Konference Inovace a rozvoj regionu 2004

Konference Inovace a rozvoj regionu 2004

BIC Plzeň byl hlavním organizátorem konference Inovace a rozvoj regionu 2004, která se konala v prostorách Západočeské univerzity 22. června. Kromě ZČU byly partnery při přípravě této konference také Plzeňský kraj, město Plzeň, Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje a CzechInvest – agentura pro podporu podnikání a investic.

Konference byla určena všem zájemcům z plzeňského regionu (veřejné správě, podnikatelům, manažerům, výzkumným pracovníkům, konzultantům i dalším odborníkům), kteří se zajímají o ekonomický rozvoj regionu založený na produkci výrobků a služeb s vysokou přidanou hodnotou a o možnosti, jak tento rozvoj podpořit – od rozhodování na regionální úrovni přes podporu výzkumu a vývoje až po zavádění inovací ve firmách. Tomu odpovídalo i složení účastníků, jichž bylo více než padesát. Již v úvodních projevech radního Plzeňského kraje Ing. K. Pokorného, rektora ZČU Doc. J. Průši a náměstka primátora Plzně Ing. V. Duchka byly z různých úhlů deklarovány základní společné postoje a cíle – podporovat v plzeňském regionu rozvoj spolupráce mezi akademickou sférou a výzkumem na jedné straně a podnikatelským sektorem na straně druhé, snažit se o zvyšování podílu výroby s vysokou přidanou hodnotou, rozvíjet potenciál lidských zdrojů a postupně měnit image Plzně a regionu.

Náměstkyně místopředsedy vlády pro výzkum, vývoj, lidská práva a lidské zdroje Mgr. J.B.Sporková poté představila vládní dokument Národní inovační strategie. Další část konference byla věnována prezentaci projektu BRIS (příprava regionální inovační strategie), a to jak výsledkům dílčích analýz a studií, tak i návrhům cílů a opatření, které budou po dopracování publikovány v závěrečném dokumentu projektu.

S velkým ohlasem účastníků konference se setkalo vystoupení Paula Psikala z technologického centra Mercedes-Benz Engineering, jehož obsahem bylo seznámení s výrobními (a nyní už i vývojovými) aktivitami této prestižní automobilky v našem regionu a s využívanými metodami zvyšování produktivity práce. Podobný zájem vzbudily také informace o současné situaci klíčové plzeňské firmy ŠKODA HOLDING a jejím přístupu k výběru subdodavatelů, které prezentoval člen představenstva Ing. V. Juppa. Zajímavé bylo určitě i seznámení se zkušenostmi společnosti Veřejná informační služba při vytváření inovačního prostředí v rostoucí malé firmě, působící v oblasti informačních technologií.

Západočeská univerzita byla na konferenci zastoupena rovněž vystoupením prorektora pro výzkum a vývoj Doc. J. Horáka a ředitele Výzkumného centra nových technologií Prof. J. Rosenberga. V závěru pak byly stručně představeny některé příležitosti a bariéry pro podporu inovací v podnicích a finanční zdroje dostupné v rámci strukturálních fondů.

Mottem konference byla věta z dokumentu Evropské komise věnovaného konkurenceschopnosti (European Competitiveness Report 2003): „Regiony s výrazným hospodářským růstem vykazují řadu společných rysů. Klíčovou roli v nich hrají znalosti, stejně tak jako schopnost vytvářet spojení mezi činností akademické sféry a inovacemi v podnicích – to vše s aktivní veřejnou podporou a prostřednictvím silné podnikatelské kultury.“

Více informací k připravované inovační strategii lze získat na www.bris.cz

Ing. Jana Klementová,  klement@bic.cz
BIC Plzeň

Mohlo by se vám líbit...