81. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Zápis z 81. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, konaného dne 11. 6. 2010 v penzionu Terasa, Šumperk

Přítomni: P. Švejda, M. Dittrich, V. Hřiba, P. Janák, J. Lakomý, R. Michalec; D. Sobieská

Omluveni: J. Hassmann, J. Herinek, J. Klementová, H. Nováková

Přizvána: I. Němečková

Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 80. výboru 16. 3. 2010
2. Zabezpečení závěrů mimořádné VH SVTP ČR 10. 6. 2010
3. Informace z regionů (zasílat J. Lakomému)
4. Představení nového webu SVTP ČR
5. Projekt SVTP ČR v rámci OP VK, výzva Partnerství a sítě
6. Mezinárodní spolupráce SVTP v roce 2010
7. Příprava semináře 2. 9. 2010
8. Různé

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.

Dohodnuté závěry

k bodu 1
– připravit projekt mezinárodní vědeckotechnické spolupráce INGO SVTP ČR na období od roku 2011
T: dle výzvy MŠMT
Z: P. Švejda, I. Němečková

– předat věcná ocenění (zakladatelům společnosti, členům výboru, čestným členům společnosti, zástupcům spolupracujících organizací, akreditovaným VTP)
T: 2. 9. 2010
Z: P. Švejda, I. Němečková

– prezentovat VTP v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií:
* v čísle 3/2010  Podnikatelský a inovační park Agritec, Šumperk
– TIC ČVUT v Praze
T: 12. 7. 2010
Z: členové výboru SVTP ČR
* v čísle 4/2010  VTP Ostrava
– BIC Ostrava
T: 30. 9. 2010
Z: členové výboru SVTP ČR

– členové výboru SVTP ČR schválili kooptaci nového člena výboru  Jaroslava Burčíka, TIC ČVUT v Praze (za M. Presse)

k bodu 2
– odeslat žádost o registraci upravených stanov SVTP ČR Ministerstvu vnitra ČR s požadovanými přílohami
T: 18. 6. 2010
Z: P. Švejda, I. Němečková

k bodu 3
– zasílat informace o činnosti v regionech J. Lakomému (lakomy@svtp.cz), který je umístí na www.svtp.cz; část Regiony (potřeba informovat o podmínkách a výsledcích činnosti regionální sekce SVTP ČR  v součinnosti se zástupcem AIP ČR v kraji, www.aipcr.cz)
T: průběžně
Z: členové výboru SVTP ČR

k bodu 4
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci J. Lakomého o přípravě nového webu SVTP ČR  nadále redakční systém, připravena testovací verze
* rozeslat členům výboru adresu testovací verze
T: 20. 8. 2010

Z: J. Lakomý

* oficiální představení nové www na semináři „Inovační potenciál a vědeckotechnické parky v ČR“
T: 2. 9. 2010
Z: P. Švejda, J. Lakomý

k bodu 5
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci M. Dittricha o aktuálním stavu přípravy projektu do nové výzvy OP VK 2. 4. Partnerství a sítě:
* zpracovat projekt „Národní síť spolupráce univerzit s VTP“ se zapojením vybrané VŠ a vybraného VTP v každém NUTS II, žadatelem SVTP ČR
T: 31. 7. 2010
Z: M. Dittrich, J.Herinek, P. Švejda
++ určit partnery – VŠ, VTP; cílové skupiny, specifikace činností
T: 18. 6. 2010
Z: M. Dittrich, P. Švejda
++ informovat o cílech a struktuře projektu Českou konferenci rektorů
T: 24. 6. 2010
Z: P. Švejda

k bodu 6
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy o mezinárodní spolupráci SVTP ČR v roce 2010; obsahová struktura úkolů a cílů:
* potřebné informace k mezinárodní spolupráci umísťované na domovské stránce SVTP ČR včetně elektronického katalogu VTP SVTP ČR
* multilaterální spolupráce (IASP, SPICE, EBN)
* bilaterální spolupráce se sdruženími VTP ve V. Británii, Francii, Itálii, Německu, Rakousko, Slovensku, Polsku, Švýcarsku, Ruské federaci, ČLR, v zemích Skandinávie, zemích Indočíny a dalších zemích – nově Bělorusko (vč. vytváření podmínek pro dvoustrannou spolupráci jednotlivých VTP a inovačních firem v nich umístěných)
– výbor SVTP ČR potvrdil odpovědnost svých členů za jednotlivé oblasti mezinárodní spolupráce dle zápisu z 80. jednání výboru SVTP ČR 16. 3. 2010

* zaslat zhodnocení činnosti za 1. pololetí 2010
T: 22. 6. 2010
Z: členové výboru SVTP ČR, zodpovědní za jednotlivé výše uvedené oblasti

* připravit dohody o spolupráci SVTP ČR s partnery na Slovensku a Polsku
T: 2. 9. 2010
Z: D. Sobieská, R. Michalec

* uveřejnit informaci o sdružení SAPTI v ip tt č. 3/2010 (zaslat dohodnuté podklady do 12. 7. 2010)
Z: D. Sobieská

* připravit projekt mezinárodní vědeckotechnické spolupráce INGO SVTP ČR na období od roku 2011
T: dle výzvy MŠMT
Z: P. Švejda, I. Němečková

k bodu 7
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy o přípravě semináře „Inovační potenciál a vědeckotechnické parky v ČR“ a oslav 20 let SVTP ČR:
* článek P. Švejdy „Dvacet let SVTP ČR“ v ip tt 1/2010, str. 3 až 6
* program semináře v ip tt 2/2010, str. 2. obálky a na www.aipcr.cz; umístit informaci o tomto semináři na www.svtp.cz
T: ihned
Z: J. Lakomý

k bodu 8
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informace:
* účast SVTP ČR na MSV v Brně, 13. až 17. 9. 2010, stánek SVTP ČR 9m2 v pavilonu A1, 5 posterů SVTP ČR, informační materiály
* prezentace společnosti SUMMA s.r.o. na 10. Salonu inovací a investic v Moskvě, 7. až 10. 9. 2010 a v rámci Česko  běloruského inovačního centra
* 17. mezinárodní sympozium s výstavou INOVACE 2010, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 30. 11. až 3. 12. 2010; 15. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2010 (informace V. Hřiby o dvou připravovaných přihláškách)
* jednání projektového týmu Národní síť VTP v ČR a akreditační komise se neuskutečnila z důvodu, že žádný VTP nepodal od 16. 3. 2010 žádost o akreditaci.

– další, 82. výbor SVTP ČR se uskuteční 21. 9. 2010 od 10 hodin v zasedací místnosti č. 213, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 (pozvánky rozeslat do 6. 9. 2010)

V Praze dne 15. 6. 2010
Zapsali: P. Švejda, I. Němečková

Mohlo by se vám líbit...