Seminář „Podpora inovačního podnikání“, Vyhodnocení soutěže „O nejlepší podnikatelský záměr“, Workshop zástupců inovačních cen

Dne 26.4.2007 se v prostorách Podnikatelského inovačního centra ve Zlíně (23. budova Baťova areálu) uskutečnil seminář o podpoře inovačního podnikání, který organizovala společnost Technologické inovační centrum, s.r.o.

Akce se kromě jiných zúčastnili:

–  Libor Lukáš, hejtman Zlínského kraje
–  prof. Ing. Roman Prokop, CSc., prorektor UTB ve Zlíně
–  PhDr. Irena Ondrová, primátorka Statutárního města Zlína
–  Dr. Milan Činčura, konzul Slovenské republiky v Brně
–  Mgr. Mária Melníková a Mgr. Daniel Straka z Úřadu vlády Slovenské republiky
–  řada dalších hostů (zástupci Společnosti vědeckotechnických parků ČR, agentury CzechInvest a dalších vědeckotechnických parků (VTP) na Moravě.

Přítomné uvítala Mgr. Daniela Sobieská, ředitelka společnosti TIC. Úvodní blok semináře byl věnován pohledu klíčových institucí regionu na problematiku inovací a jejich podpory.

Hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš začal srovnáním s dobou Tomáše Bati, kdy Zlín byl nejen centrem výroby, ale i obrovským motorem inovací. Analýzy, které se prováděly v rámci přípravy projektu „Regionální inovační strategie Zlínského kraje“ potvrdily to, co většina věděla – ve srovnání s předvá¬lečnou dobou a i ve srovnání s ostatními regiony ČR, je význam sektoru výzkumu a vývoje „nic moc“. Zlínský kraj nespasí jen dálnice, která výrazně chybí – je potřeba podpoře vývoje a inovací a vytváření atraktivního podhoubí pro potenciální investory věnovat trvalou pozornost. O to se vedení kraje i hejt¬man osobně snaží.
Hejtman zmínil tři významné aktivity, které na tomto poli byly realizovány. První bylo zřízení regionální univerzity. Ta za několik let své existence prokázala svou životaschopnost a rychle se rozvíjí. Další aktivitou je projekt „Regionální inovační strategie Zlínského kraje“. Mapuje kapacity a možnosti regionu a měl by nastavit společné cíle pro posílení konkurenceschopnosti a připravit nástroje pro realizaci těchto cílů. Do těchto aktivit spadá i založení společnosti Technologické inovační centrum (TIC) společně s univerzitou. TIC během dvou let existence realizovalo několik významných projektů. Kromě projektu Podnikatelského inovačního centra v budově 23 Baťova areálu (realizovaného ve spolupráci se Statutárním městem Zlín) k nim patří i klastrové iniciativy.
Prorektor UTB ve Zlíně prof. Ing. Roman Prokop, CSc., připomněl že rozvoj univerzity je opravdu bou¬řlivý a pravděpodobně nemá v českém poválečném školství obdobu. Univerzita začala před šesti lety se dvěma fakultami. Dnes jich má pět a překročila 10 tisíc studentů.
Vedení univerzity má tři priority. Kromě obvyklé pedagogické a výzkumné činnosti je to i aplikace výsledků výzkumu do praxe. Z těchto důvodů má univerzita své vlastní inovační centrum s řadou projektů, proto připravuje vlastní vědeckotechnický park a proto spoluzaložila TIC a spolupracuje na jeho ak¬tivitách. Proto také podporuje podnikatele z řad studentů a doktorandů – jak soutěží, která je dnes ho¬d¬nocena, tak i v budoucnu při zakládání spin-off firem.
Krátce promluvila také primátorka Statutárního města Zlína PhDr. Irena Ondrová. Iniciativy, o kterých hovořili hejtman a prorektor UTB ve Zlíně, podporuje také město Zlín. Problémem města je to, že lidé odcházejí – včetně těch mladých talentovaných, kteří by měli být příslibem do budoucna. Jedním z příkladů může být Fakulta multimediálních komunikací, jejíž absolventi jsou vysoce ceněni, ale uplat¬nění nacházejí v drtivé většině mimo region. Je tedy zapotřebí, aby město, kraj i univerzita táhli za jeden provaz – bez ohledu na politickou reprezentaci a personální obsazení – a snažili se tyto nepříznivé trendy zastavit.
V rámci semináře byla také vyhodnocena soutěž „O nejlepší podnikatelský záměr“, kterou vyhlásila pro své studenty Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně spolu s Technologickým inovačním centrem. Odměny do soutěže věnovala pobočka HVB Bank Czech Republic, Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje, Statutární město Zlína a společnost TIC.
Nejlépe byl hodnocen projekt „Relaxační centrum Santé“ čtyř studentek Fakulty managementu a ekonomiky – Ivy Hovězákové, Ivety Koňušiakové, Romany Obrtlíkové a Michaely Náplavové. Vítězné studentky získaly od HVB Bank Czech Republic možnost založení a vedení BUSINESS Konta po dobu jednoho roku zdarma, dále zřízení VISA Business Card po dobu dvou let zdarma a peněžitou odměnu ve výši 30 000 Kč od Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje. Pokud vítězky budou chtít svůj podnikatelský záměr realizovat, nabízí jim TIC zvýhodněné podmínky ve svém podnikatelském inkubátoru.
Druhý byl projekt s názvem „Výroba dřevěných hraček“, jehož autorem byl Bc. Jakub Vašíř. Na třetím místě se umístil projekt „Motoškola“ autora Jakuba Augusty.

V další části semináře byl podrobněji představen projekt Podnikatelského inovačního centra Zlín (Ing. Petr Konečný, TIC, manažer projektu). O zkušenostech s obdobnými projekty hovořili MVDr. Michal Kostka z Jihomoravského inovačního centra v Brně a Ing. Václav Lukeš z Podnika-telského inkubátoru VŠB–TU Ostrava. Ing. Petr Kolář z agentury CzechInvest mluvil o infrastrukturách pro inovační podnikání a formách jejich financování. Společnost vědeckotechnických parků ČR představil její tajemník Ing. Jaroslav Lakomý. O podpoře přípravy projektů spolufinancovaných z fondů EU referoval Ing. David Grolig, Ph.D. z HVB Bank Czech Republic.

Na seminář navázal odpolední workshop, na kterém zástupci inovačních center a další odborníci diskutovali o konkrétních problémech své práce.
Diskuse byla zaměřena na stávající program Prosperita I z Operačního programu Průmysl a Podnikání, který byl zahájen v minulém programovacím období, a také na novinky a změny v Prosperitě II z nového Operačního programu Podnikání a Inovace vyhlášeného pro programovací období 2007 –2013. Další otázky směřovaly k provozu inovačních center a týkaly se například
–  dotací na vybavení vědeckotechnického parku
–  vlivu inflace na uznatelné náklady projektu
–  způsoby vyhledávání klientů
–  motivování studentů k podnikání
–  účinné způsoby propagace
–  aspekty veřejné podpory
–  problematika uznatelných nákladů
–  specifika žádosti o platbu
–  žádost o změnu podmínek
–  změny závazných ukazatelů projektu

Výsledkem workshopu bylo navázání spolupráce zástupců jednotlivých inovačních center při pořádání národní soutěže „O nejlepší podnikatelský záměr“. Také byla sjednána účast na společném projektu zaměřeném na popularizaci inovací v České republice.

Kontakt:

Technologické inovační centrum, s.r.o.
Ing. Petr Konečný, 573 776 255, konecny@ticzlin.cz

Mohlo by se vám líbit...