24. jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v ČR

Z á p i s  z 24. jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v ČR, konaného
dne 15. 3. 2011 v místnosti č. 336, Novotného lávka 5, Praha l
—————————————————————————————————————
Přítomni: P. Švejda, V. Hřiba, P. Janák, J. Lakomý
Přizvána: I. Němečková

Program jednání
1.    Kontrola plnění závěrů 23. jednání komise 7. 12. 2010
2.    Akreditace VTP v ČR dle žádostí o provedení akreditace v rámci 10. etapy
3.    Příprava průběžné 11. etapy dle stavu k 31. 12. 2011 s platností od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013
4.    Různé

Jednání řídil předseda komise P. Švejda

Dohodnuté závěry

k bodu 1
– osvědčení o akreditaci VTP VZLÚ a.s., Praha 9 předat na poradě ředitelů VTP v ČR v Havlíčkově Brodu
T: 9. – 10. 6. 2011
Z. J. Kašpar, P. Švejda
– ostatní závěry komise jsou splněny nebo průběžně plněny

k bodu 2
– k datu 15. 3. 2011 nepožádal o akreditaci žádný VTP v ČR
– v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR, část Akreditované VTP, na novém webu SVTP ČR (k dnešnímu dni je akreditováno 13 VTP; informace podána 84. výboru SVTP ČR)

k bodu 3
– členové AK projednali informaci o přípravě 11. etapy akreditace VTP v ČR dle stavu k 31. 12. 2011 s platností od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013 s uplatněním závěrů VH SVTP ČR konané 9. 2. 2011:
Kritéria pro akreditaci:
* vyřešené otázky majitel – zakladatel – provozovatel
* inkubátor malých a středních inovačních firem (minimální užitná plocha 3000 m2)
* transfer technologií (příklady minimálně 2 úspěšných transferových projektů)
* výchova k inovačnímu podnikání (formy účasti v rámci jednotlivých typů přípravy odborníků)
* kvalitní technické a poradenské služby (výčet poskytovaných služeb s jejich hodnocením)
* aktivní součást inovační infrastruktury (role VTP v rámci regionální inovační infrastruktury)
* VTP je členem SVTP ČR s uvedením této informace na webu VTP s linkem na SVTP ČR

– předložit poradě ředitelů VTP v ČR k informaci a výboru SVTP ČR ke schválení výše uvedená kritéria
T: 9. – 10. 6. 2011
Z: P. Švejda, I. Němečková

k bodu 4
– zajistit požadovaná data o VTP a inovačních firmách v nich umístěných do databáze Technologický profil ČR
T: průběžně
Z: J. Lakomý

– připravit aktuální návrh struktury ukazatelů – přínosy VTP (počet inkubovaných firem, nově vzniklá pracovní místa, oblast VaVaI, strukturální změny, zaměstnanost, mezinárodní spolupráce, aj.); tuto informaci předložit na semináři Inovační potenciál ČR
T: 6. 9. 2011
Z: J. Lakomý

– další jednání komise se uskuteční 10. 6. 2011 (pozvánku rozeslat do 30. 5. 2011)

V Praze dne 24. 3. 2011
Zapsali: P. Švejda, I. Němečková

Mohlo by se vám líbit...