Usnesení 6. mezinárodního summitu

Usnesení 6. mezinárodního summitu

Vážení kolegové na 6. summitu v Dortmundu byla přijata následující rezoluce. Je to výsledek celé řady předchozích jednání, předchozích rezoluci (poslední jsem posílal) a určitého kompromisu. Součásti měly být i definice vědeckého parku a inkubátoru. Nebyly přijaty.

Proti definici vědeckého parku, který používá IASP, nebylo prakticky námitek. Nepodařilo se však schválit definici podnikatelského inkubátoru, který někdo vidi jako budovu, někdo jako proces. Mně je spíše bližší proces, to však nevyhovuje např. Kazachstánu a tedy i těm, kteří zde mají své aktivity. Ještě jedna informace. Možná si vzpomenete, ze jsme podpořili projekt NBIA pro Světovou banku. Do konečného výběru se dostala NBIA, SPICE (? – není právní subjekt) a Asociace vědeckých parků a inkubátorů Brazílie. Brazilci to vyhráli. Já jsem v září mluvil s jejich prezidentem v Quebecku, kde jsem mu vysvětlil, proč jsme podpořili NBIA (o nich jsme nevěděli). Slíbil mi, že v případe výhry budou uvažovat, že by využili našich zkušeností. Je to však pouze slib ústní a možná pouze zdvořilostní, protože se známe řadu let. To je v kostce vše. Komárek

Usnesení 6. mezinárodního summitu sdružení podnikatelských líhní a vědecko-technologických parků Dortmund, Německo, 16.–18. listopadu 2002

Globalizace je klíčovou otázkou dnešních ekonomik a společností. Sdružení podnikatelských líhní a vědec-ko-technologických parků si po dobu své existence – více než 15 let – formálně i neformálně vzájemně vyměňují informace a zkušenosti a spolupracují při hledání potenciálu pro společné aktivity a projekty. Tato spolupráce napomohla při vývoji nástrojů používaných v podnikatelských líhních, při vývoji know-how a při přenosu znalostí, stejně jako při mezinárodní podnikatelské spolupráci (v malém a středním mě-řítku), a bude se pro oboustranný přínos pro zúčastněné země dále rozšiřovat a prohlubovat.

Asociace zastoupené na summitu se usnesly na následující rezoluci pro další podporu společného základu podnikatelských líhní a odvětví podpory inovací na celém světě. Podnikatelské líhně a vědecko-technologické parky — dále pouze „BI a STP“ (z angl. „Business Incubators and Science/Technology Parks“) — fungují ve velkém počtu zemí na celém světě, v mnoha z nich již po více než dvacet let. Zkuše-nosti nashromážděné těmito sdruženími a podniky poskytují základ pro další rozvoj tohoto nástroje podpo-ry ekonomického a sociálního vývoje a pomáhají při nových projektech.

BI a STP vznikají pro podporu místního a regionálního ekonomického rozvoje, kterého dosahují propago-váním podnikání, podporou inovací a přenosu technologií, podporou zakládání nových firem a rozvojem malých a středních podniků. Na základě tohoto všeobecného popisu účelu BI a STP se účastníci summitu usnesli na následujících prohlášeních:

A. BI a STP jsou již na celém světě uznávané nástroje podpory regionálního ekonomického rozvoje pro-střednictvím podpory podnikání a rozvoje podnikání, a to v širokém spektru různých prostředí. Vý-znamnou sílou BI i STP je jejich přizpůsobivost různým situacím, zdrojům, účelům a úkolům.

B. Základními povinnými součástmi „podnikatelské líhně“ jsou (1) propagace podnikání a podpora při plánování založení podniku, (2) poradenství při rozvoji podniku, školení a podpora, (3) sítě poskytující přístup k speciálnímu podnikatelskému poradenství, technologické komercializaci a finančním zdrojům pro podnikatele, (4) fyzické zařízení (nájemní budovy, kancelářské místnosti, výrobní či laboratorní prostory, v dostatečné pružnosti podle požadavků klienta). Toto prohlášení není míněno tak, že „podni-katelské líhně bez fyzického zařízení jsou nižší úrovně než ty, které toto zařízení mají“. Toto prohlášení má za účel pouze jasné pochopení konceptu.

