22. jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v ČR

Z á p i s  z 22. jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v ČR, konaného
dne 21. 9. 2010 v místnosti č. 336, Novotného lávka 5, Praha l
—————————————————————————————————————
Přítomni: P. Švejda, J. Lakomý
Omluven: V. Hřiba (jednání v Rakousku v rámci projektu PROINCOR), P. Janák (projekty INOTEX)
Přizvána: I. Němečková

Program jednání
1. Kontrola plnění závěrů 21. jednání komise 16. 3. 2010
2. Akreditace VTP v ČR dle žádostí o provedení akreditace v rámci 10. etapy
3. Různé

Jednání řídil předseda komise P. Švejda

Dohodnuté závěry

k bodu 1
jednání v Šumperku dne 11. 6. 2010 se neuskutečnilo vzhledem k tomu, že nebyla předložena žádná žádost o akreditaci VTP

– závěry komise jsou splněny nebo průběžně plněny

k bodu 2
k datu 21. 9. 2010 požádal o akreditaci 1 VTP v ČR; žádost byla projednána s těmito závěry:
* Vědeckotechnický park VZLÚ Praha 9 – schválena akreditace

– příprava a tisk osvědčení o akreditaci                                                                T: 26. 11. 2010
Z: I. Němečková
– osvědčení o akreditaci předat po dohodě s ing. Josefem Kašparem, generálním ředitelem VZLÚ, a.s.
T: 3. 12. 2010
Z: P. Švejda, J. Lakomý

k bodu 3
v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR, část Akreditované VTP, na novém webu SVTP ČR (prezentovaném na seminář Inovační potenciál a vědeckotechnické parky v ČR dne 2. 9. 2010), budou umisťovány pouze VTP se schváleným akreditačním rozhodnutím v rámci 10. etapy akreditace (k dnešnímu dni je akreditováno 13 VTP); další budou projednávány v souladu s kritérii a podmínkami 10. etapy na základě mailové žádosti představitelů dosud neakreditovaných VTP v ČR (zaslat mailem na: svejda@svtp.cz)

další jednání komise se uskuteční 7. 12. 2010 (pozvánku rozeslat do 26. 11. 2010)

V Praze dne 24. 9. 2010
Zapsali: P. Švejda, I. Němečková

Mohlo by se vám líbit...