Podíl jihočeské regionální skupiny SVTP ČR na podpoře inovací v Jihočeském kraji

Podíl jihočeské regionální skupiny SVTP ČR na podpoře inovací v Jihočeském kraji

V minulém příspěvku jsme vás seznámili s body projektu „Řízení podpory inovací v Jihočeském kraji“, jehož hlavním cílem je vytvoření fungujícího prostředí pro rozvoj inovací a využívání progresivních technologií. Slíbili jsme vám, že vás budeme průběžně informovat o průběhu jednotlivých etap a o dění v oblasti inovačního podnikání v Jihočeském kraji. Slib plníme a předkládáme vám následující řádky.

I. Začátkem září jsem společně s ing. Pavlem Švejdou a paní Ivetou Němečkovou navštívil v rámci předakreditačního řízení TIC v Třeboni, kde se nám plně věnovali ing. Hrubec-ředitel, JUDr. Svatomír Mlčoch a pan ing. Vladimír Jirka, Csc. Za Jihočeskou hospodářskou komoru se jednání zúčastnil její projektový manažer pro podporu inovací ing. Jan Stejskal, s nímž úzce spolupracujeme. Seznámili nás s průběhem budování tohoto centra, jeho činností, projekty a cíli. Budu stručný, neboť obsáhlejší referát o TIC Třeboň je umístěn v této rubrice z pera JUDr. Svatomíra Mlčocha, tajemníka TIC. Projekt podpořený v programu PARK II od roku 2001 již dnes plní kriteria kladená SVTP ČR na VTP včetně nutných podmínek pro jejich akreditaci. Hlavní náplní technologického centra je aplikovaný výzkum a vznik podnikatelského inkubátoru . Dalšími aktivitami je připravovaný projekt v rámci iniciativy Concerto a již probíhající komplex projektů realizovaných v lokalitě Nové Hrady – (AUC Nové Hrady)
TIC je významnou součástí regionální inovační infrastruktury se silnými vazbami na Jihočeskou hospodářskou komoru, vzniklé Akademické univerzitní centrum v Nových hradech i regionální skupinu SVTP ČR. Má rovněž mezinárodní kontakty.

II. Dalším významným, ale dosud nedoceněným, počinem je Akademické univerzitní centrum Nové Hrady (AUC), které pod vedením RNDr. Dalibora Štyse, Csc. vzniklo v roce 2001 ve spolupráci Ústavu ekologie krajiny AV ČR a Ústavu fyzikální biologie Jihočeské univerzity. Cílem, který si AUC předsevzalo, je studium biologických objektů fyzikálními a chemickými metodami s následným náročným a kritickým zpracováním matematickými metodami – v této oblasti spolupracují se Softwarovým parkem v Hagenbergu (u Freistadtu)
Fyzikální přístup k biologii vede k neustálé oscilaci mezi základním výzkumem a technologickými aplikacemi. První spolupráce s technologickými firmami již běží, skutečný start se očekává v roce 2004, kdy bude dokončen biotechnologický inkubátor s čistým prostorem a rozeběhne se velký projekt solárních instalací.Podrobněji vás budeme informovat o tomto parku v prvním čísle roku 2004 v rubrice „Představujeme se“ a na našich domovských stránkách. Více též zjistíte na www.greentech.cz. AUC podalo žádost o členství ve SVTP ČR a na 52. Výboru SVTP ČR bylo přijato jednomyslně za člena SVTP ČR. AUC je aktivní součástí regionální inovační infrastruktury, s vazbou na JHK, TIC Třeboň, AV ČR a Jihočeskou univerzitu. Svými zahraničními vazbami na vědecká centra, VTP ale především vlastním vědeckým potenciálem má ambice stát se prvním vědeckým parkem v ČR. Jeho strategická poloha v blízkosti hranic je jeho další strategickou výhodou. SVTP ČR prostřednictvím jeho regionální skupiny bude těmto ambicím nápomocna.

III. V souladu se začleňováním SVTP ČR do regionálních inovačních infrastruktur v rámci Národní sítě VTP v ČR je začleněna jihočeská regionální skupina (ing. Lakomý – SVTP ČR, TIC Třeboň, AUC Nové Hrady) do nově se formujících inovačních struktur v Jihočeském kraji (podrobněji jsme o projektu Podpora inovačního podnikání v JK psali na straně 20 čísla 3/2003). Více na www.svtp.cz.

Dne 18.9.2003 se uskutečnilo I. jednání Rady Steering Committee pro podporu inovací v Jihočeském kraji (SCI).

Na programu jednání bylo projednání a schválení statutu SCI, volba orgánů SCI, schválení organizační struktury, prezentace projektů a příští aktivity.

