Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

CAVD s.r.o., Dobříš

Poslední aktualizace: 15.03.2018 08:54

Dobříš 1989
263 01 Dobříš
Tel.: +420 227 157 102
E-mail: info@cavd.cz
WWW: http://www.cavd.cz/

Odkaz na mapu: zde

IČO: 271 87 446
Ředitel: Liliana Ryvolova (info@cavd.cz)

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: provozovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 9.3. 2010

  Zakladatel(é): Developerská společnost Bussmark service s.r.o.
  Majitel(é): CAVD s.r.o.
  Provozovatel(é): CAVD s.r.o.

  Typ hospodářského subjektu: s.r.o.
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: Malé s střední firmy s vlastním záměrem, který je v souladu s programem parku.

 • Charakteristika parku

  Úvod

  Vědecko-technický park CAVD s.r.o. (Centrum aplikovaného výzkumu Dobříš ), byl založen dne 9.3.2010. Zakladatelem a garantem vznikajícího VTP v lokalitě bývalého vojenského prostoru Dobříš- Stožec, se stala developerská společnost Bussmark service s.r.o., Praha. Bussmark services s.r.o. má dva podílníky – fyzické osoby, které aktivně působí ve strukturách CAVD s.r.o. Nákup a rekonstrukce objektů CAVD a výstavba technologického zařízení byla financována jednak z vlastních zdrojů zakladatele, z prostředků Evropských strukturálních fondů OPPI (program Prosperita) a z bankovních úvěrových zdrojů. Vlastníkem a provozovatelem nově vybudovaného areálu VTP, je CAVD s.r.o.
  Činnost CAVD s.r.o. je zaměřena především do tří směrů:
  – Využívání obnovitelných zdrojů energií (pyrolýzní dřevoplynová stanice, fotovoltaika)
  – Čistota vod a prostředí (s možností využití experimentální čističky odpadních vod VŠCHT Praha, umístěné v areálu laboratoří)
  – Nové materiály, kompozity (včetně 3D tisku z kovových materiálů)

  VTP Centrum aplikovaného výzkumu Dobříš je členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s. (SVTP ČR, z.s., www.svtp.cz)
  V prostorách VTP jsou vytvořeny potřebné podmínky pro uskutečnění podnikatelských záměrů malých a středních firem i pro realizaci výsledků vědeckovýzkumné práce týmů z vysokých škol a výzkumných ústavů. Zvláštní pozornost je věnována budování zázemí pro začínající firmy (start-up a spin-off) přicházející s vlastním projektem, který je obsahově v souladu se zaměřením VTP. Start-up firmám poskytuje VTP podporu ve formě komplexních poradenských a konzultačních služeb, technického zázemí, vybavení laboratoří, zvýhodněného pronájmu prostor a dalších výhod plynoucích ze sdílení společných prostor VTP.

  V současné době tvoří partnerskou strukturu vědeckotechnického parku CAVD 64 výrobních firem, 21 podniků služeb a zájmových organizací a 12 vysokých škol a vědeckovýzkumných institucí. Osvědčuje se praxe vytváření společných týmů k danému tématu, složených z pracovníků vysokých škol, vědeckých ústavů a inovačních společností. Tato spolupráce již vyústila do společných projektů, na jejichž realizaci se intenzivně pracuje. Významnou součástí práce VTP je péče o rozvíjení podnikatelského inkubátoru. Jde zde nejen o zajištění potřebných prostor, ale i o technickou podporu, energie, velkokapacitní infrastrukturu, vysokorychlostní internet, facility, management, využití prototypových dílen, poradních a školících prostor, administrativních, recepčních a asistentských služeb, o ostrahu a zabezpečení areálu.

  Popis transferu technologií

  Základem činnosti CAVD v oblasti transferu technologií je propojování výzkumné a aplikační sféry, a poskytování účinné pomoci pro zahájení konkrétní spolupráce při zavádění výsledku vědy a výzkumu do praxe. Prostory VTP jsou postupně zasídlovány firmami, které se podílejí na realizaci transferovaných technologií a VTP jim k tomu poskytuje služby účetní a daňové, právní služby, služby ochrany duševního vlastnictví a další.

  V oblasti transferu technologií se v období let 2015 – 2017 CAVD zaměřila na aplikaci technologií 3D tisku z ušlechtilých ocelí uplatněné například při vývoji a výrobě mimořádně namáhaných součástech závodních cyklistických speciálů. Po vývoji vybraných součástek těchto jízdních kol a jejich úspěšném odzkoušení v praxi, jsou i v roce 2018 v partnerském výrobním podniku FESTKA připravovány podmínky pro uplatnění této technologie v produktech společnosti.

  Technologie 3D tisku z kovových materiálů byla rovněž aplikována při vývoji a výrobě návrhů speciálních součástí – konstrukčních trubkových spojek, potřebných pro výrobu chassis dronů. Po úspěšných mechanických zkouškách (pevnost, ohyb, tlak, hmotnost a další) těchto součástí, převzal technologii se záměrem vyvinout a vyrobit potřebné prototypy český výrobce dronů společnost Droneservices. V obou případech nadále průběžně probíhá i poradenská funkce odborného pracoviště 3D tisku CAVD při řešení technologických otázek se záměrem postupného vybudování expertního pracoviště pro 3D tisk pro uživatelskou sféru z oblasti vysokých škol i výrobních závodů.

  Výchova k inovačnímu podnikání

  CAVD klade velký důraz na upevňování vztahů nejen se zasídlenými firmami, ale i s ostatními partnerskými subjekty. Jde především o komunikaci s těmito partnery a o upevňování kontaktů s ostatními partnerskými firmami, pro které CAVD zajišťovala konzultační pomoc při vývoji jejich nových produktů ještě před dobudováním vývojové a aplikační základny u Dobříše. V těchto souvislostech se CAVD podílí například na seminárních akcích pro malé a střední energetické firmy a pro firmy uplatňující nové metody a materiály, organizované partnerskou společností ENERGIS 24.

  Poradenské služby

  V oblasti poradenských služeb je kladena zvláštní pozornost na pomoc firmám při zpracovávání podnikatelských záměrů, administrativní pomoc při zadávání veřejných zakázek, projektovému financování se zaměřením na možnost čerpání dotací z Evropských fondů včetně analýz a pomoci při metodice zpracovávání projektových žádostí. Součástí poradenského a konzultačního zázemí partnerských firem je pomoc VTP při zajišťování certifikačních, patentových, licenčních a právních služeb a služeb auditorské, účetní a daňové povahy.

  Vedle přednáškové a seminární činnosti se CAVD podílí na podpoře zasídlených a partnerských firem širokou nabídkou služeb. Jde například o organizaci a vytváření ad hoc expertních týmů složených z odborníků z oblasti vysokých škol a vědy, kteří se mohou účinně podílet na řešení aplikací výsledků vědy a výzkumu do provozní praxe konkrétní firmy. Dále jde i o pomoc firmám při zpracování podnikatelských záměrů, studií proveditelnosti a dalších podkladů potřebných například pro přípravu inovačních projektů (dotační poradenství). Zájem firem je o nově zahájené kurzy v roce 2018 zaměřené na kybernetickou bezpečnost a přípravu k uplatnění systému GDPR.

  Inovační infrastruktura

  Infrastrukturu vývojové a výrobní základny VTP CAVD na Dobříši netvoří pouze vybudované provozní prostory, laboratoře a kanceláře, jde zde i o rozsáhlé moderní přístrojové vybavení zvláště laboratorních prostor, které je k dispozici odborným řešitelským týmům z řad partnerů parku i pro případné odborné stáže a praktika diplomantů a doktorandů vysokých škol.

  Jde na příklad o přístrojové vybavení moderní komplexní palivářské laboratoře VŠCHT s analyzátorem pro měření kvality spalovacího procesu, s plynovými chromatografy s FID a TCD detektorem, iontovým chromatografem s autosamplerem, či dvoukanálovým plynovým chromatografem, hmotnostním spektrometrem a dalšími přístroji. S touto a další přístrojovou technikou lze uskutečnit dokonalou analýzu plynů a plynných zplodin pro potřeby průmyslu i pro ochranu čistoty ovzduší.

  Samostatným výzkumným a vývojovým pracovištěm zde je i modulární experimentální bioreaktor, který ja připravován především k výzkumu metod a řešení problémů praxe v oblasti obnovitelných zdrojů energie a biopaliv druhé generace. Bioreaktor má širokou škálu aplikačních možností, z nichž velmi aktuální je optimalizace technologií pro výrobu bioplynu z organických odpadů.

  Součástí vývojových a realizačních provozů a firem v CAVD je společnost METAL 3D zabývající se tiskem z kovových materiálů. Pracuje se zde s tiskárnou Renishaw AM250, která disponuje jedním z největších pracovních prostorů v ČR. Tisk probíhá v superčisté argonové ochranné atmosféře, která umožňuje dosahovat optimální vnitřní struktury tištěných dílů. Systém umožňuje i rychlé změny využívaných kovových materiálů, které zatím nejsou v oblasti technologie 3D tisku z kovů obvyklé. Jde o universální zařízení, které umožňuje zaměřit se na rychlou a kvalitní výrobu dílů pro řadu rozdílných odvětví našeho průmyslu (automotive, přesné strojírenství, slévárenství, medicína, ale i sportovní potřeby).

  V současné době jednotlivá vývojová pracoviště 3D tisku z kovů usilují o vytvoření centra aditivní výroby. Na této spolupráci se podílejí vysokoškolská pracoviště 3D tisku z kovových materiálů a firmy, které využívají aditivní výrobu ve svém výrobním programu.

  S ohledem na polohu a umístění vývojové a realizační základny CAVD v lesním komplexu nedaleko města Dobříš, byly postupně vybrány pro zasídlení na základně 4 dřevozpracující podniky, jejichž základní výrobní surovinou je dřevní hmota. Vedle výsledných produktů těchto firem (brikety či pelety z dřevní štěpky, konstrukční dřevěné prvky, dřevěné výrobky – nekonečné profily apod.), je odpad z těchto výrob dále energeticky využíván (vývoj tvarovaného biopaliva).
  VTP zároveň poskytuje zasídleným firmám a vývojovým pracovištím elektrickou a tepelnou energii a vodu z vlastních zdrojů. Účinně se pro výrobu tepla a elektrické energie využívá i nová technologie k využití tekutého LNG plynu po pohon kogenerační jednotky. Postupně tak dochází k uskutečnění bezodpadového provozu firem zasídlených v areálu CAVD. Další tři zasídlené firmy mají vlastní výrobní program v souladu se zaměřením CAVD.

  Spolupráce se Středočeským krajem:
  „Spolupráce CAVD se Středočeským regionem vychází především z aktivní účasti na projednávání Regionální inovační strategie a spolupráce se Středočeským inovačním centrem (SCI). CAVD je členem regionální hospodářské komory a aktivně spolupracuje s Místní akční skupinou Brdy- Vltava. Tato spolupráce se zatím zaměřila na konkrétní pomoc obci Ouběnice při komplexním řešení čistění a recyklaci odpadních vod v obci (společný tým s VŠCHT Praha) a na aktivní spolupráci na projektu polytechnizace škol v regionu. Velmi si ceníme spolupráce s energeticky soběstačnou obcí Kněžice a tím i možnosti ověřování námětů a řešení výstupů výzkumné a vývojové práce VTP v životě konkrétní obce.“ Významnou součástí práce VTP CAVD je spolupráce se starosty obcí v okolním regionu a se základními, středními a učňovskými školami Dobříšska a Novoknínska. Jsou k tomu zpracovány speciální programy (škola praktické chemie, lesní škola) ve spolupráci s partnerskými vysokými školami, které tak napomáhají studentům středních a učňovských škol v regionu při výběru povolání a přípravě na další uplatnění v praxi.

  Spolupráce s vysokými školami

  V současné době tvoří partnerskou strukturu 12 vysokých škol a vědeckovýzkumných institucí.

  Smluvními partnery jsou :

  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  České vysoké učení technické v Praze
  Vysoké učení technické v Brně
  Česká zemědělská univerzita v Praze
  Ústav experimentální botaniky AV ČR v.v.i. v Praze
  Ústav termomechaniky AV ČR v.v.i.
  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  VúKOZ v.v.i. Průhonice
  Masarykova univerzita v Brně
  Evropský polytechniický institut v Kunovicích
  UCEEB ČVUT v Praze
  Rašínova Vysoká škola v Brně

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  ANO
  ANO
  obchodní plány
  ANO
  ANO
  technologické poradenství
  NE
  ANO
  patentové poradenství
  NE
  ANO
  certifikační poradenství
  ANO
  NE
  finanční poradenství
  NE
  ANO
  účetnictví
  ANO
  ANO
  právní poradenství
  ANO
  NE
  marketingové poradenství
  NE
  ANO
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  ANO
  NE
  sekretariát
  ANO
  NE
  telefonní centrála
  ANO
  NE
  telefon, fax
  ANO
  NE
  kopírování
  ANO
  ANO
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  ANO
  NE
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  ANO
  NE
  počítač pro technické použití
  ANO
  ANO
  dílny
  ANO
  ANO
  laboratoře
  ANO
  ANO
  přístup k databankám
  ANO
  NE
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  ANO
  ANO
  vlastní kapitál
  NE
  ANO
  kredity
  ANO
  ANO
  příspěvky
  ANO
  ANO
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  NE
  výhradně podle skutečných nákladů
  NE
  výhradně paušály
  ANO
  paušál a příplatek podle použití
  ANO
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  ANO
   
  elektřina
  ANO
   
  ostatní
  ANO
   
  celkem
   
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  1700-2300
   
  výrobní plochy
  1700-2300
   
  ostatní
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  14
  6
  4
  24
  Počet pracovníků
  38
  12
  22
  72
  Pronajatá plocha m2
  613
  412
  896
  1921
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
  88614 m2
   
  Zastavěná pl. parku
  5924 m2
   
  Užitná plocha
  6233 m2
   
  – pronajatá plocha
  1921 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  4312 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  2 JCP a.s.
  IČO: 472 86 393
  Společnost 2 JCP a.s. jako jedna z nejdynamičtěji se rozvíjejících společností v oboru svařovaných konstrukcí nejen v rámci České republiky, ale i v celosvětovém měřítku klade důraz na neustálý rozvoj výrobních i lidských zdrojů, díky kterému je konkurenceschopná na světových trzích.

  V dlouhodobé strategii se společnost zaměřuje na modernizaci a zefektivnění technologie výroby, které jsou předpokladem pro další zvyšování výrobního potenciálu a zlepšování kvality dodávaných výrobků a služeb. V současné době se intenzivně zaměřuje i na vlastní vývoj a výzkum, jehož cílem je rozšíření nabízených služeb například o návrhy akustických řešení či vývoj vlastních výrobků s uplatněním v průmyslové výrobě.

  E-mail: cechal@2jcp.cz
  WWW: http://www.2jcp.com/

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie

  Odvětví:
  28 – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení
  29 – Výroba strojů a zařízení

   

  BIOPRO PLUS s.r.o.
  IČO: 02413001
  Firma se zabývá vývojem, technologii a výrobními aplikacemi biologicky dosoušené biomasy (BDB) na aerobně provzdušňovaných pásových hromadách. Tento výrobní postup je velmi podobný kompostování, ale stabilizace procesu využívá pouze termickou fázi kompostování bez přísunu dalších tekutin. Dále pak i výrobou substrátu (kompostu) pro rekultivace na aerobně provzdušňovaných pásových hromadách.
  Společnost BIOPRO Plus čerpala Inovační voucher MPO na projekt „Posouzení technologie využití digestátu z výroby bioplynu“. Cílem projektu je objektivní zhodnocení možnosti využití digestátu z ČOV k získání energie v podmínkách areálu CAVD.

  Ing. David Dytrich
  E-mail: info@bioproplus.cz

  Technologie:
  0100 – Biotechnologie
  0101 – Zemědělská biologie
  0105 – Zařízení pro biotechnologie
  0110 – Biotechnologie pro životní prostředí
  0200 – Energetika

  Odvětví:
  37 – Zpracování druhotných surovin

   

  BTT s.r.o.
  IČO: 278 96 811
  Zabývá se zhodnocováním odpadní biomasy, která by jinak skončila na skládkách, čímž naplňuje cíle oběhového hospodářství. Společnost provozuje zařízení k využívání a předúpravě biologicky rozložitelných odpadů, především z komunální sféry. V rámci své podnikatelské činnosti provozuje zařízení k výrobě alternativních paliv z odpadní biomasy, která představují alternativní zdroj energie s neutrální uhlíkovou stopou. Spolu s Českou zemědělskou universitou získala společnost Inovační voucher MPO na vývoj a další výzkum tvarovaného biopaliva.

  BTT s.r.o. získalo rovněž dotaci v rámci Inovačního voucheru – Výzvy I. od MPO na projekt „Posouzení technologie energetického využití odpadního glycerínu“. Na tomto projektu pracuje za účasti VŠCHT. Využití a přínos tohoto projektu především v možnosti energetického využití jinak dále nevyužitelného odpadního materiálu z jiné výroby. Projekt pomůže vyměnit nebo doplnit stávající ekonomicky náročný zdroj energie a tepla v provozovně Dobříš za nový zdroj využívající odpadní glycerín zpracovaný technologií hydrotermální gasifikace.
  .

  Ing. Miroslav Kopečný
  E-mail: m.kopecny@btt-cz.cz
  WWW: http://prodejbriket.eu/

  Technologie:
  0100 – Biotechnologie
  0101 – Zemědělská biologie
  0200 – Energetika
  0300 – Výrobní technologie
  0303 – Logistika výroby

  Odvětví:
  02 – Lesnictví, těžba dřeva a přidružené činnosti
  37 – Zpracování druhotných surovin
  73 – Výzkum a vývoj

   

  COLORSET – Ing. Zdeněk Švéda
  IČO: 156 21 421
  Firma se již od roku 1998 zabývá vývojem vlastního stavebnicového systému ocelových konstrukcí s názvem FILIP a následnými povrchovými úpravami. Výhody a značnou nadčasovou variabilitu tohoto systému již ocenili zákazníci zejména při realizaci vývoje a výroby několika desítek automatických a poloautomatických výrobních linek a strojních zařízení u nás i v zahraničí. V současné době zavádí na trh nové, úsporné typy osvětlení LED. Tato osvětlení nabízí jednak jako doplněk k systému FILIP, ale i jednotlivě dle potřeb maloodběratelů.

  Ing. Zdeněk Švéda
  E-mail: zsveda@colorset.cz
  WWW: http://www.colorset.cz/

  Technologie:
  0302 – Výrobní technologie

  Odvětví:
  28 – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení
  29 – Výroba strojů a zařízení
  35 – Výroba ostatních dopravních zařízení
  36 – Výroba nábytku, ostatní zpracovatelský průmysl
  45 – Stavebnictví
  73 – Výzkum a vývoj

   

  DŘEVO NÁRO s.r.o.
  IČO: 247 36 082
  Společnost DŘEVO NÁRO s.r.o. je dodavatelem paliv pro malé výrobce tepla. Specializuje se na výrobu a prodej jedno-druhového palivového dřeva. S ohledem na stále rostoucí poptávku po vysoce kvalitním a suchém dřevě zejména v zimním období řeší problém efektivní přípravy takového produktu dalším rozšiřováním produktů.
  Společnost DŘEVO NÁRO s.r.o. tak oslovila ČVUT UCEEB jako experta v oblasti decentralizované energetiky a průmyslové energetiky, jako svého odběratele a společně čerpají Inovační voucher na téma: Vývoj technologie na sušení palivového dřeva. Účelem této spolupráce je vývoj a vybudování rychlosušárny“ palivového dřeva, respektive určení optimální podoby takového zařízení a experimentálně ověřit fyzikální předpoklady.

  Ladislav Nágl – jednatel
  E-mail: drevostechovice@seznam.cz
  WWW: http://www.drevoo.cz

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie

  Odvětví:
  02 – Lesnictví, těžba dřeva a přidružené činnosti
  20 – Průmysl dřevařský a korkařský kromě výroby nábytku, výroba košů a proutěného zboží
  37 – Zpracování druhotných surovin
  73 – Výzkum a vývoj

   

  FESTKA s.r.o.
  IČO: 24735248
  Progresivní mladá česká značka Festka Bicycles, která se věnuje návrhu, designu a tecgnologii výroby unikátních jízdních kol a doplňků na míru. Společnost je zaměřena na optimalizaci designu výrobku od prvopočátku návrhu s cílem vytvořit prototyp jízdního kola využívajícího výhody kombinace karbonových kompozitních dílů a dílů vyrobených pomocí 3D tisku z kovu. Firma se snaží nabídnout svým zákazníkům full custom servis od rámů, přes dresy až po zajištění tréninků či cest za cyklistikou. Nabízí a zajišťuje vše, co cyklista může potřebovat. Festka vstoupila do povědomí s rámy ze sendvičových trubek vlastní konstrukce, které jsou velmi odolné vůči proražení a novou generací trubek, které budou pohlcovat nežádoucí vibrace. Cílem Festky je neustále vyvíjet a zlepšovat své produkty a služby ke spokojenosti svých zákazníků.

  Ondřej Novotný
  E-mail: ondrej@festka.com
  WWW: http://www.festka.com/

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie
  1200 – Nové materiály
  1207 – Kovy pro zvlášť náročné účely
  1217 – Kompozitní materiály
  9003 – Design

  Odvětví:
  28 – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení
  29 – Výroba strojů a zařízení
  35 – Výroba ostatních dopravních zařízení

   

  FUEL Invest SE
  IČO: 242 32 084
  Společnost se zabývá aktivitami v oblasti aditiv a přísad pro zpracování v gumárenském a plastikářském průmyslu.
  FUEL Invest SE se dále dlouhodobě věnuje vývoji nových materiálů z recyklovaných surovin. Vzhledem k bouřlivému rozvoji 3D tisku se společnost zaměřuje rovněž na vývoj a výzkum nových možností 3D strun, které by svými mechanickými vlastnostmi předčily současné materiály. Cílem společnosti je ve spolupráci s VŠCHT vyvinout pevné 3D struny s použitím recyklovaných materiálů ve spojení s různými plnivy, tak aby bylo dosažerno zvýšení kvality a tvarové stability směsi, pro dosažení lepšího smrštění během tisku. Pro tento druh výzkumu získala společnost FUEL Invest SE společně s VŠCHT dotaci ve formě Inovačního voucheru MPO.

  Roman Neumann
  E-mail: info@fuelinvest.eu

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  25 – Výroba pryžových a plastových výrobků
  26 – Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
  37 – Zpracování druhotných surovin
  73 – Výzkum a vývoj

   

  HEMP PRODUCTION s.r.o.
  IČO: 273 79 671
  Firma se zabývá především vývojem technologie využití a zpracování českých konopných produktů pod značkou HEMP PRODUCTION CZ – kosmetiky, potravin, lazurovacích laků atd. Konopné potraviny jsou určeny všem společenským a věkovým skupinám. Obsahují látky nezbytné pro zdravý vývoj dětí i dospělých. K výrobě všech produktů jsou používána výhradně semena schválených odrůd konopí setého – technického, která NEOBSAHUJÍ psycho-aktivní látky delta 9 – THC (tetrahydrocannabinol).

  Václav Říha
  E-mail: riha@ekonopi.cz
  WWW: http://www.ekonopi.cz/

  Technologie:
  0100 – Biotechnologie
  0304 – Ostatní výrobní technologie

  Odvětví:
  15 – Výroba potravin a nápojů

   

  InvestCorp, spol. s. r. o.
  IČO: 155 31 309
  Společnost se dlouhodobě zabývá výzkumně vývojovou a inovační činností v oblasti strojírenství a technickým poradenstvím v úzké vazbě na aktuální potřeby výrobní praxe. Zabývá se dále zvyšování odborné úrovně pracovníků ve strojírenství a aktivně se podílí i na zvyšování zájmu mladé generace o technické obory. V uplynulých letech úspěšně řešila technologie hlubokého tažení pro potřeby automobilového průmyslu, výrobu velmi přesných dílů z plastických hmot pro přístrojovou techniku. Zabývá se dále vývojem přesných nástrojů pro obrábění, lisování, vývojem zvedacího zařízení pro cyklotron, vývojem a výrobou tvářecích strojů a výrobních linek. Úspěšně byl vyřešen a v praxi ověřen vlastní model autoklávu pro průmyslové využití.

  JUDr. Zdena Kuzdasová
  E-mail: mzkbrno@tiscali.cz

  Technologie:
  0302 – Výrobní technologie
  9003 – Design
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení

   

  IZOLACTIVE
  IČO: 04931246
  Firma, která se specializuje na tepelně izolační omítky a nátěry na žhavé povrchy. Jejich hlavními zákazníky jsou vlastníci domů a bytová družstva, ale také průmyslové podniky, výrobci v dopravě, apod. Společnost se dále rozvíjí prostřednictvím spolupráce s odborníky v oblastech – statika budov, hydroizolace staveb, požární bezpečnost objektů a zařízení, apod. Hlavními hodnotami firmy jsou odbornost, poctivost, spolehlivost a odpovědnost. Jednatel společnosti pan Petr Španiel je majitel užitného vzoru č. 29896 „Tenkostěnné, tepelně izolační, protipožární a protiplísňové omítky pro venkovní a vnitřní použití“, a užitného vzoru č. 29941 „Tenkostěnné, tepelně izolační, termoreflexní nátěry pro žhavé povrchy“.

