Inovace v Jihočeském kraji

Inovace v Jihočeském kraji

V rámci projektu Řízení podpory inovací v Jihočeském kraji – s nímž jsme vás seznámili v  časopise „Inovační podnikání a TT“ – došlo na podzim roku 2003 k realizaci dvou důležitých podprojektů, které zásadním způsobem ovlivní další vývoj inovačního prostoru v Jihočeském kraji.

Jedná se o otevření Poradenského centra pro inovace (PCI) při JHK a o spuštění Technologického profilu (TP) Jihočeského kraje.

PCI je fyzicky umístěno v budově JHK a TP je zprovozněn jednak na www.techprofil-jk.cz a jednak je dostupný na samostatném CD, které spolupracuje s výše uvedenými stránkami na webu a v případě zjištění aktualizace, doplní informace z CD o tyto změny. Za zmínku též stojí skutečnost, že ve spolupráci s řešiteli Technologického profilu ČR, slouží údaje z databáze TP Jihočeského kraje jako ověřená podmnožina dat pro aktualizaci TP ČR. Důvody, které vedly řešitele k vytvoření TP JK jsou uvedeny níže. Jsou pochopitelné i akceptovatelné.

Takové profily budou jistě vznikat i v dalších regionech. Ze systémového hlediska je však nutné najít a zajistit vazby mezi TP ČR a TP jednotlivých regionů. Potenciální partner – ať již z ČR nebo ze zahraničí – bude hledat kontakt v dané problematice a to co najde v TP regionu by měl najít i v TP ČR a naopak. Jsme malá země a z vnějšku může být region – alespoň v první fázi vyhledávání – pod rozlišovací schopností některých potenciálních partnerů. Ostatně jako první je najít řešení – nebo partnera, teprve potom přijde na řadu upřednostnění lokality. Proto je nezbytné tyto vazby dat zajistit a udržovat. To je spíše vzkaz pro řešitele TP ČR a TP dalších regionů. TP JK tuto podmínku splňuje.

Poradenské centrum pro inovace při JHK

Dne 18. září 2003 bylo otevřeno Poradenské centrum pro inovace (PCI) při Jihočeské hospodářské komoře, které plní informační i vzdělávací roli při podpoře inovačních firem v zavádění i využívání nových technologií.
PCI je realizačním orgánem Steering Commitee (SCI) a plní funkci jeho sekretariátu – viz IP TT 4/2003.

K základním aktivitám PCI patří:
– sběr, třídění a distribuce informací z oblasti inovačního podnikání
– monitoring situace na trhu s technologiemi – jak na domácí tak zejména na mezinárodní úrovni
– monitoring různých finančních zdrojů – programů
– správa Databáze inovačních a vědeckovýzkumných firem i institucí v Jihočeském kraji
– poradenství malým a středním firmám při přípravě i realizaci technologických projektů
– koordinace regionálních aktivit podporujících využívání nových technologií
– propagace technologického potenciálu Jižních Čech doma i v zahraničí
– pořádání seminářů i s mezinárodní účastí (Rakousko, Německo)
– zprostředkování spolupráce s partnery v zahraničí
– výkonný orgán při řešení regionální inovační politiky
– podíl na tvorbě regionální inovační strategie a bude iniciovat předkládání dalších projektů v rámci Programu územního obvodu Jihočeského kraje.

Kontakt:
Ing. Jan Stejskal
Ing. Kateřina Tomanová
Jihočeská hospodářská komora
Husova 9, 370 01 České Budějovice
387 318 433
www.jhk.cz
www.rkojc.cz

Technologický profil Jihočeského kraje

Důvody vzniku:
Česká republika disponuje informačním systémem v podobě „Databáze technologického profilu ČR.“ Tato databáze je však svým zaměřením národní a v Jihočeském kraji podobný funkční a ucelený systém pro vyhledávání inovačních a technologických aktérů chyběla. Cesta vedoucí k nalezení partnera pro spolupráci na trhu s novými technologiemi je v současné době velmi komplikovaná. Výsledný produkt, tj. databáze inovačních a vědeckovýzkumných firem i institucí v Jihočeském kraji, plně pokrývá poptávku po tomto druhu informací

Charakteristika:
-Databáze
Jedná se o informační systém na podporu inovačního podnikání, vytvářející příznivé prostředí pro rozvoj podnikání, pracovních příležitostí a pro příliv tuzemských i zahraničních investic. Jeho základem je databáze inovačních a vědeckovýzkumných firem a institucí v regionu. Poskytuje, kromě základních kontaktních údajů, zejména detailnější údaje o produktech ve vývoji a výzkumu v dané firmě. Vznikl tak prezentační materiál Jihočeského kraje a jeho potenciálu v oblasti vědy a výzkumu, vývoje a inovací. Databáze je pravidelně aktualizovaná a je přístupná od 1. října 2003 na webových stránkách www.techprofil-jk.cz a CD nosičích

Umožňuje systematické vyhledávání, a to i pro zahraniční partnery. Je proto zpracována v českém, německém a anglickém jazyce a její struktura je inspirována podobou jak národních tak mezinárodních databází. ( Czech RTD, WLW, technologický profil ČR, EOI, INTERSEIF)

Obsah databáze:
– identifikační údaje – jméno instituce, právní forma podnikání, zahraniční účast vyjádřená v procentech (bude udávaná pouze pokud bude přesahovat 25%), adresa instituce, popřípadě adresa sídla (pouze pokud není totožná s adresou v Jihočeském kraji), výběr dle NUTS 4.
– Kontakt – kontaktní osoba, telefon, mobil, e-mail, fax, URL
– výběr dle číselníku odvětví OKEČ (možnost výběru 3x současně), výběr dle tipu organizace, výběr dle klíčových inovačních slov (možnost výběru 5x současně), datum aktualizace.
– inovační specifikace – VaV kapacity materiální (laboratoře, odborné vybavení, přístroje atd.) a personální, VaV činnosti (možnost výběru + vlastní specifikace), výdaje na VaV (vyjádřené v procentech z tržby), externí finanční zdroje VaV (možnost výběru + vlastní specifikace), potřeba a nabídka nové technologie a výrobku, partneři, potřeba kooperace, certifikáty, patenty, licence atd.
– seznam publikací (hlavně u vědecko-výzkumných institucí), popřípadě obrázek či poznámka

-Textová část
Kromě databáze vědeckovýzkumných kapacit systém obsahuje textovou část technologického profilu, kde naleznete další informace jako jsou statistická data, shrnutí vývojového a inovačního potenciálu JK, informace z oblasti zahraniční spolupráce apod. Systém obsahuje další relevantní údaje o stavu vědy a výzkumu v regionu jako jsou statistická data, aktuální realizované projekty jednotlivých institucí apod. Vše je prezentováno tak, aby bylo umožněno transparentní vyhledávání a orientace v nashromážděných informacích.

Další informace o Inovacích v Jihočeském kraji získáte na www.rkojc.cz

Ing. Jaroslav Lakomý, lakomy@svtp.cz
Člen výboru SVTP ČR

Jaroslav Lakomý

Řešitel projektu za zadavatele a administrátor blogu

Mohlo by se vám líbit...