29. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“

Z á p i s z 29. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“, konaného dne 21. 9. 2010
v kanceláři 336, Novotného lávka 5, Praha 1

___________________________________________________________________________
Přítomni: P. Švejda, J. Lakomý
Omluven: V. Hřiba (jednání v Rakousku v rámci projektu PROINCOR), P. Janák (projekty INOTEX)
Přizvána: I. Němečková

Program jednání
1. Kontrola plnění závěrů 28. PT 16. 3. 2010
2. Aktuální stav Národní sítě VTP v ČR
3. Stav přípravy projektů v rámci programu PROSPERITA II
4. Různé

Jednání řídil vedoucí projektového týmu P. Švejda.

Dohodnuté závěry:

k bodu 1
jednání v Šumperku dne 11. 6. 2010 se neuskutečnilo vzhledem k tomu, že nebyla předložena žádná žádost o akreditaci VTP a že od 16. 3. 2010 nedošlo k podstatným změnám v NS VTP v ČR

– závěry projektového týmu jsou splněny nebo průběžně plněny

k bodu 2
– k dnešnímu dni tvoří NS VTP v ČR 13 akreditovaných VTP, 22 dalších provozovaných a 13 připravovaných VTP (počet připravovaných VTP je postupně upřesňován)

k bodu 3
– v tomto období jsou nadále hodnoceny projekty předložené v rámci OP VaVpI; při předpokládaném předkládání neúspěšných projektů v rámci OP VaVpI do OP Prosperita zajistit plnění kritérií pro akreditaci VTP

PT vzal na vědomí informace o dosavadních zkušenostech při přípravě projektů v rámci OP PROSPERITA v rámci aktuální výzvy (registrační žádosti do 30. 6. 2010; plné žádosti do 31. 12. 2010)

při přípravě projektů se zaměřit na modernizaci, rozšiřování, zkvalitňování vybavení a činností stávajících akreditovaných a dalších provozovaných VTP; podpořit provoz těchto VTP a jejich inkubační a inovační funkci; sledovat počet VTP v souvislosti se základními parametry inovační infrastruktury ČR: počet obyvatel, počet vysokých škol, počet dalších pracovišť VaVaI, zapojení těchto pracovišť do tuzemských platforem, klastrů a do mezinárodních sítí

– v souladu s obsahem nových stanov SVTP ČR registrovaných MV ČR 17. 6. 2010, připravit výzkumný projekt „Národní síť VTP v ČR“; informaci o postupu přípravy projednat na dalším jednání PT

k bodu 4
PT vzal na vědomí informaci o stávajícím stavu nového webu SVTP ČR, zejména elektronického katalogu VTP SVTP ČR a o nutnosti doplnit chybějící a aktualizovat stávající údaje

– potvrdit parametry notebooku pro J. Lakomého (web SVTP ČR)
T: 30. 9. 2010
Z: P. Švejda

– další, 30. jednání projektového týmu NS VTP v ČR se uskuteční 7. 12. 2010 od 13 hodin (pozvánku rozeslat do 26. 11. 2010)
Z: P. Švejda

V Praze dne 24. 9. 2010
Zapsali: P. Švejda, I. Němečková

Mohlo by se vám líbit...