58. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Zápis z 58. výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, konaného dne 8. 12. 2004 v zasedací místnosti č. 213, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, K. Bořecký, J.Chaloupka, P. Komárek, J. Lakomý
Omluveni: J. Barabáš, R. Fedorek, P. Janák, J. Klementová, Štoselová
Přizvána: I. Němečková

Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 57. výboru SVTP ČR 21. 9. 2004
2. Informace z regionů – příprava projektů v rámci programu PROSPERITA
3. Výsledky INOVACE 2004, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 30. 11. – 3. 12. 2004
4. Příprava publikace „15 let SVTP ČR“
5. Příprava XV. valné hromady SVTP ČR 19. 1. 2005
6. Různé

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.

Dohodnuté závěry

k bodu 1
– průběžně aktualizovat elektronický katalog VTP SVTP ČR
Z. členové výboru SVTP ČR

k bodu 2
– informace z regionů postupně předložili K. Bořecký, P. Komárek, J. Chaloupka, J. Lakomý a P. Švejda s těmito nejdůležitějšími závěry:
* jsou připravovány projekty v rámci programu PROSPERITA OPPP (v tomto období jsou informace o těchto projektech důvěrné)
* úloha VTP v rámci regionální inovační infrastruktury (situace v Jihomoravském, Jihočeském a Ústeckém kraji)
* postup hodnocení sítě BIC v rámci EBN

– svolat pracovní skupinu k inovačnímu podnikání v Jihočeském kraji
T: leden 2005
Z: P. Švejda, J. Lakomý

k bodu 3
– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci P. Švejdy, I. Němečkové a J. Lakomého o přípravě, průběhu a výsledcích 11. ročníku mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2004, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, konaného ve dnech 30. 11. – 3. 12. 2004
* byla prezentována SVTP ČR (Národní síť VTP v ČR, 24 akreditovaných VTP a jednotlivé VTP – ITC-VÚK Panenské Břežany a INCEL Praha)
* do soutěže o Cenu Inovace roku 2004 nebyl přihlášen žádný inovační produkt z působnosti VTP a inovačních firem v nich umístěných
* do sympoziálního programu nebyla zařazena sekce VTP, vzhledem k předchozímu rozhodnutí o konání konference „VTP v ČR a ve světě“ v rámci MSV Brno (21. 9. 2004)
* závěry jednotlivých dnů jsou umístěny na domovské stránce AIP ČR (www.aipcr.cz)

– výbor SVTP ČR doporučil účast SVTP ČR na 12. ročníku INOVACE 2005 (29. 11. – 2. 12. 2005)

k bodu 4
– výbor SVTP ČR schválil přípravu vydání publikace „Vědeckotechnické parky v ČR“ dle návrhu osnovy, zaslané 18. 10. 2004 a P. Švejdu, jako vedoucího autorského kolektivu (na publikaci se budou podílet členové výboru SVTP ČR a představitelé všech VTP v ČR od roku 1990)

– předložit informaci o zabezpečení publikace na XV. valné hromadě SVTP ČR
T: 19. 1. 2005
Z: P. Švejda

k bodu 5
– výbor SVTP ČR schválil program XV. VH SVTP ČR 19. 1. 2005:

9.30 – prezence účastníků
I. část – veřejná
moderuje ing. Pavel Švejda, CSc., prezident SVTP ČR

10.00 – Vědeckotechnické parky v ČR, základní pojmy, Národní síť VTP v ČR
Ing. Pavel Švejda, CSc., vedoucí projektového týmu NS VTP v ČR a řešitel projektu INGO SVTP ČR
– Příprava Národní inovační politiky
RNDr. Marek Blažka, Úřad vlády ČR
– Strukturální fondy EU
Ing. Marcela Příhodová, Ministerstvo průmyslu a obchodu

11.30 – diskuse

12.00 – 13.00 přestávka (oběd v Klubu techniků)

II. část – jednání valné hromady – členové SVTP ČR
moderuje ing. Jaroslav Lakomý, viceprezident SVTP ČR
13.00 – 1. Zahájení, volba návrhové komise
2. Zpráva o plnění hlavních úkolů SVTP ČR od XIV. valné hromady 21.1.2004
Ing. Pavel Švejda, CSc., prezident SVTP ČR
3. Zpráva o hospodaření SVTP ČR v roce 2004
Ing. Pavel Švejda, CSc.,
4. Zpráva revizní komise SVTP ČR
Doc. ing. Josef Vaner, DrSc., předseda revizní komise SVTP ČR
5. Hlavní úkoly na období do roku 2008, hlavní úkoly a návrh rozpočtu SVTP ČR na rok 2005
Ing. Pavel Švejda, CSc.
6. Diskuse
7. Návrh usnesení
8. Závěr

Předpokládaný závěr v 15.00 hodin.

k bodu 6

– zajistit úkoly v rámci projektu LA 200 INGO SVTP ČR (součinnost se členy výboru SVTP ČR zodpovědnými za bilaterální a multilaterální zahraniční spolupráci SVTP ČR)
T: 22. 12. 2004
Z: P. Švejda

– dne 20. 12. 2004 se uskuteční seminář „Rozvoj lidských zdrojů ..“ v rámci JPD pro cíl 3 NUTS 2 hl. m. Prahy (registrace – esf.gs@nvf.cz)

– porada ředitelů VTP v ČR se uskuteční ve dnech 29. – 30. 9. 2005 v Rajeckých Teplicích
* potvrdit termín s doc. M. Rostášovou
T: 12. 1. 2005
Z: P. Švejda

– termíny jednání výboru SVTP ČR v roce 2005: 23. 3., 22. 6., 29. 9., 7. 12.

– další, 59. výbor SVTP ČR se uskuteční ve středu 23. 3. 2005 od 10 hodin v zasedací místnosti č. 414, Novotného lávka 5, Praha 1 (pozvánky rozeslat do 11. 3. 2005)
Z: P. Švejda

V Praze dne 10. 12. 2004
Zapsal: P. Švejda

Mohlo by se vám líbit...