69. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Z á p i s ze 69. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, konaného dne 8. 6. 2007 v zasedací místnosti AUC, Nové Hrady

Přítomni: P. Švejda, J. Hassmann, J. Lakomý, M. Press, D. Sobieská

Omluveni: J. Chaloupka, P. Janák, J. Klementová, H. Nováková

Přizváni: I. Němečková, J. Janda (MŠMT), J. Hitzger (GK Drážďany); D. Štys (AUC Nové Hrady); účastníci mezinárodní porady VTP omluven J. Dorňák (Velvyslanectví ČR v Rakousku)

Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 68. výboru 20. 3. 2007
2. Informace z regionů
3. Kritéria 9. etapy akreditace VTP v ČR
4. Cíle příhraniční spolupráce SVTP
5. Různé

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Švejda. Členům výboru byly předány informační materiály SVTP ČR, publikace Vědeckotechnické parky v ČR, Systém inovačního podnikání v ČR, INFO KONTAKT 2007, CD ROM Technologický profil ČR, verze 08, Cena Inovace roku 2007 a informace INOVACE 2007, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR

Dohodnuté závěry

k bodu 1
– průběžně aktualizovat elektronický katalog VTP SVTP ČR
Z. členové výboru SVTP ČR

– projednat aktuální stav a využití sítě CESNET při zkvalitňování NS VTP v ČR
T: 25. 9. 2007
Z: J. Lakomý, P. Švejda

* zaslat požadavky na připojení k síti CESNET
T: 18. 9. 2007
Z: členové výboru SVTP ČR

* pozvat zástupce CESNET na MSV (1. – 5. 10. 2007)

k bodu 2
– informace z regionů postupně přednesli M. Press, J. Lakomý, D. Sobieská, J. Hassmann a P. Švejda
– umístit tyto informace spolu s informacemi omluvených členů výboru na www.svtp.cz (zaslat mailem: lakomy@svtp.cz)
T: průběžně
Z. členové výboru SVTP ČR v součinnosti s J. Lakomým

– předložit na dalším jednání výboru informaci o přípravě nových VTP v krajích (NUTS III) v rámci programu PROSPERITA
T: 25. 9. 2007
Z: členové výboru SVTP ČR

k bodu 3
– členové výboru vzali na vědomí informaci P. Švejdy o přípravě 9. etapy akreditace VTP v ČR dle stavu k 31. 12. 2007 na období od 1.1.2008 – 31.12.2009 s těmito závěry:
* platí kritéria pro akreditaci VTP v ČR uveřejněná v INFO SVTP ČR (vložený list)
* podkladem pro akreditaci budou aktualizované údaje k 31. 12. 2007 o VTP umístěné v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR
* předat akreditační rozhodnutí na XVIII. valné hromadě dne 6. 2. 2008

– 9. etapu akreditace zajistí akreditační komise SVTP ČR ve složení: J. Chaloupka, P. Janák, J. Lakomý, I. Němečková, P. Švejda (předseda)

k bodu 4
– členové výboru vzali na vědomí informaci P. Švejdy o těchto cílech příhraniční spolupráce VTP v ČR s VTP v Polsku, SRN, Rakousku a Slovensku:
* vzájemná spolupráce VTP a inovačních firem v nich umístěných s využitím programů mezinárodní vědeckotechnické spolupráce (KONTAKT, EUREKA, COST, EUPRO, aj.) * příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání; společné projekty v rámci programů ERASMUS, INTERREG, aj.
* společná pracoviště transferu technologií

– mezi předkladatele projektů v rámci příhraniční spolupráce VTP zahrnout obchodní společnosti; návrh SVTP ČR zaslat MMR
T: 27. 6. 2007
Z: P. Švejda, J. Hassmann

– předložit koncept cílů a témat příhraniční spolupráce VTP včetně požadavků na OEÚ poradě obchodně-ekonomických radů (projednat s VOEÚ ve výše uvedených zemích)
T. 29. 6. 2007
Z: P. Švejda

k bodu 5
– členové výboru schválili nového člena SVTP ČR:
* Technologické centrum Hradec Králové, o.p.s., zastoupený ing. Martinem Dittrichem

– členové výboru schválili účast SVTP ČR na MSV 2007 (1. – 5. 10. 2007) takto:

* po dobu veletrhu bude umístěna kóje SVTP ČR v Business Centre, pav. E, 1. patro
* ve dnech 2. – 4. 10. 2007 budou v této kóji probíhat prezentace jednotlivých provozovaných a připravovaných VTP (požadavek na prezentaci zaslat J. Chaloupkovi – chaloupka@bicbrno.cz, který připraví program prezentací)
* odpovědnost za provoz kóje po celou dobu veletrhu má BIC Brno v součinnosti se sekretariátem SVTP ČR, ve dnech 2. – 4. 10. 2007 budou garantovat provoz: 2. 10.: M. Dittrich, 3. 10.: D. Sobieská, 4. 10.: stanoví J. Chaloupka
* připravit strukturu informace o VTP k jeho prezentaci na MSV (1 list formátu A4)
T: 29. 6. 2007
Z: P. Švejda, I. Němečková
* projednat program prezentací a strukturu informačního materiálu na výboru SVTP ČR 25. 9.
2007
* na MSV 2007 se zúčastnit Česko – saského hospodářského fóra, dalších oficiálních prezentací SRN, Polska, Rakouska a Slovenska; prezentovat SVTP ČR na Diskusním fóru k inovačnímu podnikání, 3. 10. 2007 od 14 hodin v Business Centru, volná plocha (pořádá AIP ČR)

– výbor SVTP ČR projednal a schválil účast J. Hassmanna na mezinárodním workshopu VTP, pořádaném v Pekingu (ČLR, 3. – 16. 9. 2007)
* zaslat (svejda@svtp.cz) návrh 2. účastníka za SVTP ČR na tomto workshopu
T: 14. 6. 2007
Z: členové výboru SVTP ČR

– termíny jednání výboru SVTP ČR v roce 2007: 25. 9., 11. 12.

– další, 70. výbor SVTP ČR se uskuteční 25. 9. 2007 od 10 hodin v zasedací místnosti č. 213, Novotného lávka 5, Praha 1 (pozvánky rozeslat do 14. 9. 2007)
Z: P. Švejda

V Praze dne 12. 6. 2007
Zapsali: P. Švejda, I. Němečková

Mohlo by se vám líbit...