Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

EHC Czech s.r.o. Karlovy Vary (Podnikatelský inkubátor KANOV)

Poslední aktualizace: 11.04.2024 10:38

Evropská 51
35202 Cheb
Tel.: +420 702 163 506
E-mail: info@kanov.cz
WWW: http://www.kanov.cz/

Odkaz na mapu: zde

IČO: 27970345
Ředitel: Ing. Petr Haak (petr.haak@kanov.cz)
Zástupce ředitele: Bc. Martina Vlčková

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: provozovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 1.9. 2014

  Zakladatel(é): ing. Petr Haak
  Majitel(é): EHC CZECH s.r.o.
  Provozovatel(é): EHC CZECH s.r.o.

  Typ hospodářského subjektu: soukromý subjekt
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: velikost firmy (MSP), počet vysokoškolsky vzdělaných lidí, zjištění, zda firma má VV oddělení

 • Charakteristika parku

  Úvod

  Podnikatelský inkubátor KANOV se nachází v karlovarském kraji. Centrála je v Karlových Varech, pobočky jsou umístěny v Ostrově a v Chebu.
  Cílem je vybudovat v Karlovarském kraji vzájemně propojenou síť inovační infrastruktury jako jedné z podmínek pro další rozvoj inovačního potenciálu Karlovarského kraje.
  Inkubační funkce spočívá v podpoře začínajících podnikatelů a v podpoře inovačních aktivit existujících malých a středních firem poskytováním komplexních služeb s využitím všech dostupných prostředků zvýhodnění dle podmínek stávajících a připravovaných podpůrných programů. Zároveň tak dochází ke stimulaci vzniku i nových firem s inovačním potenciálem.
  K zajištění správné a úspěšné funkce PI KANOV společnost EHC CZECH s.r.o. uzavřela smlouvy o spolupráci s partnerskými organizacemi, a to v takovém rozsahu, aby vlastními kapacitami, prostřednictvím partnerských organizací, případně dalšími subdodavateli, byla schopna všem zájemcům o služby PI poskytnout veškerý potřebný servis.
  Tento postup byl zvolen z praktických a ekonomických důvodů. Není v možnostech žádného subjektu v této fázi budování PI poskytnout zájemcům veškerý servis a požadované poradenství vlastními pracovníky, ale k naplnění funkce PI je potřebné tyto poradenské činnosti a služby zájemcům zajistit a nabídnout.

  Výchova k inovačnímu podnikání

  Výchova k inovačnímu podnikání je zajištěna úzkou spoluprací s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, p.o. (KARP) a Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje (KHK KK).
  KARP je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Karlovarský kraj. Zaměřuje se výhradně na podporu zvyšování konkurenceschopnosti firem v kraji. Je hlavním nositelem realizace Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje (SRKKK) a koordinátorem aktivit v oblasti rozvoje podnikání v kraji. Tato strategie je rozdělena do tří tematických prioritních os:
  A. Regionální inovační systém (Inovace)
  B. Lidské zdroje pro konkurenceschopnost (Lidské zdroje)
  C. Kvalitní podnikatelské prostředí (Pro podnikatele).
  Svými aktivitami doplňuje KARP krajské zastoupení CzechInvestu, strukturu Hospodářské komory ČR a podporuje rozvojové snahy měst, obcí a kraje. Hlavními příjemci služeb agentury jsou podnikatelé (i potenciální), jako hlavní nositelé ekonomického rozvoje kraje.
  V dlouhodobém horizontu je smyslem činnosti agentury KARP urychlit konverzi ekonomiky kraje od tradičních oborů a systémů fungování podniků k oborům novým, globálně konkurenceschopným a fungujícím na principech inovačního podnikání.
  KHK KK je organizací – komorou, která zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/1992 Sb. o HK ČR a AK ČR. Hlavním cílem KHK KK je podpora a rozvoj podnikatelských aktivit, ochrana zájmů podnikatelské sféry a veškeré formy pomoci těmto subjektům.
  KHK KK realizuje rozvoj a podporu podnikatelských aktivit v regionu formou úzké spolupráce s hlavními podnikatelskými subjekty, orgány státní správy a samosprávy, Hospodářskou komorou ČR, vzdělávacími institucemi a dalšími organizacemi, které byly zřízeny za účelem podpory podnikání. Realizuje vlastní vzdělávací projekty a zároveň se jako partner podílí na realizaci několika projektů dalších.

  Poradenské služby

  Důležitou součástí služeb podnikatelského inkubátoru je systém poradenství pro MSP. Provozovatel inkubátoru nemá kapacity na zajištění služeb vlastními silami, proto všechny uvedené služby zajišťuje formou outsourcingu.
  Provozovatel inkubátoru zajišťuje poradenské služby v těchto oblastech:
  – podnikatelské poradenství (zahájení podnikání, tvorba podnikatelské strategie, daně a účetnictví, finance, lidské zdroje, marketing)
  – poradenství při zpracování žádostí o financování (zejm. START-UP a inovace) – dotační žádosti, bankovní úvěry)
  – vytvoření strategických dokumentů (business plány, podnikatelské záměry)
  – vzdělávací a školící služby (manažerské dovednosti, odborné znalosti a dovednosti, školení soft skills, rekvalifikační kurzy, podnikové vzdělávání, ICT kurzy)

  Inovační infrastruktura

  Optimální struktura inovační infrastruktury Karlovarského kraje vychází ze zkušeností přípravy a dalšího rozvoje Systému inovačního podnikání v ČR a z Regionální inovační infrastruktury.
  Analýza současné situace naznačuje, že hospodářské zaostávání Karlovarského kraje je provázeno zcela minimální inovační aktivitou místních firem. Ta je mimo jiné odrazem absence (až na výjimečné případy) výzkumných a vývojových aktivit v kraji. V kraji schází významnější veřejná výzkumná instituce, nejzávažnějším problémem je však zcela minimální rozsah VaV aktivit v podnikovém sektoru (např. počet výzkumných pracovníků je 25x nižší než je průměr České republiky).
  Pokud bude tato situace přetrvávat a nedojde k intenzivnímu rozvoji inovačně zaměřeného podnikání, lze očekávat další prohloubení ekonomického zaostávání Karlovarského kraje.
  Jednou z priorit pro Karlovarský kraj je tak tvorba regionální inovační infrastruktury, která bude prostředím pro rozvoj technologicky vyspělých firem, místem pro další fázi růstu inovačních firem (např. výzkumná oddělení), případně místem poskytujícím pomoc při transferu vyspělých technologií a znalostí.
  Návrh systémového řešení tohoto problému byl zpracován pracovním kolektivem pod vedením doc. Pavla Švejdy v dokumentu „Možnosti využití dotačních prostředků programu Prosperita v Karlovarském kraji (studie)“ z roku 2012.
  Na základě studie bylo doporučeno na území KVK vytvořit a provozovat dva VTP se sídlem v Karlových Varech a Chebu. Regionální síť VTP KVK by měla být tvořena těmito dvěma VTP, které budou spolupracovat s regionálními centry inovací a transferu technologií v Sokolově, Ostrově, Mariánských lázních, Aši, případně dalších místech. Centra inovací a transferu technologií (případně technologický inkubátor, podnikatelský inkubátor, …) budou samostatnými právními subjekty s vlastním plánem činnosti, hospodařením, s regionálním působením v místě svého sídla, budou však využívat podmínky vytvářené dvěma základními VTP. To odpovídá mezinárodní zkušenost vhodného počtu VTP na 1 milion obyvatel, v KVK je tento počet vyšší s ohledem na potřebu zvýšit inovační potenciál kraje v rámci ČR.
  Dosud byly zrealizovány dva soukromé projekty, a to firmou JERUS a.s. (Podnikatelský inkubátor Karlovy Vary – Dvory) a firmou EHC CZECH s.r.o. (Podnikatelský inkubátor KANOV). PI KANOV má sídlo v Karlových Varech a pobočky v Ostrově v Chebu (připravuje se).
  V současné době je tak PI KANOV základním pilířem inovační infrastruktury v Karlovarském kraji. Spolu s druhým inkubátorem tvoří jedinou inovační infrastrukturu v regionu a znatelně tak naplňují Koncepci regionální inovační infrastruktury.

  Spolupráce s vysokými školami

  1) Spolupráce s VŠ – ZČU – Spolupráce při realizaci Inovačního voucheru, stáže pro studenty, odborné z hlediska studijního oboru, přenos znalostí k posílení konkurenceschopnosti podnikatelů, a to zejména tím, že napomůže inovaci produktu, procesu nebo služby.
  2) Spolupráce s KARP – projekt podnikatelských snídaní – podpora a sbližování úspěšných lidí, podpora vzdělávání mladých lidí, dále jednání o podpoře vzdělávání mladých lidí k podnikání.
  3) spolupráce s univerzitou v Hofu a business centrem Eintein1 v Hofu

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  NE
  ANO
  obchodní plány
  ANO
  ANO
  technologické poradenství
  NE
  ANO
  patentové poradenství
  NE
  ANO
  certifikační poradenství
  ANO
  ANO
  finanční poradenství
  ANO
  ANO
  účetnictví
  ANO
  ANO
  právní poradenství
  NE
  ANO
  marketingové poradenství
  NE
  ANO
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  NE
  NE
  sekretariát
  ANO
  NE
  telefonní centrála
  NE
  NE
  telefon, fax
  ANO
  NE
  kopírování
  NE
  NE
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  NE
  ANO
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  NE
  NE
  počítač pro technické použití
  NE
  NE
  dílny
  ANO
  NE
  laboratoře
  NE
  NE
  přístup k databankám
  ANO
  NE
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  NE
  ANO
  vlastní kapitál
  NE
  NE
  kredity
  NE
  NE
  příspěvky
  NE
  NE
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  ANO
  výhradně podle skutečných nákladů
  NE
  výhradně paušály
  NE
  paušál a příplatek podle použití
  ANO
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  ANO
   
  elektřina
  ANO
   
  ostatní
  ANO
   
  celkem
   
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  2400
   
  výrobní plochy
  1800
   
  ostatní
  1920
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  3
  18
  3
  24
  Počet pracovníků
  400
  200
  20
  620
  Pronajatá plocha m2
  6500
  2000
  150
  8650
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
  23500 m2
   
  Zastavěná pl. parku
  10000 m2
   
  Užitná plocha
  13500 m2
   
  – pronajatá plocha
  8650 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  4850 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  Aleš Strnad
  IČO: 88273261
  Firma Aleš Strnad se zabývá přípravou podcastů a zvukových nahrávek za pomoci umělé inteligence, střihu filmů, natáčení filmových záběrů a vysílání internetové a kabelové televize

  p. Aleš Strnad
  Tel.: +420725142213
  E-mail: ales@egeran.group
  WWW: http://egeran.group

  Technologie:
  0405 – Televize s vysokým rozlišením
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
  0409 – Umělá inteligence

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  93 – Ostatní služby

   

  Braun kabel s.r.o.
  IČO: 26320657
  Společnost se zabývá vývojem a výrobou kabelových svazků a speciálních kabelů pro automotive a zdravotnický sektor

  p. Jan Šustr
  Tel.: +420724283647
  E-mail: sustr@braun-kabel.com

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie
  0301 – Využití počítačů ve výrobě, řízení a plánování, robotika
  0703 – Přístroje a zařízení pro medicinu (ostatní)
  1200 – Nové materiály
  1215 – Supravodiče

  Odvětví:
  25 – Výroba pryžových a plastových výrobků

   

  Jaeger Modulbau CZ s.r.o.
  IČO: 09952306
  firma je česká stavební společnost s mateřskou firmou v Dortmundu, vyrábí budovy ze stavebních nadrozměrných modulů a dřevostavby na zakázku s exportem do EU.

  p. Tomáš Ruckl
  Tel.: +420605224924
  E-mail: t.rueckl@jaeger-modulbau.de

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie
  1200 – Nové materiály
  1213 – Povrchy a povlaky

  Odvětví:
  45 – Stavebnictví

 • Název subjektu:
  Hochschule Hof
  Země:
  Německo
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Spolupracujeme na výměně studentů a konferencích s Business centrem Einstein1 při Univerzitě Hof
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Cookies settings
Souhlasím
Odmítám
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings