50. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Zápis z jednání 50. výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, konaného dne 19. 3. 2003 v zasedací místnosti č. 213, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Komárek, J. Naxera, P. Švejda, K. Bořecký, J. Chaloupka, P. Janák, J. Lakomý
Omluveni: K. Klusáček, J. Kunčický
Přizvána: I. Němečková

Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 49. výboru 11. 12. 2002
2. Zabezpečení závěrů XIII. valné hromady SVTP ČR 20. 1. 2003
3. Web SVTP ČR v roce 2003
4. Informace z regionů
5. Příprava celostátní porady ředitelů VTP v ČR, Olomouc 16. – 17. 6. 2003
6. Příprava projektu SVTP ČR v rámci programu INGO na období 2003 – 2006
7. Různé

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Komárek.

Dohodnuté závěry:

k bodu 1
– průběžně aktualizovat elektronický katalog VTP SVTP ČR
Z. členové výboru SVTP ČR

k bodu 2
– výbor SVTP ČR vzal na vědomí ústní informaci P. Švejdy o průběžném plnění závěrů XIII. valné hromady SVTP ČR

k bodu 3
– výbor SVTP ČR ocenil dosažené výsledky včetně využití webu Společnosti pro zabezpečování její mezinárodní spolupráce na multilaterální a bilaterální úrovni

– v dalším období bude web SVTP ČR zabezpečovat redakční rada webu ve složení: J. Lakomý (předseda Rady), J. Naxera, P. Švejda; J. Lakomý je delegován za SVTP ČR do redakční rady ip&tt (předseda RR ip&tt P. Švejda)

– vyhodnotit anketu „členství ve SVTP ČR“, stanovisko umístit na web
T: 11. 4. 2003
Z: P. Komárek, J. Lakomý

– podat INFO o webu SVTP ČR poradě ředitelů VTP v ČR
T: 16. – 17. 6. 2003
Z: P. Švejda

k bodu 4
– informace z regionů postupně předložili J. Chaloupka, J. Lakomý, P. Janák, J. Naxera, K. Bořecký, P. Švejda a P. Komárek s těmito nejdůležitějšími závěry:
* výstavba inkubátoru při VUT v Brně (zahájení činnosti 23. 6. 2003) za finanční podpory programu PARK, města Brna a JM regionu; Jihomoravské inovační centrum
* v 06/2003 ukončení rakousko-českého projektu Podpora inovačního podnikání
* 4. 6. 2003 se uskuteční setkání rakouských a českých inovačních firem ve Znojmě
* aktivní činnost VTP v Třeboni a Havlíčkově Brodě (jednání P. Švejdy s F. Hrubcem, ředitelem ENVI Třeboň 25. 3. 2003)
* pomoc při vytváření regionální infrastruktury – „sběr dat“ (dosáhnout aktivní účasti představitelů SVTP ČR v regionálních projektových týmech)
* vstup CTTV Dvůr Králové n. Labem do celosvětové sítě textilního průmyslu
* informaci o konferenci TEXCHEM v květnu 2003 uveřejnit na web SVTP ČR
Z: P. Janák, J. Lakomý
* informace o projektu BENTEX, ukončení projektu 2003; uveřejnit článek v ip tt ; zaslat dotazník P. Komárkovi
Z: P. Janák

* informace o projektu BRIS;
* program rozvoje města Plzně
* vybrané strategie rozvoje průmyslu Ústeckého kraje
* pokračování projektu RITTS INBO
* informace o VTP IDOS Praha (stanovit kontaktní osobu), TP Řež u Prahy (fungující VTP) a ITC-VÚK Panenské Břežany ( řešení situace s TOZ; výbor SVTP ČR souhlasí s obsahem dopisu P. Švejdy České konsolidační agentuře)
* jednání řídícího výboru BRIS 20. 3. 2003
* informace o přípravě nového TP v Praze

k bodu 5
– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci o programu porady ředitelů VTP v ČR v Olomouci s těmito závěry:
* součástí programu porady bude prohlídka CITT Olomouc a vlastní porada; neuskuteční se malá kopaná Morava-Čechy
* zabezpečit přípravu, průběh a vyhodnocení porady v součinnosti s ředitelkou CITT H. Štoselovou
T: dle harmonogramu
Z: P. Švejda

k bodu 6
– výbor SVTP ČR vzal na vědomí písemnou informaci o přípravě projektu INGO SVTP ČR 2003 – 2006 s tímto závěrem:
* předložit projekt MŠMT
T: 31. 3. 2003 do 12 hodin
Z: P. Švejda, I. Němečková

k bodu 7
– pokračují schválené projekty v rámci programu PARK II
– podána informace o konferenci v Šoproni – zájem australských podnikatelů o investice do inkubátorů v ČR; vyžádat podmínky australských partnerů
Z: P. Komárek

– ve dnech 21. – 23. 5. 2003 se uskuteční konference TTF v Olomouci; podat informaci o SVTP ČR
Z: J. Chaloupka, J. Naxera

– umístit odkaz na „Strategie rozvoje lidských zdrojů“ na web SVTP ČR (www.nvf.cz)
Z: J. Lakomý

– konference Inovace a technologie v rozvoji regionů se uskuteční 16. 4. 2003 od 10 hodin v administrativní budově BVV, a.s. v Brně jako součást doprovodného programu veletrhů URBIS a Stavebních veletrhů 2003 (vstup volný)

– další, 51. výbor SVTP ČR se uskuteční ve středu 25. 6. 2003 od 10 hodin v zasedací místnosti č. 213, Novotného lávka 5, Praha 1 (pozvánky rozeslat do 13. 6. 2003)
Z: P. Komárek, P. Švejda

V Praze dne 19. 3. 2003

Zapsal: P. Švejda

Mohlo by se vám líbit...