Mezinárodní porada ředitelů VTP v ČR v CPITT Olomouc

Mezinárodní porada ředitelů VTP v ČR

Ve dnech 16. – 17. června 2003 se v Centru pro inovaci a transfer technologií UP Olomouc, Šlechtitelů 27, uskutečnila mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků (dále VTP).

Zúčastnili se jí zástupci 16 provozovaných VTP v ČR a 1 zahraničního VTP – Žilina. Ředitelé zbývajících VTP byli omluveni.

V průběhu porady se uskutečnilo 16. 6. 2003 jednání 51. výboru SVTP ČR, v průběhu druhého dne porady 15. jednání projektového týmu Národní síť VTP v ČR.

Program úvodního dne – 16. 6. 2003:
14.00 – 15.00 – prohlídka CITT UP Olomouc

15.00 – 18.00 – porada ředitelů VTP v ČR – 1. část:
* kontrola plnění závěrů porady ředitelů VTP v ČR v Plzni 6. – 7. 6. 2002
* Národní síť VTP v ČR
* elektronický katalog VTP v ČR
* 7. etapa akreditace VTP v ČR
* účast na INOVACE 2003, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (2.-5.12.2003)
* mezinárodní spolupráce SVTP ČR
* činnost regionálních skupin SVTP ČR

18.00 – 19.30 – ubytování v hotelu Hesperia

19.30 – 20.30 – prohlídka jezuitského konviktu

20.30 – – večeře v konviktu

17. 6. 2003:
9.00 – 11.00 – porada ředitelů VTP v ČR – 2. část, v hotelu Hesperia
* úkoly VTP při vytváření regionální inovační infrastruktury
* závěry porady

11.00 – 12.00 – oběd, odjezd účastníků

K jednotlivým částem programu:

Prohlídka VTP
H. Štoselová a G. Pokorná seznámily s historií, současností a perspektivami CITT UP Olomouc a s připravenými investičními záměry rozšíření kapacity CITT UP v rámci průmyslové zóny Olomouc, která svým umístěním sousedí s pozemky UP Olomouc.

Účastníci porady navštívili inovační firmy umístěné ve CITT UP, jejich charakteristika je umístěna v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR. Přiložené fotografie dokumentují rozvoj těchto firem a péči, kterou jim CITT UP pod vedením ředitelky H. Štoselové a za podpory prorektora UP Olomouc M. Mašláně věnuje.

Porada ředitelů VTP
Tajemník SVTP ČR P. Švejda ke kontrole plnění závěrů poslední porady v Plzni 6. – 7. 6. 2002 poukázal na přetrvávající nedostatek v aktualizaci údajů o VTP a inovačních firmách v nich umístěných v rámci elektronického katalogu VTP. Spolu s prezidentem SVTP ČR P. Komárkem předložili informace k dalším částem programu úvodního dne. Po následné diskuzi přijali účastníci tyto závěry, náměty a doporučení:

– úkoly z porady ředitelů VTP v ČR v Plzni 6. – 7. 6. 2002 jsou plněny;
– Národní síť VTP v ČR tvoří ke dni porady 20 akreditovaných VTP, 10 dalších provozovaných VTP a neupřesněný počet připravovaných VTP; v rámci projektu Národní síť VTP v ČR sledovat a hodnotit počet inovačních firem umístěných ve VTP (nyní 200 umístěných inovačních firem) a inovační firmy, které dosáhly inovační zralosti a VTP opustily; informace o těchto inovačních firmách zařadit do části „inovační firmy“ databáze Technologický profil ČR (verze 05 v roce 2003);
– předložit informaci o inovačních firmách, které opustily VTP (e-mail: svejda@svtp.cz)
T: 30. 8. 2003
Z: ředitelé VTP v ČR
– v elektronickém katalogu VTP v ČR, umístěném na webu SVTP ČR, průběžně aktualizovat informace o jednotlivých VTP, doplnit chybějící informace u VTP uvedených na webu a informace o VTP, které dosud nejsou umístěny na webu;
– uskutečnit 7. etapu akreditace VTP v ČR v souladu s těmito podmínkami:

Základní podmínky
1. Vyřešení otázky majitel – zakladatel – provozovatel
2. Funkční inkubátor malých a středních inovačních firem
3. Kvalitní technické a poradenské služby
4. VTP aktivní součást inovační infrastruktury v regionu

Další podmínky
5. Transfer technologií v daném VTP
6. Výchova k inovačnímu podnikání
7. VTP je členem SVTP ČR
Podkladem pro provedení akreditace budou údaje o akreditovaných VTP v elektronickém katalogu dle stavu k 31. 12. 2003. Akreditační komise SVTP ČR projedná výsledky akreditace a předá osvědčení o akreditaci VTP na období do 31. 12. 2005 na XIV. VH SVTP ČR dne 21. 1. 2004. Bylo potvrzeno, že akreditaci uskuteční SVTP ČR rovněž pro VTP Žilina, zahraničního člena SVTP ČR;

– doporučena účast SVTP ČR, VTP a inovačních firem v nich umístěných v jednotlivých částech INOVACE 2003, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (2. – 5. 12. 2003):
* sympozium (10. ročník) – zařadit sekci „Regionální inovační strategie a strukturální fondy“
* veletrh invencí a inovací (10. ročník) – prezentovat Národní síť VTP v ČR a jednotlivé VTP
* Cena Inovace roku 2003 (8. ročník) – přihlásit inovační produkty do soutěže
Účastníkům porady byly předány informace o této akci, přihlášky do soutěže viz www.aipcr.cz.
– SVTP ČR předložila projekt v rámci programu INGO, tento projekt je nyní hodnocen, v případě jeho schválení se zahájením 1. 10. 2003. SVTP ČR spolupracuje v rámci programu INGO s těmito mezinárodními partnery:
* multilaterální spolupráce – SPICE/ICECE, IASP, EBN
* bilaterální spolupráce – UKSPA, ADT, France Technopoles, VTP v ČLR, VTÖ,VTP na Slovensku, VTP v Polsku, RF a Itálii

– regionální skupiny SVTP ČR zahájily svoji činnost – potřeba upřesnit postavení těchto skupin v rámci vytvářené regionální inovační infrastruktury a zajistit součinnost všech VTP v jednotlivých regionech a vztahy s krajskými úřady
– seznámit se se základními dokumenty připravované účasti ČR v rámci strukturálních fondů EU, garantovanými MMR, MPO, MPSV a hl. m. Prahou a připravit účast VTP v rámci těchto programů (aktualizovat v rámci připravované sekce „Regionální inovační strategie a strukturální fondy“ na INOVACE 2003)

– VTP v ČR se mohou přihlásit svými projekty dvoustranné vědeckotechnické spolupráce v rámci programu KONTAKT, vyhlašovanému MŠMT; předány informační materiály KONTAKT 2003;
– připravit prezentaci SVTP ČR v rámci Střediska pro podporu podnikání na MSV 03 v Brně
T: 16. – 20. 9. 2003
Z: P. Švejda, V. Hřiba v součinnosti s řediteli VTP
Účastníci porady se seznámili s historií a současností jezuitského konviktu a vytvořeným prostředím pro UP Olomouc (rekonstrukce za 350 mil. Kč v uplynulých letech).
V průběhu večeře se uskutečnily konzultace k přípravě a provozování VTP v ČR, s ředitelkou VTP Žilina M. Rostášovou upřesnil P. Švejda postup přípravy jednání s MŠ SR k účasti VTP Žilina v rámci programů VaV SR.

V průběhu druhého dne porady se uskutečnila diskuze přítomných ředitelů VTP v ČR k významu, poslání a postavení SVTP ČR a ke způsobu plnění jejích úkolů s těmito doporučeními a závěry:
* v rámci public relations VTP vytvořit podmínky pro umístění zahraničních inovačních firem ve VTP v ČR
* velký počet volných a nevyužitých průmyslových hal a objektů v některých regionech ČR (Moravskoslezský kraj, NUTS II Severozápad, aj.)
* úspěšný průběh 3. ročníku high tech Ostrava
* možnost využít rádia Regina (celoslovenské vysílání) k prezentaci spolupráce VTP v ČR a SR
* možnosti prezentace SVTP ČR na MSV 03 v Brně (výstavní stánek; doprovodný program v rámci Centra pro rozvoj podnikání; samostatná akce v rámci doprovodného programu)

SVTP ČR sdružuje všechny typy VTP v ČR – dbát na důsledné plnění cílů společnosti a prosazování podmínek pro přípravu a provoz VTP v rámci stávajících a budoucích tuzemských a zahraničních programů včetně strukturálních fondů EU.

Další porada ředitelů VTP v ČR v příštím roce se uskuteční ve VTP ENVI Třeboň ve dnech 11. – 12. 6. 2004.

V Praze dne 18. 6. 2003

Zpracoval: Pavel Švejda
tajemník Společnosti VTP ČR

Mohlo by se vám líbit...