30. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“

Z á p i s z 30. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“, konaného dne 7. 12. 2010 v kanceláři 336, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, V. Hřiba, P. Janák, J. Lakomý

 

Přizvána: I. Němečková

Program jednání

1. Kontrola plnění závěrů 29. PT 21. 9. 2010

2. Aktuální stav Národní sítě VTP v ČR

3. Stav přípravy projektů v rámci programu PROSPERITA II

4. Různé

Jednání řídil vedoucí projektového týmu P. Švejda.

 

Dohodnuté závěry:

 

k bodu 1

– závěry projektového týmu jsou splněny nebo průběžně plněny

k bodu 2

– k dnešnímu dni tvoří NS VTP v ČR dle údajů v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR 13 akreditovaných VTP, 22 dalších provozovaných a 13 připravovaných VTP (počet připravovaných VTP je postupně upřesňován)

k bodu 3

– PT vzal na vědomí informaci P. Poráka předloženou výboru SVTP ČR:

* výzva I – vydání všech rozhodnutí, kromě projektů Biopark Ostrava a Lounské strojírny

* výzva II – plné žádosti do 31. 12. 2010, začíná hodnocení projektů, pozornost věnována rozsahu užitných ploch jednotlivých VTP s optimem minimálně 3 tis. m2 (doporučení pro akreditační komisi SVTP ČR: v rámci 11. etapy akreditace zvážit implementaci kritéria rozsahu užitné plochy akreditovaného VTP); zkvalitnit vybavení a zajistit kvalitní provoz VTP (informační systém, inženýrské sítě)

* příprava výzvy III – po vyhodnocení výzvy II; bude projednáno na VH SVTP ČR 9. 2. 2011

* problémy, dotazy: odečet čistých příjmů, počet VTP v JMK a Zlínském kraji, „slučování“ VTP, zaměření ROP

* oceněna publikace Vědeckotechnické parky v ČR, SVTP ČR 2008 (příprava nové publikace 2011; zahrnout mezinárodní spolupráci VTP a inovačních firem v nich umístěných)

 

– v tomto období jsou nadále hodnoceny projekty předložené v rámci OP VaVpI; při předpokládaném předkládání neúspěšných projektů v rámci OP VaVpI do OP Prosperita zajistit plnění kritérií pro akreditaci VTP

– v souladu s obsahem nových stanov SVTP ČR registrovaných MV ČR 17. 6. 2010, pokračovat v přípravě výzkumného projektu „Národní síť VTP v ČR“; informaci o postupu přípravy předložit VH 9. 2. 2011, projednat ji na dalším jednání PT

 

 

k bodu 4

– PT vzal na vědomí informaci o provozování nového webu SVTP ČR, zejména elektronického katalogu VTP SVTP ČR a o nutnosti doplnit chybějící a aktualizovat stávající údaje

– J. Lakomý převzal notebook TOSHIBA Portégé R700-15J (zabezpečování webu SVTP ČR)

– připravit umístění loga SVTP ČR v potřebné kvalitě na web

SVTP ČR

Společnost vědeckotechnických parků ČR

Science and Technology Parks Association CR

T: 15. 1. 2010

Z: J. Lakomý

– další, 31. jednání projektového týmu NS VTP v ČR se uskuteční 15. 3. 2011 od 13 hodin (pozvánku rozeslat do 5. 3. 2011)                                                                                                                                                                                                                   Z:

P. Švejda

V Praze dne 17. 12. 2010

Zapsali: P. Švejda, I. Němečková

Mohlo by se vám líbit...