Mezinárodní porada ředitelů VTP v PIP Agritec Šumperk

Mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků

Ve dnech 10 – 11. června 2010 se v Podnikatelském a inovačním parku Agritec, s.r.o., Šumperk (www.agritec.cz) uskutečnila mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků (dále VTP).

Poradu řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.

Zúčastnili se jí zástupci 22 provozovaných VTP v ČR, zástupci MPO, CzechInvestu, starosta Města Šumperk Z. Brož, senátor za volební obvod Šumperk A. Jílek.  Porady se zúčastnilo celkem 35 osob.

V průběhu porady se uskutečnilo dne 11. 6. 2010 od 8 hodin jednání 81. výboru SVTP ČR.

Program porady:
10. 6. 2010, čtvrtek – AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Šumperk

12.30 – Ubytování účastníků v penzionu JIRSÁK
13.00 – Sraz účastníků v AGRITEC, s.r.o. (malé občerstvení)
13.30 – Prohlídka Podnikatelského a inovačního parku Agritec
– Prohlídka a exkurze ve společnosti SUMMA s. r.o. Šumperk
16.00 – 18.00 Porada ředitelů – 1. část  řídí P. Švejda
–    kontrola plnění závěrů porady ředitelů v Řeži, 2009
–    20 let SVTP ČR, národní síť VTP v ČR, elektronický katalog
–    předání akreditačních osvědčení v rámci 10. etapy akreditace (průběžná 10. etapa akreditace VTP v ČR dle stavu k 31. 12. 2009 s platností do 31. 12. 2011)
–    připravované projekty SVTP ČR
–    mezinárodní spolupráce SVTP ČR v roce 2010
17.30 – mimořádná valná hromada SVTP ČR
18.00 – 22.00 – Společenský večer s překvapením v AGRITEC, s. r.o.

11. 6. 2010, pátek – zasedací místnost penzionu JIRSÁK

8.00 – Výbor SVTP ČR
10.00 – Porada ředitelů – 2. část, se závěry
–    informace o projektech v rámci programu PROSPERITA II (P. Porák, P. Kolář)
–    INOVACE 2010, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 30. 11. – 3. 12. 2010; prezentace SVTP ČR, VTP a inovačních firem umístěných ve VTP; přihlášky do 15. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2010
12.00 – oběd, odjezd účastníků

K jednotlivým částem programu:

Prohlídka VTP

V úvodu setkání přivítal účastníky porady generální ředitel Agritec, s.r.o. Šumperk M. Hochman, seznámil účastníky porady s historií ústavu, organizační strukturou, činnostmi a aktuálními projekty tohoto provozovaného VTP.

Jeho prezentace zhlédnete zde 

S aktivitami Agritec Plant research seznámil P. Smýkal  Jeho prezentace je zde 

Poté následovala prohlídka polních pokusů, o kterých informovala R. Dostálová: „Pokusy s luskovinami (hrách setý, bob obecný, lupina, fazol, …) byly založeny na pokusném pozemku v Petrově nad Desnou 23. 4. 2010. Jsou zde pokusy s registrovanými odrůdami hrachu a bobu a lnu olejného. Šlechtitelské linie jsou vytvářeny s cílem získání rezistentních odrůd k houbovým a virovým patogenům. Šlechtitelský program je zaměřen i na kvalitativní parametry jako je obsah proteinů, škrobu, karotenoidů a inhibitorů trypsinu“. Fota v galerii z porady.
Po této prohlídce následovala exkurze do inovační firmy SUMMA s jejími aktivitami nás seznámil P. Opluštil Tato firma, zabývající se vývoje a výrobou průmyslových odmašťovacích a čistících systémů,  začínala v PIP Agritec. Produkty této firmy budou prezentovány na Salonu inovací a investic v Moskvě, 7. – 10. 9. 2010 a v rámci Česko – běloruského inovačního centra.

Porada ředitelů VTP
Prezident SVTP ČR P. Švejda ke kontrole plnění závěrů poslední porady v Řeži ve dnech 11. – 12. 6. 2009 konstatoval, že úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny.

V úvodu porady předali P. Švejda a J. Lakomý rozhodnutí o akreditaci zástupcům Vědeckotechnickému parku při UTB ve Zlíně, VTP Ostrava a Jihočeskému vědeckotechnickému parku České Budějovice. K dnešnímu dni je 12 akreditovaných VTP, z toho 11 bylo předáno osvědčení. Dosud nepřevzali osvědčení zástupci BIC Ostrava.

P. Švejda informoval o stávajícím stavu Národní sítě VTP v ČR (údaje o akreditovaných, dalších provozovaných a připravovaných VTP, které tvoří tuto síť, jsou na www.svtp.cz a elektronickém katalogu VTP SVTP ČR. Poukázal na přetrvávající nedostatky v aktualizaci údajů o jednotlivých VTP v tomto katalogu, což oslabuje postavení jednotlivých VTP při jejich součinnosti s tuzemskými a zahraničními partnery.

Dále informoval o probíhající průběžné 10. etapě akreditace VTP v ČR dle stavu k 31. 12. 2009, s platností do 31. 12. 2011, rozhodnutí o akreditaci jsou předávána po splnění akreditačních podmínek na základě žádosti o akreditaci jednotlivých VTP. Podkladem k udělení akreditace jsou údaje uveřejněné na webu SVTP ČR, v Elektronickém katalogu VTP SVTP ČR.  Účastníkům porady byly předány informační materiály s platnými kritérii. Vyzval přítomné ředitele VTP, které splňují podmínky akreditace, k zaslání žádostí o akreditaci.

Připomenul letošní významné výročí SVTP ČR – 20 let její činnosti (27. 7. 1990). Informace o aktivitách SVTP ČR byla uveřejněna v časopisu ip tt 1/2010. K tomuto jubileu uspořádá SVTP ČR seminář „Inovační potenciál a vědeckotechnické parky v ČR“ dne 2. 9. 2010 (program je umístěn v časopisu ip tt 2/2010, strana 2 obálky, který byl přítomným k dispozici a na www.aipcr.cz;). Současně upozornil na vložený list v ip tt 2/2010 „Anketa 20 let SVTP ČR“ a požádal přítomné o její vyplnění.

Účastníci porady projednali informaci o zabezpečení mezinárodní spolupráce SVTP ČR v roce 2010. Zahraniční partneři SVTP ČR na bilaterální a multilaterální úrovni jsou uvedeni na www.svtp.cz, P. Švejda ukázal webové stránky vybraných zahraničních partnerů na bilaterální úrovni a konkrétní webové stránky partnerů na multilaterální úrovni, detailně pak SPICE (www.spice-group.de). Poukázali na možnost i nutnost dále rozvíjet součinnost mezi jednotlivými asociacemi (společnostmi) VTP, navázat na ni spolupráci mezi jednotlivými VTP v partnerských zemích a spolupráci mezi inovačními firmami umístěnými v těchto VTP. Mezinárodní spolupráce SVTP ČR je zajišťována v rámci programu INGO. Řešitelem projektu INGO SVTP ČR je P. Švejda, zodpovědnost členů výboru za spolupráci s jednotlivými zahraničními partnery je umístěna na webu SVTP ČR.

SVTP ČR se bude prezentovat na 10. Moskevském mezinárodním salonu inovací a investic ve dnech 7. – 10. 9. 2010, P. Švejda informoval o možnosti přihlásit jednotlivé VTP a inovační firmy v nich umístěné na tento veletrh (další informace: www.extech.ru).
D. Sobieská informovala o spolupráci se slovenskými partnery – sdružení SAPTI a o připravované dohodě o spolupráci SVTP ČR a SAPTI, kterou představil R. Tkáč  SAPTI RPIC

M. Dittrich podal informaci o připravovaném projektu SVTP ČR v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzva 2. 4. „Partnerství a sítě“.

Poté se uskutečnila mimořádná valná hromada SVTP ČR, která schválila úpravu stanov SVTP ČR v souladu s nutností splnit podmínky rámce společenství pro oblast VaVaI. Pro nové stanovy hlasovalo všech 22 přítomných zástupců kolektivních členů SVTP ČR z 38 kolektivních členů.

V úvodu druhého dne porady se uskutečnilo jednání 81. výboru SVTP ČR. Zápis z tohoto  jednání je umístěn na www.svtp.cz. Jednání projektového týmu Národní síť VTP v ČR a akreditační komise se neuskutečnila z důvodu, že žádný VTP nepodal od 16. 3. 2010 žádost o akreditaci. Obě jednání se uskuteční 21. 9. 2010.

Od 10 hodin seznámili P. Porák, P. Kolář, K. Dobayová a P. Večeřa s aktuálním stavem přípravy, realizace a hodnocení projektů včetně financování v rámci program Prosperita II (např. registrační žádosti, plné žádosti, fakturace, regionální nevyváženost, využívání brownfieldů, čisté příjmy) a odpovídali na četné dotazy přítomných. Prezentace P. Koláře Kolář_Prosperita 2007-13

P. Švejda v závěru poděkoval hostům za kvalitní vystoupení a potvrdil zájem o další spolupráci SVTP ČR s MPO a CzechInvest v této oblasti.

V další části jednání informoval P. Švejda o:
– přípravě účasti SVTP ČR, VTP a inovačních firem v nich umístěných v jednotlivých částech INOVACE 2010, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (30. 11. – 3. 12. 2010):
* sympozium (17. ročník)  – v rámci Mezinárodní vědeckotechnické spolupráce 2. 12. 2010 prezentovat vybrané VTP
* veletrh invencí a inovací (17. ročník) – prezentovat Národní síť VTP v ČR, jednotlivé VTP a inovační firmy v nich umístěné včetně inovačních firem, které dosáhly inovační zralosti a opustily VTP
* Cena Inovace roku 2010 (15. ročník) – přihlásit inovační produkty inovačních firem do soutěže (podmínky viz www.aipcr.cz)

– VTP v ČR se mohou přihlásit svými projekty do programu dvoustranné vědeckotechnické spolupráce KONTAKT, vyhlašovanému MŠMT; předány informační materiály KONTAKT 2010 (účastníkům porady byly dále předány tyto materiály: publikace VTP v ČR s CD ROM; CD ROM Technologický profil ČR; brožura Cena Inovace roku 2010; INOVACE 2010, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR);

Po ukončení jednání se uskutečnilo neformální setkání s ochutnávkou vín „Jásavé“.  Historie je prezentována na Kost vína Hochman

Mezinárodní porada ředitelů VTP byla hodnocena jako velmi úspěšná, byly projednány otázky zakládání, dalšího rozvoje a forem podpory VTP v ČR včetně spolupráce s mezinárodními partnery a byla oceněna dlouholetá spolupráce SVTP ČR s MPO a CzechInvest.

P. Švejda poděkoval představitelům Agritec za vytvoření velmi dobrých podmínek pro uskuteční mezinárodní porady, zejména M. Hochmanovi a Z. Muroňovi.

Další mezinárodní porada ředitelů VTP se uskuteční v Podnikatelském a inovačním parku Havlíčkův Brod ve dnech 9. – 10. června 2011.

V Praze dne 15. 6. 2010

Zpracovali: Pavel Švejda
Iveta Němečková

Galerie fotografií z porady: 

Mohlo by se vám líbit...