Mezinárodní porada ředitelů VTP ve VTP a PI Řež

Mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků

Ve dnech 11 – 12. června 2009 se ve Vědeckotechnickém parku a Podnikatelském inkubátoru Řež (www.ujv.cz) uskutečnila mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků (dále VTP).

Poradu řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.

Zúčastnili se jí zástupci 24 provozovaných VTP v ČR, 2 připravovaných VTP, zástupci MPO, CzechInvestu, OÚ Husinec, COMTECH VTP UP a Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání. Porady se zúčastnilo celkem 40 osob.

V průběhu porady se uskutečnilo dne 12. 6. 2009 od 8 hodin jednání 77. výboru SVTP ČR.

Program porady:
11. 6. 2009, čtvrtek – Konferenční centrum Řež

12:30 – Ubytování účastníků

13:00 – Sraz účastníků v Konferenčním centru ÚJV Řež

13.30 – Prohlídka Technologického parku Řež
– prohlídka a exkurze společnosti OPTAGLIO
– Prohlídka Vědeckotechnického parku a Podnikatelského inkubátoru Řež
– experimentální hala objektu 213 – Smyčky
– podnikatelský inkubátor na Reaktoru LRO

16.00 – 18.00 Porada ředitelů – 1. část řídí P. Švejda
– kontrola plnění závěrů porady ředitelů ve Zlíně, 2008
– národní síť VTP v ČR, elektronický katalog
– předání akreditačních osvědčení v rámci 9. etapy akreditace
– příprava 10. etapy akreditace VTP v ČR dle stavu k 31. 12. 2009 s platností od 1.1.2010 do 31.12.2011
– mezinárodní spolupráce SVTP ČR v roce 2009
18.00 – 22.00 – Společenský večer s překvapením v hotelu Vltava

12. 6. 2009, pátek – zasedací místnost hotelu Vltava, Husinec – Řež

8.00 – Výbor SVTP ČR (viz samostatný zápis)

10.00 – Porada ředitelů – 2. část, se závěry
– informace o projektech v rámci programu PROSPERITA II (P. Porák, P. Kolář)
– INOVACE 2009, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 1. – 4. 12. 2009; prezentace SVTP ČR, VTP a inovačních firem umístěných ve VTP; přihlášky do 14. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2009

12.00 – oběd, odjezd účastníků

K jednotlivým částem programu:

Prohlídka VTP
V úvodu setkání přivítal účastníky porady generální ředitel ÚJV Řež A. John, seznámil účastníky porady se strukturou, činnostmi a aktuálními úkoly tohoto akreditovaného VTP. Poté následovala prohlídka – Optaglio s.r.o. (www.optaglio.cz), experimentální hala objektu 213 – Smyčky a Reaktor LR0.

Porada ředitelů VTP
Prezident SVTP ČR P. Švejda ke kontrole plnění závěrů poslední porady ve Zlíně ve dnech 5. – 6. 6. 2008 konstatoval, že úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny. Zejména ocenil přípravu a vydání publikace Vědeckotechnické parky v ČR, SVTP ČR, 2008 s tím, že všechny VTP dostatečně nevyužily tuto formu public relations SVTP ČR.

V úvodu porady předali P. Švejda a J. Lakomý rozhodnutí o akreditaci zástupci VTP a PI Řež. K dnešnímu dni je 26 akreditovaných VTP, z toho 23 bylo předáno osvědčení. Dosud nepřevzali osvědčení zástupci Podnikatelského inkubátoru STEEL IT, Třinec; Vědeckotechnického parku VZLÚ Praha a.s.; Technologického inkubátoru VUT v Brně s.r.o.

P. Švejda informoval o stávajícím stavu Národní sítě VTP v ČR (údaje o akreditovaných, dalších provozovaných a připravovaných VTP, které tvoří tuto síť jsou na www.svtp.cz) a elektronickém katalogu VTP SVTP ČR. Poukázal na přetrvávající nedostatky v aktualizaci údajů o jednotlivých VTP v tomto katalogu, což oslabuje postavení jednotlivých VTP při jejich součinnosti s tuzemskými a zahraničními partnery.

Dále informoval o připravované 10. etapě akreditace VTP v ČR, která bude provedena dle stavu k 31. 12. 2009, s platností od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011. Akreditace bude vzhledem k dokončování projektů v rámci programu PROSPERITA II průběžně, rozhodnutí o akreditaci budou předávána po splnění akreditačních podmínek na základě žádosti o akreditaci jednotlivých VTP. Podkladem k udělení akreditace budou i nadále údaje uveřejněné na webu SVTP ČR, v Elektronickém katalogu VTP SVTP ČR.