C. Místní a regionální prostředí BI a STP se významně liší (např. národní či regionální ekonomická situace, politické prostředí, výzkumný a vývojový potenciál, krátkodobé i střednědobé cíle apod.). Při úvahách o konkrétní cílech, způsobech práce i hodnotících kritériích by se proto vždy měly zvážit i specifické situ-ace a lokality. Účastníci summitu popsali základní součásti BI i STP a dohodli se, že budou spolupracovat, aby zajistili a rozvíjeli provozy BI a STP, a aby šířili zkušenosti a poskytovali podporu novým projektům. Následující hlavní úkoly a aktivity budou nejdůležitější pro bezprostřední budoucnost:

1. Je třeba rozšířit a kvalitativně rozvíjet informační databázi BI a STP, a to na národní i mezinárodní úrovni. K tomu má sloužit vytvoření a správa celosvětové databáze, která by měla dokumentovat proces dosahování „cíle dobrého přehledu“ ( „big picture goal“, viz rezoluce a dohody ze San José, z Toronta a z dřívějších summitů). Sdružení již učinila kroky směrem k vytvoření snadnějšího přístupu k těmto údajům — například prostřednictvím SPICA Directory Online — tím, že propojí stávající informační databáze a vytvoří prostředí pro nové informace. Další vývoj, který vychází z podpory ze strany sdruže-ní, povede k vytvoření stále efektivnějšího přístupu k údajům o BI a STP a jejich sdruženích na celém světě.

2. Vývoj společně schválených definic podmínek používaných v podnicích BI a STP je základem expanze sítě podnikatelské podpory a posilování veřejného chápání těchto aktivit a rozšiřování podpůrné sítě.

3. Nadále je nutné zvyšovat úroveň chápání BI a STP a procesů a nástrojů podnikatelských líhní a podpo-ry inovací. Sdružení si budou nadále vyměňovat informace a zkušenosti, budou vzájemně spolupraco-vat a vzájemně se podporovat a budou zlepšovat povědomí a veřejné chápání podnikatelských líhní.

4. Rozmanitost typů BI a STP je pro jejich úspěch rozhodující. BI a STP nepotřebují standardizaci. Di-ferenciace představuje obohacení, je nutným rysem a je třeba ji nadále podporovat. Sdružení zvýší své aktivity v oblasti informování podpůrných organizací i veřejnosti o základech podnikatelských líhní a aktivitách podpory inovací, o místních i regionálních potřebách a možnostech, aby se stávající centra dále rozvíjela v souladu s potřebami vývoje, a aby bylo možné formulovat jednotlivá programová pro-hlášení, která budou tvořit základ práce BI a STP a hodnotící kritérium jejich úspěchu.

5. BI a STP potřebují stále zlepšovat kvalitu svých služeb a musí poskytované služby přizpůsobovat po-třebám svých klientských firem. Asociace budou spolupracovat při podpoře a rozvoji stávajících BI a STP a budou poskytovat nástroje pro zlepšení jejich služeb a pro zlepšení kvality těchto služeb.

6. Sdružení budou spolupracovat při hledání pomoci při vývoji vhodných sad srovnávacích nástrojů („benchmarks“), které se liší v závislosti na různých typech BI a STP a jejich prostředí a zároveň odrá-žejí aspekty národní kultury. Tyto nástroje jsou nutné pro analýzu a zlepšování výkonu center a mohou se lišit podle zeměpisných (politických) oblastí či podle jednotlivých zemí, nebo podle různých typů BI a STP. Je třeba také vzít v úvahu, že ne všechny aspekty fungování BI a STP je možné vyjádřit kvanti-tativně. Proto je nutné vyvinout nástroje, které pomohou porovnávat i tyto aspekty.

7. Pro zlepšování kvality a rozvoj škály služeb BI a STP jsou lepší „sady nástrojů“ („toolboxes“) než srovnávací nástroje („benchmarks“). Takovéto „sady nástrojů“ by obsahovaly popisy nástrojů úspěšně používaných při rozvoji BI a STP, stejně jako konkrétní příklady center, kde byly příslušné nástroje vy-užity, a podmínek, za nichž je možné daný nástroj úspěšné použít.

8. Certifikace či akreditace BI a STP může být v principu užitečným prostředkem, jak pomoci zajistit či zlepšit kvalitu práce BI a STP, ale má také svá rizika. Sdružení budou spolupracovat při vyhodnocování kladů a záporů certifikace a při vývoji vhodných kritérií a procedur.

9. Pro úspěch BI a STP je nutná interakce mezi místní úrovní a místními znalostmi, které zastupují národ-ní sdružení, a globální úrovní a celosvětovou koordinací, kterou zastupují a poskytují mezinárodní sdru-žení. Dohody o spolupráci mezi sdruženími BI a STP vznikají neustále a budou i nadále posilovány, aby vytvořily základnu pro mezinárodní spolupráci jednotlivých podniků. Nehledě na všechny nevy-hnutelné rozdíly mezi koncepty a způsoby práce BI a STP v různých zemích existuje dostatečně velký společný základ, aby se mohly jednotlivé případy učit jeden od druhého. Sdružení proto budou i nadále posilovat mezinárodní spolupráci, jak je doložena ve „Světových summitech“, stejně jako v jiných for-málních i neformálních sítích.

10. Je důležité, aby byly stávající informace a zkušenosti z rozvoje BI a STP zpřístupněny všem stranám, které o ně budou mít zájem. Všechna sdružení budou podporovat iniciativy přijaté mezinárodními in-stitucemi za účelem podpory rozvoje podnikání a podnikatelských líhní nebo za účelem implementace takových nástrojů v nových regionech či zemích. Své zkušenosti a své sítě nabízejí sdružení pro podpo-ru mezinárodních institucí a projektů a stejně tak očekávají podporu ze strany národních i mezinárod-ních institucí při rozvoji a posilování výměny a spolupráce mezi sdruženími.

Dortmund, 18. listopadu 2002

6. mezinárodní summit podnikatelských líhní a vědecko-technologických parků

Dortmund, 16.–18. listopadu 2002

Poděkování
Účastníci summitu podtrhují význam dalšího rozvoje znalostí o regionálním ekonomickém rozvo-ji, podpoře inovací a mechanismech podnikatelských líhní. Posilování mezinárodní spolupráce mezi sdruženími, stejně jako mezi jednotlivými vědecko-technologickými parky či podnikatel-skými líhněmi, pomůže malým firmám, které podporují inovaci, při jejich úsilí dostat se na nové trhy. Národní a mezinárodní sdružení, například Mezinárodní sdružení vědeckých parků (Interna-tional Association of Science Parks, IASP), již prostřednictvím své celosvětové sítě prokázala účinnost a možnosti takové spolupráce.

Účastníci summitu vyjadřují svůj dík Národnímu sdružení podnikatelských líhní (National Busi-ness Incubation Association, NBIA), které se chopilo iniciativy a zorganizovalo pět předchozích summitů, i sdružení Arbeitsgemeinschaft Deutscher Technologie- und Gründerzentren (ADT) a Expertní skupině vědeckých parků a inovačních středisek (Science Park and Innovation Centre Expert Group, SPICE) za to, že uspořádala první evropský summit. Výsledky tohoto setkání bu-dou šířeny prostřednictvím sítí všech zúčastněných sdružení, což povzbudí všechna sdružení, aby se k této spolupráci připojila a ujala se organizace příštích summitů.

Jaroslav Lakomý

Řešitel projektu za zadavatele a administrátor blogu

Mohlo by se vám líbit...

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Cookies settings
Souhlasím
Odmítám
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings