Připravované VTP ve středočeském kraji

STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ CENTRUM ZLATNÍKY – HODKOVICE

Název:
Středočeské inovační centrum Zlatníky – Hodkovice (SIC)

Lokalizace a typ projektu:
Stredočeské inovační centrum je umísteno v obci Zlatníky – Hodkovice v prostoru severně od Hodkovic. Blízkost budoucího Silničního okruhu kolem prahy a dálniční križovatky D3 umožní snadné napojení na hl.m.Prahu, Letište Praha Ruzyně a dálniční a železnicní sítí napojení na země EU.

Cíl projektu:
Cílem je vybudování vědecko-technického parku evropského významu. SIC Zlatníky – Hodkovice zahrnuje Vědeckotechnický park a Podnikatelský inkubátor, Centrum pro transfer technologií a navazující Průmyslovou zónu.
Hlavní vědecké a podnikatelské obory, na které se bude SIC zaměrovat:
– Zavádění nových výrobních technologií a strategických služeb
– Biotechnologie
– Energetika se zaměřením na úsporné programy a obnovitelné zdroje a řešení krizových stavů v energetice
– Logistické a dopravní systémy
– Infrastruktura a návrh vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a průmyslových zón
– Problematika životního prostředí a ochrany zdraví
– Průmyslová kybernetika
– Informační a komunikační technologie v dopravě a cestovním ruchu
– Ekonomika a financování projektu včetne PPP a pod.
– Řízení projektu
– Vytváření výzkumných institucí, klastrů, spin-off firem, centra exelence, výzkumných nadací
– Mezinárodní vědecká a podnikatelská spolupráce, pořádání kongresů a vědeckých konferencí
– Rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a inovace

Partneři:
– Dopravní fakulta ČVUT Praha
– Západočeská univerzita v Plzni
– Česká intermodální asociace ARIP
– CityPlan spol.s.r.o.
– REA Kladno s.r.o.
– Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR
– Institut svazu průmyslu ČR

Stav projektu:
Je vydáno stavební povolení. V současné době je zpracována projektová dokumentace provedení stavby. Stavba byla zahájena 12/2006.

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR NYMBURK

Název:
Výstavba a provoz podnikatelského inkubátoru v Nymburce

Lokalizace a typ projektu:
Připravovaný podnikatelský inkubátor je lokalizován do průmyslové zóny Nymburk-sever s působností pro severovýchodní část středoceského kraje. Projekt představuje realizaci programu Prosperita v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP).

Cíl projektu:
Cílem je rozšírit podnikatelskou infrastrukturu vytvořením zvýhodněných podmínek pro inovativně orientované malé a střední firmy, zejména začínající, ale také pro zájemce o podnikání.

Partneři:
– ČVUT Praha, fakulta strojní
– Technologické centrum AV ČR
– Vysoká škola chemicko-technologická
– SVÚOM, s.r.o. (výzkumný ústav)
– ŠKODA AUTO, a.s. Vysoká škola
– APIS Nymburk, spol. s r.o. (RPIC)
– Regionální rozvojová agentura StC

TECHNOLOGICKÝ PARK A INKUBÁTOR BŘEZNO

Název:
VYRTYCH – Technologický park a Inkubátor s.r.o. (TPI)

Lokalizace a typ projektu:
Hlavní budova TPI ve Březně, blízko Mladé Boleslavi ve směru na Jičín. TPI bude zaštiťovat provozování podnikatelského inkubátoru (PI) a vědeckotechnického parku (VTP).

Cíl projektu:
– vytvořit vhodné prostředí pro rozvoj mladých inovačních firem a také podpořit vědeckou činnost v regionu s důrazem na skutečné uvedení inovačních produktů na trh.
– zprostředkovávání využití výsledků univerzitního výzkumu v podnikatelské praxi a rozvíjení spolupráce vědeckých pracovišť s komerčními podniky.

Partneři:
– ČVUT s fakulta elektrotechnická
– Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci

VĚDECKOTECHNICKÝ PARK VLAŠIM

Název:
Vědeckotechnický park Vlašim, VTP a.s.

Lokalizace a typ projektu:
Vědeckotechnický park bude umístěn v areálu „Průmyslové zóny Luční ve Vlašimi“. Oblast průmyslové zóny se nachází v jižní části města Vlašim. Urbanistická koncepce vychází z územního plánu města Vlašimi.

Cíl projektu:
– posílení infrastruktury pro aplikovaný výzkum, technologický rozvoj a tvorbu inovací
– spolupráce a součinnost s přední vysokou školou technického směru v ČR
– komplexnost funkcí VTP (inkubátor a centrum transferu technologií jsou součástí projektu)
– vyhledávání a podpora inovačních firem
– návaznost na inovační prostředí v regionu (spojení s přední inovační střední firmou v ČR)
– blízkost center vzdělávání, dobrá dopravní přístupnost

Partneři:
– ČVUT Praha fakulta strojní – Ústav výrobních strojů a zarřzení
– Jihočeská univerzita v Českých Budejovicích, Ústav fyzikální biologie – Centrum biologických technologií

VĚDECKO-TECHNICKÝ PARK MSTĚTICE

Název:
Vědecko-technický park Mstětice. Zakladatel EUROSIGNAL a.s.

Lokalizace a typ projektu:
Zelenec – část Mstětice, Okres Praha – východ

VTP Mstětice bude sestávat z:
– Veděcko-technický park
– Podnikatelský inkubátor
– Centrum pro transfer technologií
VTP, PI a CTT bude poskytovat prostory a služby pro výzkum, vývoj a testování nových technologií a postupu v oboru zabezpečovacích technologií, příp. jiných příbuzných oborech (tj. informační a komunikační technologie, software).

Cíl projektu:
– podpora především malého a středního inovativního podnikání
– zvýšení konkurenceschopnosti podniku prostřednictvím podpory výzkumu a vývoje a podpora orientace na inovace
– vytvoření předpokladu pro komerčne orientovaný vědecký a technologický výzkum, osvojování výsledku výzkumu a vývoje, inovaci výrobků a rozvoj podnikání
– podpora vzniku nových inovačních společností
– propojení výzkumných a vývojových aktivit technologicky orientovaných firem, vysokých škol a výzkumných institucí (soukromého a veřejného sektoru)

Partneři:
– ČVUT Fakulta dopravní
– Technologické a vývojové centrum Bautzen

VĚDECKOTECHNICKÝ PARK ROZTOKY

Název:
Vědeckotechnický park Roztoky

Lokalizace a typ projektu:
Projekt je v lokalitě města Roztoky. Samotná stavba je umístěna na rohu ulic Přílepská a Bořivojova (jedná se o katastrální území Žalov okresu Praha-západ). Projekt je koncipován jako multioborový.

Cíl projektu:
Cílem projektu je vybudování multioborového vědeckotechnického parku (věetne PI a CTT), který bude sloužit k zajištení výzkumu, vývoje, testování a odzkušování postupu, produktu a služeb a k inkubování nových ci začínajících firem. Pro zajištení těchto aktivit bude k dispozici odpovídající odborný, poradenský a konzultační servis.

Partneři:
– Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
– Matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy
– Ústav informačních studií a knihovnictví Filosofické fakulty University Karlovy
– České vysoké učení technické v Praze, Technologické a inovační centrum
– Vědecko-technologický park Žilina
– Technologie Zentrum Dresden

Jaroslav Lakomý

Řešitel projektu za zadavatele a administrátor blogu

Mohlo by se vám líbit...