82. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Z á p i s z 82. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, konaného dne
21. 9. 2010 v zasedací místnosti č. 213, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
___________________________________________________________________________

Přítomni:  P. Švejda, M. Dittrich, J. Hassmann, J. Herinek, P. Janák, J. Klementová, P. Konečný za D. Sobieskou, J. Lakomý, R. Michalec

Omluveni: J. Burčík, V. Hřiba, H. Nováková, D. Sobieská

Přizvána:  I. Němečková

Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 81. výboru  a mimořádné VH  v Šumperku ve dnech 10.-11. 6. 2010
2. Závěry mezinárodní porady ředitelů VTP 2010
3. Informace z regionů (zasílat J. Lakomému k umístění na web – průběžně)
4. Informace o činnostech a projektech SVTP ČR  od roku 2011
5. Mezinárodní spolupráce SVTP ČR v roce 2010
6. Různé (hodnocení účasti na MSV 2010, příprava účasti na INOVACE 2010, Týden …, aj.)

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.

Dohodnuté závěry

k bodu 1
– vzhledem k podmínkám veřejné soutěže MŠMT v rámci programu INGO na období od roku 2011 nepředložila SVTP ČR do stanoveného termínu 9. 9. 2010 projekt v rámci tohoto programu (kritéria programu neodpovídají cílům mezinárodní spolupráce SVTP ČR nejen v tomto programu, ale i v dalších programech mezinárodní vědeckotechnické spolupráce)

předána věcná ocenění k 20 letům SVTP ČR R. Michalcovi a P. Konečnému (členové výboru SVTP ČR; akreditované VTP)

upravené stanovy SVTP ČR, schválené mimořádnou VH 10. 6. 2010, byly registrovány MV ČR dne 17. 6. 2010 (SVTP ČR je výzkumnou organizací, splňuje Rámec společenství pro oblast VaVaI)

prezentovat VTP v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií:
* v čísle 4/2010 – VTP Ostrava
– BIC Ostrava
T: 18. 10. 2010
Z: R. Michalec

připravit dohody o spolupráci SVTP ČR s partnery na Slovensku a Polsku
T: 18. 10. 2010
Z: D. Sobieská, R. Michalec

– P. Švejda informoval o postupu přípravy nového webu SVTP ČR a ocenil činnost Jaroslava Lakomého; zajistit aktualizaci všech dat umístěných na tomto webu a doplnění chybějících dat
T: průběžně
Z: členové výboru SVTP ČR

– P. Švejda informoval o postupu přípravy a podání nového projektu SVTP ČR v rámci OP VK nazvaný SPINNET a ocenil činnost M. Dittricha, J. Herinka, P. Konečného, I. Němečkové a dalších při jeho přípravě

zajistit aktivní účast SVTP ČR, jednotlivých VTP a inovačních firem v nich umístěných v 17. mezinárodní sympozium s výstavou INOVACE 2010, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 30. 11. – 3. 12. 2010 a v 15. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2010 (podmínky na www.aipcr.cz)
T: dle pokynů
Z: členové výboru SVTP ČR

– SVTP ČR uskutečnila svoji kvalitní prezentaci na 52. MSV v Brně ve dnech 13. – 17. 9. 2010

k bodu 2
– úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny

k bodu 3
– P. Švejda informoval o aktuálním stavu informací z regionů umístěných na novém webu SVTP ČR (některé kraje nemají žádný záznam, další kraje mají staré záznamy, mezi nejlepší informace patří např. Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Plzeňský kraj, Praha)

zasílat informace o činnosti v regionech J. Lakomému (lakomy@svtp.cz), který je umístí na www.svtp.cz; část Zprávy z regionů (potřeba informovat o podmínkách a výsledcích činnosti regionální sekce SVTP ČR – v součinnosti se zástupcem AIP ČR v kraji, www.aipcr.cz); doplnit chybějící informace
T: průběžně
Z: členové výboru SVTP ČR

k bodu 4
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy o navržené struktuře činností a projektů SVTP ČR od 1. 1. 2011:
* projekt SPINNET, bude-li schválen
* funkce jednoho z garantů projektu Technologický profil ČR, řešený AIP ČR
* projekty členů SVTP ČR a účast SVTP ČR na jejich řešení
* návrh výzkumných projektů SVTP ČR v oblasti VaVaI, v souladu s novými stanovami SVTP ČR, podpora přípravy projektů VTP a inovačních firem v nich umístěných v rámci tuzemských a mezinárodních programů VaVaI (např. KONTAKT, EUREKA, Eurostars, TIP)

k bodu 5
informovat řešitele projektu INGO SVTP ČR P. Švejdu o aktuálních aktivitách v rámci garantovaných partnerů SVTP ČR na bilaterální a multilaterální úrovni v závěru tohoto roku (s termínem plnění do 15. 12. 2010)
T: 1. 10. 2010
Z: členové výboru SVTP ČR

– na dalším jednání výboru zhodnotit plnění projektových cílů projektu INGO SVTP ČR a zajistit postup hodnocení
T: 7. 12. 2010
Z: P. Švejda

k bodu 6
– výbor SVTP ČR schválil členství Vědeckotechnického parku Plzeň, a.s. v SVTP ČR (zástupce organizace v SVTP ČR ing. Jan Černý)
* zaslat dopis s potvrzením členství a dalšími podmínkami
T: ihned
Z: I. Němečková

– členové výboru SVTP ČR schválili kalendář SVTP ČR na rok 2011 (příloha tohoto zápisu)
* umístit ho na web SVTP ČR
T: ihned
Z: J. Lakomý

– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informace:
* žádost ing. Josefa Kašpara, generálního ředitele VZLÚ, a.s. Praha 9 o akreditaci VTP VZLÚ
* příprava členství VTP Ústí nad Labem ve SVTP ČR (ing. Elena Střihavková; zajistí J. Hassmann)
* uveřejnění informace o VTP v ČR v Lidových novinách dne 16. 7. 2010 (Kamila Jušková, ekonomická redaktorka)
* zahajovací konference projektu CEBBIS, Praha 13. 9. 2010, účast TIC ČVUT v Praze a TP Chomutov v tomto projektu, cíle projektu
* účast M. Dittricha na summitu MIC v USA (k prezentaci SVTP ČR předány CD ROM VTP v ČR, 2008 a CD ROM Technologický profil ČR, verze 10)
* účast J. Hassmanna na jednání v Bělorusku v říjnu 2010
* aktuální stav regionálních inovačních strategií krajů ČR, příprava publikace Inovace a technologie v rozvoji regionů (křest 30. 11. 2010 v rámci zahájení INOVACE 2010); účast zástupců SVTP ČR v odborných týmech k inovačnímu podnikání v krajích ČR; zástupci AIP ČR v krajích ČR v regionálních rozvojových agenturách, výjimku tvoří Zlínský kraj (TIC Zlín – D. Sobieská), Jihočeský kraj (JAIP – J. Lakomý) a hl. m. Praha (Útvar rozvoje města – J. Pechlát) – viz www.aipcr.cz

– další, 83. výbor SVTP ČR se uskuteční 7. 12. 2010 od 10 hodin v zasedací místnosti č. 213,
ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 (pozvánky rozeslat do 29. 11. 2010)

V Praze dne 22. 9. 2010
Zapsali: P. Švejda, I. Němečková

Mohlo by se vám líbit...