  NE
  NE
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  NE
  NE
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  ANO
  NE
  počítač pro technické použití
  ANO
  NE
  dílny
  ANO
  NE
  laboratoře
  ANO
  NE
  přístup k databankám
  ANO
  NE
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  NE
  NE
  vlastní kapitál
  NE
  NE
  kredity
  NE
  NE
  příspěvky
  NE
  NE
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  ANO
  výhradně podle skutečných nákladů
  ANO
  výhradně paušály
  NE
  paušál a příplatek podle použití
  ANO
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  NE
   
  elektřina
  NE
   
  ostatní
  NE
   
  celkem
   
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  2604 vč. el.+sl.
   
  výrobní plochy
  4464 vč. el.+sl.
   
  ostatní
  3384 vč. el.+sl.
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  5
  1
  6
  Počet pracovníků
  24
  49
  73
  Pronajatá plocha m2
  312
  5510
  5822
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
  3569 m2
   
  Zastavěná pl. parku
  2320 m2
   
  Užitná plocha
  5821 m2
   
  – pronajatá plocha
  5822 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  0 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  BOREALIS
  IČO: 48582140
  Borealis je jedním z předních světových poskytovatelů pokročilých a cirkulárních polyolefinových řešení a evropským lídrem v recyklaci polyolefinů. V Evropě je Borealis lídrem na trhu základních chemikálií a hnojiv.
  Borealis využívá své odborné znalosti v oblasti polyolefinů a desítky let zkušeností, aby nabídla inovativní a cirkulární materiálová řešení s přidanou hodnotou pro klíčová průmyslová odvětví.

  Martin Obadal
  Tel.: +420731151632
  E-mail: martin.obadal@borealisgroup.com
  WWW: http://www.borealisgroup.com/

  Technologie:
  9006 – Polymerní chemie

  Odvětví:
  25 – Výroba pryžových a plastových výrobků
  93 – Ostatní služby

   

  Chiromed group
  IČO: 49432681
  Již od roku 2007 se společnost zabývá vývojem, inovacemi a výrobou zdravotnických prostředků.
  Mezi zákazníky patří oční kliniky, kliniky reprodukční medicíny, privátní gynekologické ambulance, profesionální kosmeticko-regenerační zařízení, veterinární kliniky a privátní lékaři.

  Produkty se vyrábí v čistých prostorách ISO třídy 7 v souladu s ČSN EN ISO 13485 ed. 2:2016

  Ing. Tomáš Sáha, Ph.D.
  Tel.: +420 576 038 157
  E-mail: info@chiromedgroup.cz
  WWW: http://www.chiromedgroup.cz

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie
  0700 – Medicina a zdravotnictví
  0704 – Systémy pro medicinu a zdravotnictví
  0705 – Veřejné zdravotnictví
  1208 – Polymery pro zvlášť náročné účely
  1217 – Kompozitní materiály
  9007 – Výrobky z plastů

  Odvětví:
  25 – Výroba pryžových a plastových výrobků
  73 – Výzkum a vývoj
  93 – Ostatní služby

   

  JELÍNEK – TRADING
  IČO: 42339723
  Společnost založena v roce 1991
  Vrací suroviny zpět do života:

  REGRANULÁTY A KOMPAUNDY
  nákup surovin
  výroba regranulátů
  prodej regranulátů a kompaundů

  VSTŘIKOLISOVNA
  vstřikolisovna
  výroba kompostérů
  projekt OP PIK

  TECHNOLOGIE PRO PRŮMYSL
  potrubní systémy Jacob
  optické třídiče
  magnetické separátory
  detektory kovů

  KALIBRAČNÍ LABORATOŘ
  kalibrace
  měřidla délky, tlaku a rovinného úhlu
  měřidla času

  Ing. Otto Jelínek
  Tel.: +420 606 706 104
  E-mail: zlin@jelinek-trading.cz
  WWW: www.jelinek-trading.cz

  Technologie:
  9007 – Výrobky z plastů

  Odvětví:
  25 – Výroba pryžových a plastových výrobků
  37 – Zpracování druhotných surovin
  93 – Ostatní služby

   

  PRL polymer Research Lab
  IČO: 29309239
  PRL se zabývá výzkumem a popisem chování polymerních materiálů reálným aplikacím odpovídajícímu kvazistatickému a dynamickému zatěžování. Pro aplikaci nejnovějších vědeckých poznatků, technických řešení a požadavků průmyslu využíváme naši širokou vědeckou síť. Tato síť je tvořena univerzitami, veřejnými a soukromými výzkumnými institucemi a rovněž specialisty ze zpracovatelského průmyslu. Vývoj metod a systémů pro charakterizaci mechanických vlastností polymerních materiálů je námi kompletně zajištěn. Zpracováváme úkoly a projekty od prvních odborných diskuzí o daném problému, přes vědecké rešerše, experimentální ověření problému, návrh řešení, vývoj a konstrukci měřícího zařízení až po samotnou výrobní realizaci a experimentální ověření vyvinutého systému.
  Naše poslání je zaměřeno na čtyři hlavní činnosti:
  – Výzkum a vývoj
  – Konstrukce a výroba
  – Zkušebnictví
  – Vzdělávání
  Naším hlavním posláním je výzkum v oblasti měřících metod a systémů pro charakterizaci mechanických vlastností polymerních materiálů při reálných zatěžujících podmínkách.

  doc. Dr.Ing. Radek Stoček
  Tel.: +420 576 038 010
  E-mail: mail@prl-z.com
  WWW: http://www.prl-z.com/

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie
  0304 – Ostatní výrobní technologie
  0415 – Simulace procesů

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  73 – Výzkum a vývoj
  93 – Ostatní služby

   

  Röchling Industrial Tábor
  IČO: 26439441
  Skupina Röchling utváří průmysl. Celosvětově. Již 200 let. S plasty tvořenými na míru zákazníka mění každodenní život mnoha lidí – činí totiž automobily lehčími, balení léků bezpečnější a zlepšují průmyslové aplikace. Našich 11250 zaměstnanců je vždy nablízku našim zákazníkům, a to na více než 90 stanovištích ve 25 zemích. Naše tři divize vytvořily společně v roce 2021 roční obrat ve výši 2207 miliard eur.

  Divize Industrial je specialistou na optimální materiál v každém použití. Vyvíjí a dodávají samostatné plastové výrobky pro všechny oblasti průmyslu. Za tímto účelem disponují nejrozsáhlejším sortimentem termoplastických a duroplastických plastů. Svým zákazníkům dodávají polotovary nebo z těchto polotovarů zhotovují komponenty třískovým obráběním.
  Divize Automotive urychluje mobilitu. Naše řešení produktů jsou v oblastech Aerodynamics, Propulsion a Structural Lightweight řešením pro velké výzvy. Stručně řečeno: Chrání životní prostředí a zároveň zlepšují zážitek z jízdy.

  Divize Medical vyvíjí inovativní, spolehlivé a zákaznicky specifické produkty, dále pak služby a řešení platforem pro trh v oblasti zdravotnictví. Svým zákazníkům jsou celosvětově spolehlivým partnerem a pomáhají v oblasti prevence nemocí a obnově zdraví zůstávat na celosvětové špici.

  Jan Michalíček
  Tel.: +420 381 200 283; +4
  E-mail: jmichalicek@roechling.com
  WWW: www.roechling.com/industrial

  Technologie:
  0302 – Výrobní technologie
  1200 – Nové materiály
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  45 – Stavebnictví
  93 – Ostatní služby

 • Název subjektu:
  Pruef- und Forschungsinstitut Pirmasens e. V.
  Země:
  Německo
  Druh spolupráce:
  jiná
  Popis spolupráce: Memorandum o spolupráci v oblasti transferu technologií. IKAROS CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014623, KA06.
  Podepisují vedeni zájmem o vzájemnou spolupráci v oblasti transferu technologií, zejména pak v oblasti komercializace znalostí a technologií s uplatněním v obuvnickém průmyslu, toto memorandum
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:

  Název subjektu:
  Centrum vedecko-technických informácií SR
  Země:
  Slovensko
  Druh spolupráce:
  jiná
  Popis spolupráce: Memorandum o spolupráci v oblasti transferu technologií.
  IKAROS CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014623, KA06.
  UTB ve Zlíně a CVTI SR jako účastníci memoranda deklarují zájem spolupracovat s cílem podpořit přenos znalostí, dovedností a technologií z akademické sféry do praxe.

  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:

  Název subjektu:
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  Země:
  Slovensko
  Druh spolupráce:
  jiná
  Popis spolupráce: Majetkové právo k výsledkům duševní činnosti.
  Zmluva o spolumajiteľstve predmetu priemyselného vlastníctva
  Dohoda o spolumajitelských podílech na řešení k vynálezu s názvem „Modifikovaná uhlíková elektroda se zvýšenou elektrickou vodivostí a způsob její výroby“, PV 2022-35“.

  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Cookies settings
Souhlasím
Odmítám
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings