80. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Zápis z 80. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, konaného dne 16. 3. 2010 v místnosti č. 336, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, M. Dittrich, J. Hassmann, J. Herinek, V. Hřiba, J. Klementová, P. Konečný, J. Lakomý, H. Nováková; M. Press

Omluveni: P. Janák, R. Michalec, D. Sobieská zastoupena P. Konečným

Přizvána: I. Němečková

Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 79. výboru 8. 12. 2009
2. Zabezpečení závěrů 20. VH SVTP ČR 10. 2. 2010
3. Informace z regionů (zasílat J. Lakomému k umístění na web průběľně)
4. Informace o přípravě nových projektů SVTP ČR
5. Příprava mezinárodní porady ředitelů VTP v ČR, 10. – 11. 6. 2010 ve VTP Šumperk
6. Příprava 20. let SVTP ČR, 2. 9. 2010
7. Mezinárodní spolupráce SVTP v roce 2010
8. Různé

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.

Dohodnuté závěry
k bodu 1
– úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny

k bodu 2
– úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny

k bodu 3
– zasílat informace o činnosti v regionech J. Lakomému (lakomy@svtp.cz), který je umístí na www.svtp.cz; část Regiony (potřeba informovat o podmínkách a výsledcích činnosti regionální sekce SVTP ČR v součinnosti se zástupcem AIP ČR v kraji, www.aipcr.cz)
T: průběžně
Z: členové výboru SVTP ČR

k bodu 4
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci M. Dittricha a J. Herinka o aktuálním stavu (příprava projektu pro cílovou skupinu občanská sdružení):
* zpracovat projekt „Národní síť spolupráce univerzit s VTP“ v rámci nové výzvy OP VK se zapojením vybrané VŠ a vybraného VTP v každém NUTS II (v NUTS II Severozápad odsouhlaseny VTP Rumburk a VŠKV, o.p.s.; P. Švejda bude informovat o cílech projektu Českou konferenci rektorů 22. 4. 2010)
T: dle výzvy
Z: M. Dittrich, J.Herinek, P.Švejda
– dne 24. 3. 2010 se uskuteční výroční konference OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost aneb Vzdělávání pro každého
Z: P. Švejda, I. Němečková

* připravit projekt mezinárodní vědeckotechnické spolupráce INGO SVTP ČR na období od roku 2011
T: dle výzvy MŠMT
Z: P. Švejda, I. Němečková

– připravit informaci o těchto projektech na jednání výboru; projednat případné další návrhy projektů
T: 11. 6. 2010
Z: M. Dittrich, J. Herinek, P. Švejda

k bodu 5
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy o přípravě mezinárodní porady ředitelů VTP v ČR:
* porada se uskuteční ve dnech 10. až 11. 6. 2010 v Podnikatelském a inovačním parku Agritec, s.r.o. Šumperk
* v rámci porady se 11. 6. 2010 uskuteční jednání 81. výboru, 29. projektového týmu NS VTP v ČR a 22. akreditační komise SVTP ČR
* odsouhlasit program s Podnikatelským a inovačním parkem Agritec, s.r.o., rozeslat pozvánku
T: 16. 4. 2010
Z: P. Švejda, Z. Muroň, I. Němečková

k bodu 6
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy o přípravě oslav 20 let SVTP ČR:
* článek P. Švejdy „Dvacet let SVTP ČR“ časopise ip tt 1/2010, str. 3 až 6
* informace P. Švejdy na mezinárodní poradě ředitelů VTP v ČR (výsledky činnosti v uplynulém období; dosavadní výsledky mezinárodní spolupráce SVTP ČR, jednotlivých VTP a inovačních firem umístěných ve VTP, Národní síť  VTP v ČR, akreditace VTP v ČR; příprava v součinnosti s řediteli VTP v ČR)
* v rámci semináře „Inovační potenciál ČR“, zařadit tématiku SVTP ČR (a) založení a další etapy činnosti SVTP ČR; b) Národní síť VTP v ČR a mezinárodní spolupráce; c) dosažené výsledky – počet VTP; počet inovačních firem umístěných ve VTP; počet nově vzniklých pracovních míst; užitná plocha celkem, z toho pro inovační firmy; příklady úspěšných firem inkubovaných ve VTP; d) přínos SVTP ČR pro inovační infrastrukturu ČR)
T: 2. 9. 2010
Z: P. Švejda, I. Němečková
— program semináře uveřejnit v ip tt 2/2010, str. 2. obálky
T: 14. 5. 2010

