Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., České Budějovice

Poslední aktualizace: 07.02.2024 18:21

Lipová 1789/9
37005 České Budějovice
Tel.: +420 383 579 111
E-mail: info@jvtp.cz
WWW: http://jvtp.cz

Odkaz na mapu: zde

IČO: 28080581
Ředitel: Mgr. František Mlčák (reditel@jvtp.cz)

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: akreditovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 1.12. 2014

  Zakladatel(é): JVTP, a.s., Jihočeský kraj
  Majitel(é): JVTP, a.s.
  Provozovatel(é): JVTP, a.s.

  Typ hospodářského subjektu: akciová společnost
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: inovativní záměr, spolupráce s dalšími subjekty z regionu

 • Charakteristika parku

  Úvod

  Projekt druhé etapy JVTP byl realizován společností Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., která je ze 100 % vlastněna Jihočeským krajem. Tato společnost je zároveň správcem budovy vědeckotechnického parku.

  Posláním a smyslem JVTP je primárně podpora podnikání v jihočeském regionu, v širším kontextu však i v celé České republice. JVTP je vhodný jak pro malé a střední inovativní firmy, řešící otázku vhodných prostor pro svůj růst, tak pro absolventy univerzity, kteří mohou v prostorách parku realizovat své nápady či podnikatelské záměry a odstartovat tak kariéru v optimálních podmínkách. Logická je rovněž návaznost vědeckotechnického parku na Jihočeskou univerzitu, Biologické centrum Akademie věd ČR a další výzkumné instituce, školy a organizace v regionu.

  Popis transferu technologií

  Činnosti JVTP v oblasti transferu technologií zahrnují například propojování výzkumné a aplikační sféry, poskytování asistence pro zahájení spolupráce nebo identifikování nových poznatků pro transfer technologií.

  JVTP prostřednictvím výzvy Smart Akcelerátor+ I umožňuje rozvoj kapacit a kompetencí přispívajících k vytváření podmínek pro posilování inteligentní specializace, rozvoje inovačních ekosystémů a rozvoje spolupráce mezi výzkumnými organizacemi, vzdělávacími institucemi, firemní sférou a veřejným sektorem. Jednou z klíčových aktivit projektu SA+I je aktivita pilotní ověření. Aktivita si klade za cíl vytvořit a ověřit nový nástroj na podporu inovačního prostředí, který v kraji dosud nebyl realizován. Jedná se o nástroj pro podporu transferu znalostí a technologií chápaného jako ucelený soubor aktivit a procesů vedoucích k uplatnění výsledku výzkumu a vývoje univerzit, vysokých škol a dalších výzkumných organizací, na trhu.
  Plánované dopady pilotního ověření do regionu:
  – zvýšení spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a průmyslem (a dalšími aplikačními partnery) prostřednictvím sladění a přizpůsobení výsledků VaV obchodním potřebám daného aplikačního odvětví;
  – intenzivnější expertní podpora pro komercionalizaci výsledků VaV;
  – podnícení diskuse o možnostech financování transferu znalostí a technologií, aby bylo pro všechny zúčastněné stany motivující ke spolupráci;
  – zlepšování podmínek pro začínající společnosti především nastavením podporujících podmínek pro vznik tzv. spin-off firem.
  Projekt Pilotního ověřování bude prováděn na dílčích Projektech komercializace. Doba trvání jednotlivých Projektů komercializace bude stanovena individuálně v rámci trvání Projektu pilotního ověřování. Vyhlášení proběhlo v listopadu 2023, předpokládaná doba realizace je 2 roky.

  Výchova k inovačnímu podnikání

  JVTP, a.s. s finanční garanci Jihočeského kraje realizuje program s názvem Jihoczech – soutěž podnikatelských nápadů, jehož cílem je podpořit začínající podnikatele a nové nápady stávajících MSP v soutěži, která nabízí pro přihlášené řadu bezplatných seminářů a individuálních konzultací se záměrem přeměnit nápady v podnikatelské záměry a ty dále podpořit, aby se přeměnily do úspěšného podnikání. Za šest ročníků soutěže (2018 až 2023) bylo podpořeno 98 podnikatelských nápadů. Od roku 2021 byla soutěž rozšířena o Jihoczech Startup Camp, neformální, ale intenzivní akci s lidmi z praxe cílenou na jednoduchou definicí nápadu, jeho jedinečnou hodnotou pro zákazníka, technické možnosti jeho řešení a postupné kroky k jeho realizaci. Po ukončení kempu se rozbíhá obvyklá série odborných seminářů se zkušenými mentory potřebná pro přetavení podnikatelského nápadu v podnikatelský záměr (plán). Součástí soutěže je každoročně také efektivní trénink prezentačních dovedností a slavnostní finále soutěže, které tradičně představuje podnikatelské nápady odborné porotě, potenciálním partnerům a investorům. Marketingová, informační a networkingová podpora po celou dobu soutěže, ale i po jejím ukončení, je už pro účastníky tradicí a pro nás naprostou samozřejmostí.

  Pro vyhledávání podnikatelských nápadů a jejich přípravu na účast v soutěži byl zaveden program „Od nápadu k realizaci“, který je společnou iniciativou regionálních organizací zabývajících se podporou podnikání. Jedná se o pravidelné cykly webinářů na podporu podnikavosti a prvního přemýšlení o vlastním podnikatelském nápadu. V roce 2023 i nadále pokračoval cyklus webinářů. Tyto webináře s odborníky z praxe se pravidelně setkávají s velkým zájmem účastníků.

  V roce 2023 pokračovala přeshraniční česko-rakouská soutěž podnikatelských nápadů a startupů s názvem Cross-border Start-up & Idea Contest. Soutěž je realizovaná ve spolupráci Jihočeského kraje a Horního Rakouska, s odbornou podporou JVTP, a.s. a rakouského inkubátoru tech2b. Soutěžilo se v kategoriích: nápad, startup a přeshraniční dopad. Vítěz každé kategorie získal 10.000 Euro na rozjezd nebo akceleraci svého projektu. Do druhého ročníku soutěže bylo zapojeno celkem 39 soutěžících, 24 projektů pocházelo z jižních Čech a 15 z Horního Rakouska. Dvě ze tří kategorií vyhrály firmy zasídlené v JVTP:
  Ondřej Otáhal (HERBAVITA CZ, kategorie startup) – projekt, ve kterém pomocí umělé inteligence automatizuje, zrychluje a usnadňuje odhalování příčin jedné z nejnákladnějších chorob u mléčného skotu – zánětu mléčné žlázy. Nová technologie v kombinaci s přírodními doplňky krmiv má ambici výrazně přispět ke snižování užívání antibiotik v chovech mléčného skotu v celé EU.
  Jonáš Benjamin Tekel (kategorie nápad) – vývoj aplikace která využívá AI k identifikaci pacientských EKG grafů a tím eliminuje možné chyby lékařů.

