Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Biology Park Brno a.s.

Poslední aktualizace: 06.02.2024 18:22

Studentská 812/6
625 00 Brno
Tel.: +420511158111
E-mail: info@biologypark.cz
WWW: http://biologypark.cz

Odkaz na mapu: zde

IČO: 41602706
Ředitel: Ing. Michal Burian, MBA (info@biologypark.cz)

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: akreditovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 1.1. 2016

  Zakladatel(é): Biology Park Brno a.s.
  Majitel(é): Biology Park Brno a.s.
  Provozovatel(é): Biology Park Brno a.s.

  Typ hospodářského subjektu: Biotechnologický park
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: 1. Prokázaný inovační potenciál
  2. Méně jak 3 roky od založení společnosti

 • Charakteristika parku

  Úvod

  Biology Park Brno je vědeckotechnický park v Brně s orientací na biotechnologie a biomedicínu. Základním smyslem tohoto projektu je podpora konkurenceschopnosti a přenosu výsledků výzkumů a vývoje v oblasti biomedicínských a biotechnologických aplikací na trh, s důrazem na podněcování transferu znalostí a technologií mezi vysokoškolskými institucemi a podnikatelskými subjekty. K dispozici jsou prostory různého typu – klasické kanceláře, biologické laboratoře a chemické laboratoře. Všechny tyto prostory mohou začínající firmy při splnění vstupních kritérií využít i v režimu podnikatelského inkubátoru. Všechny námi nabízené prostory jsou plně vybaveny nábytkem a IT technikou.
  Svým klientům dále nabízíme zprostředkování kontaktů a možnosti využití výstupů regionálních vědeckovýzkumných center a univerzit. Zajišťujeme kontakty a možnosti prezentace vlastních produktů a myšlenek investorům z řad business angels, fondů rizikového kapitálu, ale i fyzických osob nabízejících finanční účast a podporu. Naši klienti se rovněž mohou aktivně zapojit do projektů, které realizujeme my nebo Krajská hospodářská komora jižní Moravy, čímž mohou ovlivnit cíle a využití výstupů řešených projektů. Zájemcům o využití dobrého jména a adresy vědeckotechnického parku nabízíme možnost využití služby virtuálního sídla s vlastní poštovní schránkou a různými úrovněmi dalších služeb. Pořádáme také různé semináře a workshopy, ať už sami či ve spolupráci s u nás zasídlenými firmami, jejichž cílem je zvýšení profesního know-how, sdílení zkušeností a networking mezi jednotlivými firmami.

  Popis transferu technologií

  1. Společnost Brightify s.r.o. – „Drug Infusion“ – produkt, který pomáhá lékařům zvolit optimální dávkování infuzí pacientovi. Jediné zařízení, které k tomu lékaři potřebují, je chytrý telefon.
  2. Společnost Brightify s.r.o. – „Instant ECG – Electrocardiogram Rhythms Interpretation Guide“: aplikace pro iOS a Android, produkt, který byl vyvinutý pro praktické lékaře, zdravotní sestry, studenty medicíny a další odborný zdravotnický personál, představuje vynikající učební pomůcku, jak se rychle zorientovat v nejčastějších poruchách srdečního rytmu.

  Z činností dalších zasídlených subjektů bychom rádi uvedli následující:
  GENPROGRESS, s.r.o.
  Společnost se zaměřuje na výzkum v oblasti nejmodernějších genetických a cytogenetických metod, vyvinuli produkt beREADY, což je test, který analyzuje zralost receptivity endometria z pohledu vhodně doby pro implantaci embryí. Tento test používá novou a vysoce přesnou technologii sekvenování DNA TAC-seq, která umožňuje detekci biomarkerových molekul na úrovni jedné molekuly a poskytuje maximální citlivost a přesnost. Dalším testem, který společnost vyvinula, je Prenatal Safe, tento test dokáže zjistit z krve těhotné ženy, zda jejímu dítěti nehrozí některý z nejčastějších syndromů (Downův, Pataův a Edwardsův). Tento test umí zároveň vyšetřit pohlavní chromozomy.
  REPROMEDA Lab
  Společnost REPROMEDA Lab v roce 2022 vyvinula nejrozšířenější verzi panelové diagnostické analýzy s názvem PANDA Exom (genetický test, který detekuje mutace ve všech známých genech způsobujících monogenní onemocnění, jedná se o porovnání mutovaných genů u obou partnerů, tzv. genetický matching), v roce 2021 to byl test PANDA Carrier (předchůdce testu PANDA Exom, který vyšetřoval přes 100 klinicky významných genů a mutace pomocí metody NGS) a v roce 2020 to byla testovací metoda OneGene PGT pro testování vybraných monogenních onemocnění (mutace v genech CFTR, FMR1, HTT, BRCA1, BRCA2 a HBB).
  FAGOFARMA s.r.o.
  Společnost vyvíjí a zkoumá biotechnologické přípravky založené na bázi bakteriofágů, snaží se využít tento segment moderní mikrobiologie a přenést ho do klinické praxe. Využití bakteriofágů představuje jednu z cest, které vedou k řešení palčivé problematiky dramatického nárůstu rezistencí vůči antibiotikům a zvládání bakteriálních infekcí. Společnost se tedy zaměřuje na přípravu imunobiologických fágových přípravků, jejich finální produkty budou mít charakter účinných látek (API), léčivého přípravku, desinficiens apod.
  Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny (FNUSA-ICRC)
  V našem vědeckotechnickém parku je alokováno hned několik výzkumných týmů FNUSA-ICRC, níže uvádíme jejich přehled včetně uvedení jejich hypotéz a cílů:
  • Výzkumný tým neurovědy a stárnutí v translační medicíně si klade za cíl prohloubit naše chápání stárnutí a poruch souvisejících s věkem, zejména neurodegenerativních. Důkladné pochopení behaviorální a kognitivní neurologie je spojeno s kmenovými buňkami a zvířecími modely stárnutí a neurodegenerace se zvláštním důrazem na synaptické a axonální změny.
  • Výzkumný tým buněčné a molekulární imunoregulace, který se zaměřuje na různé aspekty lidské imunitní odpovědi, především na propojení základních mechanismů imunity a signalizace imunitních buněk s vývojem poruch a patologií. Hlavní témata jsou role imunitní odpovědi v progresi sepse a septického šoku, včetně studia dlouhodobých následků. Cílem je popis úlohy TLR receptorů při akutní imunitní odpovědi, chronickém zánětu a regeneraci tkání pomocí mukózních 3D organoidů a imunitních buněk, dále popis molekulárního propojení mezi vrozenou imunitní signalizací a metabolickými změnami v myeloidních buňkách a mechanismu kontrolujícího aktivaci imunitního systému u chronických zánětů (např. Crohnova choroba).
  • Výzkumný tým mechanobiologie nemoci se zaměřuje na výzkum poruch kardiovaskulárního systému s využitím tkáňových a buněčných modelů, na kterých vědci odhalují mechanobiologické změny doprovázející patologické stavy v průběhu stárnutí, rozvoje srdečních chorob a rakoviny. Pracovní hypotézou skupiny je zjištění, že defekty senzorického aparátu, tzv. mechanosnímací aparát, přispívají k patologiím spojeným se stárnutím. Cílem je charakterizace potenciálních buněčných mechanosenzorů, které se mohou účastnit při vzniku srdečních patologií, ale sloužit také jako vhodné biomarkery onemocnění. Dále je cílem identifikace nových molekulárních procesů zapojených do získávání srdečního fenotypu.
  • Výzkumný tým epigenetiky, metabolismu a stárnutí se zaměřuje na studiium histonových sestřihových variant histonu macroH2A1 jako energetických sensorů a onkogenů u mnoha typů nádorových onemocnění a jejich funkce během buněčného přeprogramování při indukci pluripotentních buněk. Cílem skupiny je odhalení vedlejších účinků „faktoru mládí“ GDF11 u obézních myší a lidí, zkoumání role alelických variant proteinu SIRT6 spojených s dlouhověkostí v metabolismu jaterních buněk a studium epigenetických izoforem makroH2A1 a složek DNA opravných mechanismů u endoteliálních buněk přeprogramovaných na indukované pluripotentní kmenové buňky (iPSC).

  Výchova k inovačnímu podnikání

  Výchova k inovačnímu podnikání je zajištěna úzkou spoluprací s Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy, Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy, Hospodářskou komorou ČR a regionální pobočkou CzechInvestu, za jejich podpory pořádáme různé semináře a workshopy pro zasídlené subjekty, jejichž cílem je zvýšení konkurenceschopnosti zasídlených inovativních firem. Tyto akce jsou tedy zaměřené jak na právní, dotační a účetní background, tak na technologického a podnikatelské poradenství.

  Poradenské služby

  Biology Park nabízí komplexní servis v transferu technologií a v oblasti tvorby a řízení projektů. Zahrnuje pomoc při výběru vhodného dotačního programu k podpoře investic včetně pomoci při komplexním zpracování projektové žádosti včetně poradenství při zadávání veřejných zakázek. Zajišťujeme společný marketing a PR, pomáháme se zapojením do národních i mezinárodních sítí a projektů, v navázání komunikace s výzkumnými a vývojovými pracovišti, vysokými školami a průmyslem.

  Inovační infrastruktura

  Náš vědeckotechnický park vychází z regionální inovační strategie Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna pro období 2021-2027, která má za cíl zvýšit ekonomickou konkurenceschopnost celé Jižní Moravy. Tato strategie také definuje odvětví, která jsou v regionu zastoupena nejvýrazněji a historicky vykazují největší potenciál pro posílení konkurenční výhody založené na znalostech a inovacích. Těmito odvětvími jsou:
  a) Software a služby v IT
  b) Přístroje a zařízení pro měření a snímání
  c) Pokročilé stroje a strojírenská zařízení (motory, turbíny, hydraulická zařízení, speciální výrobní stroje)
  d) Přístroje a zařízení pro měření a snímání
  e) Pokročilé stroje a strojírenská zařízení
  f) Energetické strojírenství a elektrické komponenty (rozvodná zařízení, motory, generátory)
  g) Zdravotnické a farmaceutické výrobky, diagnostika
  h) Aerospace (letecké a kosmické technologie)
  Bráno optikou našeho biotechnologického parku, tak se nás z pohledu zaměření u nás zasídlených subjektů nejvíce týká bod b) a g).
  Mezi strategické cíle RIS JMK patří např. i:
  • Vytvoření domova globálně úspěšných podnikatelů s cílem znásobit počet lidí s touhou podnikat, zvýší počet dynamicky rostoucích firem, zvýšit počet firem schopných mezinárodní expanze s vlastním produktem, rozšířit komunitu a prohloubit spolupráci lokálních podnikatelských lídrů.
  • Posilovat spolupráci manažerů inovativních zahraničních korporací a jejich zapojení do rozvoje ekosystému.
  • Podnítit užití dovedností skrze spolupráci s praxí.
  • Posilovat mezinárodní atraktivitu výzkumu a vzdělávání v profilových oborech a adresovat výzvy současného světa, usilovat o diverzifikaci aktivit globálních firem v regionu pro využití přítomného znalostního potenciálu.
  • Zvýšit aktivitu lokálních investorů a investorských klubů, formovat zázemí pro vznik podnikatelských hubů.
  • Mobilizovat partnerství nejlepších výzkumných týmů s firmami.
  Věříme, že k těmto vybraným strategickým cílům RIS JMK přispíváme činností našeho vědeckotechnického parku i my.

  Spolupráce s vysokými školami

  Zajištění a nabídka stáží studentům Masarykovy univerzity v Brně u společností zasídlených v našem VTP. Vzájemné využívání technologického prostředí a vybavení. Zprostředkování lektorských činností zástupců firem ve VTP v rámci výuky na MU Brno. Zajištění řečnických kapacit MU Brno pro akce konané ve VTP. Poskytování podkladů a kontaktů pro řešitele bakalářských, magisterských a doktorandských prací. Další spolupráce probíhá na úrovni u nás zasídlených firem – pořádání odborných seminářů na téma nejnovějších vědeckých poznatků v oboru umělého oplodnění a reprodukční genetiky (GENPROGRESS), aplikace výsledků vědecké činnosti do praxe (výzkumná sekce FNUSA-ICRC).

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  NE
  ANO
  obchodní plány
  NE
  ANO
  technologické poradenství
  NE
  ANO
  patentové poradenství
  NE
  NE
  certifikační poradenství
  ANO
  ANO
  finanční poradenství
  NE
  ANO
  účetnictví
  NE
  ANO
  právní poradenství
  NE
  ANO
  marketingové poradenství
  NE
  ANO
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  NE
  NE
  sekretariát
  ANO
  NE
  telefonní centrála
  ANO
  NE
  telefon, fax
  ANO
  NE
  kopírování
  NE
  NE
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  NE
  ANO
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  ANO
  NE
  počítač pro technické použití
  NE
  NE
  dílny
  ANO
  NE
  laboratoře
  NE
  ANO
  přístup k databankám
  NE
  NE
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  ANO
  NE
  vlastní kapitál
  NE
  NE
  kredity
  NE
  NE
  příspěvky
  NE
  NE
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  NE
  výhradně podle skutečných nákladů
  ANO
  výhradně paušály
  NE
  paušál a příplatek podle použití
  NE
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  NE
  100
   
  elektřina
  NE
  1800
   
  ostatní
  NE
  850
   
  celkem
   
  2750
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  3250
   
  výrobní plochy
   
  ostatní
  3792
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  7
  7
  Počet pracovníků
  446
  446
  Pronajatá plocha m2
  4226
  4226
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
  3785 m2
   
  Zastavěná pl. parku
  2171 m2
   
  Užitná plocha
  4226 m2
   
  – pronajatá plocha
  4226 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  0 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  CB21 Pharma s.r.o.
  IČO: 07563094
  Jedinečné know-how této společnosti spočívá v kombinaci cannabinoidů s dalšími aktivními látkami, které jsou vybírány podle nejmodernějších vědeckých poznatků. Výsledkem jsou inovativní kosmetika, topické přípravky a zdravotnické prostředky špičkové kvality pod značkou CANNEFF. Činnost společnosti se zaměřuje zejména na výzkum a vývoj nových preparátů, způsoby pěstování konopí, výrobu a distribuci cannabinoidů a výtažků ve farmaceutické kvalitě.

  Tel.: +420702024941
  E-mail: info@cb21pharma.com
  WWW: https://canneff.com/

  Technologie:
  0700 – Medicina a zdravotnictví

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  85 – Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti

   

  FAGOFARMA s.r.o.
  IČO: 02132559
  Společnost FAGOFARMA se zabývá vývojem a výzkumem biotechnologických přípravků založených na bázi bakteriofágů. Jejich cílem je přenést tento segment moderní mikrobiologie do klinické praxe, velký potenciál má využití bakteriofágů v dramaticky rostoucí rezistenci vůči antibiotikům a zvládání bakteriálních infekcí.

  Martin Benešík
  E-mail: benesik@mbph.cz
  WWW: http://www.fagofarma.cz

  Technologie:
  0102 – Biomedicina
  0108 – Molekulární biologie

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  GENPROGRESS s.r.o.
  IČO: 26916355
  Společnost byla založena v roce 2004 za účelem dalšího prohloubení spolupráce mezi odborníky v léčbě poruch plodnosti, cytogenetiky a klinickými genetiky. Jejich interdisciplinární tým s dlouholetými zkušenostmi představuje platformu jak pro efektivní klinickou aplikaci, tak i pro další výzkum. V posledních letech byla do klinické praxe zavedena řada nových metodik, umožňujících poznávat genetickou informaci uloženou ve spermiích, vajíčkách a embryích a zefektivnit tak jak léčbu neplodnosti, tak i včasnou diagnostiku vrozených vad. Mezi nejdůležitější patří preimplantační genetická diagnostika s využitím metod FISH a PCR a metoda SCSA pro diagnostiku zlomů chromatinu v hlavičce spermií.

  Tereza Agáta Veselá
  Tel.: +420607992818
  E-mail: tavesela@repromeda.cz
  WWW: http://repromeda.cz

  Technologie:
  0100 – Biotechnologie
  0102 – Biomedicina
  0106 – Genové technologie
  0107 – Genové technologie v medicíně
  0108 – Molekulární biologie
  0109 – Neurobiologie

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  85 – Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti

   

  IFCOR-99, s.r.o.
  IČO: 25565052
  Česká společnost, která nabízí komplexní laboratorní služby pro praktické lékaře, ambulantní specialisty, lůžková oddělení nemocnic i pro veterináře. Provádí široké spektrum vyšetření z oborů biochemie, hematologie, imunologie a alergologie, mikrobiologie, molekulární diagnostiky a lékařské genetiky, nukleární medicíny a farmakologie. Nově zavedli diagnostiku viru ZIKA či diagnostiku rizika rozvoje karcinomu děložního čípku na základě metylace tumorsupresorových genů.

  Ing. Josef Konopka, MBA
  Tel.: +420727952698
  E-mail: konopka@ifcor.cz
  WWW: http://ifcor.cz

  Technologie:
  0100 – Biotechnologie
  0102 – Biomedicina
  0105 – Zařízení pro biotechnologie
  0108 – Molekulární biologie

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  85 – Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti

   

  LABtechnik, s.r.o.
  IČO: 25330586
  Distributor laboratorní techniky, poskytovatel specializovaných laboratorních služeb v oblasti chemického a mikroskopického vyšetřování biologického materiálu.

  Zbyšek Vichta
  Tel.: +420602760422
  E-mail: zbysekv@labtechnik.cz
  WWW: http://www.labtechnik.cz

  Technologie:
  0701 – Přístroje a zařízení pro biomedicinu
  0703 – Přístroje a zařízení pro medicinu (ostatní)

  Odvětví:
  33 – Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů

   

  Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
  IČO: 00159816
  Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, FNUSA-ICRC, je vědecko-výzkumné centrum nové generace, které funguje již od roku 2012. Toto centrum se zaměřuje na hledání nových metod, technologií a léčiv pro efektivní prevenci, včasnou diagnostiku a individualizovanou léčbu kardiovaskulárních a neurologických onemocnění, která se řadí mezi nejčastější příčiny úmrtí v moderní společnosti.

  Mgr. Michal Janota
  Tel.: +420543185565
  E-mail: michal.janota@fnusa.cz
  WWW: http://fnusa-icrc.org

  Technologie:
  0100 – Biotechnologie
  0102 – Biomedicina
  0106 – Genové technologie
  0107 – Genové technologie v medicíně
  0108 – Molekulární biologie
  0109 – Neurobiologie
  0700 – Medicina a zdravotnictví

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  85 – Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti

   

  REPROMEDA s.r.o.
  IČO: 25557246
  Klinika reprodukční medicíny a preimplantační genetické diagnostiky. Jejím cílem je, aby asistovaná reprodukce úspěšně pomáhala stále více párům. Kromě vysoké odbornosti dbají především na diskrétnost, lidskost, vstřícnost a vše ostatní, co může klientům zpříjemnit a usnadnit návštěvy kliniky. Ve svém týmu má hned několik pracovníků, kteří pocházejí z význačné brněnské školy asistované reprodukce, jejímž úspěchem bylo narození prvního dítěte „ze zkumavky“ ve střední a východní Evropě již v roce 1982.

  Tereza Agáta Veselá
  Tel.: +420607992818
  E-mail: tavesela@repromeda.cz
  WWW: http://repromeda.cz

  Technologie:
  0102 – Biomedicina
  0107 – Genové technologie v medicíně
  0108 – Molekulární biologie
  0700 – Medicina a zdravotnictví

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  85 – Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti

 • Název subjektu:
  weXelerate
  Země:
  Rakousko
  Druh spolupráce:
  jiná
  Popis spolupráce: Vzájemná marketingová podpora na území ČR a Rakouska. weXelerate je největší startupový a inovační hub v oblasti střední a východní Evropy se sídlem ve Vídni. Na přibližně 9000 m2 sdružují velké společnosti, startupy, ale i investory se zájmem o nové digitální business modely. Akcelerátor weXelerate podporuje každý rok 100 nejinovativnějších startupů z celého světa se zaměřením na energie, infrastrukturu, Průmysl 4.0, média, pojišťovnictví a bankovnictví, ale i cross-industry technologie jako jsou IoT, Al, mobilita, chatboti, blockchain a cyber security.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Cookies settings
Souhlasím
Odmítám
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings