Mezinárodní porada ředitelů VTP v PIP Agritec Šumperk

Mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků

Ve dnech 10 – 11. června 2010 se v Podnikatelském a inovačním parku Agritec, s.r.o., Šumperk (www.agritec.cz) uskutečnila mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků (dále VTP).

Poradu řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.

Zúčastnili se jí zástupci 22 provozovaných VTP v ČR, zástupci MPO, CzechInvestu, starosta Města Šumperk Z. Brož, senátor za volební obvod Šumperk A. Jílek.  Porady se zúčastnilo celkem 35 osob.

V průběhu porady se uskutečnilo dne 11. 6. 2010 od 8 hodin jednání 81. výboru SVTP ČR.

Program porady:
10. 6. 2010, čtvrtek – AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Šumperk

12.30 – Ubytování účastníků v penzionu JIRSÁK
13.00 – Sraz účastníků v AGRITEC, s.r.o. (malé občerstvení)
13.30 – Prohlídka Podnikatelského a inovačního parku Agritec
– Prohlídka a exkurze ve společnosti SUMMA s. r.o. Šumperk
16.00 – 18.00 Porada ředitelů – 1. část  řídí P. Švejda
–    kontrola plnění závěrů porady ředitelů v Řeži, 2009
–    20 let SVTP ČR, národní síť VTP v ČR, elektronický katalog
–    předání akreditačních osvědčení v rámci 10. etapy akreditace (průběžná 10. etapa akreditace VTP v ČR dle stavu k 31. 12. 2009 s platností do 31. 12. 2011)
–    připravované projekty SVTP ČR
–    mezinárodní spolupráce SVTP ČR v roce 2010
17.30 – mimořádná valná hromada SVTP ČR
18.00 – 22.00 – Společenský večer s překvapením v AGRITEC, s. r.o.

11. 6. 2010, pátek – zasedací místnost penzionu JIRSÁK

8.00 – Výbor SVTP ČR
10.00 – Porada ředitelů – 2. část, se závěry
–    informace o projektech v rámci programu PROSPERITA II (P. Porák, P. Kolář)
–    INOVACE 2010, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 30. 11. – 3. 12. 2010; prezentace SVTP ČR, VTP a inovačních firem umístěných ve VTP; přihlášky do 15. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2010
12.00 – oběd, odjezd účastníků

K jednotlivým částem programu:

Prohlídka VTP

V úvodu setkání přivítal účastníky porady generální ředitel Agritec, s.r.o. Šumperk M. Hochman, seznámil účastníky porady s historií ústavu, organizační strukturou, činnostmi a aktuálními projekty tohoto provozovaného VTP.

Jeho prezentace zhlédnete zde 

S aktivitami Agritec Plant research seznámil P. Smýkal  Jeho prezentace je zde 

Poté následovala prohlídka polních pokusů, o kterých informovala R. Dostálová: „Pokusy s luskovinami (hrách setý, bob obecný, lupina, fazol, …) byly založeny na pokusném pozemku v Petrově nad Desnou 23. 4. 2010. Jsou zde pokusy s registrovanými odrůdami hrachu a bobu a lnu olejného. Šlechtitelské linie jsou vytvářeny s cílem získání rezistentních odrůd k houbovým a virovým patogenům. Šlechtitelský program je zaměřen i na kvalitativní parametry jako je obsah proteinů, škrobu, karotenoidů a inhibitorů trypsinu“. Fota v galerii z porady.
Po této prohlídce následovala exkurze do inovační firmy SUMMA s jejími aktivitami nás seznámil P. Opluštil Tato firma, zabývající se vývoje a výrobou průmyslových odmašťovacích a čistících systémů,  začínala v PIP Agritec. Produkty této firmy budou prezentovány na Salonu inovací a investic v Moskvě, 7. – 10. 9. 2010 a v rámci Česko – běloruského inovačního centra.

Porada ředitelů VTP
Prezident SVTP ČR P. Švejda ke kontrole plnění závěrů poslední porady v Řeži ve dnech 11. – 12. 6. 2009 konstatoval, že úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny.

V úvodu porady předali P. Švejda a J. Lakomý rozhodnutí o akreditaci zástupcům Vědeckotechnickému parku při UTB ve Zlíně, VTP Ostrava a Jihočeskému vědeckotechnickému parku České Budějovice. K dnešnímu dni je 12 akreditovaných VTP, z toho 11 bylo předáno osvědčení. Dosud nepřevzali osvědčení zástupci BIC Ostrava.

P. Švejda informoval o stávajícím stavu Národní sítě VTP v ČR (údaje o akreditovaných, dalších provozovaných a připravovaných VTP, které tvoří tuto síť, jsou na www.svtp.cz a elektronickém katalogu VTP SVTP ČR. Poukázal na přetrvávající nedostatky v aktualizaci údajů o jednotlivých VTP v tomto katalogu, což oslabuje postavení jednotlivých VTP při jejich součinnosti s tuzemskými a zahraničními partnery.

Dále informoval o probíhající průběžné 10. etapě akreditace VTP v ČR dle stavu k 31. 12. 2009, s platností do 31. 12. 2011, rozhodnutí o akreditaci jsou předávána po splnění akreditačních podmínek na základě žádosti o akreditaci jednotlivých VTP. Podkladem k udělení akreditace jsou údaje uveřejněné na webu SVTP ČR, v Elektronickém katalogu VTP SVTP ČR.  Účastníkům porady byly předány informační materiály s platnými kritérii. Vyzval přítomné ředitele VTP, které splňují podmínky akreditace, k zaslání žádostí o akreditaci.

Připomenul letošní významné výročí SVTP ČR – 20 let její činnosti (27. 7. 1990). Informace o aktivitách SVTP ČR byla uveřejněna v časopisu ip tt 1/2010. K tomuto jubileu uspořádá SVTP ČR seminář „Inovační potenciál a vědeckotechnické parky v ČR“ dne 2. 9. 2010 (program je umístěn v časopisu ip tt 2/2010, strana 2 obálky, který byl přítomným k dispozici a na www.aipcr.cz;). Současně upozornil na vložený list v ip tt 2/2010 „Anketa 20 let SVTP ČR“ a požádal přítomné o její vyplnění.

Účastníci porady projednali informaci o zabezpečení mezinárodní spolupráce SVTP ČR v roce 2010. Zahraniční partneři SVTP ČR na bilaterální a multilaterální úrovni jsou uvedeni na www.svtp.cz, P. Švejda ukázal webové stránky vybraných zahraničních partnerů na bilaterální úrovni a konkrétní webové stránky partnerů na multilaterální úrovni, detailně pak SPICE (www.spice-group.de). Poukázali na možnost i nutnost dále rozvíjet součinnost mezi jednotlivými asociacemi (společnostmi) VTP, navázat na ni spolupráci mezi jednotlivými VTP v partnerských zemích a spolupráci mezi inovačními firmami umístěnými v těchto VTP. Mezinárodní spolupráce SVTP ČR je zajišťována v rámci programu INGO. Řešitelem projektu INGO SVTP ČR je P. Švejda, zodpovědnost členů výboru za spolupráci s jednotlivými zahraničními partnery je umístěna na webu SVTP ČR.

SVTP ČR se bude prezentovat na 10. Moskevském mezinárodním salonu inovací a investic ve dnech 7. – 10. 9. 2010, P. Švejda informoval o možnosti přihlásit jednotlivé VTP a inovační firmy v nich umístěné na tento veletrh (další informace: www.extech.ru).
D. Sobieská informovala o spolupráci se slovenskými partnery – sdružení SAPTI a o připravované dohodě o spolupráci SVTP ČR a SAPTI, kterou představil R. Tkáč  SAPTI RPIC

M. Dittrich podal informaci o připravovaném projektu SVTP ČR v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzva 2. 4. „Partnerství a sítě“.

Poté se uskutečnila mimořádná valná hromada SVTP ČR, která schválila úpravu stanov SVTP ČR v souladu s nutností splnit podmínky rámce společenství pro oblast VaVaI. Pro nové stanovy hlasovalo všech 22 přítomných zástupců kolektivních členů SVTP ČR z 38 kolektivních členů.

V úvodu druhého dne porady se uskutečnilo jednání 81. výboru SVTP ČR. Zápis z tohoto  jednání je umístěn na www.svtp.cz. Jednání projektového týmu Národní síť VTP v ČR a akreditační komise se neuskutečnila z důvodu, že žádný VTP nepodal od 16. 3. 2010 žádost o akreditaci. Obě jednání se uskuteční 21. 9. 2010.

Od 10 hodin seznámili P. Porák, P. Kolář, K. Dobayová a P. Večeřa s aktuálním stavem přípravy, realizace a hodnocení projektů včetně financování v rámci program Prosperita II (např. registrační žádosti, plné žádosti, fakturace, regionální nevyváženost, využívání brownfieldů, čisté příjmy) a odpovídali na četné dotazy přítomných. Prezentace P. Koláře Kolář_Prosperita 2007-13

P. Švejda v závěru poděkoval hostům za kvalitní vystoupení a potvrdil zájem o další spolupráci SVTP ČR s MPO a CzechInvest v této oblasti.

V další části jednání informoval P. Švejda o:
– přípravě účasti SVTP ČR, VTP a inovačních firem v nich umístěných v jednotlivých částech INOVACE 2010, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (30. 11. – 3. 12. 2010):
* sympozium (17. ročník)  – v rámci Mezinárodní vědeckotechnické spolupráce 2. 12. 2010 prezentovat vybrané VTP
* veletrh invencí a inovací (17. ročník) – prezentovat Národní síť VTP v ČR, jednotlivé VTP a inovační firmy v nich umístěné včetně inovačních firem, které dosáhly inovační zralosti a opustily VTP
* Cena Inovace roku 2010 (15. ročník) – přihlásit inovační produkty inovačních firem do soutěže (podmínky viz www.aipcr.cz)

– VTP v ČR se mohou přihlásit svými projekty do programu dvoustranné vědeckotechnické spolupráce KONTAKT, vyhlašovanému MŠMT; předány informační materiály KONTAKT 2010 (účastníkům porady byly dále předány tyto materiály: publikace VTP v ČR s CD ROM; CD ROM Technologický profil ČR; brožura Cena Inovace roku 2010; INOVACE 2010, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR);

Po ukončení jednání se uskutečnilo neformální setkání s ochutnávkou vín „Jásavé“.  Historie je prezentována na Kost vína Hochman

Mezinárodní porada ředitelů VTP byla hodnocena jako velmi úspěšná, byly projednány otázky zakládání, dalšího rozvoje a forem podpory VTP v ČR včetně spolupráce s mezinárodními partnery a byla oceněna dlouholetá spolupráce SVTP ČR s MPO a CzechInvest.

P. Švejda poděkoval představitelům Agritec za vytvoření velmi dobrých podmínek pro uskuteční mezinárodní porady, zejména M. Hochmanovi a Z. Muroňovi.

Další mezinárodní porada ředitelů VTP se uskuteční v Podnikatelském a inovačním parku Havlíčkův Brod ve dnech 9. – 10. června 2011.

V Praze dne 15. 6. 2010

Zpracovali: Pavel Švejda
Iveta Němečková

Galerie fotografií z porady: 

Mohlo by se vám líbit...

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Cookies settings
Souhlasím
Odmítám
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings