Usnesení XVII. valné hromady SVTP ČR

Usnesení XVII. valné hromady SVTP ČR

Valná hromada I. projednala
a) zprávu výboru o plnění hlavních úkolů SVTP ČR od XVI. valné hromady, konané dne 22. 2. 2006
b) zprávu o hospodaření SVTP ČR v roce 2006
c) zprávu revizní komise SVTP ČR
d) hlavní úkoly, kalendář a rozpočet SVTP ČR na rok 2007

II. schválila
a) zprávu o plnění hlavních úkolů SVTP ČR od XVI. valné hromady 22. 2. 2006
b) zprávu o hospodaření SVTP ČR v roce 2006
c) zprávu revizní komise SVTP ČR
d) hlavní úkoly, návrh rozpočtu a kalendář SVTP ČR na rok 2007
e) výši členských příspěvků na rok 2007:
* pro fyzické osoby 300 Kč (pro členy starší 60 let 150 Kč, členové nad 70 let neplatí členské příspěvky)
* pro právnické osoby 3 000 Kč
f) ukončení členství právnických osob, které neuhradily členské příspěvky za uplynulé období k 26. 2. 2007: PIP Znojmo, TP Karlovy Vary
g) přijetí nových členů:
* Mohamed Abbas, Šumvald 48 – fyzická osoba
* Jaroslav Hasala, Čížová 84 – fyzická osoba
* VTP Rumburk, s.r.o. – právnická osoba

III. doporučuje
a) výboru dořešit kooptaci nových členů výboru SVTP ČR na základě poznatků získaných při návštěvě představitelů SVTP ČR v jednotlivých NUTS II a krajích:

IV. ocenila
a) činnost sekretariátu SVTP ČR
b) činnost delegovaných zástupců v AIP ČR
c) přípravu a průběh semináře VTP v ČR v Senátu P ČR 13. 11. 2006
d) aktivitu SVTP ČR s mezinárodními partnery SVTP ČR v zemích uvedených ve zprávě o plnění hlavních úkolů – SRN, Francie, Velká Británie, Rakousko, Itálie, Polsko, Slovensko, Ruská federace a ČLR a s mezinárodními organizacemi VTP – SPICE, IASP a EBN.

V. uložila
a) výboru SVTP ČR
* zajistit plnění hlavních úkolů v roce 2007 v souladu se schváleným rozpočtem
T: průběžně

* informovat o průběhu a závěrech XVII. valné hromady v 1. čísle časopisu Inovační podnikání a transfer technologií v roce 2007
T: 26. 2. 2007

* koordinovat činnost regionálních sekcí SVTP ČR
T: průběžně

* projednávat náměty na další zkvalitňování domovské stránky SVTP ČR (www.svtp.cz) a její využití při plnění projektu INGO SVTP ČR v období do 31. 12. 2007 a při přípravě nových projektů SVTP ČR
T: průběžně

* ve spolupráci s MPO a CzechInvest vytvářet podmínky pro přípravu a realizaci projektů VTP v rámci OPPI, zejména programu PROSPERITA, v období 2007 – 2013
T: průběžně

* zajistit přípravu a průběh XVIII. valné hromady SVTP ČR
T: 6. 2. 2008 v Praze

* zajišťovat kontrolu plnění podmínek 8. etapy akreditace VTP v ČR, připravit 9. etapu akreditace dle stavu k 31. 12. 2007 s platností na období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2009 a do 30. 9. 2007 aktualizovat akreditační kritéria
T: průběžně

* zajistit činnost delegovaných zástupců SVTP ČR v AIP ČR
T: průběžně

b) sekretariátu SVTP ČR
* vytvářet podmínky pro plnění úkolů SVTP ČR v roce 2007
T: průběžně

* zajišťovat podmínky pro činnost výboru SVTP ČR, projektového týmu NS VTP v ČR, komise pro akreditaci VTP v ČR a činnost zástupce SVTP ČR, člena projektového týmu Technologický profil ČR a delegovaných zástupců SVTP ČR v AIP ČR
T: průběžně

* zajišťovat aktualizaci domovské stránky SVTP ČR
T: průběžně

* dbát na úhradu členských příspěvků právnických a fyzických osob v souladu s článkem 9 stanov SVTP ČR
T: průběžně

c) členům SVTP ČR
* podílet se na dalším zkvalitňování národní sítě VTP v ČR včetně využívání sítě CESNET, na přípravě a provozování nových VTP a jejich mezinárodní spolupráci * využívat domovskou stránku SVTP ČR; doplňovat průběžně aktuální informace o jednotlivých VTP, zejména část elektronický katalog VTP SVTP ČR
* spolupracovat na plnění úkolů SVTP ČR v roce 2007

Hlavní úkoly Společnosti VTP ČR na rok 2007

* Projekt Národní síť VTP v ČR – elektronický katalog VTP SVTP ČR (akreditované, další provozované a připravované VTP v ČR) s využíváním sítě CESNET

* Spolupráce s Poslaneckou sněmovnou a Senátem Parlamentu ČR v oblasti přípravy a provozování VTP v ČR jako nástroje hospodářského růstu

* Akreditace VTP v ČR – vnitřní audit s využitím údajů v elektronickém katalogu VTP (kontrola plnění podmínek akreditace) – 9. etapa akreditace dle stavu k 31.12.2007 s platností od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2009; kontrola plnění akreditačních podmínek

* Činnost regionálních sekcí Společnosti VTP ČR ve vazbě na regionální aktivity (VÚSC, NUTS II) v podpoře IP a mezinárodní spolupráci a v součinnosti s pracovními týmy k inovačnímu podnikání v krajích

* Rozvoj mezinárodní spolupráce SVTP ČR
multilaterální spolupráce
– v rámci SPICE, IASP a EBN
bilaterální spolupráce
– národní asociace VTP ve SRN, Francie, Velká Británie, Rakousko, Itálie, Polsko, Slovensko, Ruská federace a ČLR
– elektronické propojení s mezinárodními partnery SVTP ČR

* Podíl na realizaci programu AIP ČR INOVACE XXI, zejména
– systém inovačního podnikání v ČR
– mezinárodní spolupráce (TII, CERN, ICC)
– účast VTP v programu KONTAKT, EUREKA a v dalších programech
– příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání s využitím publikací Vědeckotechnické parky v ČR, Základy inovačního podnikání a Řízení inovací v podniku; příprava nové publikace Inovační podnikání

* Ve spolupráci s MPO a CzechInvest vytvářet podmínky pro přípravu a realizaci projektů VTP v rámci OPPI, zejména programu PROSPERITA, v období 2007 – 2013

* Prezentace SVTP ČR, VTP a inovačních firem v nich umístěných v rámci INOVACE 2007, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (4. – 7. 12. 2007), (14. mezinárodní sympozium, 14. veletrh, 12. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2007)

* Přihlásit inovační produkty inovačních firem umístěných ve VTP do soutěže o Cenu Inovace roku 2007

* Prezentace SVTP ČR na veletrhu Hannover Messe 2007 (16. – 20. 4. 2007)

* Prezentace SVTP ČR a VTP a inovačních firem, v nich umístěných, v rámci projektu Technologický profil ČR

* Porada ředitelů VTP v ČR ve dnech 7. – 8. 6. 2007 v Nových Hradech

* Příprava nových projektů SVTP ČR na období 2007 – 2010 (mezinárodní spolupráce SVTP ČR; příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání)

* Poradenská činnost členům SVTP ČR v sekretariátu SVTP ČR

V průběhu roku 2007 uskutečnit 4 jednání výboru SVTP ČR, 4 jednání projektového týmu Národní síť VTP v ČR a 2 jednání komise pro akreditaci VTP v ČR.

Schválila XVII valná hromada SVTP ČR dne 26. 2. 2007

Mohlo by se vám líbit...