  JVTP, a.s. dále poskytuje stáže pro studenty, kteří tak mají možnost získat poznatky z reálného provozu vědeckotechnického parku. Pracovníci JVTP, a.s. pravidelně přednáší studentům Jihočeské univerzity o nových technologiích, ale také obecně o funkci vědeckotechnických parků a o jejich pozici v inovačním systému.

  Jihočeský akcelerační program je dalším prvkem systematické podpory inovativních podnikatelů v Jihočeském kraji poskytované Jihočeským vědeckotechnickým parkem ve spolupráci s Jihočeským krajem a s jeho finanční garancí. Díky tomuto nástroji je možné navázat na informační a mentoringovou podporu poskytovanou začínajícím podnikatelům v průběhu regionální soutěže podnikatelských nápadů Jihoczech a podpořit tak vstup účastníků do samotného podnikání. Zároveň můžeme touto formou zajistit efektivní nastavení podnikatelské činnosti začínajících podnikatelů a připravit je na čerpání odborných služeb a případných podpor pro zvyšování jejich inovačního potenciálu v dalších fázích jejich vývoje. V roce 2023 proběhl druhý ročník Jihočeského akceleračního programu, který přinesl další zajímavé projekty inovativních začínajících podnikatelů. Poskytnutá podpora byla ve všech případech směřována do neotřelých, technologicky zajímavých podnikatelských záměrů, kterým pomohla k urychlení vstupu jejich produktů na trh a ke zrychlení podnikatelských aktivit v počáteční fázi podnikání. V tomto ročníku bylo podpořeno 6 projektů.

  V letech 2023-2025 je JVTP realizátorem projektu Koncepce rozvoje a podpory KKO v Jihočeském kraji 2025-2035. Hlavním cílem projektu je vytvořit strategický materiál rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví (dále jen „KKO“), jehož součástí bude kvantitativní a kvalitativní mapování KKO na území Jihočeského kraje. Projekt si klade za cíl zmapovat prostředí a stav KKO, přičemž získaná kvantitativní a kvalitativní data předkladatel využije jako analytický základ pro nastavení strategického rámce dalšího rozvoje a podpory KKO v Jihočeském kraji. Získané datové analýzy poslouží Jihočeskému kraji pro rozvoj aktivit zaměřených na podporu KKO, jako např. síťování ekonomicky činných subjektů, rozvoj infrastruktury Jihočeského kraje a podpora konkrétních KKO v dotčeném území.

  Od února 2024 je JVTP realizátorem projektu Program JihoSTART, který podporuje formou dotace ve výši až 100 % poskytování zvýhodněných expertních poradenských a mentorských služeb pro inovativní začínající podnikatele a start-upy Jihočeského kraje, případně z jiných krajů, pokud bude definovatelný dopad předmětu podnikání také do Jihočeského kraje.

  Poradenské služby

  Činnost JVTP, a.s. je formulována v závazku veřejné služby pro Jihočeský kraj a lze ji rozdělit do tří oblastí:
  1. management správy JVTP Etapa IIA a činnosti s tím spojené, koordinace činností nezbytných pro provoz
  2. činnosti spojené se zajištěním vztahů se zasídlenými firmami
  3. poskytování specializovaných služeb vědeckotechnického parku
  Zajištění vztahů se zasídlenými firmami spočívá jednak v komunikaci s potenciálními klienty, jednak v komunikaci se stávajícími nájemníky. Jedná se především o vyhodnocování podnikatelské činnosti zájemců s případnými doporučeními. V případě zasídlených klientů JVTP připravuje pravidelná setkání nájemníků, kde mají možnost navázat další spolupráce.

  Poskytované služby jsou komplexní nabídkou od zpracování podnikatelských plánů, studií proveditelnosti, finančních plánů po přípravu výzkumných, vývojových a inovačních projektů včetně dotačního poradenství a zajištění ochrany duševního vlastnictví. Služby jsou k dispozici rovněž prostřednictvím zasídlených firem, proto je kladen důraz na vyváženou strukturu nájemníků.

  V letech 2021-2023 byly díky realizaci projektu Služby JVTP – Podpora Trendů (PoTr) poskytovány také zvýhodněné expertní poradenské služby, pro MSP z Jihočeského kraje v oblastech zavádění inovací, optimalizace firemních procesů, jejich postupné digitalizace a zavádění prvků Průmyslu 4.0 do podnikové praxe. Projekt byl podpořen Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci OP PIK – Služby infrastruktury.
  Jednalo se o komplexní program podpory MSP formou zajištění poradenských služeb s dotací 75 %. Celkem bylo podpořeno 44 regionálních MSP. Podpora v rámci programu byla realizována formou poskytování zvýhodněných expertních poradenských služeb v oblastech:
  • strategické řízení a management inovací (podpořeno 10 firem);
  • strategické poradenství při vstupu na nové trhy (podpořeno 5 firem);
  • ochrana a využití práv duševního vlastnictví (podpořeno 5 firem);
  • validace podnikatelského modelu (podpořeno 7 firem);
  • rozvoj řízení procesů ve firmě s cílem jejich optimalizace a postupné digitální transformace (podpořeno 21 firem);
  • obchodní a marketingová strategie (podpořeno 13 firem);
  • poradenství v oblasti návrhových či konstrukčních procesů s důrazem na zavádění prvků průmyslu 4.0 do podnikové praxe. (podpořeno 11 firem).
  Celková částka poradenských služeb poskytnutých MSP činí více než 13,5 mil Kč a poskytnutá dotace na tyto služby činí cca 10,2 mil Kč. Výstupy a dopady projektu byly hodnoceny pozitivně ze strany poskytovatele dotace, příjemců dotace tj. regionálních MSP i expertních poradců. V přípravě je navazující projekt PoTr2 s předpokladem zahájení v říjnu 2024.

  Inovační infrastruktura

  Jihočeský vědeckotechnický park poskytuje univerzální kancelářské a laboratorní prostory vybavené nábytkem a přístroji za zvýhodněných podmínek. K pronájmu jsou rovněž prostory poloprovozního charakteru, kde je možné otestovat si své myšlenky v podmínkách blížících se reálnému provozu, zasedací místnosti a technické zázemí.
  Součástí budovy druhé etapy JVTP je tzv. chytrý energetický bod, který umožňuje produkovat a uchovávat elektrickou energii nejen pro vlastní potřebu budovy, ale přebytky prodávat do veřejné elektrické sítě. Systém je tvořen vanadiovou baterií pracující v kombinaci s fotovoltaickým systémem umístěným na střeše a fasádě objektu. Tato technologie zvyšuje energetickou soběstačnost budovy a zlevňuje náklady na provoz.

  Infrastruktura druhé etapy JVTP není tvořena pouze prostory, ale její součástí je i laboratorní vybavení, které je k dispozici jak pro stálý pronájem, tak pro krátkodobé zapůjčení.

  Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. provozuje v rámci společné regionální iniciativy Jihočeský Digi Hub testovací laboratoře pro nové technologie (AI, RPA, VR + AR). V testovací laboratoři mohou zájemci za pomoci týmu expertů poznat nové technologie, zjistit, jak je možné konkrétní technologii zapojit do běžných procesů organizace a jak s její pomocí stávající procesy zrychlit, zpřesnit, zlevnit, zefektivnit. Testovací laboratoře jsou připravené pro malé a střední podniky, vzdělávací instituce, veřejnou správu a další organizace, které si chtějí vyzkoušet možnosti a obsluhu nových technologií před jejich vlastním nákupem a implementací do činnosti těchto organizací. Tým odborných poradců je připraven poradit s technickým řešením odpovídajícím specifickým potřebám organizace a s možností využití programů na podporu zavádění nových technologií a inovací do firemního prostředí.

  Projekt JVTP, etapa II.A je součástí obecně pojímaného přístupu Jihočeského kraje k poskytování služeb pro podporu podnikání. Jako takový je park leaderem širší inovační infrastruktury v regionu, která zahrnuje organizace zabývající se výzkum a vývojem, transferem technologií a podporou zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe.

  Tento přístup je zastřešen projektem Jihočeského kraje s názvem Smart Akcelerátor + I v Jihočeském kraji, jehož cílem je propojit dílčí podpůrné nástroje zaměřené na rozvoj inovací v regionu a vytvořit efektivní inovační systém, který bude poskytovat komplexní řešení podpory inovačního prostředí. Současný projekt, realizovaný v letech 2023-2026, navazuje na dvě úspěšně realizované fáze nástroje Smart akcelerátor (SA) v Jihočeském kraji (SA1 a SA2). Předchozí etapy napomohly vzniku a rozvoji inovačního ekosystému propojujícího klíčové aktéry působící v oblasti vědy, výzkumu a inovací v Jihočeském kraji. Byly ustanoveny struktury, které se podílejí pravidelně na řízení regionálního inovačního ekosystému (Komise pro inovace Jihočeského kraje, krajské inovační platformy, pracovní tým projektu složený ze zástupců JVTP a JčK, síť spolupracujících regionálních aktérů).
  Cílem pokračujícího projektu je další posilování funkčních vazeb mezi aktéry v regionu a využívání výstupů strategických projektů a intervencí ve prospěch rozvoje kraje. Strategické oblasti, na které se zaměřuje projekt Smart akcelerátor + I v Jihočeském kraji:
  • Digitální region
  • Chytrá řešení pro region
  • Podpora vyšší inovační výkonnosti regionu
  • Energetika
  • Transfer znalostí a technologií)

  Zapojení do sítí spolupráce je důležitým předpokladem pro získávání validních informací a tím i pro poskytování kvalitních služeb. Z tohoto pohledu je podstatné členství JVTP, a.s. ve Společnosti vědeckotechnických parků, které přináší kontakty na řadu dalších institucí a informace z různých oblastí relevantních pro chod vědeckotechnického parku. V rámci svého regionálního zastoupení využívají Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s. a Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. služeb JVTP formou virtuálních kanceláří.

  JVTP, a.s. je členem Regionálního potravinářského klastru, jehož členy jsou podniky a výzkumné organizace z oboru potravinářství a další podpůrné organizace. Díky členství v klastru má JVTP, a.s. možnost spolupracovat se členy klastru. Provázanost s Regionálním potravinářským klastrem je posílena i tím, že klastr v současnosti využívá virtuální kancelář v prostorách JVTP.

  Spolupráce s vysokými školami

  JVTP, a.s. spolupracuje se všemi VŠ v Jihočeském kraji jednak formou společných projektů, dále v rámci zapojení do platforem a komisí podporujících inovace v jihočeském regionu a také pořádáním přednášek, exkurzí, seminářů pro studenty. V rámci regionálních a národních programů zprostředkovává spolupráci s univerzitami a výzkumnými organizacemi z celé ČR. V tematických projektech navazuje spolupráci i se zahraničnímu univerzitami ze Slovenska, Rakouska, Maďarska, Německa, Polska apod.

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  ANO
  ANO
  obchodní plány
  ANO
  ANO
  technologické poradenství
  ANO
  ANO
  patentové poradenství
  NE
  ANO
  certifikační poradenství
  ANO
  NE
  finanční poradenství
  NE
  NE
  účetnictví
  ANO
  ANO
  právní poradenství
  ANO
  ANO
  marketingové poradenství
  ANO
  ANO
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  NE
  NE
  sekretariát
  ANO
  NE
  telefonní centrála
  ANO
  NE
  telefon, fax
  ANO
  NE
  kopírování
  NE
  NE
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  NE
  NE
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  ANO
  NE
  počítač pro technické použití
  ANO
  NE
  dílny
  ANO
  NE
  laboratoře
  NE
  NE
  přístup k databankám
  ANO
  NE
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  NE
  NE
  vlastní kapitál
  NE
  NE
  kredity
  NE
  ANO
  příspěvky
  ANO
  NE
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  ANO
  výhradně podle skutečných nákladů
  NE
  výhradně paušály
  NE
  paušál a příplatek podle použití
  NE
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  ANO
   
  elektřina
  ANO
   
  ostatní
  ANO
   
  celkem
   
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  726-1210
   
  výrobní plochy
  618-1030
   
  ostatní
  360
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  26
  3
  29
  Počet pracovníků
  94
  8
  102
  Pronajatá plocha m2
  1710
  159
  1869
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
  4235 m2
   
  Zastavěná pl. parku
  1422 m2
   
  Užitná plocha
  3107 m2
   
  – pronajatá plocha
  1869 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  1238 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  bluematic
  IČO: 05367786
  Společnost se zabývá výstavbou a provozováním sítí pro technologie Internetu věcí a výrobou zařízení pro sběr dat (čidla). Hlavními charakteristikami naší sítě je velký dosah základnových stanic (až 40 km v terénu, jednotky kilometrů v zástavbě) a nízká energetická náročnost používaných zařízení. Veškeré použité síťové technologie pochází z vlastního vývoje a výroby. Jedná se o společnost s virtuální kanceláří ve vědeckotechnickém parku.

  Jan Dolejší
  WWW: http://https://bluematic.cz/cz/

  Technologie:
  0801 – Měřící a regulační technika
  0907 – Zpracování signálů

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  A-SPEKTRUM s.r.o.
  IČO: 63907551
  Společnost se dlouhodobě zaměřuje na územní plánování, architektonické projektování, poradenství a posuzování vlivů staveb na životní prostředí EIA/SEA. V oblasti zájmu této společnosti je zejména řešení nového způsobu bytové výstavby, vhodného pro menší sídla a nízkopříjmové obyvatele, tzv. domkodomy®. Využívá inovativní a smart řešení a vynálezy pro snížení uhlíkové stopy, úspory energií, vody i surovin a dosažení zdravého obytného prostředí.

  Stanislav Kovář
  Tel.: +420604602972
  E-mail: aspektrum@volny.cz

  Technologie:
  0200 – Energetika

  Odvětví:
  45 – Stavebnictví
  73 – Výzkum a vývoj

   

  ab3d
  IČO: 17863643
  Společnost ab3d s.r.o. se specializuje na poskytování široké škály služeb v oblasti 3D vizualizací, skenování, 3D tisku a převodu modelů do virtuální či rozšířené reality. Díky našim technologiím jsme schopni poskytovat vysoce kvalitní 3D modely pro realistické animace, interaktivní webové prezentace i 3D tisk. V této oblasti nabízíme i školení a workshopy pro firmy a školy. Poskytujeme také poradenství a hledáme nové způsoby automatizace a praktického uplatnění těchto technologií.

  Václav Čech
  Tel.: +420605708148
  E-mail: cech.vasek@gmail.com
  WWW: http://www.ab3d.cz

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie
  0304 – Ostatní výrobní technologie
  0404 – Digitální média
  0411 – Multimediální technologie
  0416 – Technologie pro tvorbu softwaru
  0418 – Virtuální postupy
  9007 – Výrobky z plastů
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  ADVENTURER SOLUTIONS
  IČO: 10675078
  V Adventurer Solutions s.r.o. se zaměřují na vývoj mobilní aplikace Adventurer, která slouží uživatelům jako jedinečný pomocník při plánování outdoorových aktivit a orientaci na trase. Zážitky jsou v životě mnohem více než věci, které vlastníme a proto chtějí lidem přinášet momenty, na které budou vzpomínat do konce života.

  Karel Šimek
  Tel.: +420737178238
  E-mail: karelsimek@adventurer.space
  WWW: https://www.adventurerapp.com/cs

  Technologie:
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  92 – Rekreační, kulturní a sportovní činnosti

   

  AI TEK s.r.o.
  IČO: 174 66 20
  Firma zabývající se umělou inteligenci, která svojí činnost zaměřuje na dvě klíčové oblasti. První oblast je edukativní činnost a pomoc při budování nové komunity expertů z oblasti umělé inteligence v regionu a to na všech stupních vzdělávacího systému a druhou oblastí je výzkum a vývoj nových aplikací AI-umělé inteligence. Cílem je vybudovat komunitu AI expertů, pomáhat firmám při digitální transformaci AI technologií a pracovat na nových výzkumných projektech s možností využití AI – umělé inteligence.

  Jonáš Benjamin Tekel
  Tel.: +420 721 045 009
  E-mail: aitek.hub@gmail.com
  WWW: http://https://aitek.digital/

  Technologie:
  0409 – Umělá inteligence
  0600 – Řízení
  0601 – Bionika
  0900 – Mikroelektronika
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti

   

  DOMINANT GENETIKA s.r.o.
  IČO: 09742069
  Společnost Dominant genetika s.r.o. realizuje aplikovaný výzkum v oblasti molekulární biologie, genomické selekci a monitoringu zdravotního stavu chovů drůbeže v našich šlechtitelských programech, což umožní zrychlit i zefektivnit proces šlechtění. Cílem je zachovat a zvýšit kvalitu našich produktů v originálním šlechtitelském programu, který je na tuzemském i světovém trhu známý již přes 30 let. Výstupem jsou neustále se obnovující a zušlechťované linie a sub linie slepic nosného typu s obchodním názvem DOMINANT (zhruba 40 linií) chráněných nejen v EU, registrovanou OZ a zařazených v ČR do Národního programu ochrany a uchování genetických zdrojů pro zemědělství.

  RNDr. Milan Tyller
  Tel.: +420 602 642 557
  E-mail: info@dominant-cz.cz
  WWW: http://https://dominant-cz.cz/

  Technologie:
  0101 – Zemědělská biologie
  0106 – Genové technologie

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  Fiedler AMS
  IČO: 03155501
  Firma Fiedler AMS, s.r.o. se zabývá výrobou a vývojem elektrických zařízení pro aplikace ve vodohospodářství a pro ochranu životního prostředí. Firma spolupracuje na výzkumu a vývoji nových systémů s vědeckými pracovišti. Monitorovací a měřící systémy vyvíjené firmou Fiedler AMS, s.r.o. patří v České republice mezi zavedené ve svém oboru a díky své modulárnosti mají potenciál se uplatnit i v dalších oborech.

