32. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“

Z á p i s z 32. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“, konaného dne 21. 6. 2011
v kanceláři 336, Novotného lávka 5, Praha 1
___________________________________________________________________________
Přítomni: P. Švejda, V. Hřiba, J. Lakomý
Omluven: P. Janák
Přizvána: I. Němečková

Program jednání
1. Kontrola plnění závěrů 31. PT 20. 1. 2011
2. Závěry a doporučení mezinárodní porady ředitelů VTP v H. Brodu, 9. – 10. 6. 2011
3. Stav NS VTP v ČR
4. Specifikace kritérií pro akreditaci VTP v ČR v návaznosti na NS VTP v ČR
5. Různé

Jednání řídil vedoucí projektového týmu P. Švejda.

Dohodnuté závěry:

k bodu 1
– závěry projektového týmu jsou splněny nebo průběžně plněny

k bodu 2
členové PT vzali na vědomí informace o závěrech a doporučeních porady ředitelů VTP s tím, že platí základní  definice VTP (jednotlivých základních typů) s dvěma základními funkcemi VTP (inovační a inkubační)

k bodu 3
k dnešnímu dni tvoří NS VTP v ČR, dle údajů v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR, 14 akreditovaných VTP, 23 dalších provozovaných a 11 připravovaných VTP (počet připravovaných VTP je postupně upřesňován)

k bodu 4
PT vzal na vědomí informaci P. Švejdy o přípravě 11. etapy akreditace VTP v ČR dle stavu k 31. 12. 2011 s platností od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013 a schválil specifikaci těchto kritérií:

Kritéria pro akreditaci (11. etapa):
* vyřešené otázky majitel – zakladatel – provozovatel
* parametry VTP:
– celková plocha
– užitná plocha (minimálně 3000 m2)
– pronajímatelná plocha pro firmy
* počet inovačních firem (minimálně 5)
* transfer technologií (příklady minimálně 2 úspěšných transferových projektů)
* výchova k inovačnímu podnikání (formy účasti v rámci jednotlivých typů přípravy odborníků)
* kvalitní technické a poradenské služby (výčet poskytovaných služeb s jejich hodnocením)
* aktivní součást inovační infrastruktury (role VTP v rámci regionální inovační infrastruktury)
* VTP je členem SVTP ČR s uvedením této informace na webu VTP s linkem na SVTP ČR

uplatnit tato akreditační kritéria při přípravě projektů v rámci aktuální výzvy OP Prosperita

připravit informaci o těchto kritériích pro jednání výboru SVTP ČR 20. 9. 2011
T: 17. 9. 2011
Z: P. Švejda

– tato kritéria umístit na www.svtp.cz
T: 22. 6. 2011
Z: J. Lakomý

k bodu 5
členové PT vzali na vědomí informaci o přípravě semináře Inovační potenciál ČR dne 6. 9. 2011, Praha (www.aipcr.cz)

– další, 33. jednání projektového týmu NS VTP v ČR se uskuteční 20. 9. 2011 od 13 hodin v kanceláři č. 336, Novotného lávka 5, Praha 1 (pozvánku rozeslat do 9. 9. 2011)                                                                                            Z: P. Švejda

V Praze dne 21. 6. 2011

Zapsali: P. Švejda, I. Němečková

Mohlo by se vám líbit...