Předložený návrh statutu SCI byl přítomnými schválen a tak došlo k volbě do orgánů SCI. Do orgánů Rady SCI byli zvoleni:
předseda – PhDr. Jiří Vlach, 1. náměstek hejtmana
místopředseda – Ing. Zdeněk Daňha, Jihočeská hospodářská komora
místopředseda – Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., Jihočeská universita – prorektor pro vědu a výzkum
Rada SCI je řídícím orgánem SCI a při plnění úkolů spolupracuje s regionálními správními úřady a institucemi zabývajícími se výzkumem a vývojem a podporou inovací.

Personální složení Rady SCI:

PhDr. Jiří Vlach – 1. náměstek hejtmana
Dr.Bc. Ludvík Zíma – Krajský úřad – vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního a stavebního řízení a investic
Ing. Bc.Miroslav Krejča, CSc. – Zastupitelstvo Jihočeského kraje
MgA. Petr Kukla – Jihočeská hospodářská komora
Ing. Zdeněk Daňha – Jihočeská hospodářská komora
Ing. Václav Vomáčka – Micro-sensor spol. s.r.o.
Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. – Jihočeská universita – prorektor pro vědu a výzkum
Prof. Ing. František Kovář, CSc. – Fakulta managementu VŠE Jindřichův Hradec
Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc. – Ústav ekologie krajiny Akademie Věd – ředitel
RNDr. Dalibor Štys,CSc. – Akademické a universitní centrum v Nových Hradech
RNDr. Libor Pechar – Jihočeská universita
Ing. František Hrubec – Třeboňské inovační centrum ENVI – jednatel
RNDr. Jan Pokorný, CSc. – Enki o.p.s. Třeboň
Ing. Tomáš Jirsa – Svaz měst a obcí Jihočeského kraje
Ing.Miroslav Janeček CSc. – AIP CR, Národní rada pro vědu a výzkum
Ing. Jaroslav Lakomý – SVTP ČR
Ing. Ivan Loukota – Úřad práce

Pracovní skupina SCI

Pracovní skupina SCI je výkonným orgánem SCI. Tato skupina má funkci konzultační a odbornou v definování jednotlivých projektů, navrhuje další směřování a plnění dalších postupů a realizuje úkoly plynoucí z jednání Rady SCI.

Personální složení Pracovní skupiny SCI:

MgA. Petr Kukla – Jihočeská hospodářská komora
Ing. Václav Protiva – Krajský úřad Jihočeského kraje
Ing. Jaroslav Prokopius – Krajský úřad Jihočeského kraje
Mgr. Milan Kynický – Krajský úřad Jihočeského kraje
Ing. Jiří Vojta – Krajský úřad Jihočeského kraje
Ing. Karel Běhounek – Český statistický úřad
Jiří Novotný, Dipl.ekonom. – RERA
Ing. Dagmar Bednářová – Jihočeská universita
Ing. Jindřich Čítek, CSc. – Jihočeská universita
Ing. Pavel Strach – FM VŠE Jindřichův Hradec
Ing. Petr Pirožek, PhD – FM VŠE Jindřichův Hradec
Doc. Jan Tříska – ÚEK AV ČR
Ing. Jaroslav Lakomý – SVTP ČR
Mgr. Irena Hanouskouvá – ÚEK AV ČR
Ing. Jan Stejskal – Jihočeská hospodářská komora
RNDr. Dalibor Štys, CSc. – AUC Nové Hrady
Ing. Vladimír Jirka, CSc. – Třeboňské inovační centrum

3. Poradenské centrum pro inovace při JHK

Poradenské centrum pro inovace při JHK je realizačním orgánem SCI, který plní funkci sekretariátu.

Personální složení Poradenského centra pro inovace:

MgA. Petr Kukla – Jihočeská hospodářská komora
Ing. Jan Stejskal – Jihočeská hospodářská komora
Ing. Miroslava Pibilová – Jihočeská hospodářská komora
Ing. Kateřina Tomanová – Jihočeská hospodářská komora

Ing. J. Stejskal informoval přítomné o právě probíhajících projektech v oblasti inovací a o programech, kterými jsou projekty podporovány.

V současné době se jedná o tyto projekty:
1. Projekt podporovaný v rámci Akčního plánu programu rozvoje kraje na rok 2003 – „Řízení podpory inovaci v Jihočeském kraji“. Tento projekt má v současnosti čtyři podprojekty, které realizuje Jihočeská hospodářská komora,
2. Projekt podporovaný MŠMT v rámci programu EUPRO – RKO (Regionální kontaktní organizace),
3. Projekt podporovaný programem Phare CBC – Trilaterální technologická platforma,
4. Projekt podporovaný programem Phare CBC – Bio-technology center,
5. Projekt podporovaný programem PARK II – TIC Třeboň,
6. Projekt podporovaný programem Interreg III A – Euroregio – Tecnet.

Ing. J. Stejskal seznámil přítomné s projektem „Řízení podpory inovací v Jihočeském kraji“ – představil jednotlivé podprojekty a cíle projektu a uvedl také, v které fázi se projekt v současnosti nachází.

RNDr. D. Štys, CSc. prezentoval vznik AUC Nové Hrady a ing. Vladimír Jirka,Csc. představil aktivity TIC Třeboň.

Ing. J. Lakomý nabídl pomoc a podporu Akademickému a universitnímu centru v Nových Hradech. A potvrdil stávající pomoc TIC Třeboň. Ing. M. Janeček nastínil problematiku vztahů mezi podnikatelskou a akademickou sférou. Prof. PhDr. V. Bůžek, CSc. uvedl, že toto centrum bude vychovávat technicky vzdělané osoby, které v Jihočeském kraji chybí. Ing. Z. Daňha upozornil na to, že většina projektů v současné době potřebuje krajskou a městskou podporu.
Ing. M. Janeček v této souvislosti uvedl, že některé kraje jsou v této oblasti dále než Česká republika jako celek a nabídl tomuto projektu pomoc Asociace inovačního podnikání. Dále upozornil na správné zpracování technologického forsightu, který by neměl být pouze seznamem vědeckovýzkumných kapacit, ale měl by vyjadřovat vědeckovýzkumný potenciál . Dále uvedl, že 70% finančních prostředků na podporu výzkumu zůstává v Praze. O situaci v jiných krajích ČR nemá podrobnější informace.

J. Stejskal a MgA. Kukla k prezentovali připravované aktivity

1. Vstup Jihočeského kraje do sítě evropských regionů IRE – Ing. J. Stejskal informoval o funkci sítě IRE, která slouží hlavně k výměně zkušeností v oblasti inovací mezi evropskými regiony.
2. Návrh konference na podporu Regionální inovační strategie Hlavním přínosem konference bude podpora aktivit vědy a inovací v Jihočeském kraji. Ing. M. Janeček vyjádřil názor, že konference je užitečná, a že by se jí měla zúčastnit odpovědná osoba za národní Regionální inovační strategii. Konference je hlavně určená pro inovační aktéry a mělo by se jí zúčastnit přibližně 40-50 účastníků.

3. Připravované projekty v rámci Akčního plánu programu rozvoje kraje na rok 2004 – Ing. J. Stejskal představil dva připravované projekty:
a) projekt „Technologický forsight“
b) projekt „Rozšíření Poradenského centra pro inovace na úroveň BIC“

O tomto setkání a prezentacích bude Společnost vědeckotechnických parků informovat ve svém časopisu. Informace o tomto jednání Rady SCI budou podány na jednání Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje.

Příští jednání Rady SCI se uskuteční v rámci konference pro podporu regionální inovační strategie v únoru 2004, termín bude včas upřesněn

.Usnesení:
– Rada SCI schválila hlasováním nadpoloviční většinou všech zúčastněných znění statutu SCI
– Předsedou Rady SCI byl zvolen hlasováním nadpoloviční většinou všech zúčastněných PhDr. Jiří Vlach, 1. místopředsedou Ing. Zdeněk Daňha, 2. místopředsedou Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.
– Rada SCI schválila hlasováním nadpoloviční většinou všech přítomných složení Pracovní skupiny SCI doplněné o Ing.V. Jirku, CSc. a jejího vedoucího MgA. P. Kuklu
– Rada SCI schválila hlasováním nadpoloviční většinou všech zúčastněných složení Poradenského centra pro inovace při JHK a jejího vedoucího Ing. J. Stejskala
– Rada SCI vzala na vědomí informaci o současném stavu podpory inovací v JK
– Rada SCI vzala na vědomí zprávu o probíhajících inovačních projektech
– Rada SCI schválila vstup Jihočeského kraje do sítě IRE a pověřila pracovní skupinu k přípravě všech podkladů
– Rada SCI schválila hlasováním nadpoloviční většinou všech přítomných konání konference na podporu Regionální inovační strategie, která by se měla konat v únoru roku 2004
– Rada SCI vzala na vědomí zprávu o připravovaných projektech v rámci Akčního plánu programu rozvoje kraje na rok 2004

Ing. Lakomý Jaroslav,  lakomy@svtp.cz
člen výboru SVTP ČR

Jaroslav Lakomý

Řešitel projektu za zadavatele a administrátor blogu

Mohlo by se vám líbit...

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Cookies settings
Souhlasím
Odmítám
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings