Společnost Technologické inovační centrum s.r.o.

Společnost Technologické inovační centrum s.r.o. byla založena 2. května 2005 jako společný projekt Zlínského kraje a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kteří jsou jejími zakladateli a současně jedinými vlastníky. Samotné založení společnosti bylo výsledkem konsensu dvou významných subjektů ve Zlínském kraji, kteří nesou vysokou míru odpovědnost za rozvoj regionu, který z pohledu ekonomických čísel patří bohužel mezi regiony slabé.

Hlavním cílem společnosti, který dostala do vínku, je naplňování strategie ekonomického rozvoje Zlínského kraje a Regionální inovační strategie Zlínského kraje, vytvářet podmínky pro rozvoj inovačního podnikání v regionu a pro využívání výsledků výzkumu, realizovaného na univerzitě v podnikatelské praxi s důrazem na high-tech technologie, rozvíjení nových oborů, technologií a služeb. Současně by měla společnost vytvářet a budovat nástroje podpory inovačních aktivit, které umožní stimulovat ekonomický růst a prosperitu regionu, zvýší konkurenceschopnost místních firem a přispějí ke vzniku a udržení vysoce kvalifikovaných pracovních míst, zejména pak pro absolventy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Kromě těchto aktivit má společnost za úkol iniciovat a připravovat podmínky pro vznik klastrů v tradičně silných průmyslových odvětvích v regionu a v nových oborech, které se velmi dynamicky rozvíjí, jako jednu z možností posílení pozice jednotlivých firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trzích.

Již od počátku zahájení činnosti společnosti jsme připravili a obhájili několik významných a svým rozsahem i velkých projektů do Operačního programu Průmysl a podnikání a současně jsme zahájili jejich realizaci. Jde o tyto projekty – „Projekt podnikatelského inkubátoru, vědeckotechnického parku a centra pro transfer technologií ve Zlínském kraji“ a pro společnost zatím nejvýznamnější projekt „Podnikatelské inovační centrum Zlín“, dále pak o klastrové projekty „Identifikace možnosti vzniku plastikářského klastru ve Zlínském kraji, „Identifikace možnosti vzniku obuvnického klastru ve Zlínském kraji“ a „Mapování možností vzniku klastru v oboru dřevařské výroby a výroby nábytku ve Zlínském kraji“. Připraven je další projekt tohoto typu, a to „Mapování možností vzniku strojírenského klastru Zlínském kraji“ Jako partneři jsme se na jaře tohoto roku podíleli na přípravě mezinárodního projektu „Metal-mechanic sector European Research Driven Cluster“, který byl podán do 7. Rámcového programu.

V klastrových iniciativách jsme již projekty v oblasti plastikářského a obuvnického průmyslu úspěšně ukončili. Dne 27. února 2006 jsme založili první klastr ve Zlínském kraji – Plastikářský klastr z.s.p.o. Ten ihned po svém založení zahájil aktivně činnost a podal vlastní projekt na vybudování testovacího zázemí pro plastikářské firmy do Operačního programu Průmysl a podnikání. Plastikářský klastr patří mezi nejúspěšnější projekty tohoto typu v České republice a jeho příprava – tedy hledání společných oblastí spolupráce plastikářských firem, trvala téměř dva roky.

Projekt „Identifikace možnosti vzniku obuvnického klastru ve Zlínském kraji“, jehož realizace byla zahájena na konci roku 2005, byl taktéž zakončen založením obuvnického klastru „CZECH SHOES o.s.“. V současné době probíhá pod naším vedením příprava společného projektu, který bude podán do Operačního programu Podnikání a inovace, kde jsou již definovány oblasti spolupráce se zaměřením na vývoj nových materiálů a inovace v oblasti technologických postupů.

Nábytkářský klastr je v této chvíli před svým založením, vyjasněna je právní forma a také organizační struktura budoucího klastru.

Od pololetí roku 2006 aktivně spolupracujeme na přípravě Regionální inovační strategie Zlínského kraje, která by měla určit hlavní priority v oblasti podpory inovací a inovačního podnikání ve Zlínském kraji do roku 2013. Dokument, který v těchto dnech dostává konkrétní obsah, se však netvoří lehce a v mnohém ohledu bude kompromisem názorových střetů, co je či není významné pro rozvoj životaschopných podnikatelských záměrů s vysokou mírou inovace a s vazbou na výzkum a vývoj. Společnost vidí jasné priority v rámci rozsahu vlastních aktivit ve třech základních rovinách:

1. udržení a rozvoj vlastních úspěšných projektů podnikatelského inkubátoru, vědeckotechnického parku a centra pro transfer technologií – tvorby nových podpůrných nástrojů a rozvoj vysoce kvalifikovaného poradenství (např. ve spolupráci s Regionálním podpůrným zdrojem, finanční společností založenou Zlínským krajem, máme schválen pilotní projekt mikroúvěrů pro klienty podnikatelského inkubátoru),

2. aktivní spolupráce s již založenými klastry, zejména v oblasti budování vlastních klastrových výzkumných a vývojových kapacit v návaznosti na vybudované prostorové zázemí v našich projektech,

3. aktivnější spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, která buduje zázemí pro aplikovaný výzkum v oblasti plastů do zdravotnictví, potravinářství a bezpečnostních systémů, zejména se zaměřením na vytváření podmínek pro vznik spin-off firem.

