Usnesení XVI. valné hromady SVTP ČR 22. února 2006 v Praze

Usnesení XVI. valné hromady SVTP ČR 22. února 2006 v Praze

Valná hromada

I. projednala

a) zprávu výboru o plnění hlavních úkolů SVTP ČR od XV. valné hromady, konané dne 19. 1. 2005
b) zprávu o hospodaření SVTP ČR v roce 2005
c) zprávu revizní komise SVTP ČR
d) hlavní úkoly, kalendář a rozpočet SVTP ČR na rok 2006

II. schválila

a) zprávu o plnění hlavních úkolů SVTP ČR od XV. valné hromady 19. 1. 2005
b) zprávu o hospodaření SVTP ČR v roce 2005
c) zprávu revizní komise SVTP ČR
d) hlavní úkoly, návrh rozpočtu a kalendář SVTP ČR na rok 2006
e) výši členských příspěvků na rok 2006:
* pro fyzické osoby 300 Kč (pro členy starší 60 let 150 Kč, členové nad 70 let neplatí členské příspěvky)
* pro právnické osoby 3 000 Kč
f) ukončení členství fyzických osob, které neuhradily členské příspěvky za uplynulá období k 31. 1. 2006
g) přijetí nových členů:
* Středočeské inovační centrum (SIC), Zlatníky-Hodkovice
* Ústav experimentální medicíny AV ČR (ÚEM AV ČR), Praha 4
h) odměny pracovníkům sekretariátu SVTP ČR ve výši 60 000 Kč za rok 2006

III. bere na vědomí
a) kooptaci nových členů výboru SVTP ČR:
* Ing. Helena Nováková, SIC, Zlatníky – Hodkovice
* MVDr. Jitka Thurnvaldová, ÚEM AV ČR, Praha 4
* RNDr. Milan Press, TIC ČVUT, Praha 5

IV. ocenila

a) činnost sekretariátu SVTP ČR
b) činnost delegovaných zástupců v AIP ČR
c) aktivitu SVTP ČR s mezinárodními partnery SVTP ČR v zemích uvedených ve zprávě o plnění hlavních úkolů – SRN, Francie, Velká Británie, Rakousko, Itálie, Polsko, Slovensko, Ruská federace a ČLR a s mezinárodními organizacemi VTP – SPICE, IASP a EBN.

V. uložila
a) výboru SVTP ČR
* zajistit plnění hlavních úkolů v roce 2006 v souladu se schváleným rozpočtem
T: průběžně

* informovat o průběhu a závěrech XVI. valné hromady v 1. čísle časopisu Inovační podnikání a transfer technologií v roce 2006
T: 23. 2. 2006

* koordinovat činnost regionálních sekcí SVTP ČR
T: průběžně

* projednávat náměty na další zkvalitňování domovské stránky SVTP ČR (www.svtp.cz) a její využití při plnění projektu INGO SVTP ČR v období do 31. 12. 2006 a při přípravě nových projektů SVTP ČR na období 2007-2010
T: průběžně

* vytvářet podmínky pro přípravu projektů VTP v rámci OPPP, zejména programu PROSPERITA a v rámci připravovaného NRP 2007 – 2013
T: průběžně
* vydat publikaci k 15. výročí SVTP ČR „Vědeckotechnické parky v ČR“
T: 03/2006
* zajistit přípravu a průběh XVII. valné hromady SVTP ČR
T: 7. 2. 2007 v Praze
* zajišťovat kontrolu plnění podmínek 8. etapy akreditace VTP v ČR
T: průběžně
* zajistit činnost delegovaných zástupců SVTP ČR v AIP ČR
T: průběžně

b) sekretariátu SVTP ČR
* vytvářet podmínky pro plnění úkolů SVTP ČR v roce 2006
T: průběžně

* zajišťovat podmínky pro činnost výboru SVTP ČR, projektového týmu NS VTP v ČR, komise pro akreditaci VTP v ČR a činnost zástupce SVTP ČR, člena projektového týmu Technologický profil ČR a delegovaných zástupců SVTP ČR v AIP ČR
T: průběžně
* zajišťovat aktualizaci domovské stránky SVTP ČR
T: průběžně
* dbát na úhradu členských příspěvků právnických a fyzických osob v souladu s článkem 9 stanov SVTP ČR
T: průběžně

c) členům SVTP ČR
* podílet se na dalším zkvalitňování národní sítě VTP v ČR, přípravě a provozování nových VTP a jejich mezinárodní spolupráci
* využívat domovskou stránku SVTP ČR; doplňovat průběžně aktuální informace o jednotlivých VTP, zejména část elektronický katalog VTP SVTP ČR
* spolupracovat na plnění úkolů SVTP ČR v roce 2006

Schválila XVI. valná hromada SVTP ČR dne 22. 2. 2006

Mohlo by se vám líbit...