59. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Zápis z 59. výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, konaného dne 23. 3. 2005 v zasedací místnosti č. 220, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, K. Bořecký, J.Chaloupka, P. Komárek, J. Lakomý

Omluveni: J. Barabáš, R. Fedorek, P. Janák, J. Klementová, H. Štoselová

Přizvána: I. Němečková

Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 58. výboru SVTP ČR 8. 12. 2004
2. Závěry XV. valné hromady SVTP ČR 19. 1. 2005
3. Informace z regionů – příprava projektů v rámci programu PROSPERITA
4. Příprava publikace „15 let SVTP ČR“
5. Zabezpečení projektu INGO SVTP ČR v roce 2005
6. Různé

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.

Dohodnuté závěry

k bodu 1
– průběžně aktualizovat elektronický katalog VTP SVTP ČR
Z. členové výboru SVTP ČR
– Business Centrum Litvínov ukončil činnost VTP a členství ve SVTP ČR k 7. 2. 2005 na základě rozhodnutí Města Litvínova; byl vyřazen z elektronického Katalogu VTP SVTP ČR
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informace P. Švejdy o struktuře 12. mezinárodního sympozia INOVACE 2005 včetně doprovodných akcí :

Úterý, 29. 11. 2005
10.00 Úvodní plenární zasedání
16.00 Vernisáž výstavní části se křtem CD ROM Technologický profil ČR, verze 07
19.00 Setkání účastníků INOVACE 2005

Středa, 30. 11. 2005
10.00 Mezinárodní spolupráce ve VaV
15.00 Rusko-české technologické fórum
19.00 Setkání se zahraničními účastníky INOVACE 2005

Čtvrtek, 1. 12. 2005
10.00 Programy průmyslového výzkumu a vývoje v ČR a v Evropě
13.00 Vědeckotechnické parky v ČR a ve světě

Pátek, 2. 12. 2005
11.00 Předání ocenění v rámci 10. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2005
14.00 Jednání orgánů AIP ČR

– Oponentura projektu INGO SVTP ČR se uskutečnila 31. ledna 2005, oponentní rada přijala výsledky řešení projektu s tím, že průběh a řešení projektu odpovídají cílům projektu stanoveným v jeho zadání pro rok 2004, tj. spolupráce s partnery na multilaterální úrovni (IASP, SPICE, EBN), elektronické propojení SVTP ČR se zahraničními partnery a bilaterální úrovni (součinnost s asociacemi VTP ve V. Británii, SRN, Francii, ČLR, Rakousku, Slovensku, Ruské federaci, Polsku a Itálii) a účast na vybraných jednáních a workshopech, cílů public relations v uvedených oblastech včetně zajištění financování projektu a potřebných kontrolních zpráv

– porada ředitelů VTP v ČR se uskuteční ve dnech 29. – 30. 9. 2005 v Rajeckých Teplicích u Žiliny, SR

– výzva k podávání návrhů projektů česko-slovenské vědeckotechnické spolupráce v rámci programu KONTAKT; možnost přihlášení projektů dvoustranné spolupráce VTP v ČR a VTP v SR
T: 10. 6. 2005
Z: členové výboru SVTP ČR

k bodu 2
– úkoly jsou průběžně plněny

k bodu 3
– členové výboru SVTP ČR analyzovali dosavadní zkušenosti z umisťováním informací o přípravě a provozování VTP v jednotlivých krajích (regionech) a schválili postup pro umisťování těchto informací na domovské stránce SVTP ČR (www.svtp.cz) takto:
* umístit informaci – seznam jednotlivých krajů podle abecedy
T: 30. 3. 2005
Z: J. Lakomý

* informace o aktivitách v jednotlivých krajích (VTP, partneři, infrastruktura, konference, výstavy, aj.) zasílat e-mailem (lakomy@svtp.cz); J. Lakomý bude tyto informace průběžně umisťovat „do krajů“
T: průběžně (vyhodnocování k datu jednání výboru SVTP ČR
Z: členové výboru SVTP ČR
++ odpovědnost členů výboru za jednotlivé kraje a zasílání informací z těchto krajů:

Pavel Švejda – Středočeský

Hana Štoselová – Olomoucký, Zlínský

Jaroslav Lakomý – Jihočeský

Josef Barabáš – Moravskoslezský

Karel Bořecký – Karlovarský, Ústecký

Radoslav Fedorek – hl. m. Praha

Jaroslav Chaloupka – Jihomoravský, Vysočina

Petr Janák – Liberecký, Královéhradecký, Pardubický

Jana Klementová – Plzeňský

– informace z regionů postupně předložili J. Chaloupka, K. Bořecký, J. Lakomý a P. Švejda
s těmito nejdůležitějšími závěry:
* příprava projektů v rámci programu PROSPERITA v Jihomoravském kraji
* příprava projektu Mezinárodní technologické centrum Brno; spolupráce s ČLR a dalšími partnery
* příprava rozšíření inkubátoru v Kopistech u Mostu
* příprava technologického inkubátoru ve VÚAnCH, Ústí nad Labem
* společný VTP ČR/SRN, vztahy v rámci programu INTERREG IIIA
* možnosti programu EQUAL pro další rozvoj VTP
* možnosti přípravy klastru „skláři“ (TUL)
* vznik Jihočeské agentury pro rozvoj inovačního podnikání, o.p.s., České Budějovice
* příprava projektu VTP v Českých Budějovicích, Čtyři Dvory
* rozvoj TIC Třeboň a AUC Nové Hrady
* rozvoj ITC-VÚK Panenské Břežany

k bodu 4
– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci P. Švejdy, vedoucího autorského kolektivu, o aktuálním stavu přípravy publikace „Vědeckotechnické parky v ČR“ s těmito závěry:
* platí I a II část osnovy dle návrhu z 18. 10. 2004

* bude upravena III část osnovy – Přílohy; projednat úpravy této části v autorském kolektivu (K. Bořecký, J. Chaloupka, P. Komárek, J. Lakomý, P. Švejda)
T: 13. 4. 2005
Z: P. Švejda

– pozvat ředitele VTP v ČR na konferenci „Inovace a technologie v rozvoji regionů, 20. 4. 2005, Brno s cílem potvrdit rozsah informací o jednotlivých VTP do publikace
T: ihned
Z: P. Švejda, I. Němečková

– předat publikaci do sazby (do 13. 7. 2005), korektura a náhled (25. 8. 2005), vytištění publikace (6. 9. 2005)

k bodu 5
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informace P. Švejdy, řešitele projektu LA 200 INGO SVTP ČR o zajišťování úkolů v roce 2005:

– odpovědnost členů výboru SVTP ČR za plnění jednotlivých částí projektu a za součinnost s zahraničními partnery SVTP ČR:
Pavel Švejda – SPICE; Francie, Slovensko, Ruská federace
Hana Štoselová – Itálie
Jaroslav Lakomý – Rakousko (Horní Rakousko, Dolní Bavorsko)
Josef Barabáš – Polsko
Karel Bořecký – SRN
Jaroslav Chaloupka – ČLR, Rakousko, Itálie
Jana Klementová – V. Británie
Pavel Komárek – EBN, IASP
– účast na kongresu EBN a IASP, 18. – 21. 5. 2005, Nantes
Z: P. Komárek

* zaslat e-mailem (svejda@svtp.cz) návrh své účasti na jednání s výše uvedenými zahraničními partnery SVTP ČR v roce 2005 včetně návrhu rozpočtu
T: ihned
Z: členové výboru SVTP ČR

++ odsouhlasit účast na výše uvedených jednání včetně financování
T: 15. 4. 2005
Z: P. Švejda, I. Němečková

k bodu 6
– v rámci přípravy Národní inovační politiky není důsledně používán termín VTP
– umístit anketu „15 let SVTP ČR“ na web SVTP ČR s možností vyplňování a zasílání e-mailem
T: ihned
Z: J. Lakomý
– ve dnech 28. – 29. 4. 2005 se uskuteční v Praze mezinárodní konference SEI „Konkurenceschopnost – inovace – lidské zdroje:střední Evropa v globální perspektivě“
– výbor SVTP ČR vzal na vědomí písemnou informaci P. Komárka o přípravě „World Alliance of Science Parks, Technopoles and innovation-based Business Incubation Associations (WASPIBIA) a možnostech spolupráce SVTP ČR při zahájení její činnosti s těmito závěry:
* rozeslat členům výboru SVTP e-mailem aktuální informaci o WASPIBIA
Z: P. Komárek
* zaslat stanovisko k účasti SVTP ČR v rámci WASPIBIA (e-mail: svtp@svtp.cz)
T: do 10 dnů po obdržení e-mailové informace
Z: členové výboru SVTP ČR

– výbor SVTP ČR pověřil projektový tým NS VTP v ČR prováděním akreditace VTP v ČR
– členové výboru SVTP ČR obdrželi přihlášky do 10. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2005 (jsou umístěny rovněž na www.aipcr.cz)
– termíny jednání výboru SVTP ČR v roce 2005: 15. 6., 29. 9., 7. 12.

– další, 60. výbor SVTP ČR se uskuteční ve středu 15. 6. 2005 od 10 hodin v zasedací místnosti č. 414, Novotného lávka 5, Praha 1 (pozvánky rozeslat do 6. 6. 2005)
Z: P. Švejda

V Praze dne 24. 3. 2005
Zapsal: P. Švejda

Mohlo by se vám líbit...