  Petr Španiel
  E-mail: petr.spaniel@izolactive.cz
  WWW: http://www.izolactive.cz

  Technologie:
  0302 – Výrobní technologie
  1213 – Povrchy a povlaky

  Odvětví:
  45 – Stavebnictví
  73 – Výzkum a vývoj
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  JIMIPLET s.r.o.
  IČO: 262 18 071
  V roce 2011 se firma JIMIplet stala vítězem kategorie Inovační hvězda soutěže Česká inovace 2011. V soutěži zvítězila s výrobkem „Náhrada vstupního materiálu pro využití v ortopedické ortotice“.
  Klade veliký důraz na kvalitu a zdravotní nezávadnost vyráběných pletenin. Je držiteli licence firmy SOTEX k používání ochranné známky piktogramů. Věnuje velikou pozornost vývoji a inovaci nových výrobků a technologii výrobních programů, jako např. vývoj antibakteriálních pletenin, pletenin pro zdravotnictví, atd.. Produkty
  Mezi produkty Jimipletu lze nalézt širokou škálu pletenin. Za zmínku stojí např. pleteniny s obsahem BIO bavlny nebo egyptské bavlny MAKO, dále pleteniny s bambusem či polyesterovou přízí COOLMAX, PAD úplety. Významné jsou antibakteriální nano úplety, pleteniny pro medicínu a ortézy, nebo technické textilie.

  Ing. Mikuláš Dániel
  E-mail: jimiplet@jimiplet.cz
  WWW: http://www.jimiplet.cz/

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie
  1216 – Textilní materiály

  Odvětví:
  17 – Textilní průmysl
  18 – Oděvní průmysl, zpracování a barvení kožešin

   

  METAL 3D
  IČO: 242 38 651
  Projekt 3D tisku z kovových prášků s názvem METAL 3 je vysoce odborné pracoviště, které jako jedno z prvních v České republice dokonale ovládá technologii 3D tisku z kovových prášků a nabízí jí jako komerční službu. Díky úzké spolupráci s anglickým výrobcem přístrojového vybavení Renishaw AM250 je zaručena nejvyšší možná kvalita a precizní provedení vyráběných dílů. Zmíněná tiskárna disponuje jedním z největších pracovních prostorů, které jsou v ČR využívány. Pracoviště tiskne ve vysoce kvalitní a čisté ochranné atmosféře argonu, která umožňuje dosahovat výborné vnitřní struktury tištěných dílů z celé řady slitin kovů.
  Vlastní výrobní proces je zcela automatický a použitý materiál lze téměř beze zbytku recyklovat za použití vibračního síta. Během jedné stavby lze pomocí spékání kovového prášku laserem tisknout výrobky pro několik zákazníků bez rizika ovlivnění kvality výsledných produktů. Aktuálně je využívána korozivzdorná ocel 316L, která má díky relativně nízké ceně a výborným mechanickým vlastnostem velmi univerzální použití. Vhodným plánováním výroby a slučováním zakázek lze dosáhnout ceny, která je konkurenceschopná v souboji s konvenční technologií i u dílů bez přidané hodnoty v podobě inovace, optimalizace či rychlého vícestupňového prototypování. Největší uplatnění lze však nalézt právě v případech, kdy rozhoduje čas, výsledné vlastnosti výrobku či unikátnost řešení. Služby pracoviště v současnosti využívá řada společností, organizací a akademických pracovišť. Mezi referenční zákazníky patří například: ČVUT FD, RedBull, FESTKA, LUME Eyewear, LIAZ, TECHO, HSV Plazma…ale také začínající designéři, šperkaři a studenti.

  METAL 3D čerpal Inovační voucher MPO na projekt „Optimalizace kvality vyráběných dílů“. Ve spolupráci s ČVUT bylo cílem tohoto projektu dosáhnout homogenní vnitřní struktury a co nejlepších mechanických vlastností včetně specifikace, jak jsou tyto vlastnosti ovlivňovány při změně parametrů tisku a následného zpracování. Dokonalé zvládnutí procesu zpracování 3D tištěných dílů a znalost vlivu parametrů tisku na výsledné vlastnosti dílů zajistí opakovatelnost procesu a umožní společnosti Metal 3D dodávat díly s nejvyšší možnou kvalitou, čímž se rozšíří možnost výroby i specifických dílů, na něž je kladena vysoká náročnost na kvalitu (např. lékařství, letectví). Získané znalosti významně zvýší žadatelovu konkurenceschopnost.

