Jihomoravské inovační centrum JIC

Jihomoravské inovační centrum JIC naplňuje strategii kraje a má i celou řadu projektů.

Jihomoravské inovační centrum (JIC) je fundovaným partnerem státní správy, samosprávy a dalších organizací zapojených do systému podpory podnikání a nabízí a realizuje profesionální práci. Je jedním z hlavních zpracovatelů projektů podporujících inovační podnikání v České republice.

Prvotním cílem JIC je vybudovat komplexní infrastrukturu pro podporu inovativního podnikání v regionuji žní Moravy. JIC podporuje inovativní firmy, vědu a výzkum a studenty s nápady. Zajišťuje peníze a podporu pro nadějné projekty, nachází investory, spolupracuje s partnery a sponzory. Propojuje vědu a výzkum s komerčními firmami za účelem zajištění přenosu inovativních technologií do praxe. Mezi základní formy podpory pro začínající inovativní firmy patří finance, poradenství, kontakty a prostory.

Významnou aktivitou JIC je projektová činnost v nových souvislostech. Vedle poradenské a asistenční pomoci JIC zpracovává a realizuje vlastní projekty. Díky tomu získalo celou řadu zkušeností s mapováníma analýzou prostředí na regionální i národní úrovni.

Jihomoravský kraj přišel v roce 2002 jako první v České republice (ČR) s ucelenou koncepcí pro rozvoj inovačního podnikání – Regionální inovační strategií Jihomoravského kraje (RIS JMK), tedy dokumentem, který stanovil strategické cíle a opatření na podporu inovačního podnikání. Jihomoravské inovační centrum se stalo implementátorem této strategie a vykázalo úspěchy na poli propojení činností akademické a podnikatelské sféry, podpory inovačních aktivit a zavádění konceptu inovačního podnikání do praxe.

Vzhledem k podstatné změně vnějšího prostředí se objevila zřejmá potřeba aktualizace RIS JMK. Jihomoravské inovační centrum se stalo iniciátorem pravidelného setkávání zainteresovaných zástupců a vypracovalo Regionální inovační strategii Jihomoravského kraje II (RIS JMK II), která bude strategickým dokumentem kraje.
Smyslem druhé verze Regionální inovační strategie je analyzovat aktualizované informace o stavu okolního prostředí, které jsou relevantní pro její tvorbu, a na jejich základě navrhnout opatření, která by měla být provedena za účelem zlepšení prostředí pro inovace v JMK.
Proto JIC provedlo řadu analýz, které jsou zaměřeny na faktory vyšší úrovně ovlivňující inovace v regionu (např. politiky EU, Národní inovační strategie, Národní inovační politika, Koncepce podpory MSP 2005-6, programy podpory dostupné v ČR), a strategickými dokumenty na úrovni JMK (Strategie rozvoje hospodářství, Program rozvoje kraje apod.).
Tam, kde nebyla dostupná veřejná data, provedlo JIC množství vlastních průzkumů. Do této kategorie patří především desk research odvětví průmyslu v JMK, identifikace nadějných průmyslových oborů, interview s firmami o jejich potřebách, analýza relokace firem do jihomoravského regionu, formální průzkum potřeb technologických firem a analýza inovačních aktivit na vysokých školách, která dává dobrý přehled o aktivitě vysokých škol a schopnosti převést výsledky výzkumu a vědy do praxe.
Speciální důraz byl kladen na obor biotechnologií, kde byl proveden podrobný rozbor poptávky po službách a prostorách, neboť biotechnologie jsou jedním z oborů, na které by se chce Jihomoravské inovační centrum soustředit. Jedním z nejvýznamnějších projektů v loňském roce, který pokračuje také letos, bylo uspořádání české části mezinárodní soutěže biotechnologických nápadů Best of Biotech, což je soutěží o nejlepší business plán v oblasti Life Science.

Další aktivitou pro podporu rozvoje biotechnologií v České republice je internetový portál . Jde o unikátní projekt, který slouží jako zdroj informací v biotechnologickém oboru. Portál obsahuje 46 kategorií, což pokrývá drtivou většinu biotechnologických oborů. Prostřednictvím portálu si mohou vyměňovat své zkušenosti a poznatky vědecko-výzkumné týmy, výrobci i jejich potenciální partneři a sponzoři. Portál také nabízí kontakty na jednotlivé subjekty a spoustu užitečných odkazů z oboru.
Při vytváření databáze pro portál JIC získalo významnou zkušenost s mapováním oboru a identifikací relevantních subjektů. Výstupem projektu INBIT bude založení biotechnologického inkubátoru s celkovou plochou cca 3.000 m2 ve vznikajícím areálu Masarykovy univerzity Medipark v Brně-Bohunicích pro podniky inovačního charakteru a propojení parku s vysokoškolským a komerčním prostředím jižní Moravy, čímž bude dosaženo regionálního rozšíření specializovaného podnikání v inovativním oboru, následně i zlepšení hospodářské situace regionu a posílení konkurenceschopnosti českých firem na náročném světovém trhu.

Jihomoravské inovační centrum provozuje Technologický inkubátor VUT, který je jedinou institucí svého druhu v České republice. Za necelé dva roky od spuštění provozu se podařilo v inkubátoru umístit patnáct firem zabývajících se inovativní činností v různých oborech od IT, přes strojírenství až po biotechnologie.
Firmy umístěné v inkubátoru vytváří stále větší počet nových pracovních míst, do poloviny roku 2005 to bylo zhruba sto pozic. Kritériem dobře vypovídajícím o prospěšnosti inkubátoru je také nárůst počtu prvků ochrany duševního vlastnictví, kterými disponují inkubované firmy. V současné době mají firmy celkem 76 patentů, užitných vzorů a ochranných známek Z mnoha produktů, které se podařilo vyvinout a zavést do praxe, lze vyzvednout především koncept Patentového fondu, Business angel clubu, produkty Fit for Finance, Marketingové poradenství, Založení firmy, Rozvoj firmy, Design, Vizuální styl START, Jednotný vizuální styl, TRIZ a naplnění kooperativních burz na webu JIC.
V listopadu 2004 vytvořil tým JIC spolu s firmou Brain Logistics metodiku hodnocení firem dle standardů Evropské nadace pro kvalitu řízení EFQM (European Foundation for Quality Management, Brusel), která by v budoucnu měla poskytnout tzv. „benchmarking“ pro hodnocení začínajících firem umístěných i v ostatních technologických inkubátorech.
Proto, aby mohlo JIC nadále rozvíjet služby na podporu inovačního podnikání, rozšiřuje řady zaměstnanců o kvalifikované pracovníky. V současné době tvoří tým JIC třináct lidí, přičemž všichni zaměstnanci mají odpovídající zkušenosti a znalosti, což se zcela jasně projevuje na výkonu organizace.
Zkušenosti s problematikou klastrů JIC zúročilo při vytvoření prvního klastru v České republice týkajícího se biotechnologií –Water Treatment Alliance. Klastr soustředí zejména firmy zabývající se biotechnologickými metodami pro čištění odpadních vod, kontaminovaných zemin apod. V současné době je členy klastru patnáct firem a dvě vysoké školy.
Klastr vznikl v rámci projektu „Vyhledávání vhodných firem pro biotechnologický klastr v Jihomoravském kraji“, který v rámci programu Klastry Operačního programu průmysl a podnikání (OPPP) podalo JIC. Celkový rozpočet projektu je 1,042 tis. Kč a jeho ukončení se plánuje na říjen 2005.
Jihomoravské inovační centrum má zkušenosti s identifikací klastrů v Jihomoravském kraji. Pomocí kombinované metodiky byly identifikovány některé obory vhodné pro mapování potenciálu založení formálního klastru. Jako metodika byly použity zejména tzv. lokační koeficienty (LQ), podávající informace o relativní síle daného oboru v regionu na základě počtu zaměstnanců, v kombinaci s mezinárodními trendy v daném oboru a expertní znalostí odborníků z daného oboru v regionu. Podklady pro popis mezinárodních trendů byly čerpány zejména ze studií OECD, expertní znalost potom z rozhovorů s odborníky v daných oborech. Vycházeno bylo také ze studií Prof. Michaela Portera zaměřených na identifikaci potenciálu některých inovačních klastrů v USA. Celkem byly s pomocí zmíněných metodik identifikovány mimo jiné následující tři nadějné oblasti pro vznik klastru – environmentální biotechnologie, optoelektronika a tekutinové stroje.
Jihomoravské inovační centrum se jako jediná organizace z České republiky zapojuje do mezinárodního projektu NetBioClue, jehož cílem je zlepšit fungování fieditel JIC 22 ip&tt 3/2005 biotechnologických klastrů v zemích EU. Projekt, který bude trvat dva a půl roku, patří pod 6.rámcový program EU a z celkového rozpočtu 1,003 miliónů euro připadne na aktivity v České republice 42,5 tisíc euro, tedy asi 1,3 miliónů korun.
Cílem projektu je zejména identifikace faktorů působících v úspěšných biotechnologických klastrech, výměna zkušeností mezi partnery projektu či analýzy existujících biotechnologických klastrů. Výstupem by měly být studie a doporučení, například návrh společných programů a pilotních projektů nebo podklady pro vznik mezinárodních „megaklastrů“.
Partnery JIC v tomto projektu jsou například organizace: Polytechnic of Milan a Bioindustry Park z Itálie, East region bitech Initiative – Cambridge z Velké Británie, Heidelberg Technology Park a Munich Gruender Regio z Německa či Bitech Valley ze Švédska.
JIC vypracovalo také několik projektů zaměřených na provoz inkubátorů, které patří pod Strukturální fondy EU. Konkrétně se jedná o projekty Technologický inkubátor VUT (současný inkubátor) – provoz a služby, VTP – provoz Technologického inkubátoru, INBIT – provoz biotechnologického inkubátoru. Všechny projekty jsou plánovány do opatření Prosperita OPPP. Jako první byl podán projekt Technologický inkubátor VUT – provoz. Celková hodnota tohoto projektu je 50,036 tis. Kč.
Za dva roky svého fungování se JIC stalo významným partnerem agentury pro podporu podnikání a investice CzechInvest a v uplynulém období tito partneři uskutečnili celou řadu společných akcí a projektů s regionálním i celostátním významem.
Jde například o konferenci Klastry 2005 na téma „Budování úspěšných regionů prostřednictvím dynamických klastrů“, která se konala 30. – 31. května 2005 v Brně. Během konference byly konfrontovány zahraniční zkušenosti z rozvoje klastrů a nové zkušenosti se zaváděním tohoto konceptu v České republice. Celkem 250 účastníků z řad firem, vysokých škol, regionálních samospráv a institucí a ministerstev aktivně diskutovalo nad možnostmi využití tohoto nástroje na posílení konkurenceschopnosti jednotlivých partnerů.
JIC má nezastupitelnou roli v podpoře inovačních strategií a v pospolitosti podnikatelské, univerzitní a obecní sféry. K naplnění jeho mise významně přispívá spolupráce s jeho zřizovateli. Jihomoravské inovační centrum vzniklo v roce 2003 jako zájmové sdružení právnických osob.
Jeho zakladateli jsou Jihomoravský kraj, statutární město Brno, Masarykova univerzita a Vysoké učení technické v Brně. V únoru 2005 se ke sdružení přidaly Mendlova zemědělská a lesnická univerzita a Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně.
Úspěšně se daří zapojit aktivity JIC do partnerských sítí a mezi spolupracujícími organizacemi jsou české i zahraniční partnerské subjekty. JIC je například členem mezinárodních organizací Gate2Growth a TII – the European Association for the Transfer of Technologies, Innovation and Industrial Information, což je jedno z nejdéle existujících, dobrovolných, nezávislých sdružení, která sdružuje instituce na podporu inovací a odborníky na transfer technologií v Evropě.

Ing.Jiří Hudeček, ředitel

Mohlo by se vám líbit...