Mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků v Brně

Mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků

Ve dnech 8 – 9. června 2006 se v Brně uskutečnila mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků (dále VTP).

Poradu řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.

Zúčastnili se jí zástupci 20 provozovaných VTP v ČR, MPO, MŠMT a inovačních firem. Porady se dále zúčastnili zástupci organizací, které připravují projekty nových VTP (3) Porady se zúčastnilo celkem 28 osob.

První den porady byl věnován návštěvě VTP v Brně, představení podmínek vzniku, dalšího rozvoje a provozování níže uvedených VTP a inovačních firem v nich umístěných.

V průběhu porady se uskutečnilo dne 9. 6. 2006 od 8 hodin jednání 65. výboru SVTP ČR.

Program porady:

8. 6. 2006
13:00 – Sraz účastníků v hotelu Continental, ubytování

13.30 – Odjezd autobusem k návštěvě VTP v Brně:
* OLLI elektro
* Technologický park (FEI Company, IBM)
* JIC – Technologický inkubátor VUT

19:00 – Společenský večer s překvapením, hotel Continental
* předání osvědčení o akreditaci VTP v ČR

9. 6. 2006, pátek
8.00 – výbor SVTP ČR a projektový tým NS VTP v ČR

10.00 – Porada ředitelů VTP v ČR – hotel Continental řídil ing. Pavel Švejda, CSc. FEng.
– kontrola plnění závěrů porady ředitelů v Žilině, 2005
– národní síť VTP v ČR, elektronický katalog
– informace o projektech VTP v rámci programu PROSPERITA, příprava na období 2007-2013
– účast VTP v rámci inovační infrastruktury, mezinárodní spolupráce SVTP ČR
– INOVACE 2006, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 5. – 8. 12. 2006; prezentace SVTP ČR, VTP a inovačních firem umístěných ve VTP; přihlášky do 11. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2006

13.00 – oběd, hotel Continental
– odjezd účastníků

K jednotlivým částem programu:

Prohlídka VTP
Účastníci porady navštívili vybrané VTP v Brně – OLLI elektro, ředitel P. Havlena (www.olli.cz); Technologický park – firmy FEI Company, ředitel J. Očadlík (www.feicompany.com); IBM, T. Budař ( www:-5.ibm.com/cz/delivery_center); Technologický inkubátor VUT, ředitel J. Hudeček (www.jic.cz)rámci jednotlivých prezentací byly zodpovězeny otázky týkající se rovněž dalšího předpokládaného rozvoje navštívených a dalších připravovaných VTP v Brně a v Jihomoravském kraji. Účastníkům porady byly poskytnuty písemné materiály.

Porada ředitelů VTP
Prezident SVTP ČR P. Švejda ke kontrole plnění závěrů poslední porady v Žilině 29. – 30. 9. 2005 poukázal na přetrvávající nedostatek v aktualizaci údajů o VTP a inovačních firmách v nich umístěných v rámci elektronického katalogu VTP. Poukázal na nedodržování základní terminologie vědeckotechnických parků v ČR. Základní typy – vědecký park (centrum), technologický park, podnikatelské a inovační centrum. Dosud nebyla vydána publikace „VTP v ČR“, v tomto období, vzhledem k terminologické nejednotnosti. Zpracované podklady jsou v rozporu s terminologií, obsaženou v základním aktuálním informačním materiálu SVTP ČR (3xA4).

Dále byly projednány plánované body programu. Po průběžné diskusi přijali účastníci tyto závěry, náměty a doporučení:

– úkoly z porady ředitelů VTP v ČR v Žilině 29. – 30. 9. 2005 jsou plněny;

– Národní síť VTP v ČR tvoří k 8. 6. 2006: 22 akreditovaných VTP, 2 další provozované VTP a neupřesněný počet připravovaných VTP; v rámci projektu Národní síť VTP v ČR sledovat a hodnotit počet inovačních firem umístěných ve VTP (nyní cca 150 umístěných inovačních firem) a inovační firmy, které dosáhly inovační zralosti a VTP opustily; informace o VTP (samostatná část databáze) a inovačních firmách v nich umístěných průběžně aktualizovat v části „inovační firmy“ databáze Technologický profil ČR (připravovaná verze 08 v roce 2006); informace o jednotlivých subjektech Národní sítě VTP v ČR budou uveřejněny v publikaci „VTP v ČR“ ;