  Ing. Petr Zikmund, PhD.
  E-mail: petr.zikmund@metal3D.cz
  WWW: http://www.metal3d.cz/

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie
  0501 – Zařízení pro využití laseru
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  28 – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení
  73 – Výzkum a vývoj

   

  MYCELIA CZ
  IČO: 284 15 451
  Předmětem činnosti firmy MYCELIA CZ je aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti pěstování jedlých a léčivých hub s cílem produkce a prodeje kvalitní sadby a plodnic (včetně vývoje nových výrobků na bázi hub) v oblasti zdraví a potravinářství. Důraz je dán na rozvíjení ekologického přístupu v biotechnologickém postupu kultivace hub s cílem produkovat houby v biokvalitě. Předpokladem uskutečnění výše uvedeného záměru je i účast v českých a mezinárodních výzkumných či podnikatelských projektech zaměřených na uvedenou tématiku a spolupráce s akademickou a podnikatelskou sférou. Spolu s Ústavem experimentální botaniky AV ČR v.v.i. získal Inovační voucher MPO na téma „Analýza vybraných kovů v houbách kultivovaných za kontrolovaných podmínek“.

  Eva Prenerová
  E-mail: eva.prenerova@seznam.cz

  Technologie:
  0110 – Biotechnologie pro životní prostředí
  0402 – Bioinformatika
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  93 – Ostatní služby

   

  PILOUS
  IČO: 607 27 551
  Profesionální pásové pily na kov a dřevo.
  Pásové pily na kov a kmenové pásové pily na dřevo představují absolutní světovou špičku a jejich současná konstrukce v mnohém určuje celosvětové trendy dalšího vývoje v těchto oblastech. Výrobní program pásových pil na kov nabízí více než 40 typů strojů – manuální pásové pily, gravitační a poloautomatické pásové pily, a také plně automatické CNC stroje. V nabídce naleznete provedení s kyvným ramenem pilového pásu a nyní již také dvousloupové provedení pásových pil.

  Kmenové pásové pily na dřevo vyrábíme ve více než 20 provedeních. Široký program nabízí komplexní řešení při řezání kmenů od farmářů, až po plně profesionální, velkokapacitní zpracováni dřeva. Velikost sortimentu, kvalita výroby a inovací řadí pásové pily PILOUS mezi světové lídry ve svém oboru. Společnost PILOUS ve VTP společnosti CAVD úzce spolupracuje se společností METAL 3D na vývoji odřezových pil pro 3D aditivní tisk z kovu.

  Jiří Klimeš
  E-mail: metal@pilous.cz
  WWW: http://www.pilous.cz

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení

 • Název subjektu:
  Alessiohitech s.r.l.
  Země:
  Itálie
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Účelem spolupráce s CAVD je vývoj a zavedení nové technologie pro výrobu extremně zatížitelných polystyrénových dílů, které budou poskytovat spotřebiteli i v České Republice tu výhodu, že přes svou nízkou hmotnost, budou dosahovat velké nosnosti (např. polystyrenové palety, obalové materiály pro automotiv a elektroniku apod.).
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:

  Název subjektu:
  EDILTECO
  Země:
  Itálie
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Byla zahájena spolupráce mezi CAVD a italskou společností EDILTECO. Hlavním produktem EDILTECO je POLITERM BLUE – který se skládá z expandovaných polystyrénových kuliček potažených již během výrobního procesu aditivem E.I.A. (Edilteco Izolační aditivní). E.I.A. je speciální přísada, která při aplikaci na EPS panenské kuličky zaručuje dokonalé promíchání EPS kuliček s cementem a vodou. Zabraňuje tomu, aby se kuličky vzájemně spojily a aby nezůstaly pouze na povrchu směsi, ale byly promíchány v celé jeho struktuře. EPS je jedním z nejlepších izolačních materiálů a nabízí nejlepší kompromis mezi cenou a výkonem. Edilteco technologie je jedním z nejlepších nástrojů pro výrobu lehkých tepelně izolačních směsí a lehčených betonů. Cílem spolupráce je vývoj nových sendvičových stavebních prvků.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF