Podíl jihočeské regionální skupiny SVTP ČR na podpoře inovací v Jihočeském kraji

Podíl jihočeské regionální skupiny SVTP ČR na podpoře inovací v Jihočeském kraji

V minulém příspěvku jsme vás seznámili s body projektu „Řízení podpory inovací v Jihočeském kraji“, jehož hlavním cílem je vytvoření fungujícího prostředí pro rozvoj inovací a využívání progresivních technologií. Slíbili jsme vám, že vás budeme průběžně informovat o průběhu jednotlivých etap a o dění v oblasti inovačního podnikání v Jihočeském kraji. Slib plníme a předkládáme vám následující řádky.

I. Začátkem září jsem společně s ing. Pavlem Švejdou a paní Ivetou Němečkovou navštívil v rámci předakreditačního řízení TIC v Třeboni, kde se nám plně věnovali ing. Hrubec-ředitel, JUDr. Svatomír Mlčoch a pan ing. Vladimír Jirka, Csc. Za Jihočeskou hospodářskou komoru se jednání zúčastnil její projektový manažer pro podporu inovací ing. Jan Stejskal, s nímž úzce spolupracujeme. Seznámili nás s průběhem budování tohoto centra, jeho činností, projekty a cíli. Budu stručný, neboť obsáhlejší referát o TIC Třeboň je umístěn v této rubrice z pera JUDr. Svatomíra Mlčocha, tajemníka TIC. Projekt podpořený v programu PARK II od roku 2001 již dnes plní kriteria kladená SVTP ČR na VTP včetně nutných podmínek pro jejich akreditaci. Hlavní náplní technologického centra je aplikovaný výzkum a vznik podnikatelského inkubátoru . Dalšími aktivitami je připravovaný projekt v rámci iniciativy Concerto a již probíhající komplex projektů realizovaných v lokalitě Nové Hrady – (AUC Nové Hrady)
TIC je významnou součástí regionální inovační infrastruktury se silnými vazbami na Jihočeskou hospodářskou komoru, vzniklé Akademické univerzitní centrum v Nových hradech i regionální skupinu SVTP ČR. Má rovněž mezinárodní kontakty.

II. Dalším významným, ale dosud nedoceněným, počinem je Akademické univerzitní centrum Nové Hrady (AUC), které pod vedením RNDr. Dalibora Štyse, Csc. vzniklo v roce 2001 ve spolupráci Ústavu ekologie krajiny AV ČR a Ústavu fyzikální biologie Jihočeské univerzity. Cílem, který si AUC předsevzalo, je studium biologických objektů fyzikálními a chemickými metodami s následným náročným a kritickým zpracováním matematickými metodami – v této oblasti spolupracují se Softwarovým parkem v Hagenbergu (u Freistadtu)
Fyzikální přístup k biologii vede k neustálé oscilaci mezi základním výzkumem a technologickými aplikacemi. První spolupráce s technologickými firmami již běží, skutečný start se očekává v roce 2004, kdy bude dokončen biotechnologický inkubátor s čistým prostorem a rozeběhne se velký projekt solárních instalací.Podrobněji vás budeme informovat o tomto parku v prvním čísle roku 2004 v rubrice „Představujeme se“ a na našich domovských stránkách. Více též zjistíte na www.greentech.cz. AUC podalo žádost o členství ve SVTP ČR a na 52. Výboru SVTP ČR bylo přijato jednomyslně za člena SVTP ČR. AUC je aktivní součástí regionální inovační infrastruktury, s vazbou na JHK, TIC Třeboň, AV ČR a Jihočeskou univerzitu. Svými zahraničními vazbami na vědecká centra, VTP ale především vlastním vědeckým potenciálem má ambice stát se prvním vědeckým parkem v ČR. Jeho strategická poloha v blízkosti hranic je jeho další strategickou výhodou. SVTP ČR prostřednictvím jeho regionální skupiny bude těmto ambicím nápomocna.

III. V souladu se začleňováním SVTP ČR do regionálních inovačních infrastruktur v rámci Národní sítě VTP v ČR je začleněna jihočeská regionální skupina (ing. Lakomý – SVTP ČR, TIC Třeboň, AUC Nové Hrady) do nově se formujících inovačních struktur v Jihočeském kraji (podrobněji jsme o projektu Podpora inovačního podnikání v JK psali na straně 20 čísla 3/2003). Více na www.svtp.cz.

Dne 18.9.2003 se uskutečnilo I. jednání Rady Steering Committee pro podporu inovací v Jihočeském kraji (SCI).

Na programu jednání bylo projednání a schválení statutu SCI, volba orgánů SCI, schválení organizační struktury, prezentace projektů a příští aktivity.

Předložený návrh statutu SCI byl přítomnými schválen a tak došlo k volbě do orgánů SCI. Do orgánů Rady SCI byli zvoleni:
předseda – PhDr. Jiří Vlach, 1. náměstek hejtmana
místopředseda – Ing. Zdeněk Daňha, Jihočeská hospodářská komora
místopředseda – Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., Jihočeská universita – prorektor pro vědu a výzkum
Rada SCI je řídícím orgánem SCI a při plnění úkolů spolupracuje s regionálními správními úřady a institucemi zabývajícími se výzkumem a vývojem a podporou inovací.

Personální složení Rady SCI:

PhDr. Jiří Vlach – 1. náměstek hejtmana
Dr.Bc. Ludvík Zíma – Krajský úřad – vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního a stavebního řízení a investic
Ing. Bc.Miroslav Krejča, CSc. – Zastupitelstvo Jihočeského kraje
MgA. Petr Kukla – Jihočeská hospodářská komora
Ing. Zdeněk Daňha – Jihočeská hospodářská komora
Ing. Václav Vomáčka – Micro-sensor spol. s.r.o.
Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. – Jihočeská universita – prorektor pro vědu a výzkum
Prof. Ing. František Kovář, CSc. – Fakulta managementu VŠE Jindřichův Hradec
Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc. – Ústav ekologie krajiny Akademie Věd – ředitel
RNDr. Dalibor Štys,CSc. – Akademické a universitní centrum v Nových Hradech
RNDr. Libor Pechar – Jihočeská universita
Ing. František Hrubec – Třeboňské inovační centrum ENVI – jednatel
RNDr. Jan Pokorný, CSc. – Enki o.p.s. Třeboň
Ing. Tomáš Jirsa – Svaz měst a obcí Jihočeského kraje
Ing.Miroslav Janeček CSc. – AIP CR, Národní rada pro vědu a výzkum
Ing. Jaroslav Lakomý – SVTP ČR
Ing. Ivan Loukota – Úřad práce

Pracovní skupina SCI

Pracovní skupina SCI je výkonným orgánem SCI. Tato skupina má funkci konzultační a odbornou v definování jednotlivých projektů, navrhuje další směřování a plnění dalších postupů a realizuje úkoly plynoucí z jednání Rady SCI.

Personální složení Pracovní skupiny SCI:

MgA. Petr Kukla – Jihočeská hospodářská komora
Ing. Václav Protiva – Krajský úřad Jihočeského kraje
Ing. Jaroslav Prokopius – Krajský úřad Jihočeského kraje
Mgr. Milan Kynický – Krajský úřad Jihočeského kraje
Ing. Jiří Vojta – Krajský úřad Jihočeského kraje
Ing. Karel Běhounek – Český statistický úřad
Jiří Novotný, Dipl.ekonom. – RERA
Ing. Dagmar Bednářová – Jihočeská universita
Ing. Jindřich Čítek, CSc. – Jihočeská universita
Ing. Pavel Strach – FM VŠE Jindřichův Hradec
Ing. Petr Pirožek, PhD – FM VŠE Jindřichův Hradec
Doc. Jan Tříska – ÚEK AV ČR
Ing. Jaroslav Lakomý – SVTP ČR
Mgr. Irena Hanouskouvá – ÚEK AV ČR
Ing. Jan Stejskal – Jihočeská hospodářská komora
RNDr. Dalibor Štys, CSc. – AUC Nové Hrady
Ing. Vladimír Jirka, CSc. – Třeboňské inovační centrum

3. Poradenské centrum pro inovace při JHK

Poradenské centrum pro inovace při JHK je realizačním orgánem SCI, který plní funkci sekretariátu.

Personální složení Poradenského centra pro inovace:

MgA. Petr Kukla – Jihočeská hospodářská komora
Ing. Jan Stejskal – Jihočeská hospodářská komora
Ing. Miroslava Pibilová – Jihočeská hospodářská komora
Ing. Kateřina Tomanová – Jihočeská hospodářská komora

Ing. J. Stejskal informoval přítomné o právě probíhajících projektech v oblasti inovací a o programech, kterými jsou projekty podporovány.

V současné době se jedná o tyto projekty:
1. Projekt podporovaný v rámci Akčního plánu programu rozvoje kraje na rok 2003 – „Řízení podpory inovaci v Jihočeském kraji“. Tento projekt má v současnosti čtyři podprojekty, které realizuje Jihočeská hospodářská komora,
2. Projekt podporovaný MŠMT v rámci programu EUPRO – RKO (Regionální kontaktní organizace),
3. Projekt podporovaný programem Phare CBC – Trilaterální technologická platforma,
4. Projekt podporovaný programem Phare CBC – Bio-technology center,
5. Projekt podporovaný programem PARK II – TIC Třeboň,
6. Projekt podporovaný programem Interreg III A – Euroregio – Tecnet.

Ing. J. Stejskal seznámil přítomné s projektem „Řízení podpory inovací v Jihočeském kraji“ – představil jednotlivé podprojekty a cíle projektu a uvedl také, v které fázi se projekt v současnosti nachází.

RNDr. D. Štys, CSc. prezentoval vznik AUC Nové Hrady a ing. Vladimír Jirka,Csc. představil aktivity TIC Třeboň.

Ing. J. Lakomý nabídl pomoc a podporu Akademickému a universitnímu centru v Nových Hradech. A potvrdil stávající pomoc TIC Třeboň. Ing. M. Janeček nastínil problematiku vztahů mezi podnikatelskou a akademickou sférou. Prof. PhDr. V. Bůžek, CSc. uvedl, že toto centrum bude vychovávat technicky vzdělané osoby, které v Jihočeském kraji chybí. Ing. Z. Daňha upozornil na to, že většina projektů v současné době potřebuje krajskou a městskou podporu.
Ing. M. Janeček v této souvislosti uvedl, že některé kraje jsou v této oblasti dále než Česká republika jako celek a nabídl tomuto projektu pomoc Asociace inovačního podnikání. Dále upozornil na správné zpracování technologického forsightu, který by neměl být pouze seznamem vědeckovýzkumných kapacit, ale měl by vyjadřovat vědeckovýzkumný potenciál . Dále uvedl, že 70% finančních prostředků na podporu výzkumu zůstává v Praze. O situaci v jiných krajích ČR nemá podrobnější informace.

J. Stejskal a MgA. Kukla k prezentovali připravované aktivity

1. Vstup Jihočeského kraje do sítě evropských regionů IRE – Ing. J. Stejskal informoval o funkci sítě IRE, která slouží hlavně k výměně zkušeností v oblasti inovací mezi evropskými regiony.
2. Návrh konference na podporu Regionální inovační strategie Hlavním přínosem konference bude podpora aktivit vědy a inovací v Jihočeském kraji. Ing. M. Janeček vyjádřil názor, že konference je užitečná, a že by se jí měla zúčastnit odpovědná osoba za národní Regionální inovační strategii. Konference je hlavně určená pro inovační aktéry a mělo by se jí zúčastnit přibližně 40-50 účastníků.

3. Připravované projekty v rámci Akčního plánu programu rozvoje kraje na rok 2004 – Ing. J. Stejskal představil dva připravované projekty:
a) projekt „Technologický forsight“
b) projekt „Rozšíření Poradenského centra pro inovace na úroveň BIC“

O tomto setkání a prezentacích bude Společnost vědeckotechnických parků informovat ve svém časopisu. Informace o tomto jednání Rady SCI budou podány na jednání Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje.

Příští jednání Rady SCI se uskuteční v rámci konference pro podporu regionální inovační strategie v únoru 2004, termín bude včas upřesněn

.Usnesení:
– Rada SCI schválila hlasováním nadpoloviční většinou všech zúčastněných znění statutu SCI
– Předsedou Rady SCI byl zvolen hlasováním nadpoloviční většinou všech zúčastněných PhDr. Jiří Vlach, 1. místopředsedou Ing. Zdeněk Daňha, 2. místopředsedou Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.
– Rada SCI schválila hlasováním nadpoloviční většinou všech přítomných složení Pracovní skupiny SCI doplněné o Ing.V. Jirku, CSc. a jejího vedoucího MgA. P. Kuklu
– Rada SCI schválila hlasováním nadpoloviční většinou všech zúčastněných složení Poradenského centra pro inovace při JHK a jejího vedoucího Ing. J. Stejskala
– Rada SCI vzala na vědomí informaci o současném stavu podpory inovací v JK
– Rada SCI vzala na vědomí zprávu o probíhajících inovačních projektech
– Rada SCI schválila vstup Jihočeského kraje do sítě IRE a pověřila pracovní skupinu k přípravě všech podkladů
– Rada SCI schválila hlasováním nadpoloviční většinou všech přítomných konání konference na podporu Regionální inovační strategie, která by se měla konat v únoru roku 2004
– Rada SCI vzala na vědomí zprávu o připravovaných projektech v rámci Akčního plánu programu rozvoje kraje na rok 2004

Ing. Lakomý Jaroslav,  lakomy@svtp.cz
člen výboru SVTP ČR

Jaroslav Lakomý

Řešitel projektu za zadavatele a administrátor blogu

Mohlo by se vám líbit...