* předat věcná ocenění (zakladatelům společnosti, členům výboru, čestným členům společnosti, zástupcům spolupracujících organizací, akreditovaným VTP)
T: 27. 8. 2010
Z: P. Švejda, I. Němečková

k bodu 7
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy o mezinárodní spolupráci SVTP ČR v roce 2010; obsahová struktura úkolů a cílů:
* potřebné informace k mezinárodní spolupráci umís?ované na domovské stránce SVTP ČR včetně elektronického katalogu VTP SVTP ČR
* multilaterální spolupráce (IASP, SPICE, EBN)
* bilaterální spolupráce se sdruženími VTP ve V. Británii, Francii, Itálii, Německu, Rakousko, Slovensku, Polsku, Švýcarsku, Ruské federaci, ČLR, v zemích Skandinávie, zemích Indočíny a dalších zemích (vč. vytváření podmínek pro dvoustrannou spolupráci jednotlivých VTP a inovačních firem v nich umístěných)
– výbor SVTP ČR schválil odpovědnost svých členů dle návrhu P. Švejdy (struktura plněných úkolů v rámci projektu INGO SVTP ČR):

Švejda P. , prezident, člen vedení AIP ČR
* ředitel projektu INGO, Ruská federace

Lakomý J. , viceprezident, člen AIP ČR
* elektronický katalog VTP SVTP ČR, IASP

Dittrich M.
* země Skandinávie

Hassmann J.
* SRN

Herinek J.
* Itálie

Hřiba V.
* ČLR, Rakousko, EBN

Janák P.
* Švýcarsko

Klementová J. , členka AIP ČR
* SPICE, V. Británie

Michalec R.
* Polsko

Nováková H.
* Francie, USA

Press M.
* země Indočíny

Sobieská D.
* Slovensko

I. Němečková
* členské příspěvky, dokumentace činnosti SVTP ČR

– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy, ředitele projektu LA 336, o mezinárodní spolupráci SVTP ČR v roce 2010
* zaslat návrh hlavních cílů s plánovanými mezinárodními aktivitami na rok 2010 (akce, termín, financování, apod.)
T: 31. 3. 2010
Z: členové výboru SVTP ČR, zodpovědní za jednotlivé výše uvedené oblasti

k bodu 8
– prezentovat VTP v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií:
* v čísle 2/2010 – Technologický inkubátor VUT a TI2 v Brně
– Technologické centrum Hradec Králové
T: 16. 4. 2010
Z: ředitelé uvedených VTP

* v čísle 3/2010 – Podnikatelský a inovační park Agritec, Šumperk
– TIC ČVUT v Praze
T: 19. 7. 2010
Z: členové výboru SVTP ČR
* v čísle 4/2010  VTP Ostrava
– BIC Ostrava
T: 30. 9. 2010
Z: členové výboru SVTP ČR

– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí tyto informace:
* účast SVTP ČR na MSV v Brně, 13. – 17. 9. 2010, stánek SVTP ČR 9m2 v pavilonu A, 5 posterů SVTP ČR, informační materiály (P. Švejda)
— vyplnit a předat přihlášku za SVTP ČR (stánek vedle AIP ČR) Veletrhům Brno
T: ihned
Z: V. Hřiba
— potvrdit účast VTP včetně způsobu prezentace
T: 11. 6. 2010
Z: členové výboru SVTP ČR

* 17. mezinárodní sympozium s výstavou INOVACE 2010, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 15. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2010, 30. 11. – 3. 12. 2010, (P. Švejda)
* aktualizovat údaje o SVTP ČR ve SPICE (souhlas s předloženými úpravami)
T: ihned
Z: J. Klementová
* účast a vystoupení na konferenci „RIS – Královéhradecký kraj“ (hotel Grand, M. Dittrichovi předány materiály – INFO AIP ČR, ip tt 1/2010, Cena IR 2010, CD ROM Technologický profil ČR, CD ROM Vědeckotechnické parky v ČR, INFO KONTAKT 2010)
T: 30. 3. 2010
Z: P. Švejda, I. Němečková
— ověřit připojení na internet
T: 23. 3. 2010
Z: M. Dittrich

– další, 81. výbor SVTP ČR se uskuteční 11. 6. 2010 od 8 hodin v rámci programu mezinárodní porady ředitelů VTP (pozvánky rozeslat do 31. 5. 2010)

V Praze dne 19. 3. 2010
Zapsali: P. Švejda, I. Němečková

Mohlo by se vám líbit...