Představujeme Třeboňské Inovační Centrum

Představujeme Třeboňské Inovační Centrum

V Třeboni byl založen nový vědeckotechnický park pod názvem Třeboňské Inovační Centrum (dále jen TIC). Vzniká z iniciativy podnikatelského subjektu – firmy ENVI, s.r.o. a obecně prospěšné společnosti zaměřené na výzkum – ENKI, o.p.s. Zakladatel, tj. firma ENVI, s.r.o., podniká v oblasti ekologického strojírenství, projektování a solární techniky již od roku 1992.

Do vínku jí bylo vepsáno úzké spojenectví s oblastí výzkumu a vědy. Vždyť její zakladatelé pocházeli z velké části z prostředí AVČR. Sumerský bůh moudrosti a vody Enki pak v roce 1998 inspiroval vznik na výzkum specializované obecně prospěšné společnosti. Za další milník lze označit přelom roků 2001 a 2002, kdy obě již zavedené třeboňské společnosti společným úsilím začaly připravovat vědecko technický park, za účasti Jihočeské univerzity, se kterou uzavřely smlouvu o spolupráci. Ze zdrojů ENVI, s.r.o. a za podpory Ministerstva obchodu a průmyslu Park II je financováno rozšíření sídla TIC v Třeboni tak, aby mohlo plnit úkoly vědecko – technického parku.

TIC bude sloužit jako centrum aplikovaného výzkumu, podnikatelský inkubátor a zároveň vzdělávací a školící středisko ve vybraných oblastech. Mezi vybrané oblasti patří solární a jiné energetické programy, zejména a vývoj a výroba optických rastrů pro aktivní i pasivní využívání sluneční energie. Jde o originální technologie s navázáním na tradici sklářského průmyslu v ČR – spolupráce je zajištěna např. s firmou Glaverbel a.s. Teplice. Optické lineární rastry i jejich využití ve stavebnictví od roku 1996 prováděné firmou ENVI, s.r.o. byly oceněny na významných mezinárodních konferencích. Předpokládá se rovněž další vývoj uzavřených systémů skleníkového hospodářství a destilace vody za použití solárních technologií na bázi Fresnelových čoček.

Vlastní tradici, kterou hodlá rozvíjet, získal zakladatel TIC v určité části strojírenské ekotechniky. Je provozovatelem a spoluvýrobcem (ve spolupráci se švédskou firmou) několika speciálních sacích bagrů určených pro selektivní těžbu sedimentů. V současné době pět těchto sacích bagrů těží uhelné kaly v nádržích ostravsko – karvinského uhelného revíru. Tato technika významně přispívá k využití jinak odpadního a nepoužívaného materiálu, který vznikl při vypírání černého uhlí a po mnohá desetiletí se ve velkém množství usazoval ve vodních nádržích. Aktivita je příkladem využití odpadní suroviny a zároveň i rekultivací krajiny.

Neméně důležitou aktivitou TIC budou programy zaměřené na ekotechniky v oblasti setrvalého hospodaření s látkami v krajině. Půjde především o návrhy a projekty obnovy jezerních a rybničních ekosystémů poškozených vysokou trofií a další činností člověka.

Vlastní areál TIC není příliš velký a dosahuje výměry kolem 1000 m2. Kromě zakladatelů a spoluprovozovatelů TIC jsou zde umístěny dnes již i další subjekty, které se zabývají podnikáním nebo výzkumem. K novému rozvoji dojde po kolaudaci přístavby areálu, do které bude jako součást centra aplikovaného výzkumu umístěno mimo jiné pracoviště Ústavu ekologie krajiny AV ČR .

Z hlediska stavebního a prezentačního je zajímavá samotná nová budova (přístavba) TIC (viz foto). Její tepelné poměry byly pečlivě propočteny a modelovány tak, aby šlo o energeticky progresivní stavbu. Součástí projektové dokumentace byla samostatná studie modelování tepelných poměrů v budově. Klíčovým místem budovy je pak tzv. solární patro (čtvrté podlaží budovy), které představuje určitou koncentraci solárních technologií úzce spojených s historií i přítomností spoluprovozovatelů TIC. Ve střeše solárního patra jsou umístěny sluneční kolektory SG1 (Solarglas), které využívají lineární Fresnelovy čočky a soustřeďují sluneční záření na černý pohyblivý absorbér. Získané teplo je u absorbéru odváděno proudící teplonosnou kapalinou do zásobníku teplé užitkové vody. Rám s absorbéry je pohyblivý a automaticky sleduje pohybující se obraz slunce. Prostor pod kolektorem se nepřehřívá jako při použití běžného zasklení na stejné ploše. Na střeše solárního patra jsou navíc instalovány teplovodní kolektory typu Heliostar a umístěna meteorologická stanice s rozsáhlým programem měření sluneční aktivity. v solárním patře je navíc soustředěna kotelna celého areálu tak, aby byla součástí odborných předváděcích programů, které se zde budou odehrávat.

Samozřejmě tím nejdůležitějším článkem v TIC jsou lidé, nositelé a realizátoři klíčových myšlenek. Solární strategii, včetně několika vlastních patentů a spolupatentů, reprezentuje ing. Vladimír Jirka, CSc., garantem programů ekotechnik v oblasti trvale udržitelného hospodaření v krajině je RNDr. Jan Pokorný, CSc. a ředitelem společnosti ENVI ing. František Hrubec. Na nich a jejich spolupracovnících bude do budoucna mnohé záviset.

JUDr. Svatomír Mlčoch
tajemník TIC

Jaroslav Lakomý

Řešitel projektu za zadavatele a administrátor blogu

Mohlo by se vám líbit...