Mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků ČR

Ve dnech 9 – 10. června 2011 se v Podnikatelském a inovačním parku Havlíčkův Brod (www.vubhb.cz) uskutečnila mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků (dále VTP).

Poradu řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.     Zúčastnili se jí zástupci 27 provozovaných VTP v ČR, zástupci připravovaných VTP v ČR, MPO, CzechInvestu a hosté.  Porady se zúčastnilo celkem 45 osob.

V průběhu porady se uskutečnilo dne 10. 6. 2011 od 9 hodin jednání 85. výboru SVTP ČR.

Program porady:
9. 6. 2011, čtvrtek – Podnikatelský a inovační park (PIP) Havlíčkův Brod, Dobrovského 2366
12:30 – Ubytování účastníků v hotelu Slunce, Jihlavská 1985, Havlíčkův Brod
13:00 – Sraz účastníků v PIP Havlíčkův Brod (malé občerstvení)
13.30 – Prohlídka Podnikatelského a inovačního parku Havlíčkův Brod
15.30 – 18.00 Porada ředitelů –

1. část –  zasedací místnost hotelu Slunce
řídí P. Švejda
–    kontrola plnění závěrů porady ředitelů VTP v Šumperku, 2010
–    národní síť VTP v ČR, elektronický katalog, mezinárodní spolupráce
–    předání akreditačních osvědčení v rámci 10. etapy akreditace (průběžná 10. etapa akreditace VTP v ČR dle stavu k 31. 12. 2009 s platností do 31. 12. 2011)
–    příprava průběžné 11. etapy akreditace VTP v ČR dle stavu k 31. 12. 2011 s platností do 31. 12. 2013
–    měření výkonnosti VTP (metodika hodnocení)
–    projekt SPINNET (cíle, partneři, úkoly, monitorovací ukazatele)
19.00 – 21.00 – Společenský večer s překvapením v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě

10. 6. 2011, pátek – zasedací místnost hotel Slunce
9.00 –  Výbor SVTP ČR
10.00 – Porada ředitelů –

2. část, se závěry
–    informace o projektech v rámci programu PROSPERITA (P. Porák, P. Kolář)
–    INOVACE 2011, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 6. – 9. 12. 2011; prezentace SVTP ČR, VTP a inovačních firem umístěných ve VTP; přihlášky do 16. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2011
12.00 – oběd, odjezd účastníků

K jednotlivým částem programu:

Prohlídka VTP
Výkonný ředitel VÚB J. Čepl a ředitel PIP J. Bouma seznámili účastníky porady s historií ústavu, organizační strukturou, činnostmi a aktuálními úkoly tohoto akreditovaného VTP.  Prezentaci najdete zde Prezentace VÚB Havlíčkův Brod červen 2011

Poté následovala návštěva firmy PROSS reklama s.r.o. (www.pross.cz) v průmyslové zóně u obchvatu Havlíčkova Brodu. Tato firma začínala jako inovační firma v Podnikatelském a inovačním parku Havlíčkův Brod.
Dále účastníci porady navštívili oddělení genetických zdrojů a laboratoř tkáňových kultur.

Poté následovalo vlastní jednání porady. V úvodu jednání přivítal účastníky porady starosta města Havlíčkův Brod J. Tecl. P. Švejda požádal přítomné o vzájemné přestavení se.

Porada ředitelů VTP
Prezident SVTP ČR P. Švejda ke kontrole plnění závěrů poslední porady v Šumperku ve dnech 10. – 11. 6. 2010 konstatoval, že úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny.

V úvodu porady předali P. Švejda a J. Lakomý rozhodnutí o akreditaci zástupci Vědeckotechnického parku VZLÚ Praha T. Vodrážkovi a zástupci VYRTYCH – Technologický park a inkubátor J. Vyrtychovi. K dnešnímu dni je v ČR 14 akreditovaných VTP.

P. Švejda informoval o stávajícím stavu Národní sítě VTP v ČR (údaje o akreditovaných, dalších provozovaných a připravovaných VTP, které tvoří tuto síť, jsou na www.svtp.cz) a elektronickém katalogu VTP SVTP ČR. Poukázal na přetrvávající nedostatky v aktualizaci údajů o jednotlivých VTP v tomto katalogu, což oslabuje postavení jednotlivých VTP při jejich součinnosti s tuzemskými a zahraničními partnery.

Dále informoval o probíhající průběžné 10. etapě akreditace VTP v ČR s platností do 31. 12. 2011, rozhodnutí o akreditaci jsou předávána po splnění akreditačních podmínek na základě žádosti o akreditaci jednotlivých VTP. Podkladem k udělení akreditace jsou údaje uveřejněné na webu SVTP ČR, v Elektronickém katalogu VTP SVTP ČR.  Účastníkům porady byly předány informační materiály s platnými kritérii. Vyzval přítomné ředitele VTP, které splňují podmínky akreditace, k zaslání žádostí o akreditaci.

Informoval o přípravě 11. etapy akreditace VTP v ČR dle stavu k 31. 12. 2011 s platností od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013. Podmínky a kritéria jsou umístěny na www.svtp.cz, část zápisy z jednání komise pro akreditaci.

Měření výkonnosti VTP – metodika hodnocení – P. Švejda uvedl návrh hodnotit činnost měřitelnými a srovnatelnými parametry; tyto parametry projednat v projektovém týnu NS VTP v ČR a schválit na jednání výboru SVTP ČR 20. 9. 2011.

Dále P. Švejda informoval o projektu MŠMT „SPINNET“ – zahájení řešení od 1. 9. 2011, klíčové aktivity, monitorovací ukazatele, partneři.

V rámci diskuse byly předloženy tyto nejdůležitější informace:

-v rámci připravené NIS ČR jsou v analytických podkladech (str. 89) uvedeny nepravdivé informace o úloze Czechinvest při provádění akreditace VTP, v odkazu na uvedenou webovou stranu jsou nepravdivé údaje o akreditovaných VTP, které poškozují SVTP ČR (P. Švejda)

– Informace o úhradě členských příspěvků SVTP ČR – k datu porady uhradilo 43 právnických osob ze 44 a všech 17 fyzických osob I. Němečková)

-na konferenci a jednání orgánů ICSTI bylo schváleno zařazení VTP do mezinárodní agendy vědeckotechnických informací na návrh ČR, v souladu s charakteristikou základních typů VTP (P. Švejda)

– informace o začínající spolupráci s VTP v Bosně a Hercegovině (V. Hřiba)

– prezentace SVTP ČR na 11. moskevském mezinárodním salonu inovací a investic ve dnech 13. – 19. 9. 2011, možnost přihlásit jednotlivé VTP a inovační firmy v nich umístěné na tento veletrh (P. Švejda)

-plnění funkcí Podnikatelského centra Slavičín (R. Bezděk)

-základní typy a funkce VTP v ČR (P. Švejda)

-složité cokoliv měřit v rámci plnění funkcí VTP (D. Sobieská)

-cílem je stanovit objektivně ověřitelné a obecné parametry hodnocení činnosti a výsledků VTP (P. Švejda)

Následovala prezentace firmy AdvaICT, a.s., Brno, kterou přednesl P. Škrla – prezentaci najdete zde AdvaICT_adVENTURE

V úvodu druhého dne porady se uskutečnilo jednání 85. výboru SVTP ČR. Zápis z tohoto  jednání je umístěn na www.svtp.cz.  Jednání projektového týmu Národní síť VTP v ČR a akreditační komise se neuskutečnila z důvodu, že žádný VTP nepodal žádost o akreditaci. Obě jednání se uskuteční 20. 9. 2011.

Od 10 hodin seznámil Petr Kolář s aktuálním stavem projektů včetně financování v rámci program Prosperita II (např. registrační žádosti, plné žádosti, žádosti o platbu, regionální nevyváženost, využívání brownfieldů, čisté příjmy), programu Czech Accelerátor (nová výzva Poradenství – rozšíření působnosti firem do zahraničí, 6 měsíční stáže např. do Izraele, Švýcarska, Singapuru), projekt Inovační ekosystém (seed fond, pilotní projekt, existence skautů, kouče). Více zde Petr Kolář – CI-Havlíčkův Brod_10_6_2011

Petr Porák informoval o aktuálních třech problémech programu Prosperita, které definoval jako:

nedostatek úspěchu (nevyčerpané finanční prostředky),

modelový neúspěch (VTP Pardubice)

poplašná zpráva (je „přeparkováno“); špatné zajištění realizace projektů, preferovat brownfieldy (ne greenfieldy), preferovat rozšiřování a zdokonalování před výstavbou nových VTP.

Oba vystupující odpovídali na četné dotazy přítomných. P. Švejda v závěru poděkoval hostům za kvalitní vystoupení a potvrdil zájem o další spolupráci SVTP ČR s MPO a CzechInvest v této oblasti.

V další části jednání informoval P. Švejda o:
– přípravě účasti SVTP ČR, VTP a inovačních firem v nich umístěných v jednotlivých částech INOVACE 2011, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (6. – 9. 12. 2011):
* sympozium (18. ročník)  – v rámci Mezinárodní vědeckotechnické spolupráce 7. 12. 2011 prezentovat vybrané VTP
* veletrh invencí a inovací (18. ročník) – prezentovat Národní síť VTP v ČR, jednotlivé VTP a inovační firmy v nich umístěné včetně inovačních firem, které dosáhly inovační zralosti a opustily VTP
* Cena Inovace roku 2011 (16. ročník) – přihlásit inovační produkty inovačních firem do soutěže (podmínky viz www.aipcr.cz)

– VTP v ČR se mohou přihlásit svými projekty do programu dvoustranné vědeckotechnické spolupráce Aktivity MOBILITY, vyhlašovanému MŠMT; předány informační materiály KONTAKT 2011 (účastníkům porady byly dále předány tyto materiály: INFO desky  SVTP ČR, Systém inovačního podnikání v ČR, ip tt 2/2011, CD ROM Technologický profil ČR, verze 11; brožura Cena Inovace roku 2011; INOVACE 2011, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR);

Mezinárodní porada ředitelů VTP byla hodnocena jako velmi úspěšná, byly projednány otázky zakládání, dalšího rozvoje a forem podpory VTP v ČR včetně spolupráce s mezinárodními partnery a byla oceněna dlouholetá spolupráce SVTP ČR s MPO a CzechInvest.

P. Švejda poděkoval představitelům VÚB a PIP Havlíčkův Brod za vytvoření velmi dobrých podmínek pro uskutečnění mezinárodní porady, zejména J. Boumovi.

Další mezinárodní porada ředitelů VTP se uskuteční v Podnikatelském inkubátoru VŠB – TU Ostrava ve dnech 7. – 8. června 2012.

Fotogalerie zde 

V Praze dne 15. 6. 2011

Zpracovali: Pavel Švejda
Iveta Němečková

Mohlo by se vám líbit...