Finanční nástroje Evropského investičního fondu

Finanční nástroje Evropského investičního fondu

Vážení kolegové,
minulý týden jsme někteří dostali dopis od ministra průmyslu a obchodu ČR pana Ing. Jiřího Rusnoka. K dopisu byly připojeny informační materiály o Evropském investičním fondu. Jak jsem byl informován, byly tyto materiály zaslány řadě dalších organizací včetně bank. Domnívám se, že by někteří členové naší Společnosti mohli tyto nástroje využít. Jedná se zejména o program podporující vznik a rozvoj podnikatelských inkubátorů.

Programy poskytující garance za kapitálové vklady a půjčky nejsou pravděpodobně využitelné přímo vědecko technickými parky. Vzhledem k tomu, že však byly informovány české i zahraniční banky, působící v naší republice, může být tato informace pobídkou k úvaze zřídit podobný finanční nástroj. To však předpokládá, že existují firmy (včetně prostředí), které jsou této schopny pomoci využít. VTP se tedy mohou stát velmi dobrým partnerem při realizaci podobných projektů.

Ze všech těchto důvodů jsme požádali MPO o možnost zpřístupnit české znění těchto dokumentů na našich domovských stránkách.

Chtěl bych tímto způsobem poděkovat za spolupráci JUDr. Jiří Michovskému, vedoucímu oddělení mezinárodní spolupráce, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, odboru podnikání a standardizace, a Ing P. Petru Porákovi ze stejného oddělení. Ing. P. Porák může zájemcům podat další informace (tel. 224 063 042, mail:porak@mpo.cz).

Ing. Pavel Komárek, CSc.
prezident SVTP ČR

Finanční nástroje Evropského investičního fondu v rámci Víceletého programu pro podniky a podnikání, a zejména pro malé a střední podniky (2001 – 2005)
(základní informace)

Významným nástrojem podpory malých a středních podniků ve státech Evropské unie je Víceletý program pro podniky a podnikání, a zejména pro malé a střední podniky na období 2001 – 2005 (dále Víceletý program). Víceletý program je otevřen i pro kandidátské země Evropské unie, které podepsaly Memorandum o porozumění o své účasti v programech Evropské unie pro podniky a podnikání.

Víceletý program je orientován na tři klíčové oblasti:

1. finanční nástroje Evropského investičního fondu (EIF) zaměřené na překonání nedostatků kapitálového trhu ve vztahu k začínajícím podnikatelům a vůči malým a středním podnikům;
2. podpůrné služby poskytované podnikům prostřednictvím Euro Info Center;
3. předávání zkušeností z nejlepších postupů a projektů uplatňovaných v zemích Evropské unie .

Na realizaci Víceletého programu bylo vyhrazeno 450 mil. EUR.

EIF poskytuje tři druhy finančních nástrojů:

1. Investice do fondů rizikového kapitálu a podnikatelských inkubátorů
2. Investice do fondů zárodečného kapitálu
3. Záruční pomoc pro malé a střední podniky

Ad 1. EIF bude podporovat zakládání a financování malých a středních podniků v jejich počáteční fázi investováním do příslušných specializovaných rizikových fondů, zejména do fondů zárodečného kapitálu, menších fondů, regionálně provozovaných fondů nebo fondů, které jsou zaměřené na specifická průmyslová odvětví nebo technologie. EIF bude investovat i do rizikových investičních fondů financujících využívání výsledků výzkumu a vývoje, tj. fondů spojených s vědeckotechnickými parky a výzkumnými středisky, které naopak poskytují rizikový kapitál pro malé a střední podniky.

EIF bude rovněž podporovat zřizování a rozvoj podnikatelských inkubátorů a s nimi spojených školících a poradenských programů.

Výše investice může dosáhnout 25 – 50 % kapitálu podnikatelského inkubátoru, nejvýše však 15 mil. EUR. Kapitál je zpravidla poskytován na dobu 5 – 12 let.

Ad 2. EIF bude stimulovat poskytování kapitálu na vytváření nových inovačních podniků s růstovým potenciálem a vytváření nových pracovních příležitostí prostřednictvím financování fondů zárodečného kapitálu a podnikatelských inkubátorů. EIF bude poskytovat finančním institucím záruky za portfolio úvěrů poskytnutých malým a středním podnikům do výše 50 % hodnoty tohoto portfolia.

Ad 3. EIF bude poskytovat záruky nebo případně společné záruky pro záruční programy uplatňované v jednotlivých zemích. Tato pomoc EIF bude umožňovat nápravu nedostatků finančního trhu v následujících oblastech: (a) půjčky pro malé a střední podniky s růstovým potenciálem; (b) využívání internetu a elektronického obchodování malými podniky (takto garantované půjčky by mohly krýt náklady na nákup výpočetní techniky, software a na školení); (c) investování vlastních finančních prostředků do malých a středních podniků vyznačujících se růstovým potenciálem, včetně investic prováděných místními nebo regionálními fondy, které poskytují základní kapitál nebo kapitál pro začáteční fázi; (d) mikroúvěry, s cílem povzbudit finanční instituce k poskytování menších finančních částek, které jsou pro věřitele spojeny s nedostatečnými zárukami.

Pro finanční podpory, které poskytuje EIF je charakteristické, že podpora není poskytována přímo konečnému uživateli, tedy podnikům, nýbrž zprostředkující finanční instituci (intermediator), jíž může být např. banka, investiční fond, fond rizikového kapitálu nebo podnikatelský inkubátor, a to na základě schváleného projektu.
Prostředky EIF nejsou alokovány na základě předem stanovených kvót pro jednotlivé země, nýbrž pouze na základě kvality jednotlivých projektů bez ohledu na to, ze kterého státu pocházejí.

Jaroslav Lakomý

Řešitel projektu za zadavatele a administrátor blogu

Mohlo by se vám líbit...