Kulatý stůl v Nových Hradech

Kulatý stůl v Nových Hradech

Dne 10. ledna se v areálu Akademického univerzitního centra v Nových Hradech konalo diskusní fórum k otázce přenosu aplikovaného výzkumu do praxe, respektive o programu, který má být této aktivitě nápomocen. Toto setkání uspořádala Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Termín 10.1.2005 zdaleka nebyl vybrán náhodně, neboť byl dnem obhajoby projektu „výzkumná centra“, díky kterému mohlo být Centrum biologických technologií v Nových Hradech vybudováno.

Stále častěji se v médiích setkáváme s názorem, že jednou z příčin pomalého rozvoje české ekonomiky je její nízký inovační potenciál. V České republice se totiž stále nedaří nastavit takové podmínky pro výzkum a vývoj, které by motivovaly podnikatelské i nepodnikatelské subjekty investovat do inovačních aktivit a vývoje nových výrobků, technologií či služeb. Také vzájemná spolupráce vědeckovýzkumných institucí, vysokých škol a podniků, která je z hlediska zavádění nových produktů na trh velice důležitá, není dostatečná a zaostává za standardem běžným ve vyspělých zemích.

Cílem programu Prosperita, který je dílčím programem Operačního programu Průmysl a podnikání, je tuto situaci změnit, a to pomocí vzniku a rozvoje kvalitní infrastruktury především pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace. Jedná se například o podporu zakládání a provozu vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů pro vznik a rozvoj malých a středních firem inovačního charakteru a center pro transfer technologií. Získání podpory v rámci tohoto opatření vede k prohlubování integrace a spolupráce inovačních podniků s univerzitami a výzkumnými ústavy, a to zejména v těch oblastech, kde má Česká republika srovnatelnou výhodu či růstový potenciál. Vědci tak mají přímou zpětnou vazbu, která jim umožňuje pracovat na produktech, které jsou aktuálně nutné a žádané. Firmy na druhé straně úzkou spoluprácí s vědeckými pracovišti urychlují svůj rozvoj.

Programem podporované aktivity jsou přípravné a projekční práce, pořízení dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku, rekonstrukce a modernizace hmotného a nehmotného investičního majetku, pořízení strojů a zařízení. Dále například zajištění výhodných podmínek pro nájem výzkumných, výrobních a kancelářských prostor, poskytování cenově zvýhodněných a jiných služeb malým a středním podnikům inovačního charakteru, a to v prostorách vědeckotechnických parků, inkubátorů, pracovišť zajišťujících transfer technologií a činnost národních sítí. Program je určen pro právnické osoby, které prokáží spolupráci s konkrétní institucí terciálního vzdělávání a výzkumným ústavem. Dále se může jednat o orgán samosprávy (obce, svazky obcí, kraje), instituci terciálního vzdělávání, výzkumný ústav, respektive samostatnou právnickou osobou zřízenou některým z těchto subjektů. Důležité je, aby žadatel měl ve svých stanovách explicitně zakotveno, že byl zřízen za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe daného regionu. Více informací týkajících se programu Prosperita získáte na adresách www.mpo.cz a www.czechinvest.org. V rámci této akce byly představeny tři jihočeské projekty, aspirující na podporu z fondů Evropské unie – Centrum biologických technologií Nové Hrady, Třeboňské inovační centrum a podnikatelský inkubátor v Českých Budějovicích.

Zatímco podnikatelský inkubátor v Českých Budějovicích, který se v budoucnu bude především zaměřovat na ekologické zemědělství, oblast krajinotvorby, potravinářství a využití alternativních zdrojů energie, je ve fázi příprav, oba další projekty jsou již těsně před podáním žádosti o dotaci. Další rozvoj podnikatelského inkubátoru v Nových Hradech nyní závisí na tom, zda bude schválena žádost o dotaci z programu Prosperita. Centrum se zaměřuje především na optické přístrojové techniky, bioinformatiku, řasové biotechnologie, elektrochemické sensory a další. Součástí projektu, který by měly ze 75% profinancovat unijní peníze, z 20% Jihočeský kraj, je i plný provoz vědeckotechnického parku. Celý projekt by měl stát zhruba 25 miliónů korun.

Třeboňské inovační centrum se také bude ucházet o finanční podporu z unie. Toto centrum sídlí se svými 77 zaměstnanci v rekonstruované nemovitosti na ploše cca jednoho hektaru. Nyní provozuje podnikatelský inkubátor a centrum aplikovaného výzkumu. Pro svůj další rozvoj potřebuje zhruba 30 miliónů korun, z toho 21 miliónů by mělo jít z programu Prosperita, pět miliónů ze zdrojů Jihočeského kraje a zbytek z vlastních prostředků.

Ing. Tomáš Mráz
Regionální projektový manažer pro Jihočeský kraj

Jaroslav Lakomý

Řešitel projektu za zadavatele a administrátor blogu

Mohlo by se vám líbit...