– v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR, umístěném na webu SVTP ČR, průběžně aktualizovat informace o jednotlivých VTP, doplnit chybějící informace u VTP uvedených na webu a informace o VTP, které dosud nejsou umístěny na webu; priorita: akreditované VTP, další provozované VTP, připravované VTP;

– informaci o podaných projektech v rámci OPPP podal P. Porák, MPO: dostatek projektů, zvýšená kvalita, schváleny projekty za cca 1,2 mld. Kč, nedostatečný počet hodnotitelů; málo žádostí o platbu, poslední žádost do 30. 6. 2008, požadavek kvalitní investiční dokumentace; operační programy projedná vláda ČR do 30. 6. 2006, zvýšená pozornost připravovaným OP Výzkum a vývoj pro inovace, Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Podnikání a inovace.

– SVTP ČR řeší od 10/2003 projekt v rámci programu INGO (LA 200). SVTP ČR spolupracuje v rámci programu INGO s těmito mezinárodními partnery:
* multilaterální spolupráce – SPICE, IASP, EBN
* bilaterální spolupráce – sdružení vědeckotechnických parků v SRN, Francii, Itálii, Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, Rakousku, Polsku, Slovensku, RF a ČLR

– výsledky projektu LA 200, řešitel P. Švejda, součinnost se členy výboru SVTP ČR a vybranými řediteli VTP, přispívají k navazování spolupráce jednotlivých společností VTP, VTP a vytvářejí předpoklady pro spolupráci inovačních firem umístěných ve VTP; potvrzují mezinárodní kompatibilitu a poslání a postavení SVTP ČR v rámci národních,evropských a světových sítí VTP;

– připravit nový projekt v rámci programu INGO MŠMT na období 2007-2010; rozšíření o země Indočíny a Švýcarsko

– zajistit účast SVTP ČR, VTP a inovačních firem v nich umístěných v jednotlivých částech INOVACE 2006, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (5. – 8. 12. 2006):
* sympozium (13. ročník) – v rámci Diskusního fóra 7. 12. 2006 prezentovat VTP
* veletrh invencí a inovací (13. ročník) – prezentovat Národní síť VTP v ČR, jednotlivé VTP a inovační firmy v nich umístěné včetně inovačních firem, které dosáhly inovační zralosti a opustily VTP
* Cena Inovace roku 2006 (11. ročník) – přihlásit inovační produkty inovačních firem do soutěže (podmínky viz www.aipcr.cz )

– VTP v ČR se mohou přihlásit svými projekty do programu dvoustranné vědeckotechnické spolupráce KONTAKT, vyhlašovanému MŠMT; předány informační materiály KONTAKT 2006;

– křest publikace „VTP v ČR“ se uskuteční při příležitosti semináře „VTP v ČR“ v Senátu Parlamentu ČR v říjnu 2006;

– P. Švejda uvedl možnost prezentace SVTP ČR, VTP a inovačních firem v rámci veletrhu EUREGIA 2006 v Lipsku ve dnech 23. – 25. 10. 2006 včetně účasti v doprovodném programu
* přihlásit účast včetně informačních materiálů
T: 31. 7. 2006
Z: ředitelé VTP

V průběhu společenského večera převzali přítomní ředitelé VTP akreditační osvědčení. K datu porady bylo ze 22 osvědčení předáno 17, dosud nebyla předána osvědčení VTP VZLU Praha, PIC Most, TP Chomutov, CTTV-INOTEX Dvůr Králové nad Labem a VTP Dakol Petrovice u Karviné.

Překvapením byla ochutnávka vín (5 bílých, 1 růžové, 2 červené) s výkladem certifikovaného poradce firmy Eurowines, s.r.o. R. Hradilové.

V průběhu druhého dne porady se uskutečnilo jednání 65. výboru SVTP ČR. Zápis je umístěn na www.svtp.cz

Po ukončení jednání se uskutečnilo neformální setkání hostů v restauraci hotelu Continental. Mezinárodní porada ředitelů VTP byla hodnocena jako velmi úspěšná, byly projednány otázky zakládání, dalšího rozvoje a forem podpory VTP v ČR včetně spolupráce se slovenskými partnery. Přizvaní zástupci připravovaných VTP ocenili možnost seznámit se s dosavadními zkušenostmi v této oblasti.

Další porada ředitelů VTP se uskuteční v Nových Hradech ve dnech 7. – 8. června 2007.

V Praze dne 22. 6. 2006

Zpracovali: Pavel Švejda
Iveta Němečková

Mohlo by se vám líbit...