53. jednání výboru SVTP ČR

Zápis z jednání 53. výboru SVTP ČR konaného dne 10. 12. 2003 v zasedací místnosti č. 213, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, J. Barabáš (za J. Kunčického), R. Fedorek, J. Chaloupka, J. Lakomý

Omluveni: P. Komárek, J. Naxera, K. Bořecký, P. Janák

Přizvána: I. Němečková

Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 52. výboru SVTP ČR 1. 10. 2003
2. Informace z regionů
3. Průběžná informace o 7. etapě akreditace VTP v ČR
4. Informace o projektu INGO SVTP ČR
5. Účast SVTP ČR na INOVACE 2003, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (2. – 5. 12. 2003)
6. Příprava XIV. VH SVTP ČR 21. 1. 2004
* podíl členů SVTP ČR, členů orgánů a komisí na plnění úkolů SVTP ČR za období od roku 2000 a do roku 2008
7. Různé

Jednání řídil tajemník SVTP ČR P. Švejda.

Dohodnuté závěry

k bodu 1
– průběžně aktualizovat elektronický katalog VTP SVTP ČR
Z. členové výboru SVTP ČR

k bodu 2
– informace z regionů postupně předložili J. Chaloupka, J. Barabáš, R. Fedorek, J. Lakomý a P. Švejda s těmito nejdůležitějšími závěry:
* činnost Jihomoravského inovačního centra, Technologický inkubátor VUT v Brně
* příhraniční spolupráce (INNA, BIT, TU Vídeň, VUT v Brně; pilotní česko-rakouský projekt v oblasti obnovitelných zdrojů energií; spolupráce SVTP ČR a INNA)
* projekt transferu technologií se SRN (Sasko)
* potřeba upřesnit podmínky pro fungování Národní sítě VTP v ČR po vstupu ČR do EU
* otevření multifunkční budovy VTP v Ostravě (VŠB-TU)
* redukce služeb BIC Ostrava (aktuální počet umístěných firem – 22; aktualizace provedena v el.katalogu)
* příprava projektů v rámci strukturálních fondů
* nutnost spolupráce s partnery v rámci vytvářené regionální inovační infrastruktury (AIP ČR ustavila na jednání svých orgánů 5. 12. 2003 pracovní tým k inovačnímu podnikání v regionech; základ pracovního týmu tvoří zástupci RRA, ve kterých má AIP ČR krajské zastoupení; připravované cca 5 členné týmy v krajích budou mít zastoupení SVTP ČR – VTP v ČR jsou základní částí inovační infrastruktury)
* jednání s lotyšskou delegací na TC AV ČR 13. 11. 2003 (spolupráce VTP obou zemí, příprava národních programů výzkumu)
* závěrečná etapa projektu BRIS Praha a Plzeň (ukončení projektu v 08/2004, projekt prezentován na INOVACE 2003)
* spolupráce VTP v Jihočeském kraji (AGRIEN Č.B., ENVI Třeboň a AUC Nové Hrady) – již dnes splňují podmínky akreditace
* Technologický profil Jihočeského kraje (viz www.techprofi-jk.cz)
* příprava konference v 02/2004 v Nových Hradech
* spolupráce s CzechInvestem
* spolupráce ITC-VÚK Panenské Břežany a RRA Střední Čechy
* možnosti prezentace SVTP ČR v rámci účastí AIP ČR na veletrzích, výstavách a konferencích (část J. Kalendáře AIP ČR na rok 2004 – viz www.aipcr.cz)
* v rámci SOP MPO Průmysl v Ústeckém kraji podpořeno za tři roky 19 inovačních projektů
* dokončena Strategie rozvoje průmyslu a MSP Ústeckého kraje (autorem je RRA Ústeckého kraje)
* zastoupení SVTP ČR v odborné sekci pro poradenství a podnikání Krajské hospodářské komory Ústí n.L. (K. Bořecký zvolen jednatelem této sekce)
* VTP Most se aktivně zapojil do diskuze k přípravě OPPP
* celorepublikový seminář dne 18. 11. 2003 v Mostě „Příjem pomoci ze Strukturálních fondů“
* závěrečná konference projektu YoungPool v Business centru Litvínov (rozvoj lidských zdrojů)
* spolupráce se Sekretariátem Regionální rady soudržnosti regionu NUTS II „Severozápad“
* účast K. Bořeckého na konferenci ADT ve dnech 28. 9. – 1. 10. 2003; informaci uveřejnit v ip tt 1/2004

– výbor SVTP ČR schválil nového člena SVTP ČR:
* Technologický inkubátor VUT v Brně, zástupce v SVTP ČR ing. Jiří Hudeček

k bodu 3
– výbor SVTP ČR potvrdil postup 7. etapy akreditace VTP v ČR k 31. 12. 2003 s těmito závěry:
* podmínky akreditace jsou umístěny na www.svtp.cz a uveřejněny v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií č. 3/2003, str. 11
* umístit aktualizované informace o provozovaných VTP v ČR a informace o nových VTP v ČR na www.svtp.cz (informace jsou průběžně vyhodnocovány, rozhodnutí o akreditaci budou připravena do 6. 1. 2004 dle aktuálního stavu k 31. 12. 2003)

– jednání akreditační komise
T: 7. 1. 2004 od 13 hodin
Z: P. Švejda

k bodu 4
– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci o postupu hodnocení a plnění úkolů v rámci projektu INGO SVTP ČR za období 10/2003 – 12/2003 a uložil níže uvedeným odpovědným členům výboru za plnění jednotlivých částí projektu zaslat řešiteli projektu P. Švejdovi informaci o splněných úkolech v rámci multilaterální a bilaterální spolupráce a v rámci elektronického propojení SVTP ČR se zahraničními partnery:

A/ multilaterální spolupráce
* IASP – P. Komárek
* SPICE – J. Naxera
* EBN – P. Komárek

B/ elektronické propojení SVTP ČR se zahraničními partnery – J. Lakomý

C/ bilaterální spolupráce – součinnost s asociacemi VTP v těchto zemích:

* V. Británie – J. Naxera
* SRN – K. Bořecký
* Francie – P. Švejda
* ČLR – J. Chaloupka
* Rakousko – J. Chaloupka, J. Lakomý
* Slovensko – P. Švejda
* Ruská federace – P. Švejda
* Polsko – P. Švejda
* Itálie – J. Chaloupka

T: 15. 12. 2003
Z: výše uvedení členové výboru

– zaslat pokyny k fakturaci
T: 16. 12. 2003
Z: P. Švejda

– připravit dokumentaci pro průběžnou oponenturu projektu INGO SVTP ČR
T: dle pokynů MŠMT
Z: P. Švejda

k bodu 5
– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci P. Švejdy o účasti SVTP ČR na INOVACE 2003:
* v rámci sympoziální části v průběhu sekci „Národní inovační strategie“ dne 4. 12. 2003 pozváni účastníci sekce na veřejnou část XIV. VH SVTP ČR dne 21. 1. 2004
* ve výstavní části prezentována SVTP ČR, Národní síť VTP v ČR a ITC-VÚK Panenské Břežany, domovská stránka SVTP ČR
* do 8. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2003 nebyl přihlášen žádný inovační produkt v působnosti SVTP ČR (VTP, inovační firma umístěná ve VTP)

k bodu 6
– výbor SVTP ČR schválil postup přípravy XIV. VH SVTP ČR:
* jednání se uskuteční v zasedací místnosti č. 319 (3. patro) budovy ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
* 1. část jednání – veřejná: doporučení pro program této části:
— vědeckotechnické parky v ČR (definice základních pojmů)
— Národní síť VTP v ČR
— mezinárodní spolupráce SVTP ČR
— strukturální fondy EU
— příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání (Národní ústav odborného vzdělávání)
* 2. část jednání – volební VH SVTP ČR
— přípravu projednat na 54. výboru SVTP ČR 7. 1. 2004

k bodu 7
– upřesnit spolupráci SVTP ČR a Národního ústavu odborného vzdělávání při přípravě šetření k ověření potřeb oborové struktury středního technického vzdělávání a návazností na celoživotní vzdělávání v této oblasti
T: 10. 12. 2003 ve 13 hodin
Z: P. Švejda, J. Lakomý

– zasílat J. Lakomému aktuální informace „Z regionu“
T: průběžně
Z: členové výboru SVTP ČR

– další, 54. výbor SVTP ČR se uskuteční ve středu 7. 1. 2004 od 10 hodin v zasedací místnosti č. 213, Novotného lávka 5, Praha 1 (pozvánky rozeslat do 30. 12. 2003)
Z: P. Komárek, P. Švejda

V Praze dne 11. 12. 2003

Zapsal: P. Švejda

Související články:
Zápis z 54.výboru SVTP ČR (12.01.2004)
Zápis z 52. výboru SVTP ČR (15.10.2003)

Mohlo by se vám líbit...