Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., České Budějovice

Poslední aktualizace: 15.06.2020 09:05

Lipová 1789/9
37005 České Budějovice
Tel.: +420 383 579 111
E-mail: info@jvtp.cz
WWW: http://jvtp.cz

Odkaz na mapu: zde

IČO: 28080581
Ředitel: Mgr. František Mlčák (reditel@jvtp.cz)

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: akreditovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 1.12. 2014

  Zakladatel(é): JVTP, a.s., Jihočeský kraj
  Majitel(é): JVTP, a.s.
  Provozovatel(é): JVTP, a.s.

  Typ hospodářského subjektu: akciová společnost
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: inovativní záměr, spolupráce s dalšími subjekty z regionu

 • Charakteristika parku

  Úvod

  Projekt druhé etapy JVTP byl realizován společností Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., která je ze 100 % vlastněna Jihočeským krajem. Tato společnost je zároveň správcem nově vzniklé budovy.

  Posláním a smyslem JVTP je primárně podpora podnikání v jihočeském regionu, v širším kontextu však i v celé České republice. JVTP je vhodný jak pro malé a střední inovativní firmy, řešící otázku vhodných prostor pro svůj růst, tak pro absolventy univerzity, kteří mohou v prostorách parku realizovat své nápady či podnikatelské záměry a odstartovat tak kariéru v optimálních podmínkách. Logická je rovněž návaznost vědeckotechnického parku na Jihočeskou univerzitu, Biologické centrum Akademie věd ČR a další výzkumné instituce a školy v regionu.

  Popis transferu technologií

  Činnosti JVTP v oblasti transferu technologií zahrnují například propojování výzkumné a aplikační sféry, poskytování asistence pro zahájení spolupráce nebo identifikování nových poznatků pro transfer technologií.
  JVTP, a.s. realizuje projekt Jihočeské podnikatelské vouchery, který je typickým nástrojem pro podporu transferu technologií. Jedná se o dotace na konkrétní spolupráce mezi MSP a V a V institucí. Finančním garantem tohoto programu je Jihočeský kraj. Za období 2014-2019 bylo realizováno 5 ročníků programu a podpořeno 80 MSP.

  Mezi transfery technologií vedoucí k uplatnění produktu lze uvést firmu Gemini PharmChem České Budějovice, a.s., která je zasídlena v druhé etapě JVTP. Podpora ze strany JVTP, a.s. spočívá ve zvýhodněném pronájmu výrobních prostor, kde mohla firma zahájit svoji činnost, a v souvisejících službách. Díky podpoře této firmě byla podána patentová žádost na novou lékovou formu u Evropského patentového úřadu, která byla vyvinuta ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR.

  Zařízení pro provzdušňování vodních ploch (solární provzdušňovač) – vynález společnosti HYDROSERVIS-UNION a.s. získal podporu týmu expertů v rámci soutěže podnikatelských nápadů Jihoczech, následně propojil JVTP a.s. společnost s Kanceláří transferu technologií, k vynálezu byla podána patentová přihláška a na základě ní udělen patent. JVTP a.s. propojil dále nositele patentu s Fakultou rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, společně zahájili spolupráci na využití patentovaného zařízení. Nadále je prostřednictvím JVTP a.s. společnost HYDROSERVIS-UNION a.s. postupně propojována s dalšími možnými investory a získává všeobecnou odbornou podporu pro uvedení vynálezu na komerční trhy.

  Ovládací software pro optimalizaci provozu MVO – ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci získala společnost HYDROSERVIS-UNION a.s. ze strany JVTP a.s. Jihočeský podnikatelský voucher na vytvoření softwaru pro optimalizaci provozu malých vodních elektráren. Na základě voucheru byla vyvinuta nová metoda řízení otáček vodních motorů pomocí čtyřkvadrantního frekvenčního měniče, díky které je možné zvýšit stávající výkon vodních elektráren až na dvojnásobek. JVTP a.s. zprostředkovala nositeli voucheru spolupráci s Kanceláří transferu technologií Jihočeské univerzity, výstup voucheru byl také v tomto případě patentován a je ve spolupráci s JVTP a.s. představován možným uživatelům.

  Výroba prototypu funkčního žebříkového nakladače ryb – jedná se o patentovaný výrobek Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity zajistila prodej patentu soukromé firmě Fish Innova s.r.o., JVTP a.s. následně poskytl společnosti Jihočeský podnikatelský voucher, který pomůže ve spolupráci s Fakultou rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity vyvinout na základě zakoupeného patentu do podrobnosti prototypu výrobku vhodného pro komerční využití.

  Výchova k inovačnímu podnikání

  JVTP, a.s. s finanční garanci Jihočeského kraje realizuje program s názvem Jihoczech – soutěž podnikatelských nápadů, jehož cílem je podpořit začínající podnikatele a nové nápady stávajících MSP v soutěži, která nabízí pro přihlášené řadu bezplatných seminářů a individuálních konzultací se záměrem přeměnit nápady v podnikatelské záměry a ty dále podpořit, aby se přeměnily do úspěšného podnikání. Za dva ročníky soutěže (2018 a 2019) bylo podpořeno 60 podnikatel nápadů.

  JVTP, a.s. dále poskytuje stáže pro studenty, kteří tak mají možnost získat poznatky z reálného provozu vědeckotechnického parku. Pracovníci JVTP, a.s. pravidelně přednáší studentům Jihočeské univerzity o činnosti JVTP, ale také obecně o funkci vědeckotechnických parků a o jejich pozici v inovačním systému.

  Poradenské služby

  Činnost JVTP, a.s. je formulována v závazku veřejné služby pro Jihočeský kraj a lze ji rozdělit do tří oblastí:
  1. management správy JVTP Etapa IIA a činnosti s tím spojené, koordinace činností nezbytných pro provoz
  2. činnosti spojené se zajištěním vztahů se zasídlenými firmami
  3. poskytování specializovaných služeb vědeckotechnického parku
  Zajištění vztahů se zasídlenými firmami spočívá jednak v komunikaci s potenciálními klienty, jednak v komunikaci se stávajícími nájemníky. Jedná se především o vyhodnocování podnikatelské činnosti zájemců s případnými doporučeními. V případě zasídlených klientů JVTP připravuje pravidelná setkání nájemníků, kde mají navázat další spolupráce.

  Poskytované služby jsou komplexní nabídkou od zpracování podnikatelských plánů, studií proveditelnosti, finančních plánů po přípravu výzkumných, vývojových a inovačních projektů včetně dotačního poradenství a zajištění ochrany duševního vlastnictví. Služby jsou k dispozici rovněž prostřednictvím zasídlených firem, proto je kladen důraz na vyváženou strukturu nájemníků.

  Inovační infrastruktura

  Jihočeský vědeckotechnický park poskytuje univerzální kancelářské a laboratorní prostory vybavené nábytkem a přístroji za zvýhodněných podmínek. K pronájmu jsou rovněž prostory poloprovozního charakteru, kde je možné otestovat si své myšlenky v podmínkách blížících se reálnému provozu, zasedací místnosti a technické zázemí.

  Součástí budovy druhé etapy JVTP je tzv. chytrý energetický bod, který umožňuje produkovat a uchovávat elektrickou energii nejen pro vlastní potřebu budovy, ale přebytky prodávat do veřejné elektrické sítě. Systém je tvořen vanadiovou baterií pracující v kombinaci s fotovoltaickým systémem umístěným na střeše a fasádě objektu. Tato technologie zvyšuje energetickou soběstačnost budovy a zlevňuje náklady na provoz.

  Infrastruktura druhé etapy JVTP není tvořena pouze prostory, ale její součástí je i laboratorní vybavení, které je k dispozici jak pro stálý pronájem, tak pro krátkodobé zapůjčení v rámci dvou laboratoří vymezených pro tyto účely. Jedna laboratoř je určena pro molekulární techniky a umožňuje provádět vše od přípravy vzorku a médií v biohazard boxech a kultivace v orbitálních třepačkách, termostatech až po uchování vzorků a následnou dokumentaci. Druhá laboratoř je vybavena konfokálním mikroskopem Leica umožňující pozorování živých buněk s dlouhodobou aktivitou v inkubační komoře s pravidelným zaznamenáváním pomocí skenování.

  Projekt JVTP, etapa II.A je součástí obecně pojímaného přístupu Jihočeského kraje k poskytování služeb pro podporu podnikání. Jako takový je nový park součástí širší výzkumné a inovační infrastruktury (nejen) v regionu, která zahrnuje organizace zabývající se výzkum a vývojem, transferem technologií a podporou zavádění výsledků výzkumu a vývoje v praxi.

  Tento přístup je zastřešen projektem Jihočeského kraje s názvem Smart Akcelerátor, jehož cílem je propojit dílčí podpůrné nástroje zaměřené na rozvoj inovací v regionu a vytvořit efektivní inovační systém, který bude poskytovat komplexní řešení podpory inovačního prostředí. JVTP zde vystupuje jako koordinátor.

  Zapojení do sítí spolupráce je důležitým předpokladem pro získávání validních informací a tím i pro poskytování kvalitních služeb. Z tohoto pohledu je podstatné členství JVTP, a.s. ve Společnosti vědeckotechnických parků, které přináší kontakty na řadu dalších institucí a informace z různých oblastí relevantních pro chod vědeckotechnického parku. Člen výboru SVTP Ing. Jaroslav Lakomý sídlí přímo v budově druhé etapy JVTP.

  JVTP, a.s. je členem Regionálního potravinářského klastru, jehož členy jsou podniky a výzkumné organizace z oboru potravinářství a další podpůrné organizace. Díky členství v klastru má JVTP, a.s. možnost spolupracovat se členy klastru. Provázanost s Regionálním potravinářským klastrem je posílena i tím, že klastr v současnosti sídlí v prostorách JVTP. Všichni členové klastru tak mohou využívat prostory a služby, které JVTP poskytuje svým nájemníkům za zvýhodněných podmínek.

  Spolupráce s vysokými školami

  JVTP, a.s. spolupracuje se všemi VŠ v Jihočeském kraji jednak formou společných projektů, dále v rámci zapojení do platforem a komisí podporujících inovace v jihočeském regionu a také pořádáním přednášek, exkurzí, seminářů pro studenty. V rámci Jihočeských podnikatelských voucherů spolupracuje s univerzitami a výzkumnými organizacemi z celé ČR. Dále má navázanou spolupráci i se zahraničnímu univerzitami ze Slovenska a Rakouska.

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  ANO
  ANO
  obchodní plány
  ANO
  ANO
  technologické poradenství
  NE
  ANO
  patentové poradenství
  NE
  ANO
  certifikační poradenství
  ANO
  NE
  finanční poradenství
  ANO
  ANO
  účetnictví
  ANO
  ANO
  právní poradenství
  NE
  ANO
  marketingové poradenství
  ANO
  ANO
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  NE
  NE
  sekretariát
  ANO
  NE
  telefonní centrála
  ANO
  NE
  telefon, fax
  ANO
  NE
  kopírování
  NE
  ANO
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  NE
  NE
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  ANO
  NE
  počítač pro technické použití
  ANO
  NE
  dílny
  ANO
  NE
  laboratoře
  NE
  ANO
  přístup k databankám
  ANO
  NE
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  NE
  ANO
  vlastní kapitál
  NE
  ANO
  kredity
  NE
  ANO
  příspěvky
  ANO
  NE
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  ANO
  výhradně podle skutečných nákladů
  NE
  výhradně paušály
  NE
  paušál a příplatek podle použití
  NE
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  ANO
   
  elektřina
  ANO
   
  ostatní
  ANO
   
  celkem
   
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  1040
   
  výrobní plochy
  810
   
  ostatní
  360
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  19
  1
  3
  23
  Počet pracovníků
  135
  1
  12
  148
  Pronajatá plocha m2
  1696
  14
  159
  1869
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
  4235 m2
   
  Zastavěná pl. parku
  1422 m2
   
  Užitná plocha
  3107 m2
   
  – pronajatá plocha
  1869 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  1238 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  bluematic
  IČO: 05367786
  Společnost se zabývá výstavbou a provozováním sítí pro technologie Internetu věcí a výrobou zařízení pro sběr dat (čidla). Hlavními charakteristikami naší sítě je velký dosah základnových stanic (až 40 km v terénu, jednotky kilometrů v zástavbě) a nízká energetická náročnost používaných zařízení. Veškeré použité síťové technologie pochází z vlastního vývoje a výroby.

  Jan Dolejší
  WWW: http://https://bluematic.cz/cz/

  Technologie:
  0801 – Měřící a regulační technika
  0907 – Zpracování signálů

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  CZ.NIC
  IČO: 67985726
  CZ.NIC je zájmové sdružení právnických osob, které spravuje českou národní doménu – doménu .CZ. V Českých Budějovicích byla v roce 2014 založena pobočka výzkumného a vývojového oddělení CZ.NIC. Laboratoře CZ.NIC mají nyní svá sídla ve čtyřech univerzitních městech a zabývají se výzkumem a softwarovým vývojem v oblasti komunikačních technologií a Internetu: internetovými protokoly, analýzou síťového provozu, pasivním i aktivním monitoringem a návrhem prototypů hardware.

  Ladislav Lhotka
  E-mail: lhotka@nic.cz
  WWW: https://labs.nic.cz/cs/

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  9001 – Řídící systémy
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  31 – Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených
  32 – Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů

   

  Czechitas z.s.
  IČO: 03205797
  Pomáháme holkám, ženám i dětem poznat svět informačních technologií. Učíme je programovat, kódovat i pracovat s daty. Organizujeme workshopy na různých úrovních pokročilosti, zaměřené na konkrétní technologie nebo znalosti, letní tábory, rekvalifikační a večerní kurzy. Inspirujeme a vzděláváme nové talenty k posílení diverzity a konkurenceschopnosti v IT. Jedná se o společnost s virtuální kanceláří ve vědeckotechnickém parku.

  E-mail: info@czechitas.cz
  WWW: https://www.czechitas.cz/cs/

  Technologie:
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  Dilen
  IČO: 62411349
  Společnost Dilen s.r.o. staví na více než 20-leté tradici, zabývá se především anti-HLA séry a od roku 1996 připravuje z těchto anti-HLA sér různé typizační plotny. Za tu dobu bylo vyrobeno více než 40 tisíc různých typizačních ploten.

  Ivan Shantila
  E-mail: dilen_com@volny.cz

  Technologie:
  0703 – Přístroje a zařízení pro medicinu (ostatní)

  Odvětví:
  24 – Výroba chemických výrobků

   

  Fiedler AMS
  IČO: 03155501
  Firma Fiedler AMS, s.r.o. se zabývá výrobou a vývojem elektrických zařízení pro aplikace ve vodohospodářství a pro ochranu životního prostředí. Firma spolupracuje na výzkumu a vývoji nových systémů s vědeckými pracovišti. Monitorovací a měřící systémy vyvíjené firmou Fiedler AMS, s.r.o. patří v České republice mezi zavedené ve svém oboru a díky své modulárnosti mají potenciál se uplatnit i v dalších oborech.

  Jindřich Fiedler
  Tel.: +420 386 358 274
  Fax: +420 386 358 274
  E-mail: info@fiedler.company
  WWW: http://www.fiedler-magr.cz/cs

  Technologie:
  0800 – Měřící a regulační technika
  1505 – Měřící a analytické přístroje pro ochranu životního prostřed

  Odvětví:
  31 – Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených
  32 – Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů

   

  Flow Battery
  IČO: 05684552
  Firma Flow Battery s.r.o. je exkluzivním zástupcem britského výrobce Vanad Redox průtočných baterií RedT. Společnost těží z detailní znalosti českého trhu, zkušeností z instalací a servisu průtočných baterií CellCube v ČR i v zahraničí.

  Radek Veber
  Tel.: +420 724 008 671
  E-mail: info@flowbattery.cz
  WWW: http://flowbattery.cz

  Technologie:
  0200 – Energetika
  0204 – Zařízení pro využití solární energie
  0206 – Zařízení pro akumulaci energie
  0208 – Zařízení pro využití větrné energie

  Odvětví:
  31 – Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených
  45 – Stavebnictví

   

  GENLABS s.r.o.
  IČO: 01853805
  Genetická laboratoř GENLABS je registrované a akreditované zdravotnické zařízení nabízející v současnosti více než 30 různých genetických testů zejména z oblasti farmakogenomiky, nutrigenomiky, onkogenetiky a hemokoagulace. Laboratoř aktivně spolupracuje s Jihočeskou univerzitou formou pedagogickou dále vedením bakalářských a diplomových prací, realizací studentských výzkumných projektů a poskytováním bezplatných odborných praxí a stáží v genetické laboratoři. Cílem společnosti GENLABS s.r.o. je nejen poskytování kvalitních služeb využívajících nejnovějších poznatků a metodických přístupů genetiky a molekulární biologie, ale také rozšíření povědomí široké veřejnosti o významu genetické diagnostiky a jejího přínosu v oblasti preventivní medicíny a racionální farmacie.

  Mgr. Dagmar Riegert Bystřická, PhD
  Tel.: +420 603 286 725
  E-mail: dagmar.bystricka@genlabs.cz
  WWW: http://www.genlabs.cz

  Technologie:
  0102 – Biomedicina
  0402 – Bioinformatika

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  Guide Group
  IČO: 07154658
  Guide Group s.r.o. je firma zabývající se vývojem softwarů pro rozvoj cestovního ruchu. Primárně se Guide Group zaměřuje na oblast průvodcovské činnosti jejichž cílem je usnadnit práci průvodcům a ušetřit čas CKA a kulturním objektům při hledání vhodného pracovního partnera. Rovněž Guide Group poskytuje podporu studentům, kteří hledají praxi v cestovním ruchu a potřebují získat cenné zkušenosti z terénu. Celým konceptem je spojovat mezi sebou jednotlivé segmenty cestovního ruchu a zařídit jejich vzájemnou efektivní komunikaci.

  Karel Šimek
  Tel.: +420 737 178 238
  E-mail: obchod@guidegroup.cz
  WWW: http://guidegroup.cz/

  Technologie:
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  HealthInspect s.r.o.
  IČO: 27444121
  Společnost HealthInspect s.r.o. je zaměřena mimo jiné na poskytování služeb souvisejících s terapeutickým monitorováním léčiv pomocí SW produktu MwPharm++, který
  byl vyvinut v rámci sesterské společnosti MEDIWARE a.s.. Nově vzniklé pracoviště v JVTP bude sloužit jako vzorové pracoviště pro poskytování SW jako služby v celém komplexu od IT služeb (využití nové verze MwPharm Online) až po laboratorní zázemí (genetická laboratoř) a laboratoř pro stanovení koncentrace léčiv v plasmě a finálně dispečink nově vzniklé služby pro partnery v tuzemsku i zahraničí. Pracoviště bude sloužit díky své vybavenosti a komplexnosti i pro prezentaci a školení zahraničních partnerů.
  Firma plánuje úzkou spolupráci na výzkumných projektech týkajících se lidské genomiky s Jihočeskou Univerzitou v Českých Budějovicích, přírodovědeckou fakultou.

  Ing. Jiří Potůček, CSc.
  WWW: http://healthinspect.cz/

  Technologie:
  0102 – Biomedicina

  Odvětví:
  85 – Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti

   

  HEAT ME a.s.
  IČO: 26042665
  Firma HEAT ME a.s., innovation & efficient heating technology se zabývá vývojem, výrobou, prodejem a instalací zařízení k produkci a regulaci tepla zejména z obnovitelných zdrojů energie. Nosnými produkty společnosti jsou mimo jiné, nejefektivnější kogenerační jednotky, a carbonové topné infrafolie. Dalším produktem je interiérové dodatečné zateplení „zevnitř“ 1mm tenkostěnným termoaktivním nástřikem pro významné dosažení úspory nákladů na vytápění, odstranění vlhkosti, vytvoření komfortu v obytných i ostatních prostorách staveb. Jedná se o společnost s virtuální kanceláří ve vědeckotechnickém parku.

  Tel.: +420 734 402 422
  E-mail: info@heatme.cz
  WWW: http://www.heatme.cz

  Technologie:
  9002 – Technická zařízení

  Odvětví:
  45 – Stavebnictví
  73 – Výzkum a vývoj

   

  Holistic management
  IČO: 26093219
  Společnost Holistic management s.r.o. pomáhá firmám k dosahování měřitelného navýšení výkonu při maximálním zapojení a spokojenosti zaměstnanců za využití inovativních metod Celostního managementu (Holistic Management) vycházejícího z principů práce s tzv. živými systémy, Podnětově – kompatibilní Opatření (Incentive-compatible regulation), firemní DNA, transformačních postupů z NLP apod. Pro záchranu před či po vyhoření výkonově zaměřených osob (manažeři, sportovci) jsme vyvinuli unikátní koncept propojující zdraví a výkonnost Health Tuning®. Nedílnou součástí portfolia společnosti je vzdělávácí část Kompetenční akademie® zaměřující se na výcviky manažerů, interních lektorů, profesionálních koučů a také na spolupráci v rámci přednášek a publikační činnosti na vybraných univerzitách v ČR.

  Leoš Kubíček
  Tel.: +420 724 250 603
  E-mail: leos.kubicek@holistic-management.cz
  WWW: https://www.kompetencni-akademie.cz

  Technologie:
  0600 – Řízení
  0603 – Ostatní postupy řízení
  0604 – Organizace a řízení

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  i2LResearch
  IČO: 27845281
  i2LResearch Ltd je mezinárodní společnost s pobočkami v České republice, Velké Británii, Španělsku a USA. i2LResearch Ltd se zabývá testováním účinnosti biocidních přípravků a přípravků na ochranu rostlin. Česká pobočka se zaměřuje především na testování insekticidů, repelentů a herbicidů, ale spolu s dalšími pracovišti společnosti dokáže zajistit komplexní služby od monitoringu škůdců přes ekotoxikologické studie a testy účinnosti po registraci přípravků ve všech státech EU, USA a Kanadě. i2LResearch Ltd​ rovněž nabízí in-vitro testy antiparzitárních a desinfekčních přípravků. Česká pobočka je držitlem osvědčení GLP a GEP.

  Pavel Foltan
  E-mail: pavel@i2lresearch.com
  WWW: http://i2lresearch.com/

  Technologie:
  0100 – Biotechnologie

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  KAKTUS Software
  IČO: 25604198
  Hlavní činností firmy KAKTUS Software je vývoj, správa s provoz informačních systémů na zakázku a vývoj a prodej informačního systému HelpDesk Studio. Tomuto vývoji se společnost věnuje koncepčně od svého založení do současnosti.“

  David Kalous
  Tel.: +420 272 108 205
  E-mail: info@kswr.cz
  WWW: https://www.kswr.cz/

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  64 – Činnosti poštovní a telekomunikační

   

  LARX
  IČO: 02916428
  Firma LARX s.r.o. byla založena za účelem vývoje prostředí pro software tzv. chytrých domácností nebo také domácí automatizace (ovládání různých prvků domácnosti přes mobilní telefon). V přímé spolupráci s rakouskou firmou, která vlastní licenci na operační systém LOXONE pro ovládání chytrých domácností a je výrobcem a jediným vlastníkem celé technologie domácí automatizace LOXONE, vyvíjí inovativní aplikaci (upgrade) pro uživatelské rozhraní tohoto systému (ovládání chytré domácnosti přes telefony, tablety, atd.).

  Radek Bartuška
  Tel.: +420 728 200 150
  E-mail: bartuska@digitalnidomy.cz
  WWW: http://www.larx.cz/

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  Natura ImunEco
  IČO: 06331785
  Firma NATURA IMUNECO, s.r.o. je výhradně česká firma, jejíž hlavní činností je výroba produktu Vitestin® a výzkum jeho vlivu na zánětlivá onemocnění zažívacího ústrojí, zejména na Crohnovu chorobu, Ulcerózní kolitidu, ale také na idiopatické onemocněních střev. Firma úzce spolupracuje s pacienty, kterým byly tyto diagnózy stanoveny.

  Ing. Jiří Šuster
  Tel.: +420 383 579 181
  E-mail: INFO@NATURAIMUNECO.CZ
  WWW: http://www.vitestin.cz

  Technologie:
  0102 – Biomedicina

  Odvětví:
  15 – Výroba potravin a nápojů
  73 – Výzkum a vývoj

   

  OncoRa s.r.o.
  IČO: 08520909
  Firma OncoRa s.r.o. se zaměřuje na vývoj vysokoprodukčních mikrobiálních kmenů a nových lékových forem a systémů vhodných pro aplikaci biotechnologicky účinných látek jako rekombinantních proteinů a monoklonálních protilátek, ve vodě nerozpustných účinných látek a fyzikálně nestabilních účinných látek.

  Vladimír Maťha
  E-mail: Vladimir.Matha@seznam.cz

  Technologie:
  0102 – Biomedicina
  0700 – Medicina a zdravotnictví

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  Retorta
  IČO: 03701204
  Firma Retorta s.r.o. se zaměřuje na vývoj nových lékových forem a systémů vhodných pro aplikaci biotechnologicky účinných látek jako rekombinantních proteinů a monoklonálních protilátek, ve vodě nerozpustných účinných látek a fyzikálně nestabilních účinných látek. Impulsem k založení firmy byla více jak 20 letá zkušenost s vývojem farmaceutických přípravků pro zahraniční firmy v USA, EU, Latinské Americe, Číně, Indii a v arabských zemích.

  Michael Rost
  E-mail: mrost@email.cz

  Technologie:
  0100 – Biotechnologie
  0102 – Biomedicina

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  Virtual Lab, s.r.o.
  IČO: 08065811
  Celý projekt Virtual Lab vychází z konceptu Holistic Management, který garantuje zlepšení výkonu firem, týmů i jednotlivců. Koncept již osvědčeně a dlouhodobě funguje v rámci firemního vzdělávání, ale také při nastavení celé společnosti. Pro zvýšení efektivity a užitku celého Holistic Managementu využívá firma virtuální realitu. Tím se stala první v České republice, s využíváním virtuální reality pro firemní a manažerské vzdělávání.

  Leoš Kubíček
  Tel.: +420 724 250 603
  WWW: https://www.virtual-lab.cz/

  Technologie:
  0418 – Virtuální postupy

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  Winsite
  IČO: 27409058
  Společnost Winsite a.s. se na IT trhu dlouhodobě pohybuje a mezi jejími zákazníky jsou významné instituce státní i korporátní sféry. Její software pro elektronické platební systémy (iPayment) je součástí řešení po celém světě (např. pro ropné společnosti BP, Shell, Aral). Aktuálěn se zabývá vývojem softwarového řešení iPayment na bázi operačního systému Android.

  Tel.: +420 221 863 420
  E-mail: info@winsite.cz
  WWW: http://www.winsite.cz

  Technologie:
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti

 • Název subjektu:
  SIP SME
  Země:
  Rakousko
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Obecným cílem projektu je posílení podpory managementu inovačních procesů v malých a středních podnicích na obou stranách hranice. Specifickými cíli projektu jsou vytvoření nástroje služeb inovačního procesu (SIP), jeho pilotní ověření a případná modifikace ve spolupráci s malými a středními podniky a vytvoření veřejně dostupné softwarové on-line platformy pro používání nástroje SIP.
  Navržený a ověřený nástroj SIP bude využitelný jako metodická podpora k průběžnému řízení inovačních procesů v malých a středních podnicích.
  Na níže uvedeném odkazu lze najít výstup projektu a vyhodnotit si inovační procesy ve své společnosti.
  https://cs.sip-sme.org/sip-tool-1
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:

  Název subjektu:
  ENTER-transfer
  Země:
  Slovensko
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: ENTER-transfer (Enterprise transfer, tedy transfer podniku) má za cíl rozvinout ekonomické a sociální inovace a snížit negativní efekty demografické změny ve střední Evropě tím, že bude vytvořeno prostředí, které umožní podnikové nástupnictví na národní a mezinárodní úrovni a přitáhne pozornost veřejnosti a soukromých subjektů k tomuto tématu. Výsledkem bude existence lepších kapacit podporujících nástupnictví a lepší povědomí u veřejnoprávních subjektů (kterých bude dosaženo pomocí školení a regionálních strategií) a cílenými školeními budou posíleny také dovednosti a kompetence mladých podnikatelů, vlastníků rodinných podniků a jejich potomků.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF