20. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“

Zápis z 20. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“, konaného dne 22. 3. 2006 v kanceláři č. 136, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, P. Janák, J. Lakomý

Omluven: J. Chaloupka

Program jednání
1. Kontrola plnění závěrů posledního jednání PT NS VTP v ČR
2. Aktuální informace o programu PROSPERITA a o přípravě NSRR 2007-2013
3. Akreditace VTP v ČR a předání rozhodnutí
4. Různé

Jednání řídil vedoucí projektového týmu P. Švejda.

Dohodnuté závěry:

k bodu 1

– přetrvávají nedostatky při zabezpečování aktualizace údajů v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR; doplnit chybějící údaje
T: ihned
Z: ředitelé VTP v ČR

k bodu 2

– členové týmu vzali na vědomí informaci o přípravě těchto materiálů s těmito závěry:
* v dokumentaci „PROSPERITA II“ (program v rámci opatření 2.3 Infrastruktura pro podnikání a inovace priority P2 – prostředí pro podnikání a inovace OPPI 2007 – 2013) vypustit „vědecké“ (nadřazený pojem vědeckotechnický park již pojem vědecký park obsahuje)
* dokumentace programu INKUBÁTOR (program v rámci opatření 1.1 Vznik firem priority P1 – podnikání a inovace OPPI 2007 – 2013) je „mimo mísu“ (v části vědeckotechnické parky rozděluje nesmyslně jednu ze základních funkcí těchto VTP a přiděluje jí nesouměřitelné funkce ve vztahu k dalším nástrojům dle zaměření tohoto programu; očekávaný dopad 40 – 50 podpořených inkubátorů během období 2007 – 2013 je nesouměřitelný s očekávaným dopadem programu PROSPERITA II)

– v rámci připomínkového řízení při dopracování OP předložit výše uvedené zdůvodnění s návrhem úpravy těchto dokumentů
T: ihned
Z: členové PT

k bodu 3

– členové PT vzali na vědomí souhrnnou informaci P. Švejdy o výsledcích kontroly plnění kritérií pro akreditaci VTP v ČR (dle zápisu z 13. jednání komise pro akreditaci dne 1. 1. 2006) s těmito závěry:

* podmínky akreditace splnilo 22 VTP (osvědčení o akreditaci předat na konferenci v Brně)
T: 27. 4. 2006
Z: P. Švejda, J. Lakomý

– na dalším jednání PT vyhodnotit aktuální stav provozovaných VTP v ČR
T: 8. – 9. 6. 2006
Z: P. Švejda

k bodu 4

– členové PT analyzovali dosavadní zkušenosti z rozvoje Národní sítě VTP v ČR s těmito nejdůležitějšími doporučeními:
* důsledně vyžadovat používání základní terminologie VTP
* v mezinárodní spolupráci navázat na úroveň SVTP ČR jednotlivými projekty konkrétních VTP (např. v rámci programu KONTAKT) a inovačních firem umístěných v těchto VTP (např. programy MPO – IMPULS a TANDEM a evropský program EUREKA)
* dbát na to, aby na webových stránkách provozovatelů VTP byly důsledně umísťovány informace o těchto VTP (u členů SVTP ČR s uvedením informace o tomto členství)
* předložit další projekty na podporu dalšího rozvoje NS VTP v ČR (ke stávajícímu projektu INGO SVTP ČR)

– další, 21. jednání projektového týmu NS VTP v ČR se uskuteční 8. – 9. 6. 2006 v Brně
Z: P. Švejda

V Praze dne 24. 3. 2006

Zapsal: P. Švejda

Mohlo by se vám líbit...