V návaznosti na projekt přípravy Regionální inovační strategie Zlínského kraje jsme za Zlínský kraj zapojeni do dvou projektů 6. Rámcového programu – projektu Cognac, jehož cílem je navrhnout, vytvořit a implementovat vědeckovýzkumné a inovační politiky koordinací projektů Regionálních inovačních strategií (RIS) a rozvojových politik, a projektu SupPolicy, který je zaměřen na aktéry národních a sub-národních výzkumných a inovačních politik, poskytne vyčerpávající metodologii k přenosu dosažitelných výsledků aktivit vědy a výzkumu do konkrétních rozhodnutí na úrovni politik za pomocí inovativních oceňovacích nástrojů.

Důležitým krokem bylo také to, že si společnost od počátku začala budovat svou pozici mezi regionálními i nadregionálními institucemi podobného typu. Navázali jsme spolupráci s celou řadou subjektů na konkrétních projektech. Realizací projektů vybudování a provozování podnikatelského inkubátoru, vědeckotechnického parku a centra pro transfer technologií se společnosti otevřela možnost stát se členem SVTP ČR. Za řádného člena byla společnost přijata dne 27. 9. 2006.

Podnikatelské inovační centrum Zlín

Projekt Podnikatelského inovačního centra Zlín navazuje na stejnojmenný projekt, který v letech 2005 a 2006 realizovalo Statutární město Zlín. Projekt zahrnoval kompletní rekonstrukci 23. budovy Průmyslového areálu a byl kofinancován programem Phare.

Již během rekonstrukce byl vybrán provozovatel budoucího Podnikatelského inovačního centra, kterým se stalo právě Technologické inovační centrum s.r.o. TIC v té době (rok 2005) již realizovalo v rámci programu Prosperita v pronajaté univerzitní budově Projekt podnikatelského inkubátoru, vědeckotechnického parku a centra pro transfer technologií ve Zlínském kraji. Tento projekt představoval právě jeden z pilířů budoucího Podnikatelského inovačního centra Zlín. Problémem však bylo, že výše schválené dotace Operačního programu Průmysl a podnikání, programu Prosperita odpovídala realizaci projektu v rozsahu závazných ukazatelů, tedy plochy cca 780 m2. Výstupem rekonstrukce objektu ze 30. let 20. století však byla budova o celkové výměře cca 5500 m2.

Po zvážení různých alternativ se jako nejvhodnější řešení ukázalo přesunout místo realizace Projektu podnikatelského inkubátoru, vědeckotechnického parku a centra pro transfer technologií ve Zlínském kraji do 23. budovy a na zbylou část plochy připravit projekt nový, který by kapacitně rozšiřoval přesunutý projekt. Počátkem roku 2006 tak byl předložen do OPPP, programu Prosperita projekt Podnikatelské inovační centrum Zlín, který byl hodnotící komisí následně schválen.

Projekt budovy jako celku se však neomezuje pouze na aktivity podnikatelského inkubátoru, vědeckotechnického parku a centra pro transfer technologií. Záměrem TIC bylo připravit a realizovat provoz unikátního centra, které doposud ve Zlíně, resp. Zlínském kraji chybělo. Centra, které nabízí komplexní podporu inovačního podnikání „pod jednou střechou“. K tomuto záměru mělo napomoci umístění institucí na podporu podnikání, regionálního rozvoje a celoživotního vzdělávání právě do prostor Podnikatelského inovačního centra. Část prostor budovy je tak vyčleněna právě pro tento typ podpůrných a poradenských institucí. Zbylá část plochy je určena začínajícím a inovačním firmám v rámci podnikatelského inkubátoru a vědeckotechnického parku. Přiblížení a propojení podpůrných služeb a podnikatelských aktivit je také dotvářeno průmyslovým vzhledem budovy, který je patrný ve všech detailech.

Rekonstrukce objektu byla ukončena v říjnu 2006 a TIC převzalo budovu k 1. prosinci 2006. Před spuštěním provozu bylo nezbytné dořešit některé interiérové a dispoziční úpravy včetně doplnění informačních a komunikačních technologií. Tyto aktivity byly realizovány v měsících prosinec 2006 až březen 2007. Již během této doby se do budovy postupně stěhovaly zmíněné instituce a došlo k přesunu TIC včetně klientů realizovaného inkubátoru a vědeckotechnického parku.

Od dubna 2007 je Podnikatelské inovační centrum Zlín plně funkční. Návštěvníci zde naleznou vedle TIC také Regionální rozvojovou agenturu Východní Moravy, regionální kancelář agentury CzechInvest, vzdělávací agenturu Marlin B&V, MCI servis – společnost zabývající se poradenstvím v oblasti veřejných zakázek, Eurocentrum Zlín. Spolu s těmito institucemi je v budově zasídlen také Regionální podpůrný zdroj, který mimo jiné umožňuje klientům podnikatelského inkubátoru přístup k finančním prostředkům ve formě zvýhodněných úvěrů. K dispozici je také tzv. Školící a prezentační centrum (ŠPC), plně vybavená přednášková a konferenční místnost.

Podnikatelské inovační centrum Zlín také plní funkci inkubační, prostory v prvním a druhém nadzemním podlaží jsou určeny právě pro klienty podnikatelského inkubátoru a vědeckotechnického parku. Vedle zvýhodněného nájmu je těmto klientům nabízena technická pomoc, poradenské služby a dotace na externí poradenství.

Fotky TIC Zlín 


TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

PROJEKT JE KOFINANCOVÁN ZLÍNSKÝM KRAJEM

PROJEKT JE KOFINANCOVÁN STATUTÁRNÍM MĚSTEM ZLÍN

Bližší informace:
Ing. Petr Konečný, +420 573 776 255, +420 739 570 790, konecny@ticzlin.cz, www.ticzlin.cz

Mohlo by se vám líbit...