Mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků ve Zlíně

Mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků ve Zlíně

Ve dnech 5 – 6. června 2008 se ve Zlíně a Teplicích nad Bečvou uskutečnila mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků (dále VTP).

Poradu řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.

Zúčastnili se jí zástupci 19 provozovaných VTP v ČR, 7 připravovaných VTP, zástupci MPO, CzechInvestu, VŠE v Praze a Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání. Porady se zúčastnilo celkem 38 osob.

V průběhu porady se uskutečnilo dne 6. 6. 2008 od 8 hodin jednání 73. výboru SVTP ČR a 22. jednání projektového týmu Národní síť VTP v ČR.

Program porady:

5. 6. 2008, čtvrtek – Podnikatelské inovační centrum Zlín

13:00 – Sraz účastníků v budově Podnikatelského inovačního centra Zlín, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, IV. NP – Školicí a prezentační centrum,

13.30 – prohlídka Podnikatelského inovačního centra Zlín
prohlídka VTP a CTT při UTB ve Zlíně

16.00 – 18.00 Porada ředitelů – 1. část
řídí P. Švejda
– kontrola plnění závěrů porady ředitelů v Nových Hradech, 2007
– národní síť VTP v ČR, elektronický katalog, 9. etapa akreditace VTP v ČR
– mezinárodní spolupráce SVTP ČR v roce 2008
– příprava česko-anglické publikace „Vědeckotechnické parky v ČR“, SVTP ČR, 2008

18.00 – 18.30 Přesun účastníků do penzionu DIANA, ubytování účastníků

19:00 – Společenský večer s překvapením v areálu penzionu DIANA
konferenční sál penzionu DIANA

6. 6. 2008, pátek – konferenční sál penzionu DIANA

8.00 – Výbor SVTP ČR a projektový tým NS VTP v ČR

10.00 – Porada ředitelů – 2. část, se závěry
– zkušenosti v rámci programu PROSPERITA I, příprava projektů v rámci programu PROSPERITA II (P. Porák, P. Kolář)
– INOVACE 2008, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 2. – 5. 12. 2008; prezentace SVTP ČR, VTP a inovačních firem umístěných ve VTP; přihlášky do 13. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2008
12.00 – oběd, odjezd účastníků

K jednotlivým částem programu:

Prohlídka VTP
Ředitelka TIC Zlín D. Sobieská seznámila v úvodu účastníky porady s cíli, zaměřením činnosti a aktuálními úkoly tohoto akreditovaného VTP, informovala o jeho úlohách v rámci inovační infrastruktury Zlínského kraje, o spolupráci v rámci ČR a o mezinárodní spolupráci tohoto VTP. Soustředila se na vymezení úkolů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, naplnění inkubační funkce VTP, formy transferu technologií, zkušenosti ze spolupráce s pracovišti VaV (Univerzita T. Bati, aj.) a výsledky činnosti včetně inovačních produktů. Účastníci se seznámili s prostředím TIC pro inovační firmy, pro zabezpečování služeb a pro podmínky institucí Zlínského kraje pro oblast inovačního podnikání.  Ke zhlédnutí  jejího příspěvku klikněre na   Prezentace_TIC

Druhým navštíveným VTP byl VTP a CTT při UTB ve Zlíně. Manažerka projektu M. Manová seznámila s přípravou a realizací projektu (v rámci programu Prosperita I), s parametry tohoto nového VTP. Ředitelka J. Ondráčková vyjádřila zájem o členství tohoto VTP ve SVTP ČR a o následnou akreditaci. Účastníci navštívili první umístěné inovační firmy, seznámili se s připravenými podmínkami pro umístění dalších inovačních firem. Konstatovali, že VTP je dispozičně výborně řešen a ocenili možnost seznámit se s jeho prostředím. Ke zhlédnutí tohoto příspěvku klikněre na VTP_UTB_Zlin

Porada ředitelů VTP
Prezident SVTP ČR P. Švejda ke kontrole plnění závěrů poslední porady v Nových Hradech 6. – 7. 6. 2007 konstatoval, že úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny.

V úvodu porady předali P. Švejda a J. Lakomý rozhodnutí o akreditaci zástupcům VTP Žilina, Agritec Šumperk, AUC Nové Hrady, TP Chomutov a VTP Ostrava. K dnešnímu dni je 19 akreditovaných VTP, z toho 17. bylo předáno osvědčení.

Poté následovalo představení jednotlivých účastníků porady se stručnou informací o jejich činnosti; předání vizitek členům výboru SVTP ČR.

P. Švejda informoval o stávajícím stavu Národní sítě VTP v ČR (údaje o akreditovaných, dalších provozovaných a připravovaných VTP, které tvoří tuto síť jsou na www.svtp.cz) a elektronickém katalogu VTP SVTP ČR. Poukázal na přetrvávající nedostatky v aktualizaci údajů o jednotlivých VTP v tomto katalogu. Poukázal na nedodržování základní terminologie vědeckotechnických parků v ČR. Základní typy – vědecký park (centrum), technologický park, podnikatelské a inovační centrum.

Dále informoval o 9. etapě akreditace VTP v ČR s tím, že rozhodnutí o akreditaci budou předávána průběžně po splnění akreditačních podmínek na základě žádosti o akreditaci jednotlivých VTP. Podkladem k udělení akreditace budou i nadále údaje uveřejněné na webu SVTP ČR, v Elektronickém katalogu VTP SVTP ČR.

Zástupce CzechInvestu J. Branda podal informace o aktuálním stavu programu PROSPERITA I (2007 – 2013) s tím, že SVTP ČR bude i nadále partnerem CzechInvestu v tomto programu.

Účastníci porady projednali informaci o zabezpečení mezinárodní spolupráce SVTP ČR v roce 2008. Zahraniční partneři SVTP ČR na bilaterální a multilaterální úrovni jsou uvedeni na www.svtp.cz. Poukázali na možnost i nutnost dále rozvíjet součinnost mezi jednotlivými asociacemi (společnostmi) VTP, navázat na ni spolupráci mezi jednotlivými VTP v partnerských zemích a nově spolupráci mezi inovačními firmami umístěnými v těchto VTP. Mezinárodní spolupráce SVTP ČR je zajišťována v rámci programu INGO. Řešitelem projektu INGO SVTP ČR je P. Švejda, zodpovědnost členů výboru za spolupráci s jednotlivými zahraničními partnery je umístěna na webu SVTP ČR.

Účastníci porady schválili přípravu česko-anglické publikace „Vědeckotechnické parky v ČR“, SVTP ČR, 2008 včetně složení autorského kolektivu pod vedením P. Švejdy a za účasti ředitelů VTP, harmonogramu přípravy publikace, plánu jednání autorského kolektivu a konzultované možnosti příspěvku na vydání této publikace v rámci technické pomoci programu Prosperita II. Pokyny ke zpracování charakteristiky jednotlivých VTP (akreditované VTP, další provozované, nově připravované VTP v rámci programu Prosperita I) odeslat ředitelům VTP do 13. 6. 2008. Zodpovídají P. Švejda a R. Schmidt ve spolupráci s J. Lakomým.

V úvodu druhého dne porady se uskutečnilo jednání 73. výboru SVTP ČR a 22. jednání projektového týmu Národní síť VTP v ČR. Zápisy jsou umístěny na www.svtp.cz.

Od 10 hodin seznámili P. Kolář a P. Porák s aktuálním stavem financování projektů v rámci programů Prosperita I (např. proplaceno cca 50 % finančních nákladů, konečné žádosti o platby do 30. 9. 2008, kurzové vlivy, aj), informovali o přípravě programu Prosperita II (harmonogram programu – předregistrační žádosti, plné žádosti; financování de minimis; komunitární rámec; změny v uznatelných a neuznatelných nákladech; nutnost stavebního povolení; etapy projektů; poradenské služby; parametry programu, síť regionálních poradenských center – připravit účast SVTP ČR; vazby OPPI a OP VaVpI, postup dopracování VaVpI, aj.). Oba odpověděli na četné dotazy účastníků porady. P. Švejda v závěru poděkoval oběma hostům za kvalitní vystoupení a potvrdil zájem o další spolupráci SVTP ČR s MPO a CzechInvest v rámci těchto programů.

V další části jednání informoval P. Švejda o:
– přípravě účasti SVTP ČR, VTP a inovačních firem v nich umístěných v jednotlivých částech INOVACE 2008, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (2. – 5. 12. 2008):
* sympozium (18. ročník) – v rámci Mezinárodní vědeckotechnické spolupráce 4. 12. 2008 prezentovat vybrané VTP
* veletrh invencí a inovací (15. ročník) – prezentovat Národní síť VTP v ČR, jednotlivé VTP a inovační firmy v nich umístěné včetně inovačních firem, které dosáhly inovační zralosti a opustily VTP
* Cena Inovace roku 2008 (13. ročník) – přihlásit inovační produkty inovačních firem do soutěže (podmínky viz www.aipcr.cz)

– prezentovat VTP v rámci odborných týmů k inovačnímu podnikání v krajích, zahrnout je do připravované regionální inovační infrastruktury.

– VTP v ČR se mohou přihlásit svými projekty do programu dvoustranné vědeckotechnické spolupráce KONTAKT, vyhlašovanému MŠMT; předány informační materiály KONTAKT 2008;
Po ukončení jednání se uskutečnilo neformální setkání v restauraci penzionu DIANA. Mezinárodní porada ředitelů VTP byla hodnocena jako velmi úspěšná, byly projednány otázky zakládání, dalšího rozvoje a forem podpory VTP v ČR včetně spolupráce s mezinárodními partnery. Přizvaní zástupci připravovaných VTP ocenili možnost seznámit se s dosavadními zkušenostmi v této oblasti a ocenili dlouholetou spolupráci SVTP ČR s MPO a CzechInvest.

P. Švejda poděkoval kolektivům D. Sobieské a J. Ondráčkové za vytvoření velmi dobrých podmínek pro uskuteční porady.

V sekci Ke stažení jsou uložena fota z obou dnů jednání galerie je zde****
Další porada ředitelů VTP se uskuteční v Technologickém parku Řež (ÚJV Řež, a.s.) ve dnech 11. – 12. června 2009.

Fotogalerie z porady ředitelů ve Zlíně:  


Mohlo by se vám líbit...