Účastníci porady projednali informaci o zabezpečení mezinárodní spolupráce SVTP ČR v roce 2009. Zahraniční partneři SVTP ČR na bilaterální a multilaterální úrovni jsou uvedeni na www.svtp.cz. Poukázali na možnost i nutnost dále rozvíjet součinnost mezi jednotlivými asociacemi (společnostmi) VTP, navázat na ni spolupráci mezi jednotlivými VTP v partnerských zemích a nově spolupráci mezi inovačními firmami umístěnými v těchto VTP. Mezinárodní spolupráce SVTP ČR je zajišťována v rámci programu INGO. Řešitelem projektu INGO SVTP ČR je P. Švejda, zodpovědnost členů výboru za spolupráci s jednotlivými zahraničními partnery je umístěna na webu SVTP ČR.

SVTP ČR se bude prezentovat na 9. Moskevském mezinárodním salonu inovací a investic ve dnech 26. – 29. 8. 2009, P. Švejda informoval o možnosti přihlásit jednotlivé VTP a inovační firmy v nich umístěné na tento veletrh (další informace: www.extech.ru).

V průběhu porady vyslechli její účastníci vystoupení O. Lukáše, COMTECH „Prezentace výsledků PR strategie VTP UP + další doporučení PR_strategie

V úvodu druhého dne porady se uskutečnilo jednání 77. výboru SVTP ČR. Zápis z tohoto jednání je umístěn na www.svtp.cz. Jednání projektového týmu Národní síť VTP v ČR a akreditační komise se neuskutečnila z důvodu projednání aktualit ve výboru SVTP ČR. Obě plánovaná jednání se uskuteční 22. 9. 2009.

Od 10 hodin seznámili P. Porák a P. Kolář s aktuálním stavem financování projektů v rámci program Prosperita II (harmonogram programu – předregistrační a registrační žádosti, plné žádosti; financování de minimis; komunitární rámec; změny v uznatelných a neuznatelných nákladech; nutnost stavebního povolení; etapy projektů; poradenské služby; parametry programu, síť regionálních poradenských center, dočasný rámec – navýšení de minimis na 500 tis. EUR u projektu nad 100 mil. Kč, předávání dotace a odečet příjmů – nová metodika odpočtu příjmů od 02/2009, aj.). Oba odpověděli na četné dotazy účastníků porady. P. Porák informoval o „Studii Prosperita I“, kterou provádí Asociace výzkumných organizací (V. Neumajer, M. Janeček, T. Prnka, J. Kunčický, aj.) a požádal zástupce VTP o spolupráci při vyplňování studie. P. Švejda v závěru poděkoval oběma hostům za kvalitní vystoupení a potvrdil zájem o další spolupráci SVTP ČR s MPO a CzechInvest v této oblasti.

V další části jednání informoval P. Švejda o:
– přípravě účasti SVTP ČR, VTP a inovačních firem v nich umístěných v jednotlivých částech INOVACE 2009, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (1. – 4. 12. 2009):
* sympozium (16. ročník) – v rámci Mezinárodní vědeckotechnické spolupráce 3. 12. 2009 prezentovat vybrané VTP
* veletrh invencí a inovací (16. ročník) – prezentovat Národní síť VTP v ČR, jednotlivé VTP a inovační firmy v nich umístěné včetně inovačních firem, které dosáhly inovační zralosti a opustily VTP
* Cena Inovace roku 2009 (14. ročník) – přihlásit inovační produkty inovačních firem do soutěže (podmínky viz www.aipcr.cz)

– prezentovat VTP v rámci odborných týmů k inovačnímu podnikání v krajích, zahrnout je do připravované regionální inovační infrastruktury; informoval o zástupcích AIP ČR v krajích ČR a uvedl, že J. Lakomý v Jihočeském kraji a D. Sobieská ve Zlínském kraji jsou zástupci AIP ČR v těchto krajích; M. Dittrich je místopředsedou Rady pro VaVaI Královéhradeckého kraje (členem této Rady je P. Švejda).

– VTP v ČR se mohou přihlásit svými projekty do programu dvoustranné vědeckotechnické spolupráce KONTAKT, vyhlašovanému MŠMT; předány informační materiály KONTAKT 2009;

Po ukončení jednání se uskutečnilo neformální setkání v restauraci hotelu Vltava. Mezinárodní porada ředitelů VTP byla hodnocena jako velmi úspěšná, byly projednány otázky zakládání, dalšího rozvoje a forem podpory VTP v ČR včetně spolupráce s mezinárodními partnery. Přizvaní zástupci připravovaných VTP ocenili možnost seznámit se s dosavadními zkušenostmi v této oblasti a ocenili dlouholetou spolupráci SVTP ČR s MPO a CzechInvest.

P. Švejda poděkoval kolektivu J. Rouse za vytvoření velmi dobrých podmínek pro uskuteční mezinárodní porady.

Další mezinárodní porada ředitelů VTP se uskuteční ve VTP Agritec Šumperk ve dnech 10. – 11. června 2010.

V Praze dne 16. 6. 2009
Zpracovali: Pavel Švejda

Mohlo by se vám líbit...