77. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Zápis ze 77. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, konaného dne 12. 6. 2009 v zasedací místnosti hotelu Vltava, Řež-Husinec

Přítomni: P. Švejda, M. Ditrich, J. Herinek, V. Hřiba, J. Klementová, J. Lakomý, R. Michalec, M. Press, D. Sobieská

Omluveni: J. Hassmann, P. Janák, H. Nováková

Přizváni: M. Kymlička, I. Němečková, L. Zahradník

Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 76. výboru SVTP ČR dne 17. 3. 2009
2. Informace z regionů, činnost regionálních skupin SVTP ČR
3. Návrh úpravy kritérií pro zařazení VTP do Národní sítě VTP v ČR
4. Úkoly v rámci projektu INGO SVTP ČR v roce 2009
5. Informace o nových projektech SVTP ČR
6 Různé

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.

Dohodnuté závěry
k bodu 1
– zasílat informace o činnosti v regionech J. Lakomému ( lakomy@svtp.cz ), který je umístí na www.svtp.cz;
T: průběžně
Z: členové výboru SVTP ČR

– prezentovat dva VTP v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií v každém čísle:
3/2009 – VTP Řež
– Technologický inkubátor VUT a TI2 v Brně
4/2009 – CTTV – INOTEX Dvůr Králové nad Labem
– Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava
T: dle uzávěrek ip tt
Z: ředitelé uvedených VTP

– zabezpečit prezentaci SVTP ČR na 51. MSV v Brně (14. – 18. 9. 2009); rozeslat program prezentace ve výstavní části a v rámci doprovodného programu MSV
T: 30. 6. 2009
Z: V. Hřiba

k bodu 2
– zaslat informace o činnosti v regionech J. Lakomému (lakomy@svtp.cz), který je umístí na www.svtp.cz;
T: průběžně
Z: členové výboru SVTP ČR

k bodu 3
– výbor SVTP ČR schválil tato kritéria pro 10. etapu akreditace VTP v ČR:
* vyřešené otázky majitel – zakladatel – provozovatel
* inkubátor malých a středních inovačních firem
* transfer technologií
* výchova k inovačnímu podnikání
* kvalitní technické a poradenské služby
* aktivní součást inovační infrastruktury

– doplňující kritérium:
* VTP je členem SVTP ČR

– důraz bude kladen na kvalitu a charakter inovačních firem umístěných v jednotlivých VTP, na zkvalitňování činnosti VTP a zvyšování procenta obsazených ploch ve VTP inovačními firmami; současně bude posuzována hustota VTP v krajích ČR, jejich vazby na regionální inovační strategie a inovační infrastrukturu

k bodu 4
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy, řešitele projektu LA 336, o mezinárodní spolupráci SVTP ČR v roce 2009;
obsahová struktura úkolů a cílů:
* potřebné informace k mezinárodní spolupráci umísťované na domovské stránce SVTP ČR včetně elektronického katalogu VTP SVTP ČR
* multilaterální spolupráce (IASP, SPICE, EBN)
* bilaterální spolupráce se sdruženími VTP ve V. Británii, Francii, Itálii, Německu, Rakousko, Slovensku, Polsku, Švýcarsku, Ruské federaci, ČLR, zemích Indočíny a dalších zemí (vč. vytváření podmínek pro dvoustrannou spolupráci jednotlivých VTP a inovačních firem v nich umístěných)
– zaslat zhodnocení své dosavadní činnosti a plán aktivit v rámci mezinárodní spolupráce do konce roku 2009
T: 30. 6. 2009
Z: členové výboru SVTP ČR

– členům výboru SVTP ČR byla předána brožura KONTAKT 2009; předložit projekty dvoustranné mezinárodní spolupráce VTP s partnerskými zeměmi v rámci programu KONTAKT – mobilita
T: dle výzev MŠMT
Z: členové výboru SVTP ČR

k bodu 5
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci M. Dittricha, J. Herinka a D. Sobieské o přípravě nových projektů SVTP ČR:
* byl podán a je hodnocen projekt „Národní síť spolupráce univerzit“
* je připravován projekt „Síť Business Angels“ (jako součást Národní sítě VTP v ČR)
* je připravován projekt v rámci OP LZZ (prioritní osa 1 – adaptabilita a konkurenceschopnost zaměstnanců VTP v ČR) v rámci připravované výzvy pro profesní oborová a odvětvová sdružení
– připravit informaci o těchto projektech na další jednání výboru
T: 22. 9. 2009
Z: M. Dittrich, J. Herinek, D. Sobieská, P. Švejda

k bodu 6
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informace o:
* 9. mezinárodní moskevský salon inovací a investic, Moskva, 26. – 29. 8. 2009
++ možnost přihlásit své organizace do výstavní části; jedná se o oficiální účast ČR; připravováno Česko-ruské inovační fórum na 27. 8. 2009

– členové výboru schválili nového člena SVTP ČR – právnická osoba:
VTP Centrum aplikovaného výzkumu Dobříš, a.s. , zástupce MUDr. Lumír Žila
– aktualizovat údaje o VTP v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR
T: průběžně
Z: členové výboru v součinnosti s řediteli VTP

– další, 78. výbor SVTP ČR se uskuteční 22. 9. 2009 od 10 hodin v zasedací místnosti č. 213, Novotného lávka 5, Praha 1 (pozvánky rozeslat do 11. 9. 2009)

V Praze dne 16. 6. 2009
Zapsal: P. Švejda

Mohlo by se vám líbit...