  Jindřich Fiedler
  Tel.: +420 386 358 274
  Fax: +420 386 358 274
  E-mail: info@fiedler.company
  WWW: http://www.fiedler-magr.cz/cs

  Technologie:
  0800 – Měřící a regulační technika
  1505 – Měřící a analytické přístroje pro ochranu životního prostřed

  Odvětví:
  31 – Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených
  32 – Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů

   

  GENLABS s.r.o.
  IČO: 01853805
  Genetická laboratoř GENLABS je registrované a akreditované zdravotnické zařízení nabízející v současnosti více než 30 různých genetických testů zejména z oblasti farmakogenomiky, nutrigenomiky, onkogenetiky a hemokoagulace. Laboratoř aktivně spolupracuje s Jihočeskou univerzitou formou pedagogickou dále vedením bakalářských a diplomových prací, realizací studentských výzkumných projektů a poskytováním bezplatných odborných praxí a stáží v genetické laboratoři. Cílem společnosti GENLABS s.r.o. je nejen poskytování kvalitních služeb využívajících nejnovějších poznatků a metodických přístupů genetiky a molekulární biologie, ale také rozšíření povědomí široké veřejnosti o významu genetické diagnostiky a jejího přínosu v oblasti preventivní medicíny a racionální farmacie.

  Mgr. Dagmar Riegert Bystřická, PhD
  Tel.: +420 603 286 725
  E-mail: dagmar.bystricka@genlabs.cz
  WWW: http://www.genlabs.cz

  Technologie:
  0102 – Biomedicina
  0402 – Bioinformatika

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  Guide Group
  IČO: 07154658
  Guide Group s.r.o. je firma zabývající se vývojem softwarů pro rozvoj cestovního ruchu. Primárně se Guide Group zaměřuje na oblast průvodcovské činnosti jejichž cílem je usnadnit práci průvodcům a ušetřit čas CKA a kulturním objektům při hledání vhodného pracovního partnera. Rovněž Guide Group poskytuje podporu studentům, kteří hledají praxi v cestovním ruchu a potřebují získat cenné zkušenosti z terénu. Celým konceptem je spojovat mezi sebou jednotlivé segmenty cestovního ruchu a zařídit jejich vzájemnou efektivní komunikaci. Jedná se o společnost s virtuální kanceláří ve vědeckotechnickém parku.

  Karel Šimek
  Tel.: +420 737 178 238
  E-mail: obchod@guidegroup.cz
  WWW: http://guidegroup.cz/

  Technologie:
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  HackFood
  IČO: 17439388
  Firma HackFood s.r.o. je česká firma zabývající se vývojem a produkcí zdravých potravin, které jsou obohaceny o přírodní bioaktivní látky s konkrétním, známým a vědecky podloženým efektem. Finální produkt je tak nutričně hodnotnou potravinou “hacknutou” o specifické zdravotní benefity, které produktu propůjčuje přidaná bioaktivní látka. Receptury jsou tvořeny tak, aby reagovaly nejen na aktuální trendy ve stravování, ale také aby reflektovaly problémy a potřeby s kterými se dnešní společnost potýká (problémy s trávením, nedostatek energie, hormonální dysbalance, záněty atd…)

  Daniel Kotrba
  Tel.: +420775 370 951
  E-mail: info@hackfood.cz
  WWW: https://www.hackfood.cz/

  Technologie:
  0104 – Biotechnologie (ostatní)

  Odvětví:
  15 – Výroba potravin a nápojů

   

  HEAT ME
  IČO: 26042665
  Firma HEAT ME a.s., innovation & efficient heating technology se zabývá vývojem, výrobou, prodejem a instalací zařízení k produkci a regulaci tepla zejména z obnovitelných zdrojů energie. Nosnými produkty společnosti jsou mimo jiné, nejefektivnější kogenerační jednotky, a carbonové topné infrafolie. Dalším produktem je interiérové dodatečné zateplení „zevnitř“ 1mm tenkostěnným termoaktivním nástřikem pro významné dosažení úspory nákladů na vytápění, odstranění vlhkosti, vytvoření komfortu v obytných i ostatních prostorách staveb. Jedná se o společnost s virtuální kanceláří ve vědeckotechnickém parku.

  Tel.: +420734402422
  E-mail: info@heatme.cz
  WWW: http://www.heatme.cz

  Technologie:
  9002 – Technická zařízení

  Odvětví:
  45 – Stavebnictví
  73 – Výzkum a vývoj

   

  HERBAVITA CZ s.r.o.
  IČO: 08882967

  HERBAVITA CZ s.r.o.
  Společnost HERBAVITA CZ s.r.o. se specializuje na vývoj a distribuci doplňkových krmiv pro hospodářská zvířata, založených na přírodní bázi. Hlavním smyslem je omezení nadměrného užívání antibiotik a dalších léčiv v oblasti chovu hospodářských zvířat – dojný skot, masný skot, chov drůbeže a prasat. Podílí se na vývoji přírodních doplňkových krmiv podporujících přirozenou imunitu zvířat a zvyšujících jejich celkovou odolnost a užitkovost, bez vzniku škodlivých reziduí či rezistence a také se zabývá vývojem inovativního SW pro monitoring zdravotního stavu zvířat na farmě a pro optimalizaci složení krmné dávky.

  Ing. Ondřej Otáhal
  Tel.: +420 770 617 061
  E-mail: otahal@herbavita.eu
  WWW: http://https://www.herbavita.eu/CZE/home

  Technologie:
  0101 – Zemědělská biologie

  Odvětví:
  01 – Zemědělství, myslivost a související činnosti

   

  Holistic management
  IČO: 26093219
  Společnost Holistic management s.r.o. pomáhá firmám k dosahování měřitelného navýšení výkonu při maximálním zapojení a spokojenosti zaměstnanců za využití inovativních metod Celostního managementu (Holistic Management) vycházejícího z principů práce s tzv. živými systémy, Podnětově – kompatibilní Opatření (Incentive-compatible regulation), firemní DNA, transformačních postupů z NLP apod. Pro záchranu před či po vyhoření výkonově zaměřených osob (manažeři, sportovci) jsme vyvinuli unikátní koncept propojující zdraví a výkonnost Health Tuning®. Nedílnou součástí portfolia společnosti je vzdělávácí část Kompetenční akademie® zaměřující se na výcviky manažerů, interních lektorů, profesionálních koučů a také na spolupráci v rámci přednášek a publikační činnosti na vybraných univerzitách v ČR.

  Leoš Kubíček
  Tel.: +420 724 250 603
  E-mail: leos.kubicek@holistic-management.cz
  WWW: https://www.kompetencni-akademie.cz

  Technologie:
  0600 – Řízení
  0603 – Ostatní postupy řízení
  0604 – Organizace a řízení

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  i2LResearch Europe
  IČO: 27845281
  i2LResearch Europe s.r.o. je pobočkou mezinárodní společnosti s pobočkami v České republice, Velké Británii, Španělsku a USA. i2LResearch Ltd se zabývá testováním účinnosti biocidních přípravků a přípravků na ochranu rostlin. Česká pobočka se zaměřuje především na testování insekticidů, repelentů a herbicidů, ale spolu s dalšími pracovišti společnosti dokáže zajistit komplexní služby od monitoringu škůdců přes ekotoxikologické studie a testy účinnosti po registraci přípravků ve všech státech EU, USA a Kanadě. i2LResearch Ltd​ rovněž nabízí in-vitro testy antiparzitárních a desinfekčních přípravků. Česká pobočka je držitlem osvědčení GLP a GEP.

  Pavel Foltan
  E-mail: pavel@i2lresearch.com
  WWW: http://i2lresearch.com/

  Technologie:
  0100 – Biotechnologie

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  LARX
  IČO: 02916428
  Firma LARX s.r.o. byla založena za účelem vývoje prostředí pro software tzv. chytrých domácností nebo také domácí automatizace (ovládání různých prvků domácnosti přes mobilní telefon). V přímé spolupráci s rakouskou firmou, která vlastní licenci na operační systém LOXONE pro ovládání chytrých domácností a je výrobcem a jediným vlastníkem celé technologie domácí automatizace LOXONE, vyvíjí inovativní aplikaci (upgrade) pro uživatelské rozhraní tohoto systému (ovládání chytré domácnosti přes telefony, tablety, atd.).

  Radek Bartuška
  Tel.: +420 728 200 150
  E-mail: bartuska@digitalnidomy.cz
  WWW: http://www.larx.cz/

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  Mycoprogress, spol. s r.o.
  IČO: 09284915
  Společnost MycoProgress, spol. s r.o. se zabývá vývojem nových pěstebních biotechnologií optimálních pro produkci jedlých a léčivých hub. Předmětem našeho zájmu jsou druhy hub s výraznými zdravotními a chuťovými benefity, u nichž nejsou v současnosti v ČR vypracovány dostupné pěstební technologie vhodné pro produkci dostatečného množství kvalitních produktů. Prioritně se zabýváme medicinální houbou druhu Cordyceps militaris (housenice červená). Společnost řeší technologii komplexně, a to postupně v těchto krocích: izolace kmenů hub, optimalizace pěstebních podmínek pro produkci sadby i plodnic, testování kvality, vývoj prototypů pěstebních zařízení a nových typů houbových výrobků především pro potravinářství i krmivářství. Cílem je vypracovat špičkové technologie od pěstování po výrobu produktů se zřetelem na obsah léčivých bioaktivních látek, ekonomiku, bezodpadovou produkci a využití tuzemských surovin, včetně poradenství.

  Oto Hausenblas

  Technologie:
  0104 – Biotechnologie (ostatní)

  Odvětví:
  15 – Výroba potravin a nápojů
  73 – Výzkum a vývoj

   

  Natura ImunEco
  IČO: 06331785
  Firma NATURA IMUNECO, s.r.o. je výhradně česká firma, jejíž hlavní činností je výroba produktu Vitestin® a výzkum jeho vlivu na zánětlivá onemocnění zažívacího ústrojí, zejména na Crohnovu chorobu, Ulcerózní kolitidu, ale také na idiopatické onemocněních střev. Firma úzce spolupracuje s pacienty, kterým byly tyto diagnózy stanoveny.

  Ing. Jiří Šuster
  Tel.: +420 383 579 181
  E-mail: INFO@NATURAIMUNECO.CZ
  WWW: http://www.vitestin.cz

  Technologie:
  0102 – Biomedicina

  Odvětví:
  15 – Výroba potravin a nápojů
  73 – Výzkum a vývoj

   

  NaučímeAI s.r.o.
  IČO: 19378289
  Společnost zabývající se tvorbou výukových materiálů v oblasti využití AI pro školství a další obory. Buduje též stejnojmennou vzdělávací platformu specializovanou na AI. Tato platforma nebude sloužit pouze k distribuci našich vlastních materiálů, ale také poskytne prostor pro ostatní subjekty, které chtějí sdílet nebo monetizovat své vzdělávací zdroje.

  Štěpán Janás
  Tel.: +420602 428 700
  E-mail: info@naucime.ai
  WWW: https://naucime.ai/

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0409 – Umělá inteligence

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  93 – Ostatní služby

   

  Regionální potravinářský klastr
  IČO: 72054956
  Posláním a cílem klastrové organizace je vyvíjet podnikatelské a nepodnikatelské aktivity, vývojové a výzkumné činnosti a poskytovat služby ve prospěch celkového rozvoje členů klastrové organizace. Základní vizí je v následujících třech letech aktivizovat stávající členy, případně najít další členy, kteří budou mít zájem spolupracovat v rámci klastrové organizace.

  Ladislav Skořepa
  Tel.: +420 607 281 069
  E-mail: ladislav.skorepa@gmail.com
  WWW: http://www.repok.cz/

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie

  Odvětví:
  15 – Výroba potravin a nápojů
  73 – Výzkum a vývoj

   

  REWORK AUTOMATION
  IČO: 14400561
  ReWork Automation s.r.o. je první společnost v Jihočeském kraji, která pomáhá firmám prostřednictvím softwarových nástrojů automatizovat a digitalizovat firemní procesy. Kombinací zkušených odborníků z celých Čech a Slovenska s jihočeskými začátečníky, vytváří v Jihočeském kraji kompetentní odborníky a přináší nové možnosti profesního uplatnění. Cílem je pomáhat firmám využívat nové technologie a prostřednictvím nich přinášet byznysu skutečnou hodnotu. V ReWork Automation s.r.o. vsázíme vše na znalosti, inovace a nadšení do technologií v kombinaci s lokální působností v Jihočeském kraji a díky tomu poskytujeme ucelená a funkční digitální řešení, která můžou změnit i váš byznys. Jedná se o společnost s virtuální kanceláří ve vědeckotechnickém parku.

  Václav Hlaváček
  E-mail: info@reworkautomation.cz

  Technologie:
  0301 – Využití počítačů ve výrobě, řízení a plánování, robotika
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  0602 – Řízení inovací
  0604 – Organizace a řízení
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti

   

  SHIELD SYSTÉM s. r. o.
  IČO: 06376428
  Společnost Shield System s.r.o. byla založená v roce 2017 za účelem výzkumu a vývoje elektronických zařízení, systémů pro průmyslové aplikace a energetiku. Další nápad nás zavedl k vývoji komunikačních, pozičních systémů a výrobu elektroniky z vlastního vývoje. Nezapomínáme i na naše nejmenší budoucí vývojáře a proto se zabýváme vývojem aplikačního prostředí pro předškoláky.

  Eduard Čeněk

  Technologie:
  0200 – Energetika
  0403 – Širokopásmová telekomunikace
  0903 – Vysokofrekvenční elektronika
  9002 – Technická zařízení
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  Ústav výzkumu globální změny AV ČR – Oddělení ukládání uhlíku v krajině
  IČO: 86652079
  Oddělení se mimo jiné podílí na realizaci projektu Czechglobe, jehož cílem je vybudování výzkumné infrastruktury, která umožní komplexní výzkum problematiky globální změny klimatu a souvisejícího společenského rozměru. Výsledky jsou využitelné především ve státní správě v oblasti ochrany životního prostředí, územního plánování a zemědělství. Cenné však také mohou být pro firmy podnikající v lesnictví a zemědělství, stejně jako ve všech oborech, pro které je důležitá kvalita půdy.

  Tel.: +420 511 192 221
  E-mail: centrum@czechglobe.cz
  WWW: www.czechglobe.cz

  Technologie:
  1507 – Zařízení pro ochranu životního prostředí (ostatní)

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  Virtual Lab, s.r.o.
  IČO: 08065811
  Celý projekt Virtual Lab vychází z konceptu Holistic Management, který garantuje zlepšení výkonu firem, týmů i jednotlivců. Koncept již osvědčeně a dlouhodobě funguje v rámci firemního vzdělávání, ale také při nastavení celé společnosti. Pro zvýšení efektivity a užitku celého Holistic Managementu využívá firma virtuální realitu. Tím se stala první v České republice, s využíváním virtuální reality pro firemní a manažerské vzdělávání.

  Leoš Kubíček
  Tel.: +420 724 250 603
  WWW: https://www.virtual-lab.cz/

  Technologie:
  0418 – Virtuální postupy

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  voltix s.r.o.
  IČO: 06227767
  Společnost voltix s.r.o. se zabývá návrhy, vývojem a stavbou sofistikovaných řešení fotovoltaických elektráren s důrazem na maximální soběstačnost a využití veškeré vyrobené energie přímo v objektu. Po důkladné analýze spotřebního profilu daného domu, malého provozu, simulujeme a navrhujeme řešení chytrého využití energie ze slunce. Navrhujeme a vyvíjíme kvalitní jedinečná řešení tam, kde nelze z technických důvodů napájet dům ze sítě, či nelze realizovat přetoky z fotovoltaické elektrárny zpět do sítě. Naše řešení se vyznačují otevřenou technickou architekturou, opravitelností a tlakem na použité komponenty převážně z EU.

  Petr Troják
  Tel.: +420601 370 007
  E-mail: info@voltix.cz
  WWW: https://voltix.cz/

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  WINDTHERAPY CENTER s.r.o.
  IČO: 21007870
  Firma WINDTHERAPY CENTER s.r.o. je česká firma zabývající se výzkumem vlivu větru na fyziologii a mentalitu člověka a provozováním rehabilitačních terapeutických cvičení s osobami se zdravotními i duševními problémy ve větrném tunelu a prostřednictvím tandemových seskoků.

  Martina Bednářová
  Tel.: +420 775133314 
  E-mail: martinabednarova@post.cz

  Technologie:
  0704 – Systémy pro medicinu a zdravotnictví

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  93 – Ostatní služby

   

  Zonepi Research s.r.o.
  IČO: 17565413
  Startup zabývající se vývojem hardwaru v oblasti AI, robotiky a elektroniky pro oblasti školství a průmyslu. Zaměřuje se na osvětu budoucí generace v oblasti digitálních technologií. Součástí společnosti je vzdělávací tým složený ze zkušených lektorů, který pro děti i dospělé pořádá vzdělávací workshopy v oblasti robotiky, elektrotechniky a virtuální (rozšířené) reality.

  Bc. MICHAL PRENNER

  Technologie:
  0414 – Paralerní počítače
  0600 – Řízení
  0801 – Měřící a regulační technika
  0900 – Mikroelektronika
  0906 – Mikroelektronika (ostatní)

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  73 – Výzkum a vývoj
  93 – Ostatní služby

 • Název subjektu:
  VReduMED
  Země:
  Německo
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: VReduMED zlepší spolupráci mezi vzdělávacími institucemi z oblasti zdravotnictví a dodavateli zdravotnickéých technologií, zejména malými a středními podniky/startupy, s využitím virtuální a rozšířené reality k obohacení vzdělávání studentů zdravotnických oborů a zvyšování kvalifikace zdravotnických pracovníků, k podpoře zavádění asistenčních systémů MedTech do zdravotnického sektoru a k nastartování společného vývoje řešení MedTech orientovaných na poptávku, aby se práce v oblasti péče stala atraktivnější a v budoucnu zajistila vysoce kvalitní služby péče. Projekt vychází z projektu VReduNET (ATCZ256), který se zabývá využitím virtuální a rozšířené reality (VR/AR) ve vzdělávání.
  Partnerství VReduMED tvoří 10 partnerských organizací z 5 středoevropských zemí: CZ, SK. AT, HU, DE. Projektový region byl vymezen tak, aby odrážel situaci v oblasti péče i společné výzvy v oblasti vzdělávání zdravotnických pracovníků v sousedních středoevropských regionech, které představují instituce pro vysokoškolské vzdělávání v oblasti zdravotní péče i klastry se sítěmi MedTech a IT firem, ekonomický institut a specializovanou vzdělávací výzkumnou organizaci.
  Hlavními strategickými výstupy budou Plán pro VR v produktech/službách MedTech a Příručka pro integraci VR do vzdělávání v oblasti péče. Konsorcium vytvoří nadnárodní fórum pro vzdělávání v oblasti péče, které bude usměrňovat spolupráci odborníků na péči s MedTech společnostmi a odborníky na VR. Budou zřízeny tři laboratoře VR pro demonstrační sezení a testy použitelnosti. Šest různých pilotních akcí bude testovat různé případy využití VR a spojí cílové skupiny v rámci spolutvůrčích inovačních workshopů a nadnárodních hackathonových interakcí. Společně se studenty a učiteli v oblasti péče se pilotních akcí zúčastní více než 90 organizací. Všichni partneři budou spolupracovat na identifikaci inovativních projektových konceptů pro vývoj řešení založených na VR pro sektor péče. Partneři budou průběžně podporovat 25 organizací při vývoji VR založených na VR pro sektor péče i po skončení projektu.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:

  Název subjektu:
  AI Catalyst for SME’s
  Země:
  Rakousko
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Česká republika a Rakousko mají v praktickém využití řešení umělé inteligence co dohánět. Podíl podniků využívajících aplikace AI je v obou zemích hluboko pod 10 % (rok 2020, resp. 2021). Zejména v malých a středních podnicích panuje nejistota a nejasnosti ohledně toho, jak lze AI smysluplně využít k řešení specifických firemních problémů a čerpat tak z AI výhody. Tyto problémy často
  prohlubuje nedostatek lidských a finančních zdrojů. Přesto je AI jedním z TOP aktuálních témat Evropské unie. Jádrem přístupu EU k budování odolnosti v digitálním věku je Evropská strategie pro umělou inteligenci z roku 2018, která ve svém jádru podporuje AI, jež „přináší prospěch lidem a celé společnosti“. V roce 2019 byla rozšířena o zaměření na „důvěryhodnou AI“, která má tuto vizi naplnit
  (Evropská komise, 2018, 2019). Nedávno přijatý Akt Evropské unie o umělé inteligenci činí první legislativní kroky k regulaci umělé inteligence (Evropská komise, 2023). Smysluplné využívání AI nabízí podnikům velké příležitosti a může významně přispět k hospodářskému pokroku a globální konkurenceschopnosti. Projekt AI Catalyst for SMEs přispívá k uvedení know-how z výzkumu do
  praxe, včetně toho, jaké možnosti využití AI nabízí, jaká řešení AI lze aplikovat na jaké problémy, a ukazuje zásadní klíčové faktory pro úspěšnou implementaci AI. Kromě toho jsou možné aplikace reflektovány z etického hlediska. Identifikace a analýza dobrých případů spouští ve firmách procesy učení a přemýšlení.

  Online platforma, která bude k dispozici všem zájemcům i po skončení projektu, slouží jako znalostní platforma, ale také jako platforma příkladů dobré praxe, která zahrnuje výstupy projektu, jako je například AI Readiness Radar, s jehož pomocí mohou firmy provést vlastní kontrolu
  své připravenosti na AI. V rámci přeshraničních projektových aktivit jsou společnosti informovány a školeny o přínosech a možnostech využití umělé inteligence. To zahrnuje společný přeshraniční vývoj AI Readiness Radar, školicí modul AI pro manažery, vývoj a reflexi příkladů dobré praxe, AI SDT Labs, online platformu a Dny AI. Budou vypracována doporučení pro politické činitele v Rakousku a České
  republice s cílem zajistit, aby budoucí strategie v oblasti AI zohledňovaly poznatky a zkušenosti i vyvinuté nástroje a byly projednávány na politické úrovni. Projekt AI Catalyst for SMEs se řídí inovativním a participativním přístupem. Do vývoje a testování výstupů projektu jsou aktivně zapojeny firmy ze všech programových regionů. Kromě firem, zejména malých a středních podniků, projekt
  oslovuje krajské samosprávy, tvůrce politik, vědeckou komunitu, společnost a organizace na podporu podnikání.

  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:

  Název subjektu:
  Crossborder Start-up Point
  Země:
  Rakousko
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Společnou výzvou programového území je potřeba přeshraniční spolupráce v oblasti podpory startupů identifikovaná v úspěšně zrealizovaném přeshraničním projektu S3CoupleNet zaměřeném na spolupráci inovačních aktérů v jižních Čechách a Horním Rakousku, podpořená podepsaným memorandem o spolupráci hejtmanů obou krajů a s ním související realizované přeshraniční „soutěži“ podnikatelských nápadů a startupů Jihočeského kraje a Horního Rakouska s názvem „Crossborder Idea & Startup Contest“. Cílem projektu je vytvoření přeshraniční česko-rakouské podpůrné sítě pro start-upy v jižních Čechách a Horním Rakousku. Zahrnuje přeshraniční Startup Pointy se službami a podpůrnými nástroji pro začínající inovativní podnikatele (mladé podnikatele do 10 let existence) s potenciálem stát se startupem (potenciál rychlého růstu a vysoké přidané hodnoty), nositele zajímavých podnikatelských nápadů, startupy, zakladatele, coworkingová centra, univerzitní a výzkumné týmy, mentory, investory, tzv. regionální patrioty. Hlavním výstupem projektu je založení a provoz startup pointů včetně jejich metodiky se zaměřením na fungující spolupráci startupové komunity. Pilotně odzkoušená metodika bude přenesená do praktického fungování Startup Pointů a pomůže vytvořit jedinečný, dosud neexistující, společný česko-rakouský pracovní prostor pro startupy, kteří budou moci využít komplexních služeb a přeshraniční podpůrné a znalostní sítě a posouvat své podnikatelské nápady do úspěšné podnikatelské praxe. Metodika může být přenesena do jiných regionů. Bude představena dalším aktérům z programového území na závěrečné konferenci. Projekt bude zaměřen na podnikatele se záměrem proniknout na mezinárodní trhy a v první fázi na sousední přeshraniční region. Jedná se o podnikatele, kteří hledají profesionální pracovní prostředí, v němž mohou rozšířit své kontakty, učit se od zkušených podnikatelů a optimalizovat své podnikatelské procesy a zintenzivnit / akcelerovat svoji podnikatelskou činnost díky nástrojům a službám podpory.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Cookies settings
Souhlasím
Odmítám
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings