Zápis ze 4. jednání kolektivu k přípravě publikace Vědeckotechnické parky v ČR

Zápis ze 4. jednání kolektivu
k přípravě publikace Vědeckotechnické parky v ČR, konaného dne 31. 10. 2008 v kanceláři č. 336, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, P. Janák, P. Kolář, J. Lakomý

Přizvána: I. Němečková, R. Schmidt

Program jednání:
1. Výsledky 9. etapy akreditace VTP v ČR k 31. 10. 2008 (elektronické jednání akreditační komise)
2. Údaje o jednotlivých VTP (texty uzavřít k 30. 10. 2008)
3. Obsahová část publikace (doplnit části 6.1. – 6.4.)
4. Přílohy (nová příloha – fota „autorů“, vybraná fota „Z činnosti SVTP ČR“)
5. Anglická verze publikace (odsouhlasit odborné názvy)
6. Loga a texty (podpora MPO)
7. Různé

Jednání řídil vedoucí autorského kolektivu P. Švejda.

Dohodnuté závěry
k bodu 1
– členové AK vzali na vědomí informaci o závěrech 16. jednání komise pro akreditaci konané dne 31. 10. 2008:
* nově akreditovanými VTP v rámci 9. etapy se staly:
– Inovační biomedicínské centrum, Praha 4
– Jihočeský vědeckotechnický park, České Budějovice
– Podnikatelský inkubátor STEEL IT, Třinec
– Podnikatelský inkubátor Vsetín
– Technologické centrum Hradec Králové
(část Katalog publikace bude obsahovat informace o 24 akreditovaných VTP v ČR)

k bodu 2
– členové AK vzali na vědomí informaci o aktuálním stavu údajů o jednotlivých VTP
* vyžádat zbývající texty do 5. 11. 2008
Z: J. Lakomý, P. Janák

k bodu 3
– zpracovat kapitolu 6 obsahové části (po zkompletování údajů o všech VTP – akreditovaných, dalších provozovaných a připravovaných) – česky, anglicky; tuto kapitolu vnitřně nečlenit, obsah rozdělit jednotlivými odstavci
T: 7. 11. 2008
Z: J. Lakomý, P. Janák, P. Kolář

k bodu 4
– členové AK vzali na vědomí informaci o upravené struktuře příloh:

Přílohy
I. Katalog VTP
II. Souhrnná statistická data
III. VTP podporované v rámci programu Prosperita 1
IV. Připravované VTP v rámci programu Prosperita 2
V. Národní síť VTP v ČR k 31. 10. 2008
VI. Adresář VTP

Další přílohy
A. Společnost vědeckotechnických parků ČR
B. Mezinárodní spolupráce SVTP ČR
C. Technologický profil ČR
D. Program KONTAKT
E. Systém inovačního podnikání v ČR
F. Regionální inovační infrastruktura

– zaslat R. Schmidtovi fota
Z: členové AK

– do textů obsahové části zařadit „fotografie z činnosti“ SVTP ČR
Z: R. Schmidt

k bodu 5
– členové AK vzali na vědomí informaci o používané terminologii; rozeslat anglickou verzi obsahové části publikace
T: ihned
Z: I. Němečková

* rozeslat českou verzi
T: ihned
Z: R. Schmidt

k bodu 6
– členové AK vzali na vědomí informaci P. Koláře o použití log EU, MPO a CzechInvest s textem

k bodu 7
– členové AK děkují představitelům VTP, kteří zaslali včas potřebné podklady do publikace
– harmonogram závěrečné části přípravy publikace (zodpovídá vedoucí AK P. Švejda v součinnosti se členy AK P. Janákem, P. Kolářem, J. Lakomým):

* dopracování jednotlivých částí
T: 7. 11. 2008

* sazba, grafika (zodpovídá R. Schmidt)
T: 10. 11. 2008

* korektura
T: 12. 11. 2008

* odeslání podkladů k publikaci P. Porákovi
T: 12. 11. 2008

* předání podkladů k tisku
T: 14. 11. 2008

* expedice
T: 1. 12. 2008

– umístit tento zápis na web SVTP ČR
T: ihned
Z: J. Lakomý

– P. Švejda poděkoval členům AK za dosavadní spolupráci, další komunikace e-mailem

V Praze dne 6. 11. 2008
Zapsali: P. Švejda, I. Němečková

Mohlo by se vám líbit...