Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | zpět na výsledky vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Podnikatelský inkubátor Kanov

Poslední aktualizace: 17.09.2021 08:38

Závodní 278
36018 Karlovy Vary-Tašovice
Tel.: +420 731 437 901
E-mail: info@kanov.cz
WWW: http://www.kanov.cz/

IČO: 27970345
Ředitel: Ing. Petr Haak (petr.haak@kanov.cz)
Zástupce ředitele: Bc. Martina Vlčková

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: NE
  Stav parku: provozovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 1.9. 2014

  Zakladatel(é): EHC CZECH s.r.o.
  Majitel(é): EHC CZECH s.r.o.
  Provozovatel(é): EHC CZECH s.r.o.

  Typ hospodářského subjektu:
  Kritéria pro přijetí inovační firmy:

 • Charakteristika parku

  Úvod

  Podnikatelský inkubátor KANOV se nachází v karlovarském kraji. Centrála je v Karlových Varech, pobočky jsou umístěny v Ostrově a v Chebu.
  Cílem je vybudovat v Karlovarském kraji vzájemně propojenou síť inovační infrastruktury jako jedné z podmínek pro další rozvoj inovačního potenciálu Karlovarského kraje.
  Inkubační funkce spočívá v podpoře začínajících podnikatelů a v podpoře inovačních aktivit existujících malých a středních firem poskytováním komplexních služeb s využitím všech dostupných prostředků zvýhodnění dle podmínek stávajících a připravovaných podpůrných programů. Zároveň tak dochází ke stimulaci vzniku i nových firem s inovačním potenciálem.
  K zajištění správné a úspěšné funkce PI KANOV společnost EHC CZECH s.r.o. uzavřela smlouvy o spolupráci s partnerskými organizacemi, a to v takovém rozsahu, aby vlastními kapacitami, prostřednictvím partnerských organizací, případně dalšími subdodavateli, byla schopna všem zájemcům o služby PI poskytnout veškerý potřebný servis.
  Tento postup byl zvolen z praktických a ekonomických důvodů. Není v možnostech žádného subjektu v této fázi budování PI poskytnout zájemcům veškerý servis a požadované poradenství vlastními pracovníky, ale k naplnění funkce PI je potřebné tyto poradenské činnosti a služby zájemcům zajistit a nabídnout.

  Popis transferu technologií

  1) Projekt inovace opracování plochého skla
  Společnost BEPOF, spol. s r.o. ve spolupráci s partnerem PI realizovala transfer technologie prototypu oboustranné (bilaterární) brusky, který byl cíleně vyvinut a zkonstruován pro potřeby společnosti BEPOF, spol. s r.o. Výsledkem je oboustranná (bilaterární) brousící linka plochého skla 220 x 90 mm, 2200 x 1300 mm včetně robotického nakládacího zařízení, myčky a jednotky čištění a filtrace vody.
  Zařízení je unikátní v tom, že umožňuje velkosériově brousit skleněné lišty šířky od 90 mm. Základní změny oproti stávajícímu procesu broušení, kterých bylo transferem technologie dosaženo:
  – Pokládání lišt na vstupní dopravník je řešeno automatickým robotickým nakládacím zařízením a nevyžaduje obsluhu.
  – Úhlování při vjezdu do brusky je hlídáno optickými čidly a nevyžaduje obsluhu.
  – Broušení probíhá tzv. hrncovým broušením pomocí 10 brusných kotoučů po obou stranách brusky (pro každou brusnou jednotku) umístěných za sebou. Tři kotouče jsou umístěny kolmo k broušené straně a brousí tak rovnou stranu lišty. Dva kotouče jsou upevněny pod úhlem 45 stupňů ke sklu a brousí horní sámek, další dva kotouče jsou uchyceny pod reverzním úhlem 45 stupňů (na druhou stranu) a brousí spodní sámek. Tři leštící kotouče jsou upevněny kolmo ke sklu a leští rovnou stranu lišty. Tento způsob broušení a leštění je schopen zajistit průhledně leštěné stranu lišty.
  – Obracení probíhá na transferovém dopravníku, přičemž je eliminován kontakt skla s jiným materiálem a sklo nemůže být poškozeno.

  2) Projekt inovace technologie výroby lehkého keramického kameniva
  Firma Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. ve spolupráci s PI KANOV realizovala transfer technologie, jehož cílem byla inovace technologie výroby lehkého keramického kameniva Liapor umožňující zvýšení podílu velikosti zrn do 4 mm z 25 % na 60 % z celkového objemu výroby společnosti, při současném zvýšení užitných vlastností frakcí lehkého keramického kameniva Liapor ve sledovaných parametrech: sypná objemová hmotnost a objemová hmotnost zrna při garanci min. odolnosti proti drcení.

  Výchova k inovačnímu podnikání

  Výchova k inovačnímu podnikání je zajištěna úzkou spoluprací s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, p.o. (KARP) a Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje (KHK KK).
  KARP je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Karlovarský kraj. Zaměřuje se výhradně na podporu zvyšování konkurenceschopnosti firem v kraji. Je hlavním nositelem realizace Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje (SRKKK) a koordinátorem aktivit v oblasti rozvoje podnikání v kraji. Tato strategie je rozdělena do tří tematických prioritních os:
  A. Regionální inovační systém (Inovace)
  B. Lidské zdroje pro konkurenceschopnost (Lidské zdroje)
  C. Kvalitní podnikatelské prostředí (Pro podnikatele).
  Svými aktivitami doplňuje KARP krajské zastoupení CzechInvestu, strukturu Hospodářské komory ČR a podporuje rozvojové snahy měst, obcí a kraje. Hlavními příjemci služeb agentury jsou podnikatelé (i potenciální), jako hlavní nositelé ekonomického rozvoje kraje.
  V dlouhodobém horizontu je smyslem činnosti agentury KARP urychlit konverzi ekonomiky kraje od tradičních oborů a systémů fungování podniků k oborům novým, globálně konkurenceschopným a fungujícím na principech inovačního podnikání.
  KHK KK je organizací – komorou, která zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/1992 Sb. o HK ČR a AK ČR. Hlavním cílem KHK KK je podpora a rozvoj podnikatelských aktivit, ochrana zájmů podnikatelské sféry a veškeré formy pomoci těmto subjektům.
  KHK KK realizuje rozvoj a podporu podnikatelských aktivit v regionu formou úzké spolupráce s hlavními podnikatelskými subjekty, orgány státní správy a samosprávy, Hospodářskou komorou ČR, vzdělávacími institucemi a dalšími organizacemi, které byly zřízeny za účelem podpory podnikání. Realizuje vlastní vzdělávací projekty a zároveň se jako partner podílí na realizaci několika projektů dalších.

  Poradenské služby

  Důležitou součástí služeb podnikatelského inkubátoru je systém poradenství pro MSP. Provozovatel inkubátoru nemá kapacity na zajištění služeb vlastními silami, proto všechny uvedené služby zajišťuje formou outsourcingu.
  Provozovatel inkubátoru zajišťuje poradenské služby v těchto oblastech:
  – podnikatelské poradenství (zahájení podnikání, tvorba podnikatelské strategie, daně a účetnictví, finance, lidské zdroje, marketing)
  – poradenství při zpracování žádostí o financování (zejm. START-UP a inovace) – dotační žádosti, bankovní úvěry)
  – vytvoření strategických dokumentů (business plány, podnikatelské záměry)
  – vzdělávací a školící služby (manažerské dovednosti, odborné znalosti a dovednosti, školení soft skills, rekvalifikační kurzy, podnikové vzdělávání, ICT kurzy)

  Inovační infrastruktura

  Optimální struktura inovační infrastruktury Karlovarského kraje vychází ze zkušeností přípravy a dalšího rozvoje Systému inovačního podnikání v ČR a z Regionální inovační infrastruktury.
  Analýza současné situace naznačuje, že hospodářské zaostávání Karlovarského kraje je provázeno zcela minimální inovační aktivitou místních firem. Ta je mimo jiné odrazem absence (až na výjimečné případy) výzkumných a vývojových aktivit v kraji. V kraji schází významnější veřejná výzkumná instituce, nejzávažnějším problémem je však zcela minimální rozsah VaV aktivit v podnikovém sektoru (např. počet výzkumných pracovníků je 25x nižší než je průměr České republiky).
  Pokud bude tato situace přetrvávat a nedojde k intenzivnímu rozvoji inovačně zaměřeného podnikání, lze očekávat další prohloubení ekonomického zaostávání Karlovarského kraje.
  Jednou z priorit pro Karlovarský kraj je tak tvorba regionální inovační infrastruktury, která bude prostředím pro rozvoj technologicky vyspělých firem, místem pro další fázi růstu inovačních firem (např. výzkumná oddělení), případně místem poskytujícím pomoc při transferu vyspělých technologií a znalostí.
  Návrh systémového řešení tohoto problému byl zpracován pracovním kolektivem pod vedením doc. Pavla Švejdy v dokumentu „Možnosti využití dotačních prostředků programu Prosperita v Karlovarském kraji (studie)“ z roku 2012.
  Na základě studie bylo doporučeno na území KVK vytvořit a provozovat dva VTP se sídlem v Karlových Varech a Chebu. Regionální síť VTP KVK by měla být tvořena těmito dvěma VTP, které budou spolupracovat s regionálními centry inovací a transferu technologií v Sokolově, Ostrově, Mariánských lázních, Aši, případně dalších místech. Centra inovací a transferu technologií (případně technologický inkubátor, podnikatelský inkubátor, …) budou samostatnými právními subjekty s vlastním plánem činnosti, hospodařením, s regionálním působením v místě svého sídla, budou však využívat podmínky vytvářené dvěma základními VTP. To odpovídá mezinárodní zkušenost vhodného počtu VTP na 1 milion obyvatel, v KVK je tento počet vyšší s ohledem na potřebu zvýšit inovační potenciál kraje v rámci ČR.
  Dosud byly zrealizovány dva soukromé projekty, a to firmou JERUS a.s. (Podnikatelský inkubátor Karlovy Vary – Dvory) a firmou EHC CZECH s.r.o. (Podnikatelský inkubátor KANOV). PI KANOV má sídlo v Karlových Varech a pobočky v Ostrově v Chebu (připravuje se).
  V současné době je tak PI KANOV základním pilířem inovační infrastruktury v Karlovarském kraji. Spolu s druhým inkubátorem tvoří jedinou inovační infrastrukturu v regionu a znatelně tak naplňují Koncepci regionální inovační infrastruktury.

  Spolupráce s vysokými školami

  1) Spolupráce s VŠ – ZČU – Spolupráce při realizaci Inovačního voucheru, stáže pro studenty, odborné z hlediska studijního oboru, přenos znalostí k posílení konkurenceschopnosti podnikatelů, a to zejména tím, že napomůže inovaci produktu, procesu nebo služby.
  2) Spolupráce s KARP – projekt podnikatelských snídaní – podpora a sbližování úspěšných lidí, podpora vzdělávání mladých lidí, dále jednání o podpoře vzdělávání mladých lidí k podnikání.

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  NE
  ANO
  obchodní plány
  ANO
  ANO
  technologické poradenství
  NE
  ANO
  patentové poradenství
  NE
  ANO
  certifikační poradenství
  ANO
  ANO
  finanční poradenství
  ANO
  ANO
  účetnictví
  ANO
  ANO
  právní poradenství
  NE
  ANO
  marketingové poradenství
  NE
  ANO
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  NE
  NE
  sekretariát
  ANO
  NE
  telefonní centrála
  NE
  NE
  telefon, fax
  NE
  NE
  kopírování
  NE
  NE
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  NE
  NE
  bufet, jídelna
  NE
  NE
  konferenční prostory
  NE
  NE
  počítač pro technické použití
  NE
  NE
  dílny
  NE
  NE
  laboratoře
  NE
  NE
  přístup k databankám
  NE
  NE
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  NE
  NE
  vlastní kapitál
  NE
  NE
  kredity
  NE
  NE
  příspěvky
  NE
  NE
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  ANO
  výhradně podle skutečných nákladů
  NE
  výhradně paušály
  NE
  paušál a příplatek podle použití
  NE
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  ANO
   
  elektřina
  ANO
   
  ostatní
  ANO
   
  celkem
   
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  2760
   
  výrobní plochy
  2160
   
  ostatní
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  3
  11
  3
  17
  Počet pracovníků
  -499
  -99
  -39
  -637
  Pronajatá plocha m2
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
   
  Zastavěná pl. parku
  2900 m2
   
  Užitná plocha
   
  – pronajatá plocha
   
  = zbývá k pronájmu
  0 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  Tento park nemá žádné inovační firmy
  (případně žádná inovační společnost nesplňuje Vaše vyhledávací kritéria)

 •  
  Vědeckotechnický park nemá žádnou mezinárodní spolupráci


zpět na vyhledávání | zpět na výsledky vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF